Kategorie

Szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania

Szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania./ fot. Shutterstock
ShutterStock
Konieczny jest niezwłoczny wzrost wyceny - o 15% - we wszystkich rodzajach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jedynie taki krok może ustabilizować sytuację finansową naszych szpitali. Z Andrzejem Płonką, starostą bielskim (woj. śląskie), prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich, rozmawia Michał Cyrankiewicz

Jaka jest kondycja finansowa szpitali powiatowych?

- Ogólnie jesteśmy na minusie. Już rok 2017 szpitale powiatowe zamknęły ze stratą, a szacujemy, że w 2018 roku wyniki pogorszyły się trzykrotnie. To są dane pozyskane z przeprowadzonego przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związek Powiatów Polskich badania ankietowego, w którym wzięło udział 98 szpitali powiatowych. Z badania tego wynika ponadto, że poprawa wyniku finansowego nastąpiła jedynie w 12 podmiotach. Rok 2017 szpitale powiatowe, które wzięły udział w badaniu, zamknęły ze stratą wynoszącą 78 mln zł. Szacowany, podkreślam - szacowany, wynik finansowy za ubiegły rok to aż minus 257 mln zł.

Jakie są przyczyny tej sytuacji?

- Pierwotną jest oczywiście niedofinansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Po prostu wydatki na ten cel rosną zbyt wolno. Proszę zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia w 2019 roku planuje się przeznaczyć nie mniej niż 4,86% PKB. Dla porównania w innych państwach udział ten wynosi: Kanada 10,4%, Niemcy 11,3%, Francja 11,5%, Szwecja 10,9%, Hiszpania 8,8%. Węgry 7,2%. Czechy i Słowacja po 7,1%, Słowenia 8%. Estonia, która jeszcze 2002 roku miała wskaźnik niższy od Polski o 0,9%, w 2017 roku odnotowała nakłady na służbę zdrowia na identycznym jak Polska poziomie. Jednocześnie mamy sytuację, w której ustawodawca przyjmuje rozwiązania, które powodują, że nie wszystkie środki trafiające do Narodowego Funduszu Zdrowia z opłacanej przez obywateli składki są przeznaczane na bezpośrednie zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Przykładowo w wyniku uchwalenia ustawy z 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych NFZ zobowiązany jest przekazywać nowo utworzonej agencji 0,3% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz: ZUS

Na kondycję finansową szpitali duży wpływ mają także wydatki na wynagrodzenia, w tym na podwyżki…

- Faktycznie, koszty osobowe to spora pozycja w budżetach szpitali powiatowych. Jak pokazało badanie ankietowe przeprowadzone przez ZPP, w 2018 roku na koszty osobowe i umowy cywilnoprawne szpitale powiatowe wydały 3,63 mld zł. To aż o 440 mln zł więcej niż w 2017 roku.

Z badania, o którym Pan wspomniał, wynika także, że w szpitalach zaczyna brakować łóżek…

- To z kolei efekt norm zatrudniania pielęgniarek. Odnośnie do przeprowadzanej i planowanej likwidacji łóżek - odpowiedzi udzieliły 92 podmioty, które zaraportowały, że liczba łóżek zmniejszy się o 2557 (w 73 szpitalach). Jedynie 19 szpitali nie planuje likwidacji łóżek. Podsumowując, podnoszenie standardów zatrudnienia i deklarowanie podwyżek dla wybranych grup pracowników medycznych przyczyniają się do drastycznego pogarszania się sytuacji szpitali powiatowych. Wymaga ona podjęcia przez resort zdrowia i NFZ natychmiastowych działań wspierających. Bez nich istnieje poważne ryzyko pogorszenia się dostępności świadczeń medycznych dla obywateli.

Może ta zła kondycja finansowa szpitali powiatowych to efekt złego zarządzania?

- W sytuacji, w której przytłaczająca większość powiatowych podmiotów leczniczych boryka się z problemem narastającego zadłużania, brakiem środków na wynagrodzenia dla pracowników czy utrzymaniem płynności finansowej, takiego stanu rzeczy nie można tłumaczyć błędami po stronie osób zarządzających tymi placówkami.

Jakie są postulaty Związku Powiatów Polskich, aby sytuację w zakresie ochrony zdrowia, a więc także sytuację finansową szpitali powiatowych, poprawić?

- Przede wszystkim szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania. Dlatego - w naszej ocenie - konieczny jest niezwłoczny wzrost wyceny świadczeń o 15% we wszystkich rodzajach świadczeń, co pozwoli na ustabilizowanie sytuacji w 2019 roku. Kolejnym zagadnieniem jest kompleksowe uregulowanie sytuacji płacowej w obszarze ochrony zdrowia. Nie kwestionujemy zasadności podnoszenia wynagrodzeń dla pracowników medycznych, jednak nie powinno być to robione w sposób wywołujący poczucie krzywdy po stronie pominiętych grup zawodowych i stawiający w trudnej sytuacji osoby zarządzające samorządowymi podmiotami leczniczymi. Konieczny jest zatem powrót do idei regulacji płacowych w jednym akcie prawnym, przy jednoczesnym zapewnieniu podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń gwarantowanych, środków finansowych adekwatnych do wymaganych przez prawodawcę i NFZ standardów zatrudnienia.

A w jaki sposób rozwiązać problem brakujących w szpitalach pielęgniarek?

- Tutaj oczywiście decydujące znaczenie mają kwestie finansowe, płacowe. Ale nie tylko. Zmiany wymaga także system kształcenia osób, które w zawodzie pielęgniarki chcą pracować. Proszę zwrócić uwagę, że zawód pielęgniarki jest obecnie jedynym zawodem medycznym, którego nauka odbywa się na studiach stacjonarnych.

To, o ile wiem, ma się zmienić…

- Tak, ale projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przewidujący możliwość kształcenia w tych zawodach na studiach niestacjonarnych, został skierowany do konsultacji prawie rok temu i do dzisiaj nie ma żadnych postępów w pracach nad nim. Brak tej regulacji uniemożliwia de facto osobom pracującym kształcenie i zmianę zawodu.

Może rozwiązaniem jest zatrudnianie pielęgniarek zza naszej wschodniej granicy?

- Z pewnością jest to pewne rozwiązanie, zwłaszcza że w przypadku osób pochodzących z Ukrainy czy Białorusi bariera językowa w postaci wymogu znajomości języka polskiego jest możliwa do pokonania. Jednak i w tym zakresie nie zauważamy skutecznych działań władz centralnych, które w realny sposób ułatwiłyby szpitalom powiatowym pozyskiwanie kadr z tych krajów. Powinniśmy jednak szukać rozwiązania problemu braków kadrowych bazując na krajowych zasobach.

Dziękuję za rozmowę. ©℗

Podstawa prawna

 • art. 1, art. 8, art. 14,131c, 131d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 447)

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?