| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Czy na wyciągi bankowe wydrukowane z systemu należy nanosić dekretację

Czy na wyciągi bankowe wydrukowane z systemu należy nanosić dekretację

W naszej jednostce wyciągi bankowe drukowane są bezpośrednio z systemu bankowego i księgowane bez nanoszenia na nie dekretacji. Kontrolujący jako zarzut postawili nam właśnie brak tych dekretacji, czy mieli rację?

Z art. 4 ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki zobowiązane są stosować przyjęte zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finanso­wą oraz wynik finansowy, natomiast ust. 4 tego artykułu wskazuje, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszcze­nia. Czy jeżeli zapis taki znajdzie się w polityce rachunkowości, będzie to działa­nie prawidłowe, zwalniające jednostkę z obowiązku nanoszenia tej dekretacji?

Jednostka jest zobowiązana do nanoszenia dekreta­cji na wydrukowanych wyciągach bankowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), przyjęte zasady (polityka) rachunkowości to wy­brane i stosowane przez jednostkę rozwiązania, dopusz­czone ustawą, w tym także określone w MSR, zapew­niające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Istotne jest, że art. 14 ust. 2 uor wskazuje na to, że:

 • zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane,
 • sumy zapisów (obroty) - liczone są w sposób ciągły, a sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzo­nymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Zobacz również: Kontrasygnata skarbnika gminy

Nato­miast art. 21 ust. 1 uor ustala, że dowód księgowy powi­nien zawierać co najmniej:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfi­kacyjnego,
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących ope­racji gospodarczej,
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został spo­rządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowo­du do ujęcia w księgach rachunkowych przez wska­zanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księ­gach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Zgodnie z ust. 1a tego przepisu, możliwe jest zaniecha­nie zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:

 • w ust. 1 pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
 • w ust. 1 pkt 6 (m.in. dekretacji), jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych. W opisanym przypadku kluczowe jest to, że wy­ciągi bankowe są drukowane przez jednostkę. Jeśli wy­ciąg bankowy pozostałby w postaci elektronicznej i był zaksięgowany z uwzględnieniem zasad określonych w art. 20 ust. 5 uor, to nie byłoby możliwe zadekreto­wanie go w sposób tradycyjny (pieczątką dekretacyjną czy określeniem Wn, Ma na wyciągu). Z tego przepisu wynika bowiem, że przy prowadzeniu ksiąg rachun­kowych przy użyciu komputera za równoważne z do­wodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za po­średnictwem urządzeń łączności (wydrukowany wy­ciąg będzie dopiero księgowany i z chwilą udostępnie­nia przez bank nie został automatycznie zaksięgowany - gdyby był automatycznie księgowany, technika taka zwalniałaby z dekretacji tego wyciągu bankowego), in­formatycznych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawar­tych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas re­jestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:
 • uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych;
 • możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wpro­wadzenie;
 • stosowana procedura zapewnia sprawdzenie po­prawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów;
 • dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpo­wiednio chronione, w sposób zapewniający ich nie­zmienność, przez okres wymagany do przechowy­wania danego rodzaju dowodów księgowych.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 14 ust. 2, art. 20 ust. 5, art. 21 ust. 1, art. 22 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

A zatem po wydrukowaniu wyciągu bankowego mamy obowiązek naniesienia na ten dokument m.in. dekretacji, zważywszy, że art. 22 uor stanowi, że dowo­dy księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rze­czywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunko­wych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

reklama

Polecamy artykuły

Aktualizacja: 05.11.2014

Autor:

specjalista ds. rachunkowości i zarządzania ryzykiem, praktyk kontroli i szkoleniowiec, audytor systemu ISO, były pracownik jednostek sektora finansów publicznych

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia

Księgowość budżetowa/ Fot. Fotolia
Księgowość budżetowa/ Fot. Fotolia

KPA. Komentarz do zmian99.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYNAGRODZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc-budzetowa.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK