| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Wynagrodzenia > Wynagrodzenia w służbie cywilnej 2014/2015 - poradnik

Wynagrodzenia w służbie cywilnej 2014/2015 - poradnik

Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Jak wygląda sytuacja urzędników służby cywilnej?

Dodatek za wieloletnią pracę

Członkowi korpusu służby cywilnej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie wlicza się natomiast okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

Dodatek za wieloletnią pracę jest stałym składnikiem wynagrodzenia, który przysługuje każdemu członkowi korpusu służby cywilnej posiadającemu co najmniej 5-letni okres zatrudnienia. Jeżeli nie jest to okres zatrudnienia w danym urzędzie, to warunkiem zaliczenia danego okresu do stażu pracy, jest jego zakończony charakter. Poza okresami zatrudnienia, wliczeniu podlegają również inne okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do okresów tego rodzaju zalicza się m.in.:

  •  okresy czynnej służby wojskowej (art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej),
  •  okresy służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej (art. 302 k.p.),
  •  okres prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów (ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy),
  •  okres pracy nakładczej (§ 32 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą),
  •  okres, za który pracownikowi przyznano odszkodowanie w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę (art. 51 § 2 i art. 61 k.p.),
  •  okres urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami (art. 1741 k.p.),
  •  okres urlopu wychowawczego (art. 1865 k.p.)
  •  okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium (art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia (§ 4 ust. 3 rozporządzenia płacowego).

Ciężar udowodnienia prawa do dodatku za wieloletnią pracę spoczywa na pracowniku, który zobowiązany jest udokumentować swój staż pracy. Jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat.

Dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub prawo do wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

W myśl § 4 ust. 2 rozporządzenia płacowego, dodatek za wysługę lat jest przyznawany członkowi korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że dodatek ten jest składnikiem wynagrodzenia, który wypłacany jest również w czasie niezdolności do pracy, niezależnie od wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego. Tym samym dodatek ten nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Zobacz również w INFORRB: Czy państwowa jednostka budżetowa może wypłacić swojemu pracownikowi wynagrodzenie przed ustalonym terminem wypłaty

Dodatek z tytułu posiadanego stopnia służby cywilnej

Jak wynika z art. 85 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej, dodatek z tytułu posiadanego stopnia służby cywilnej przysługuje jedynie urzędnikom służby cywilnej, a więc tym członkom korpusu służby cywilnej, którzy są zatrudnieni na podstawie mianowania. Pierwszy – najniższy stopień służbowy otrzymuje urzędnik służby cywilnej w terminie 7 dni od mianowania (art. 51 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej). Wysokość tego dodatku, podobnie jak wynagrodzenia zasadniczego, ustala się mnożnikowo w odniesieniu do kwoty bazowej. W odróżnieniu jednak od wynagrodzenia zasadniczego, mnożniki przedmiotowego dodatku mają charakter stały, przypisany do określonych stopni:

Stopień służbowy Mnożnik kwoty bazowej
I 0,47
II 0,65
III 0,85
IV 1,05
V 1,25
VI 1,45
VII 1,65
VIII 1,85
IX 2,05

Kolejny stopień służbowy urzędnik służby cywilnej może otrzymać po uzyskaniu pozytywnej oceny okresowej, jeżeli zawiera ona umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego o przyznanie urzędnikowi służby cywilnej kolejnego stopnia służbowego. Urzędnik służby cywilnej, który od otrzymania ostatniego stopnia służbowego uzyskał dwie kolejne następujące po sobie pozytywne oceny okresowe na jednym z dwóch najwyższych poziomów przewidzianych w skali ocen, otrzymuje kolejny stopień służbowy w terminie 30 dni od dnia zapoznania urzędnika służby cywilnej z oceną okresową.

Dodatek zadaniowy

Na podstawie art. 88 ustawy o służbie cywilnej, członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Dodatek ten ma więc charakter fakultatywny, gdyż o jego przyznaniu i wysokości decyduje pracodawca. Oznacza to, że nawet jeśli członek korpusu służby cywilnej otrzyma dodatkowe zadania od pracodawcy nie ma roszczenia o przyznanie z tego tytułu dodatku zadaniowego. 

Charakter przedmiotowego dodatku wymaga, aby warunkiem jego przyznania było powierzenie zadań, które nie leżą w obowiązkach członka korpusu służby cywilnej wynikających z zajmowanego przez niego stanowiska.

Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa, podobnie jak dodatek za wieloletnią pracę, jest świadczeniem ze stosunku pracy związanym ze stażem pracy pracownika. W odróżnieniu jednak od dodatku za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa nie jest stałym, comiesięcznym składnikiem wynagrodzenia, lecz świadczeniem okresowym wypłacanym zasadniczo co 5 lat, po przepracowaniu przez członka korpusu służby cywilnej 20 lat. Zgodnie z art. 91 ustawy o służbie cywilnej, członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do pierwszej nagrody jubileuszowej po przepracowaniu 20 lat, a kolejne nagrody otrzymuje po przepracowaniu kolejnych 5 lat, aż do osiągnięcia 45-letniego stażu pracy. Wysokość nagrody jubileuszowej wynosi:

1) po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie uwzględnia się natomiast okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Szczegółowe zasady obliczania i nabywania prawa do nagrody jubileuszowej określone zostały w rozporządzeniu płacowym dla członków korpusu służby cywilnej. Zgodnie z tymi zasadami, członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do nagrody jubileuszowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »