Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w budżecie gminy dodatki energetyczne [pellet, drewno, gaz LPG, olej]

RIO: Jak ująć w budżecie gminy dodatki energetyczne [pellet, drewno, gaz LPG, olej]
RIO: Jak ująć w budżecie gminy dodatki energetyczne [pellet, drewno, gaz LPG, olej]
Media
Środki przekazywane gminom na wypłatę dodatków energetycznych nie stanowią dotacji celowej z budżetu państwa - uważa Wojciech Lachiewicz, członek kolegium RIO w Krakowie. Specjalnie dla czytelników Serwisu Samorządowego PAP ekspert przygotował wyjaśnienia, które ułatwią zaplanowanie w budżetach gmin środków na dodatki energetyczne i węglowe oraz zarządzanie nimi.
rozwiń >

Poniżej publikujemy w całości opinię członka kolegium RIO w Krakowie.

OPINIA „Jak ująć w budżecie gminy dodatki energetyczne”

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, zm. z 2022 r. poz. 1967) – „u.d.w.” oraz ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), w skrócie: "ustawa o wsparciu odbiorców ciepła" - zapewniają wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów wrażliwych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Ustawa z 15.09.2022 r. o wsparciu odbiorców ciepła - zawiera przepisy określające zadania samorządu terytorialnego. Ustawa ta jednoznacznie stanowi, że:
(a) wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 (co odbija się na cenie ciepła dla odbiorców), (b) wypłata 4 rodzajów dodatków dla gospodarstw domowych oraz
(c) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych
- jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Tak samo wypłata dodatku węglowego z ustawy z 5.08.2022 r, - jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.
Prawo beneficjenta do otrzymania każdego z ww. rodzajów świadczeń, o ile mieści się w "polityce społecznej" państwa, o tyle ze względu na powszechny dostęp o świadczeń, nie czyni z nich świadczeń pomocy społecznej/socjalnej.

1. Charakter prawny dochodów gminy na zadanie rządowe

W ustawie o dodatku węglowym i w tzw. ustawie o wsparciu odbiorców ciepła dochodzi do istotnych odstępstw od konstytucyjnych reguł z art. 166 ust. 2 i art. 167 ust. 2 Konstytucji R.P.

Przekazywane gminie środki na zadanie rządowe nie stanowią dotacji celowej z budżetu państwa (art. 167 ust. 2 Konstytucji).

Zaplanowane w budżecie gminy nie stanowią dochodów klasyfikowanych jako: § 201 - "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)".

W efekcie czego błędnymi stają się wyjaśniania dla gmin udzielane ze strony niektórych r.i.o. oraz Związku Miast Polskich, jakoby przekazane gminie środki miałyby rzekomo być objęte gwarancjami z art. 165 ust. 2 Konstytucji, w postaci możliwości sięgania (jak przy dotacjach z budżetu państwa) po powództwo przeciw Skarbowi Państwa z art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) – u.d.j.s.t..

Jest to błędne z dwóch powodów: w art. 49 u.d.j.s.t. jest mowa o dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone. O ile środki COVID-19 gmina otrzymuje na zadania zalecone dwoma ww. ustawami, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , o tyle przekazywane środki nie stanowią dotacji budżetowej i nie pochodzą z budżetu państwa.

Dlatego wystąpienie z powództwem, jak radzą r.i.o. oraz podpowiada ZMP, naraża gminę na poniesienie kosztów postępowania sądowego spowodowanych bezzasadnym pozwem.

Na wypłaty dodatków i rekompensat gmina otrzymuje środki państwowe, nie będące środkami budżetu państwa. Gromadzone są na podstawie na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Fundusz ten działa na zasadach i w trybie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Przekazanie gminie środków Funduszu COVID-19 przez wojewodę, nie jest wydatkiem budżetu państwa, a tym samym nie stanowi "dotacji budżetowej", aby można było ich dochodzić od wojewody na zasadach z art. 49 ust. 6 u.d.j.s.t.. Środki te trafiają do gminy na osobny rachunek COVID-19, za pośrednictwem osobnego rachunku bankowego Funduszu COVID-19 u wojewody. Środki przelane z BGK na rachunek COVID- 19 do wojewody, nie są traktowane jako dochód budżetu państwa. Są to środki na zadania rządowe gminy, ale wbrew art. 167 ust. 2 Konstytucji i art. 49 u.d.j.s.t. , przekazane gminie nie są dotacją celową z budżetu państwa.

2. Paragrafy dla dochodów budżetu gminy na wypłaty dodatków i rekompensat

Źródłem środków dla gmin na realizację wypłat, jako zdań zleconych z zakresu administracji rządowej - są zapewnione gminie przez wojewodę środki obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Mając na uwadze powszechny charakter systemu wypłaty dodatków, dochodów na zadanie jakie obiektywnie nie służy „przeciwdziałaniu Covid-19” - dochody te nie są możliwe do zaklasyfikowania, jako "dochody celowe" z istniejącego paragrafu 218 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem "na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Przeciw zasadności posłużenia się podziałką: § 218 dla oznaczenia dochodów na wypłaty powszechnych świadczeń (tj. dodatków i rekompensat) przemawia objaśnienie,, iż § 218 obejmuje środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Wypłata dodatków jest zadaniem z art. 65 ust. 5 pkt 6 i 7 ww. ustawy.

Wypłaty dodatków, jakby nie patrzeć na efekt powodowany zakupem paliw i rekompensatami dla ciepłowników, nie służą przeciwdziałaniu pandemii Covid-19.

Dokonywane przez gminę płatności nie będąc "związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19", nie powinny być opisywane podziałką - "§ 218".

Fundusz Covid-19, jako zasób środków publicznych, nie jest funduszem celowym w rozumieniu art. 9 pkt 7 i art. 29 FinPubU. Oznacza to, że ich zaplanowanie w budżecie gminy nie może dokona się za pomocą podziałki § 217 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”.

BGK nie należy do jednostek sektora finansów publicznych, zatem odpada również możliwość oznaczenia ww. środków COVID-19 podziałką § 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Równocześnie okoliczność, że wypłacając dodatki gmina nie realizuje zadania własnego, a zadanie rządowe, powoduje że środków na wydatki z BGK nie można zaklasyfikować do § 270 - "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.

Na okoliczność otrzymywania wpłaty od BGK, jedynym "otwartym" w klasyfikacji i ogólnym do zastosowania pozostaje paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”, który zgodnie z objaśnieniami obejmuje wszystkie „pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności (…): - wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego.”.

3. Dobór działu i rozdziału dla dochodów i wypłat (czytajmy ustawę o działach administracji rządowej)

Celem całego przedsięwzięcia dokonywanego łącznie obydwiema ustawami jest wsparcie gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w zaopatrzeniu w ciepło na zimę 2022/23.

W katalogu działań (działów) administracji publicznej z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, działania z dwóch ww. ustaw mieszczą się w "zabezpieczeniu społecznym"(art. 31). Tam zaś nie należą do grupy zadaniowej: "pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej".

Powszechny charakter prawa do otrzymania rocznego świadczenia pieniężnego jakie nie jest świadczeniem udzielanym ze względu na sytuację materią beneficjenta uzasadnia klasyfikację dochodu celowego i wydatku poza działem 852 „Pomoc społeczna”, w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

Problemowe zatem staje się zaklasyfikowanie przez gminy środków na rekompensaty i wydatków z tytułu wypłaty rekompensat. Zapewne niektóre gminy całość dochodów i wydatków z dwóch ww. ustaw będzie skłonna umieszczać w rozdziale 85395. Mimo to charakter prawny dopłat i ich funkcja (cel) przemawiałyby za ich zaplanowaniem w Dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła. Przy czym płacąc rekompensatę gmina nie finansuje kosztów usługi (jak par. 426).

4. Planowanie wypłat do odpowiedniej grupy wydatków bieżących

Wydatek gminy, jako wypłata dodatku dla osób fizycznych (gospodarstw domowych) w budżecie gminy znajdzie miejsce w rozdziale 85395 w ramach wydatków bieżących w grupie 1300 : Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)”. Z kolei wypłaty dla wspólnot mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych znajdzie miejsce w grupie 1100: „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”.

Wypłaty rekompensat, czy to w rozdziale 85395, czy w rozdziale 40001 - Dostarczanie ciepła - również w budżetach gmin będą planowane w grupie wydatków bieżących 1100: „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)”.

5. Paragrafy wydatków na dodatki i rekompensaty

Wypłata dodatków dla uprawnionych osób fizycznych w rozdziale 85395 powinna być klasyfikowana jako § 303 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”. Wypłata dodatków dla wspólnot mieszkańców i spółdzielni oraz rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych powinna być wydatkiem z § 443 Różne opłaty i składki, jako płatność nie mieszcząca się w innych (szczegółowych) paragrafach.

6. Dochody budżetu gminy z odsetek bankowych od środków Covid-19 oraz wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.d.w. oraz zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wsparciu odbiorców ciepła - odsetki bankowe od środków COVID-19 otrzymanych na realizację płatności z dwóch ww. ustaw - stanowią dochód budżetu gminy, jaki powinien zostać przeznaczony na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Odsetki bankowe powinny być klasyfikowane wespół z dochodami, z jakich pochodzą w rozdziale 85395 - z zastosowaniem podziałki § 092 "Wpływy z pozostałych odsetek".

Ich zaplanowanie w budżecie gminy dokonuje się uchwałą rady gminy. Z tego powodu, że z odsetkami bankowymi od środków COVID-19 prawo wiąże wymóg poniesienia na ich równowartość wydatków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej., do tak określonego źródła dochodu i jego przeznaczenia znajduje zastosowanie przepis art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wraz z art. 42 ust. 2 i art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że w planie dochodów budżetu gminy roku 2022 należy pod rozdziałem 85395 wyodrębnić odsetki na § 092. Z kolei w planie wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40095 – Pozostała działalność, należy zaplanować gminne zadanie na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Wydatki mogą mieć charakter materialny lub niematerialny. W niektórych gminach owo wyodrębnienie przyjmie postać wprowadzenia do uchwały budżetowej ww. wyodrębnień w postaci osobnego załącznika zestawiającego dochody z odsetek i wydatki z nich ponoszone.

7. Dochody budżetu gminy z tyt. „2%” udziału gminy w otrzymanych środkach COVID-19

Według art. 5 ust. 2 u.d.w. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Nie powinno mylić niefortunnie użyte słowo „dotacja”. Wypłata dodatku nie nosi cech dotacji budżetowej w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych, co najmniej z tego powodu, że beneficjent dodatku nie rozlicza się przed gminą z jego wykorzystania.

Błąd ten nie wystąpił w analogicznych przepisie art. 32 ust. 2 ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Według jego treści, przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – należy uwzględniać koszty wypłacania odbiorcom tych rekompensat oraz tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę.

Należy podkreślić, że przewidziany w dwóch ww. ustawach 2% udział własny gminy w środkach otrzymanych od wojewody na zadania rządowe, nie jest naliczany od kwoty otrzymanej od wojewody, gdyż zgodnie z treścią literalną przepisów, jest to dochód od środków wypłacanych. Oznacza to, że gmina nalicza dla siebie 2% udziału, od każdego indywidualnie (kasowo) dokonanego wydatku. Nie może naliczać i przejmować dochodów szacowanych od kwoty łącznej otrzymanej od wojewody. Dopiero z momentem wypłaty dodatku lub rekompensaty gmina nabywa prawo do 2% udziału.

Organem gminy właściwym do wprowadzenia do budżetu dochodów z 2% udziałów jest rada gminy na zasadach z art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Funkcjonariusz za każdy rok służby powyżej 15 lat dostanie dodatek do pensji. A po 25 lat służby dwa dodatki
  Nowe świadczenie dla mundurowych nazywa się „motywacyjnym”. Ma „motywować” do niekorzystania przez funkcjonariuszy z prawa do przechodzenia na emeryturę po 15 latach służby.
  DGP: Ile wynosi obwód drzewa przy wycince bez zgłoszenia do gminy
  W 2023 r. w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dojdzie do zwiększenia o 20 cm – w stosunku do obecnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa, którego wycięcie wymaga zgłoszenia.
  Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad [szkolenie]
  Już 12 grudnia 2022 podczas szkolenia Ekspertka Magdalena Grotkiewicz wskaże harmonogram wejścia w życie poszczególnych zapisów rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Omówi także najczęściej pojawiające się wątpliwości i niejasności dotyczące składania przedmiotowych sprawozdań
  Czy niepoinformowanie rady gminy o wydatkach powoduje nieważność uchwały budżetowej?
  Wójt przedstawia projekt budżetu gminy, a rada gminy go uchwala. Czy kolegium RIO może unieważnić uchwałę budżetową w przypadku, gdy rada gminy nie miała informacji o bieżących umowach zawartych przez wójta?
  Jak kontrola zarządcza wspiera zarządzanie kryzysowe
  Zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19, kryzysem uchodźczym czy też niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, jak powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.
  Dostęp do akt w postępowaniu administracyjnym
  Prawo dostępu do akt sprawy jest ściśle związane z jawnością postępowania administracyjnego. Jest to zagadnienie bardzo istotne również z praktycznego punktu widzenia, ponieważ wiąże się z wieloma obowiązkami ciążącymi na organach administracji publicznej. W niniejszym artykule zwrócimy uwagę na zakres podmiotowy i przedmiotowy dostępu do akt postępowania, tryb udostępniania danych, jak i ograniczenia w dostępie czy też kwestie obowiązków i uprawnień.
  Szefernaker: zamrożenie 500+ dla Ukraińców na czas wyjazdu z Polski. Odpłatność za zakwaterowanie
  System pomocy uchodźcom z Ukrainy będzie uszczelniony. Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy regulującej wsparcie dla Ukraińców – poinformował we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł PiS Paweł Szefernaker.
  Rząd proponuje: Podwyżka z 6410 zł do 7210 zł dla profesora uczelni publicznej od 1 stycznia 2023 r. [o 12,5%]
  Podniesienie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej z 6410 zł do 7210 zł od 1 stycznia 2023 r. zakłada projekt rozporządzenia, który opublikowano w poniedziałek w Rządowym Centrum Legislacji.
  Kto nie musi składać oświadczeń o tanim prądzie? 30 listopada 2022 r. mija termin na jego złożenie [Komunikat MKiŚ]
  W środę, 30 listopada, mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to samorządów, mniejszych firm, podmiotów użyteczności publicznej. Komunikat Ministerstwa o tanim prądzie.
  "DGP": Jaki i kto pokryje koszt niskiej ceny gazu w 2023 r.?
  Rząd liczy, że większość kosztów systemu osłon gazowych wezmą na siebie firmy, a nie budżet państwa - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".
  Święta i długie weekendy 2023 r. [Zestawienie]
  W 2023 roku biorąc pięć dni urlopu wypoczynkowego, pracownicy zyskują 14 dni wolnego. Ale możliwych konfiguracji do zwiększenia okresów nieprzerwanego wypoczynku jest więcej. Sprawdź, kiedy najkorzystniej wziąć wolne w 2023 roku.
  Nie uda się uniknąć podwyżki ceny gazu w 2023 r. Zamrożona cena, ale VAT rośnie z 8% na 23% [Komisja Europejska]
  Rząd zamrozi kosztem 30 mld zł ceny gazy dla gospodarstw domowych w 2023 r. Nie uda się jednak uniknąć podwyżki ceny gazu. Wymusi ją podwyżka stawki VAT z 8% na 23%.
  450 zł dodatku dla żołnierzy [rozporządzenie]
  Szef MON podpisał rozporządzenie ws. przyznania 450 zł dodatku dla żołnierzy niektórych jednostek.
  Emerytury mundurowe: Kiedy nie trzeba posiadać 5 lat wykonywania tzw. zadań policyjnych [ustawa zaopatrzeniowa]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin - Dz.U. poz. 2394
  Fakt": Inflacja wreszcie zaczyna spadać
  Świadczy o tym koszyk „Faktu”. W ciągu dwóch tygodni jego wartość spadła ze 193,93 zł na 190,90 zł.
  Wakacje dla uczniów od 15 czerwca dla Krakowa, a od 15 lipca dla Warszawy? Gminy proponują inny termin wakacji dla poszczególnych regionów Polski
  Pomysł rozłożenia wakacyjnych turnusów na trzy miesiące, zaproponowany przez Stowarzyszenia Gminy Górskich RP, to pomysł warty rozważenia i dyskusji, ale wymagałby korelacji kilku resortów – powiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Pomysł mocno popiera branża turystyczna.
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  MEiN: nauczyciel nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia jeśli etat uzupełnia w kilku szkołach
  Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na poselską interpelację poinformował, że nauczyciele nie mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli pełny wymiar zajęć realizują w kilku szkołach. Według resortu pełny etat w jednej placówce jest niezbędny do uzyskania prawa do urlopu.
  Projekt wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
  Projekt nowego wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
  Jak samorządy radzą sobie z drogim prądem?
  Nieodłącznym atrybutem jednostek samorządu terytorialnego jest ich samodzielność, więc… każdy sobie radzi jak może? Część samorządów próbuje szukać na własną rękę adekwatnych do ich problemów rozwiązań związanych z podwyżkami cen energii elektrycznej, kłopotami grzewczymi czy dystrybucją węgla, inne zwracają się ku rozwiązaniom systemowym. Czy takie jednak w ogóle funkcjonują?
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  Odprawy dla nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych - podobieństwa i różnice
  Nauczyciele zatrudnieni w oświatowych placówkach publicznych i niepublicznych mają prawo do następujących odpraw: ekonomicznej, emerytalno-rentowej i wojskowej. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy mogą spowodować, że są uprawnieni do odprawy pieniężnej, bez względu na to, czy pracują etatowo w placówce publicznej czy niepublicznej. Jednak typ placówki decyduje o trybie nabycia tego świadczenia, jego wysokości i wypłacie. Nie ma znaczenia jedynie w przypadku odprawy wojskowej, która nie wiąże się z ustaniem zatrudnienia.
  Odpowiedzialność materialna pracowników
  Stosunek pracy łączący pracodawcę i pracownika ma charakter służbowy i mocno sformalizowany. Choć to pracodawca jest w tej relacji podmiotem profesjonalnym ponoszącym ryzyko działalności prowadzonej przez zakład pracy, nie oznacza to, że pracownik nie ponosi w związku z wykonywaną pracą żadnej odpowiedzialności materialnej. Za co odpowiada? W jakich okolicznościach? Czy pracodawca, podpisując umowę o pracę, powinien podjąć jakieś kroki, by zabezpieczyć swoje interesy?
  Zmiany w promesach w Programie Inwestycji Strategicznych [od 1 grudnia 2022 r.]
  Przywrócenie terminu na złożenie oświadczeń do promesy w Programie Inwestycji Strategicznych od 1 grudnia 2022 r.
  Czy istnieje odrębna procedura zwrotu VAT za hotele i wynajem auta za granicą
  Pytanie dotyczy VAT płaconego za zagraniczne zakupy - głównie chodzi o hotele, wynajem auta czy benzynę. Czy jest jakaś procedura umożliwiająca zwrot podatku VAT za zakupy (hotele, paliwo etc) zagraniczne? Jeżeli tak, to w jakich wypadkach (czy dotyczy wszystkich krajów, czy tylko UE)?