Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca zdalna okazjonalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna okazjonalna w Kodeksie pracy
Praca zdalna okazjonalna w Kodeksie pracy
Shutterstock
W Kodeksie pracy ma się pojawić nowa forma pracy - okazjonalna praca zdalna. W każdym roku kalendarzowym będą to 24 dni - o tyle dni pracy okazjonalnej będzie mógł zawnioskować pracownik do pracodawcy. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu. I to, zdaniem prawników, może w tych trudnych czasach być jej przewagą nad pracą zdalną, której koszty pracodawca będzie miał obowiązek pokryć. Ustawodawca nie przewidział jednak możliwości zwiększenia liczby dni pracy okazjonalnej. Nawet na wniosek pracownika.

Od jakiegoś czasu w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335; dalej: ustawa). Posłowie zgodzili się na proponowaną przez organizacje pracodawców pracę okazjonalną. Jednak zgodnie z propozycją rządu jej wymiar ustalono na 24 dni w roku kalendarzowym. To mniej niż wymiar 36 dni zaproponowany przez stronę pracodawców, ale więcej niż 12 dni zgłaszane przez związki zawodowe. Praca okazjonalna w jakiejś części zastąpi pracę zdalną, ale bez zobowiązań wobec pracodawcy, jakie towarzyszą właśnie pracy zdalnej.

WAŻNE

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana albo w pełnym wymiarze czasu pracy jako praca zdalna, albo częściowo jako praca zdalna w wyznaczone dni tygodnia. Miejscem wykonywania pracy zdalnej zawsze będzie miejsce wskazane przez pracownika, które powinno być uzgodnione z pracodawcą.

Praca zdalna okazjonalna w 2023 r.

Jak wynika z planowanych zmian, w przepisach Kodeksu pracy uchylony zostanie rozdział regulujący zasady zatrudniania pracowników w formie telepracy. W to miejsce ma wejść nowo dodany rozdział regulujący zasady wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna to praca, która będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Strony umowy o pracę będę mogły uzgodnić wykonywanie pracy zdalnej już przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie trwania zatrudnienia.

Co istotne, z inicjatywą pracy zdalnej okazjonalnej będzie mógł wystąpić wyłącznie pracownik. Na wniosek pracownika - złożony w postaci papierowej lub elektronicznej - pracodawca wyraża zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy w formie zdalnej okazjonalnej. Wymiar tak wykonywanej pracy zdalnej nie będzie mógł w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć 24 dni. Jak wskazano w uzasadnieniu do zmian, ta forma pracy zdalnej wykonywanej częściowo z uwagi na swój szczególny charakter - tj. incydentalność jej wykonywania czy fakt jej wykonywania wyłącznie ze względu na potrzeby pracownika i na jego wniosek - została unormowana w Kodeksie w pracy w sposób odmienny. W dalszej części artykułu omówimy szczegółowo unormowania wobec pracy zdalnej w ogóle oraz pracy zdalnej okazjonalnej.

Praca zdalna okazjonalna w Kodeksie pracy

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane na każdym etapie dyskusji z partnerami społecznymi przez organizacje pracodawców projektodawca zdecydował się także uregulować wprost w Kodeksie pracy pracę zdalną okazjonalną. Regulacja ma na celu zapewnienie możliwości dalszego funkcjonowania tzw. home office, które od dnia wejścia w życie ustawy będzie jednak musiało spełniać kryteria określone w Kodeksie pracy dla pracy zdalnej okazjonalnej - wskazują autorzy projektu ustawy w jego uzasadnieniu.

Praca zdalna okazjonalna jest bardzo pożądana, szczególnie przez pracowników. Czas pandemii trochę zmienił nasze nawyki. Przyzwyczajeni do świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy raczej niechętnie podchodzimy do codziennych przejazdów do i z pracy. Jak się okazało, równie efektywnie można wykonywać pracę w domowym zaciszu. Najbardziej oczekiwany model opiera się na założeniu, że kryterium okazjonalności przełoży się w praktyce na świadczenie pracy zdalnej w wybrany dzień tygodnia. Przykładowo w poniedziałki czy w piątki praca poza firmą. To jednak wymagałoby ustalenia pracy okazjonalnej na poziomie 52 dni w roku kalendarzowym. Na razie trzeba będzie jednak zadowolić się liczbą 24 dni rocznie.

Zdarzają się takie sytuacje, w których pracownik nie może być dyspozycyjny w taki sposób, aby w danej chwili świadczyć pracę w standardowym trybie.

PRZYKŁAD

Pracownik z uwagi na złe samopoczucie swojego dziecka decyduje, że nie powinno ono w takim stanie iść danego dnia do szkoły. Być może nie jest to stan poważnego zachorowania, ale w ocenie rodzica dziecko jest osłabione i powinno unikać kontaktu z innymi ludźmi w związku ze wzmożonym okresem grypowym. W takiej sytuacji dziecko wymaga pozostawania pod opieką rodzica, ale stan dziecka nie powoduje jednak nadmiernego zaangażowania ze strony rodzica. Przynajmniej w takim stopniu, w jakim uniemożliwiałoby to temu rodzicowi wykonywanie pracy. Mając możliwość skorzystania z pracy okazjonalnej, może tego dnia świadczyć pracę, tyle że w formie zdalnej. Korzyść z takiego rozwiązania jest zarówno po stronie pracownika - ten nie musi posiłkować się zwolnieniem lekarskim na dziecko, jak i po stronie pracodawcy - ten ma wykonaną pracę na swoją rzecz i nie musi organizować zastępstwa na czas nieobecności pracownika.

Ważne jest to, że praca zdalna okazjonalna nie wymaga biurokracji i dodatkowych kosztów dla samego pracodawcy. To zwiększa szanse, że rozwiązanie takie będzie przez wiele firm odbierane pozytywnie, nawet przez te, które co do zasady do pracy zdalnej podchodzą dość sceptycznie. W praktyce może się okazać, że w znacznym stopniu ograniczona zostanie liczba absencji pracownika w pracy. Skoro pracownik będzie mógł pogodzić swoje sprawy osobiste, które wyłączają jego zdolność do pojawienia się w miejscu pracy, z wykonaniem tej pracy w warunkach domowych, to jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron.

Przykładem wykorzystania instytucji okazjonalnej pracy zdalnej może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny czy też potrzeba wyjazdu do innej miejscowości (poza stałe miejscem wykonywania pracy) w celu załatwienia spraw osobistych - które będą jednoczesne umożliwiać pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Należy też podkreślić, iż projektowany przepis nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dotyczącego okazjonalnej pracy zdalnej przez pracownika, który wykonuje już pracę zdalną częściowo (na ogólnych zasadach) - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Tryb pracy zdalnej

Uwzględniając specyfikę okazjonalnej pracy zdalnej będą miały do niej zastosowanie przepisy, na podstawie których:

 1. jeśli pracodawca zapewni materiały i narzędzia do pracy zdalnej, pokryje koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, wypłaci ekwiwalent pieniężny z tego tytułu lub ryczałt, to u pracownika nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6725 Kodeksu pracy);
 2. pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, w tym kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolę procedur ochrony danych osobowych na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z pracownikiem (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6728 Kodeksu pracy);
 3. pracownik wykonujący pracę zdalną nie będzie mógł być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, z uwzględnieniem odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6729 Kodeksu pracy);
 4. pracodawca umożliwia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6730 Kodeksu pracy);
 5. wnioski pracownika, dla których przepisy kodeksu lub innych ustaw lub aktów wykonawczych, wymagają formy pisemnej, będą mogły być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej (zgodnie z projektem dodany przepis art. 67331 Kodeksu pracy).

Specyfika pracy zdalnej okazjonalnej

Pracodawca, w przypadku gdy pracownik złoży wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej, będzie zobowiązany do:

 • określenia procedur ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenia, w miarę potrzeby, instruktażu i szkolenia w tym zakresie; pracownik wykonujący pracę zdalną potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z procedurami, oraz jest obowiązany do ich przestrzegania (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6726 Kodeksu pracy);
 • przekazania informacji niezbędnych do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób uzgodniony z pracodawcą (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6727 Kodeksu pracy);
 • realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy analogicznie do pozostałych przypadków pracy zdalnej, z wyłączeniem obowiązków określonych w art. 208 § 1, art. 2091, art. 212 pkt 1 i 4, art. 213, art. 214, art. 232 i art. 233 ustawy - (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6731 Kodeksu pracy).

Praca zdalna okazjonalna w Kodeksie pracy - obowiązki pracodawcy

Z uwagi na incydentalność okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca zostanie zwolniony z wielu obowiązków, które byłby zobowiązany zrealizować w przypadku wykonywania uzgodnionej pracy zdalnej.

Na podstawie planowanych zmian do okazjonalnej pracy zdalnej nie będzie stosowało się przepisów:

 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6719 Kodeksu pracy):
 • konieczne będzie uzgodnienie pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę,
 • praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy, jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej,
 • pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 ustawy, pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika;
 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6721 Kodeksu pracy):
 • informacja, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy, powinna dodatkowo obejmować co najmniej określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną, wskazanie osoby lub organu, odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej;
 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6722 Kodeksu pracy):
 • każda ze stron umowy o pracę będzie mogła wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej;
 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6723 Kodeksu pracy):
 • wystąpienie z wnioskiem o wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, a także zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę;
 1. na podstawie których (zgodnie z projektem dodany przepis art. 6724 Kodeksu pracy):
 • pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, zapewnić instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej;
 1. zgodnie z projektem dodanego przepisu art. 6731 § 3 Kodeksu pracy, na podstawie którego w przypadku wykonywania pracy zdalnej nie stosuje się przepisów art. 2373 § 22 Kodeksu pracy.

Z projektowanych przepisów dotyczących pracy zdalnej wynika, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika. Użyty w przepisach zwrot "może być wykonywana" oznacza, że pracodawca w miarę posiadanych możliwości powinien wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej uwzględnić. Należy także wskazać, że gdyby pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdził uchybienia w przestrzeganiu przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, wówczas mógłby zobowiązać pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez tego pracownika.

Bezpieczeństwo również w pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie

Niezależnie od specyfiki okazjonalnej pracy zdalnej na pracodawcy nadal będzie spoczywał obowiązek zapewnienia pracownikowi w jej trakcie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, analogicznie do pozostałych przypadków pracy zdalnej. Biorąc pod uwagę fakt, iż zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej nie będą określane w aktach wewnętrznych pracodawcy - z uwagi na wyłączenie projektowanego art. 6720 Kodeksu pracy, kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, będzie się odbywała na zasadach ustalonych z pracownikiem. Wyodrębnienie okazjonalnej pracy zdalnej jako doraźnej formy świadczenia pracy zdalnej przez pracownika nie może bowiem pozbawiać pracodawcy możliwości kontroli wykonywania takiej pracy, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.

Krzysztof Adamczyk

audytor wewnętrzny z praktyką w jednostkach samorządu terytorialnego, ekspert w zakresie inwestycji i zarządzania projektami, dziennikarz specjalizujący się w tematyce prawa samorządowego, finansów publicznych oraz zamówień publicznych

Podstawa prawna

 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335)

Gazeta samorządu i administracji

Reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r. z serwisem online
Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r. z serwisem online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  RIO: Odliczenie VAT a zwrot środków z Polskiego Ładu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wyjaśniła, że w obowiązującej uchwale o ustanowieniu Rządowego Programu Polski Ład nie istnieje obowiązek zwrotu części dofinansowania w przypadku odliczenia podatku VAT. Zdaniem Izby, gmina będzie miała prawo zagospodarować pieniądze z odliczonego podatku zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
  „Trzynastka” za 5 miesiecy pracy? Czy to możliwe?

  Co do zasady minimalny okres zatrudnienia uprawniający do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”, to sześć miesięcy w roku kalendarzowym, są jednak wyjątki – wyjaśnił rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Juliusz Głuski-Schimmer.

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych od 3000 zł do 4300 zł brutto. 22 kategorii zaszeregowania

  Dramatyczne spłaszczenie poziomu wynagrodzeń - tak Związek Powiatów Polskich ocenia projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Dokument właśnie trafił do konsultacji publicznych. 

  Dostawa energii cieplnej nie jest zwolniona z VAT

  W każdym przypadku, w którym opłata za ogrzewanie lokalu mieszkalnego jest ustalana w sposób odzwierciedlający faktyczne zużycie energii cieplnej, jej dostawa jest świadczeniem odrębnym od usługi najmu. Jeśli zatem usługa dostawy energii cieplnej stanowi usługę odrębną, to ta nie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Takie stanowisko powszechnie wyrażają organy skarbowe. Ale w takich przypadkach ważne są zapisy zawarte w umowie najmu dotyczące rozliczeń kosztów ciepła. I na to warto zwrócić uwagę.

  Składki ZUS od styczniowych pensji w kosztach stycznia 2023 r. Interpretacja indywidualna
  Dyrektor KIS o momencie zaliczania składek ZUS od pensji pracownika do kosztów podatkowych pracodawcy.
  Pracownik samorządowy: rozporządzenie o podwyżkach i ochronie przed zwolnieniem od 1 marca 2023 r.
  Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Oprócz nowych stawek wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe chroniące pracowników, którzy nie spełnią wymagań określonych w rozporządzeniu.
  Kilometrówka 2023 r. dla samochodów elektrycznych
  Ministerstwo Infrastruktury podjęło prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, aby objąć przepisami również pojazdy elektryczne, hybrydowe, napędzane wodorem lub zasilane innymi alternatywnymi źródłami energii – poinformował rzecznik prasowy resortu Szymon Huptyś. W najbliższym czasie projekt ma być skierowany do uzgodnień.
  ZUS IWA - przykład jak zaokrąglać
  ZUS IWA - przykład jak zaokrąglać
  Złożenie ZUS IWA przez PUE ZUS. Kalkulator liczby ubezpieczonych
  Złożenie ZUS IWA przez PUE ZUS. Kalkulator liczby ubezpieczonych
  PIT-2 a umowa zlecenia w 2023 r.
  Przy umowie zlecenia kilka razy warto przemyśleć składanie wniosku PIT-2, w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. W przeciwnym razie na koniec roku może pojawić się niedopłata podatku. Podatnik może jednak to potraktować jak kredyt podatkowy.
  RIO: Czy gmina musi zwracać opłatę za niewykorzystane zezwolenia na sprzedaż alkoholu?
  Według RIO gmina ma obowiązek dokonać zwrotu opłat wniesionych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zrezygnowali z nich lub zostały one cofnięte. Zdaniem Izby zwrot środków powinien nastąpić bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.
  Czy sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej podlega rejestracji na kasie fiskalnej?
  Prowadzimy stołówkę szkolną i co za tym idzie sprzedaż posiłków obiadowych dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Do tej pory sprzedaż taka była ewidencjonowana na kasie fiskalnej jako sprzedaż zwolniona. Od 1 stycznia chcemy ewidencjonować sprzedaż jako niepodlegającą VAT. Czy jest konieczność nabijania takiej sprzedaży na kasie fiskalnej, którą posiadamy ze względu na wynajmy sal?
  Jaka stawka VAT od remontu nieruchomości?
  Samorządowa jednostka budżetowa gospodaruje nieruchomością, w której mieszczą się lokale użytkowe oraz 5 lokali mieszkalnych (każdy lokal o powierzchni ok. 60 m2). Lokale użytkowe wydzierżawiane są na cele świadczenia opieki medycznej oraz na prowadzenie apteki i stanowią większą część niż lokale mieszkalne. Jaki VAT należy zastosować w przypadku remontu dachu budynku, malowania wspólnej klatki schodowej, ocieplenia piwnic czy wykonania okresowej kontroli gazowej/kominiarskiej budynku – 23% czy 8%?
  Dystrybucja węgla przez samorządy a rozliczanie VAT
  Sprzedaż węgla przez gminy a VAT. Pod koniec października 2022 r. Sejm uchwalił regulacje prawne dotyczące preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wprowadzają one nowy system dystrybucji paliwa stałego przez gminy i - jak każda sprzedaż - mają swoje konsekwencje na gruncie podatkowym. Jak prawidłowo wystawić fakturę z tytułu sprzedaży węgla? Czy sprzedaż trzeba rejestrować na kasie fiskalnej? Czy płatności należy dokonywać w ramach systemu podzielonej płatności?
  Trzynastka a urlop dla poratowania zdrowia
  Trzynastka a urlop. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej pół roku. Przepracowanie 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do trzynastki nie jest jednak wymagane w przypadku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.
  Sprawozdanie SP-1 w 2023 r. [Termin do 10 stycznia 2023 r.]
  Sprawozdanie dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie SP-1 składają samorządy.
  Do 31 stycznia 2023 r. pracodawcy muszą złożyć ZUS IWA
  Sprawozdanie ZUS IWA zawiera informacje niezbędne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Po otrzymaniu sprawozdania ZUS ustali płatnikowi składek indywidualną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.
  Kilometrówka 2023 r.: Stawki dla prywatnych samochodów, motocykli, motorowerów [Dz.U. z 2023 r. poz. 5]
  Kilometrówka 2023 r.: Rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dz.U. z 2023 r. poz. 5
  ZUS: w listopadzie 2022 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób
  W listopadzie 2022 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie wyniosła 3,1 tys. zł.
  MEiN: Minimalne wynagrodzenie profesora wzrośnie z 6410 zł brutto do kwoty 7210 zł od 1 stycznia 2023 r.
  Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. Przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. - poinformowało MEiN.
  Czy CUW może prowadzić elektroniczne książki inwentarzowe?
  Czy centrum usług wspólnych może prowadzić książki inwentarzowe w wersji elektronicznej jednostkom obsługiwanym. Jeśli tak, to jaki przepis to umożliwia?
  Praca zdalna okazjonalna w Kodeksie pracy
  W Kodeksie pracy ma się pojawić nowa forma pracy - okazjonalna praca zdalna. W każdym roku kalendarzowym będą to 24 dni - o tyle dni pracy okazjonalnej będzie mógł zawnioskować pracownik do pracodawcy. W przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie będzie miał prawa do ekwiwalentu. I to, zdaniem prawników, może w tych trudnych czasach być jej przewagą nad pracą zdalną, której koszty pracodawca będzie miał obowiązek pokryć. Ustawodawca nie przewidział jednak możliwości zwiększenia liczby dni pracy okazjonalnej. Nawet na wniosek pracownika.
  Księgowanie niewłaściwego wykonania robót remontowo-budowlanych
  Jednostka budżetowa zawarła umowę na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku jej siedziby. Zgodnie z umową wartość robót wynosiła 10 000 zł. Prace zostały wykonane w terminie, ale stwierdzono nieprawidłowości. Usterki wymieniono w protokole zdawczo odbiorczym i wyceniono na 2000 zł. Wykonawca wystawił fakturę w kwocie wynikającej z zapisów umowy - 10 000 zł. Jednostka wezwała go do wystawienia faktury korygującej. Wykonawca nie zgadza się z decyzją jednostki i żąda zapłaty całej kwoty z faktury. Jak prawidłowo należy postąpić w tej sytuacji i jakich księgowań dokonać?
  Ewidentne pomyłki w arkuszach spisu z natury [główny księgowy]
  Jak rozwiązać następujący problem z poprawkami w arkuszach spisu z natury?
  Podwyżki wynagrodzenia w samorządach od 1 marca 2023 r.
  1 marca 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jej założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.