Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatkach lokalnych w związku z koronawirusem

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatkach lokalnych w związku z koronawirusem /Fot. Fotolia
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatkach lokalnych w związku z koronawirusem /Fot. Fotolia
fot. Fotolia
Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatkach lokalnych w związku z COVID-19 na podstawie art. 67a i 67b ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z prawem unijnym, pomoc publiczną stanowi wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jeśli spełnione są wszystkie przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj.:

 • wsparcie udzielane jest przez państwo lub ze środków państwowych,
 • przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (w postaci otrzymania dodatkowych środków lub zwolnienia z obciążeń),
 • wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),
 • wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Polecamy: VAT w gminach

Pomoc w formie ulg podatkowych co do zasady stanowi pomoc publiczną, ponieważ spełnia przesłanki określone w tym przepisie. Wyjątkiem może być udzielanie ulg związane z optymalizacją ściągania należności podatkowych (niespełniona przesłanka korzyści). W takim przypadku, gdy przy zastosowaniu opłaty prolongacyjnej oraz obliczeniu kwoty wsparcia zgodnie z odpowiednim dla danej ulgi wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2018 poz. 461), uzyskana wartość okazałaby się ujemna lub równa zeru, pomoc publiczna nie wystąpi. Rozpatrzenie wniosku o zastosowanie ulg podatkowych, złożonego przez podatnika będącego przedsiębiorcą generalnie będzie więc kwalifikowane jako pomoc publiczna, z określonymi wyżej wyjątkami.

Udzielanie pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku epidemii COVID-19 na podstawie Komunikatu - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1, z późn. zm.) (Tymczasowe ramy), nie wyklucza korzystania z pomocy również na podstawie dotychczasowych instrumentów pomocowych, w szczególności pomocy udzielanej na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) (rozporządzenie Komisji 1407/2013), lub na podstawie krajowych albo gminnych programów pomocowych stanowiących pomoc de minimis. Podatnik może więc wybrać jedną z ww. podstaw prawnych pomocy lub skorzystać z obu. Pomoc przyznawana w ramach środka - Tymczasowe ramy kumuluje się z pomocą państwa przyznaną na podstawie innych podstaw prawnych, oraz z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów.

Przepis art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 37, z późn. zm.) dopuszcza nową klasyfikację przyznawania ulg na podstawie Ordynacji podatkowej, tj. jako pomoc udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b § 1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej. Przedmiotowa pomoc stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. W związku z powyższym, podatnikowi może zostać udzielona pomoc de minimis (art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej) zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce zgodnie z ww. Komunikatem Komisji (art. 67b § 1 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej), o ile spełni wszystkie warunki określone dla danego rodzaju pomocy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasady udzielania pomocy w oparciu o rozporządzenie Komisji 1407/2013 nie ulegają zmianom w związku obecną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa. Pomoc de minimis powinna zatem spełniać wszystkie warunki określone w tym rozporządzeniu. Podstawowym kryterium udzielania pomocy de minimis jest nieprzekroczenie limitu kwotowego ustalonego na poziomie 200 tys. euro (100 tys. euro w sektorze transportu). Pomoc ta nie jest ograniczona określonym celem (przeznaczeniem) pomocy, a więc można jej udzielać w związku z dowolnym przeznaczeniem.

Zakres informacji, które przedsiębiorca powinien przedstawić wraz z wnioskiem o pomoc de minimis został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.). Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Wymóg przedstawienia sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzanego zgodnie z przepisami o rachunkowości wynika z § 2 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, a sytuacje, w których podmiot ubiegający się o pomoc jest zwolniony z tego obowiązku określa § 2 ust. 3 rozporządzenia.

