| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Podnoszenie kwalifikacji > Podstawowe obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Podstawowe obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Funkcjonowanie każdej jednostki nakłada na jej kierownika wiele obowiązków. Wynikają one nie tylko z faktu przynależności jednostki do sektora finansów publicznych ale również zatrudniania przez nią pracowników, odprowadzania składek, podatków. Oto analiza statusu kierownika jednostki z uwzględnieniem systemu kontroli finansowej.

Plany finansowe samorządowych zakładów budżetowych

Kierownicy samorządowych zakładów budżetowych sporządzają projekty planów finansowych i przekazują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie umożliwiającym ujęcie ich planów przychodów i wydatków, obejmujących wydatki stanowiące koszty działalności, a także pozostałe koszty niestanowiące wydatków i innych obciążeń, zwane dalej „wydatkami”, w projekcie uchwały budżetowej. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego weryfikuje otrzymane projekty pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt planu finansowego stanowi podstawę gospodarki finansowej od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej. W terminie 10 dni od dnia otrzymania od zarządu jednostki samorządu terytorialnego informacji o kwotach przychodów i wydatków zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, kierownik samorządowego zakładu budżetowego zatwierdza plan finansowy zakładu, dostosowując go do uchwały budżetowej.

Projekty planów finansowych oraz plany finansowe samorządowych zakładów budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf. Zakład budżetowy stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i wydatków podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Sposób i tryb dokonywania zmian planów finansowych państwowych i samorządowych zakładów budżetowych

Ogólną zasadę dokonywania zmian planów finansowych zakładów budżetowych zawiera art. 24 ust. 10 uofp, stanowiący, że w planie finansowym zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

Kierownik zakładu budżetowego może więc dokonywać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkami określonymi powyżej. Inne zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian odpowiednio w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli zakład budżetowy realizuje niższe od zaplanowanych przychodów, realizacja odpowiednio niższych wydatków następuje bez konieczności dokonywania zmian planu finansowego. Nie wymaga także dokonywania zmian planu finansowego zakładu budżetowego realizacja planu wydatków polegająca na przeniesieniach pomiędzy paragrafami, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych prawem.

Plany finansowe gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz sposób i tryb dokonywania zmian

Kierownik gospodarstwa pomocniczego w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych (m.in. kwot dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń) opracowuje i przekazuje projekt planu finansowego jednostce budżetowej. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe gospodarstw pomocniczych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

Zapamiętaj!

W terminie 10 dni od dnia otrzymania od jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone, informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, kierownik gospodarstwa pomocniczego opracowuje plan finansowy gospodarstwa i niezwłocznie przekazuje go do zatwierdzenia kierownikowi jednostki budżetowej.

Analogicznie jak w zakładach budżetowych uofp ogranicza możliwości dokonywania zmian planów finansowych. W planie finansowym gospodarstwa pomocniczego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

Zapamiętaj!

Kierownik jednostki budżetowej może upoważnić kierownika gospodarstwa pomocniczego do dokonywania innych zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. O dokonanych zmianach kierownik gospodarstwa pomocniczego informuje niezwłocznie kierownika jednostki budżetowej.

Inne zmiany planu finansowego mogą być dokonywane przez kierownika jednostki budżetowej tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli gospodarstwo pomocnicze realizuje niższe od zaplanowanych przychody, realizacja odpowiednio niższych wydatków, stanowiących koszty działalności gospodarstwa pomocniczego, następuje bez konieczności dokonywania zmian planu finansowego. Nie wymaga także dokonywania zmian planu finansowego gospodarstwa pomocniczego realizacja planu wydatków, polegająca na przeniesieniach pomiędzy paragrafami przy uwzględnieniu ograniczeń określonych prawem.

Opracowując plany finansowe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, można posiłkować się (szczególnie w zakresie ich układu) określonymi w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (na rok 2010 – w rozporządzeniu z 20 maja 2009 r.) wzorami dokumentów planistycznych:

• BD – Zestawienie dochodów,

• BW – Zestawienie wydatków,

• B-4Z – Plan finansowy zakładów budżetowych,

• B-7Z – Plan finansowy gospodarstw pomocniczych.

Więcej na temat planów finansowych znajdą Państwo po wejściu na naszą stronę internetową www.prb.infor.pl _ Archiwum 2008 _ nr 10

2.6. Inne obszary wskazane w ustawie o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych traktuje również o innych obowiązkach i uprawnieniach kierowników jednostek. Jednym z nich jest uprawnienie do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, wynikające z art. 42 ust. 1 uofp. Należności pieniężne, przypadające państwowym jednostkom budżetowym, państwowym zakładom budżetowym, państwowym gospodarstwom pomocniczym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty w czterech przypadkach.

Cztery przypadki umarzania należności:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej wysokość 6000 zł,

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

Jeśli oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umarzanie należności mających charakter cywilnoprawny może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

Ponadto w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa, na wniosek dłużnika mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności albo rozłożona płatność całości lub części należności na raty. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności są uprawnieni:

• minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w odniesieniu do należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym, wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy,

• kierownik państwowej jednostki budżetowej, kierownik państwowego zakładu budżetowego – w odniesieniu do pozostałych należności przypadających jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40 000 zł,

• dysponent funduszu – w odniesieniu do należności państwowego funduszu celowego,

• dysponent główny – w pozostałych wypadkach.

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

• w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnoprawnym – na podstawie decyzji uprawnionego organu,

• w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym – na podstawie przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej.

Wskazane zasady stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

Kolejne uprawnienia kierownika jednostki przypisane w uofp stanowią:

• podejmowanie decyzji o utworzeniu rachunku dochodów własnych (art. 22 ust. 5),

• tworzenie, przekształcanie w inną formę organizacyjnoprawną oraz likwidowanie gospodarstwa pomocniczego – po uzyskaniu zgody właściwego organu (art. 27 ust. 1), a także określenie nazwy i siedziby, przedmiotu działalności oraz składników majątkowych przydzielonych gospodarstwu (art. 27 ust. 2),

• podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji gospodarstwa pomocniczego (art. 26 ust. 10),

• upoważnienie kierownika gospodarstwa pomocniczego do dokonywania innych niż określone w ustawie zmian w planie finansowym w ciągu roku – pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu (art. 26 ust. 9).

Rozważając szczególną rolę obowiązków i uprawnień kierowników jednostek sektora finansów publicznych, należy pamiętać także o wielu innych aktach prawnych regulujących funkcjonowanie tej sfery, których dogłębna znajomość oraz umiejętność stosowania są kierownikowi niezbędne. Do najważniejszych z nich należy ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

ANDRZEJ WARYSZAK

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »