Kategorie

Opłata za odpady komunalne w miejscowościach uzdrowiskowych

Paweł Górski
Pomimo specyficznej struktury wytwarzających odpady komunalne w uzdrowiskach i miejscowościach turystycznych, opłaty za śmieci pobierane są na takich samych zasadach, jak w pozostałych gminach.
Reklama

 Jak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.), utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zaś zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, realizując szczegółowo wyliczone w art. 3 ust. 2 u.c.p.g. czynności organizatorskie. Wśród nich jest obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Objęcie systemem wszystkich właścicieli nieruchomości doznaje zróżnicowania, w zależności od tego, czy nieruchomości wykorzystywane są na cele mieszkaniowe, czy też w inny sposób, oraz w zależności od tego, czy w odniesieniu do nieruchomości, na których „nie zamieszkują mieszkańcy”, gmina przejmie w drodze uchwały obowiązek odbioru odpadów z tego rodzaju posesji, czy też nie, poprzestając na nadzorowaniu wykonywania przez władających nieruchomościami pozbywania się śmieci w sposób zgodny z prawem.

Kuracjusz to nie mieszkaniec

W miejscowościach uzdrowiskowych, jak też w miastach i wsiach, które mają charakter turystyczno-wypoczynkowy, poza stałymi mieszkańcami przebywa czasowo wiele innych osób. Wytwarzają one odpady komunalne, które należy odebrać i zagospodarować zgodnie z przepisami oraz ponieść koszty tych czynności.

Od 1 lipca br. odbiorem odpadów z posesji niezamieszkanych przez mieszkańców zajmuje się gmina, a ich właściciele wnoszą z tego tytułu na jej rzecz zryczałtowaną opłatę, której zasady ponoszenia uregulowane zostały w rozdziale 3a u.c.p.g. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi więc rodzaj daniny publicznej, a jej naliczanie w odniesieniu do posesji zamieszkanych stanowi (w zależności od przyjętego w gminie rozwiązania) iloczyn:

 • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
 • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 • powierzchni lokalu mieszkalnego

Możliwe jest też, że rada gminy uchwali jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Radzie gminy przy określaniu warunków opłat przysługuje możliwość zróżnicowania stawek opłat, wprowadzania zwolnień przedmiotowych, ustanawiania dopłat dla właścicieli nieruchomości, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określania szczegółowo zasad ustalania tych opłat.

Niewątpliwie jednak opłata za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkanych jest oderwana od faktycznej ilości odbieranych odpadów.

Reklama

Wczasowicze czy też kuracjusze przebywają w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych, pensjonatach, hotelach lub w kwaterach prywatnych. Jednakże przez fakt pobytu kuracjuszy, gości itp. na nieruchomości, nawet przez dłuży czas, nie można uznać, że są to „nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” w rozumieniu art. 6c ust. 1 u.c.p.g. Tym samym, w przypadku gdy gmina zdecyduje się na wybór metody ustalania opłaty według liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub opłaty liczonej za każde gospodarstwo domowe, przy obliczaniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powinny być te osoby uwzględniane.

Skoro pensjonariusze oraz letnicy nie są „mieszkańcami zamieszkującymi nieruchomość” (a wytwarzają odpady komunalne), trzeba przyjąć, że gospodarka odpadami z posesji wykorzystywanych na te cele podlega regułom określonym w art. 6c ust. 2 u.c.p.g.

Nieruchomości inne niż mieszkalne

Na nieruchomościach niezamieszkanych, a wykorzystywanych na inne cele, obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami spoczywa na właścicielach nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 3b u.c.p.g.). Oczywiście pojęcie „właściciela nieruchomości” należy odnosić do szerszego znaczenia, jakie mu nadaje u.c.p.g.

Właściciele nieruchomości, którzy nie muszą ponosić opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, mają obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Rola gminy sprowadza się więc w takich przypadkach do nadzoru i kontroli.

Wiele gmin skorzystało jednak z uprawnień, jakie daje art. 6d ust. 2 u.c.p.g. Według tego przepisu, rada gminy może, w drodze uchwalonego aktu prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wówczas właściciele nieruchomości zabudowanych np. pensjonatami, hotelami, domami zdrojowymi mają obowiązek ponosić na rzecz gminy opłatę za odpady. Powstaje on za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości wytworzono odpady komunalne.

Natomiast sama opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonej przez radę gminy stawki opłaty. W sytuacji wykorzystywania nieruchomości pod działalność leczniczą, sanatoryjną, hotelową itp. opłata za odpady będzie więc odpowiadać ilości odbieranych śmieci.

Przez sam fakt pobytu kuracjuszy czy też turystów mieszkańcy gmin uzdrowiskowych i letniskowych nie poniosą więc wyższych opłat za odpady oddawane ze swoich domów. Wyjątkiem są oczywiście zwiększone koszty zbierania i zagospodarowania odpadów ponoszone przez gminę np. z terenów zieleni, koszy ulicznych itp., związane z większą liczbą osób korzystających z tych miejsc publicznych.

Mieszany sposób wykorzystania nieruchomości

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość wykorzystywaną w inny sposób, który generuje powstawanie odpadów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych jak za tereny, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz opłaty obliczanej na podstawie liczby pojemników zapełnianych śmieciami w ciągu miesiąca (art. 6j ust. 4 u.c.p.g.). Stąd, w przypadku gdy w budynku jest mieszkanie, a także np. kwatery dla turystów, opłata za odpady powinna stanowić sumę opłaty obliczonej jako ryczałt za mieszkanie (według przyjętej w gminie metody) oraz opłaty wynikającej z ilości odpadów wytworzonych z tytułu prowadzonej działalności (wynajem pokoi gościnnych). Zasada ta, chociaż sprawiedliwa, powoduje konieczność gromadzenia śmieci powstających z działalności w innych pojemnikach niż odpady wytworzone przez mieszkańców nieruchomości oraz zakłada uczciwość po stronie właścicieli posesji w deklarowaniu ich ilości i gromadzeniu.

W celu ułatwienia poboru opłaty od właścicieli nieruchomości o mieszanym sposobie wykorzystywania ustawodawca ostatnią nowelizacją u.c.p.g. postanowił jednakże, że rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości wykorzystywanych równocześnie na cele mieszkalne i niemieszkalne jest zgodny z jedną z metod dla nieruchomości ściśle zamieszkanych lub według liczby pojemników z odpadami (jak dla wyłącznie posesji niezamieszkanych). Rozwiązanie to, upraszczające wprawdzie pracę urzędom i ułatwiające wypełnianie deklaracji właścicielom posesji, należy ocenić krytycznie. Uprzywilejowuje ono bowiem ekonomicznie właścicieli posesji o mieszanym sposobie wykorzystania. Tym samym w sytuacji, w której rada gminy o statusie uzdrowiska zechce wprowadzić wariant przewidziany w art. 6j ust. 5 u.c.p.g., spowoduje faktyczne rozłożenie na wszystkich mieszkańców kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów, które wytwarzają osoby czasowo przebywające w gminie na nieruchomościach o mieszanym sposobie wykorzystywania.

Sankcje dla Warszawy

Władze m.st. Warszawy w związku z nierozstrzygnięciem przed 1 lipca br. przetargu na odbiór odpadów zdecydowały, że nowy system gospodarki odpadami w mieście zacznie w pełni funkcjonować z początkiem roku 2014. Stolicy grożą w związku z tym sankcje ze strony organów nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 391; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 228)
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Błąd w wykazaniu podatku na paragonie można skorygować

  Czy podatek wynikający z nieprawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (23% VAT zamiast ZW) należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

  Czy pracownik samorządowy musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

  Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

  Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nadpłatę z tytułu użytkowania wieczystego

  Użytkownik wniósł opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na rachunek bankowy powiatu w roku 2019. Powiat przekazał zebrane dochody odpowiednio: 75% udział Skarbu Państwa - urząd marszałkowski, 25% udział powiatu. W roku 2021 po weryfikacji dokumentów przez wydział geodezji wpłacona przez użytkownika kwota okazała się nadpłatą i podlega zwrotowi. Użytkownik wystąpił do powiatu o zwrot nadpłaconej kwoty. Czy prawidłowe jest występowanie do urzędu wojewódzkiego o zwrot przekazanej kwoty, czy należy pomniejszać o zwrot dochody zebrane przez powiat w 2021? Jak należy zaksięgować zwrot nadpłaty, w przypadku gdy kwota zostanie zwrócona do powiatu przez urząd wojewódzki w wysokości 75%? Z jakiego paragrafu należy zwrócić użytkownikowi 25% udziału powiatu, w przypadku gdy stanowił dochód w roku 2019? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na kontach w zaistniałej sytuacji?

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?