REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

Anna Ryl
Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska/Fot. Shutterstock
Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska/Fot. Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?

ODPOWIEDŹ

Zmiana struktury organizacyjnej szkoły i związany z tym brak potrzeb kadrowych na danym stanowisku stanowi podstawę do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w związku z likwidacją jego etatu.

REKLAMA

UZASADNIENIE

Pracownicy niepedagogiczni, a więc pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są pracownikami samorządowymi (art. 2 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dalej: ustawa o pracownikach samorządowych). Podstawą ich zatrudnienia jest umowa o pracę, która może być zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony (art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych).

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, łączący strony stosunek pracy rozwiązuje się:

 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)

- art. 30 § 1 pkt 1-3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.).

Okres wypowiedzenia umowy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z pracownikiem administracji i obsługi na czas nieokreślony zależy od okresu jego zatrudnienia w danej szkole i wynosi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

- art. 36 § 1 k.p.

REKLAMA

Do wskazanych okresów wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także jeśli z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 36 § 11 k.p.).

Warto wspomnieć, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 k.p.).

Obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 k.p.). Pracodawca w składanym oświadczeniu podaje pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy, a także wskazuje przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę (art. 30 § 4 i 5 k.p.). Obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę nie ma natomiast pracownik.

Wskazywana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę powinna być określona w sposób jasny, zrozumiały, dostatecznie konkretny oraz powinna być prawdziwa. Należy zaznaczyć, że przyczyna wypowiedzenia jest konkretna wówczas, gdy jest obiektywnie i wyraźnie wskazane, jakie zarzuty ma pracodawca w stosunku do pracownika, z kolei prawdziwa jest wówczas, gdy jest rzeczywiście istniejąca. Ponadto przyczyna wypowiedzenia powinna być tak sformułowana, aby pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu pracodawca dokonuje wypowiedzenia i aby miał możliwość dokonania oceny w zakresie, czy zastosowane względem niego kryteria doboru do zwolnienia były słuszne i właściwe (wyrok SN z 2 czerwca 2017 r., sygn. akt III PK 114/16).

Brak określenia przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia lub jej nieprecyzyjne skonkretyzowanie stanowi naruszenie prawa i uprawnia pracownika do dochodzenia roszczeń.

Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska przyczyną wypowiedzenia

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem niepedagogicznym szkoły może być reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja jego stanowiska. Jednak konsekwencje wynikające z tego sposobu zakończenia stosunku pracy są różne w zależności od liczby zatrudnionych osób.

LICZBA ZATRUDNIONYCH A PODSTAWA ROZWIĄZANIA UMOWY

 • Jeśli w szkole zatrudnionych jest mniej niż 20 osób, likwidacja stanowiska dokonywana jest na podstawie przepisów Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem.
 • Jeśli w szkole zatrudnionych jest powyżej 20 osób, likwidacja stanowiska określana jest jako wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracownika, które regulują przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej: ustawa o zwolnieniach grupowych).

Potrzeba dokonania zmian w strukturze organizacyjnej szkoły i związane z tym zwolnienie pracowników administracji i obsługi może być spowodowane np. zmniejszeniem liczby uczniów, likwidacją kuchni w szkole i przejściem na usługi cateringowe, a także zmniejszeniem powierzchni użytkowej szkoły.

ZAPAMIĘTAJ!

Jeśli zmiana struktury organizacyjnej szkoły powoduje konieczność likwidacji jedynego w swoim rodzaju stanowiska pracy, wówczas dyrektor szkoły, wypowiadając umowę o pracę pracownikowi administracji czy obsługi, który jest zatrudniony na tym konkretnym stanowisku pracy, uzasadnia swoją decyzję likwidacją danego stanowiska pracy.

Natomiast jeśli w wyniku reorganizacji szkoły niezbędna jest likwidacja jednego stanowiska spośród kilku podobnych, wówczas dyrektor dokonuje oceny pracowników i wybiera spośród nich tego pracownika, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę. W oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę dyrektor podaje jako przyczynę wypowiedzenia likwidację stanowiska oraz wskazuje kryteria doboru pracownika do zwolnienia (wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2018 r., sygn. akt III PK 97/17).

Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika oraz w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 k.p.).

Ponadto pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Z ochrony tej wyłączony jest jednak pracownik, który uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 39 i 40 k.p.).

Likwidacja stanowiska pracy a prawo do odprawy

W przypadku likwidacji stanowiska niepedagogicznego w szkole, w której zatrudnionych jest do 20 osób, zwalnianemu pracownikowi nie wypłaca się odprawy pieniężnej. Natomiast likwidacja stanowiska pracy w szkole, w której jest zatrudnionych powyżej 20 osób w związku z wypowiedzeniem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, wiąże się z wypłatą odprawy, która stanowi wysokość:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat

- art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych.

Prawo pracownika do odwołania się do sądu pracy

Pracownik ma prawo wnieść do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i ma na to 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 44 i art. 264 § 1 k.p.).

Jeśli sąd rozpoznający sprawę uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, wówczas - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 k.p.).

Podstawa prawna rozwiązania na świadectwie pracy

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z powodu likwidacji stanowiska w świadectwie pracy w ust. 4 lit. a) pracodawca wpisuje art. 30 § 1 pkt 2 k.p.

Dodatkowo w razie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika w szkole zatrudniającej powyżej 20 pracowników - podaje art. 10 (dot. zwolnień indywidualnych) ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Podstawa prawna

 • art. 30 § 1 pkt 1-3, § 21, § 3-5, art. 36 § 1-11, art. 39-41, art. 44, art. 45 § 1, art. 264 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
 • art. 2 pkt 3, art. 16 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
 • art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)

Powołane orzeczenia sądów

 • wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2018 r. (sygn. akt III PK 97/17)

ANNA RYL
doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy i finansów publicznych, praktyk kontroli

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

REKLAMA

Wczasy pod gruszą i zwrot za kolonie 2024 r. Dla kogo?

Tzw. wczasy pod gruszą czy zwrot za kolonie to popularne formy dofinansowania, jakie pracodawca może przyznać pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kto może otrzymać takie świadczenia?

Pracownicy budżetówki wściekli. Podwyżek na horyzoncie nie widać

W 2025 roku urzędnikom i służbom mundurowym w Polsce pensje mają wzrosnąć jedynie o 4,1%. Są to dane z dokumentu ministra finansów, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". 

Ta grupa nie zapłaci PIT od otrzymanych nagród pieniężnych. Sprawdź szczegóły

Nagrody otrzymane przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków w 2024 r., na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej. Znamy szczegóły projektu

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozporządzenie ma dostosować klasyfikację budżetową do ostatnich zmian w prawie. Pojawi się m.in. nowy rozdział „85518 Świadczenie wspierające”. Co jeszcze się zmieni?

REKLAMA

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Służby Więziennej

1 maja 2024 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia dotyczące uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej.  Ile aktualnie wynoszą uposażenia zasadnicze i dodatki za stopień? 

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie rolnictwa

Wzrosły stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w zakresie rolnictwa. Chodzi o pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

REKLAMA