Komunikat - Tymczasowe ramy nie ustanawia szczegółowych reguł dotyczących dokumentów, jakie musi przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w związku ze skutkami gospodarczymi spowodowanymi epidemią COVID-19. Postanowienia pkt 3.3.1. (21-23) Tymczasowych ram, które konkretyzują warunki pomocy kwalifikowanej jako pomoc udzielana zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c TFUE, czyli pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, ustanawiają ogólne warunki udzielania pomocy w formie korzyści podatkowych. Oprócz limitów pomocy, terminu granicznego udzielania pomocy, różnic sektorowych, oraz wymogu, że pomoc nie może być przyznawana przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, warunkiem udzielenia pomocy jest ustanowienie programu pomocowego z określonym limitem (22b), oraz monitorowanie i sprawozdawczość pomocy (pkt 4 Tymczasowych ram). Jednakże z uwagi na fakt, że Komunikat Komisji ogranicza w sekcji 3.1 możliwość zastosowania ulgi jedynie do przedsiębiorców, którzy na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji, konieczne jest uzyskanie powyższej informacji. Stąd też na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się przykładowy uproszczony wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc związku z COVID-19.

Obecnie opracowywany jest program pomocowy dotyczący udzielania ulg podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej.

Projekt programu przewiduje, że pomoc udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy. Podmiot udzielający pomocy decyduje o udzieleniu pomocy po dokonaniu weryfikacji, czy występuje ważny interes podatnika lub interes publiczny. Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze decyzji, od której służy zażalenie. Udzielenie pomocy nie wymaga wydania zaświadczenia.

Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 708) podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi jej udzielającemu szeregu informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz otrzymanej pomocy, których zakres określony został w „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).

Zakres wymaganych do przedstawienia informacji, określony w ww. Formularzu jest jednak dużo obszerniejszy w stosunku do warunków udzielania pomocy określonych w Sekcji 3.1 i 3.9. 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ustalenie opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym

  Nakładanie opłat za różnego rodzaju usługi komunalne czy za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej JST zawsze budzi raczej negatywne emocje po stronie mieszkańców. A co dopiero, gdy opłaty te związane są z pochówkiem najbliższych. 

  Dofinansowanie zakładu budżetowego - dotacja jako dopłata do kosztów prowadzonej działalności

  Drastyczny wzrost cen mediów oraz utrzymujący się wysoki poziom inflacji powodują, że większość samorządowych zakładów budżetowych nie jest w stanie w pełni realizować swoich zadań statutowych. Ich zobowiązania finansowe znacznie wykraczają poza przyjęte budżety. 

  Pracownicy samorządowi: Nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna [rozporządzenie od 1 lipca 2023 r.]

  Zmiany dla pracowników samorządowych: nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna. Wprowadzi je zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.

  Rząd daje 3300 zł brutto wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. Jest to mniej od minimalnego wynagrodzenia. Dopłacić mają samorządy

  Od 1 lipca 2023 r. rząd proponuje kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby wysokość tej kwoty była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałych kategoriach zaszeregowania, kwoty zostały ustalone tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami.

  Będzie nowy wzór świadectwa pracy [nowelizacja kodeksu pracy]

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W dokumencie trzeba będzie uwzględniać informacje o wykorzystaniu nowych rodzajów urlopów i zwolnień wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy.

  Uzgodnienia i opinie do projektu planu miejscowego

  Ważnym elementem prowadzącym do przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyrażenie stanowiska wobec projektu planu przez organy wyspecjalizowane w określonych dziedzinach, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji polityki przestrzennej gminy. Takie stanowisko przybiera postać uzgodnień lub opinii.

  Jak zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

  Jedną z form ochrony samodzielności samorządu terytorialnego jest możliwość zakwestionowania (przez uprawniony organ) rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez wojewodę lub przez regionalną izbę obrachunkową. 

  Czy dotacja oświatowa dla placówek niesamorządowych to świadczenie jednorazowe?

  W praktyce pokutuje pogląd, że dotacja oświatowa - wypłacana przez jednostkę samorządu terytorialnego dla placówki niepublicznej działającej na jej terenie - ma charakter świadczenia jednorazowego. 

  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości.