reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Procedury podatkowe > Terminy płatności niepodatkowych

Terminy płatności niepodatkowych

W jaki sposób należy ustalić termin płatności wierzytelności, jakie wynikają ze stosowania przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami, np. dotyczące odszkodowania w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, albo obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Odpowiedź

Termin płatności niepodatkowych zobowiązań finansowych, jakie zostaną określone na podstawie stosowania przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami w postępowaniu administracyjnym, jeżeli nie wynikają one z przepisów szczególnych, należy ustalać na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa).

Uzasadnienie

Przepisy materialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) w pewnych wypadkach, nakładając obowiązki finansowe wynikające z przeprowadzonego postępowania administracyjnego w tym zakresie, nie formułują reguł określających terminy zapłaty tych należności (wynikających np. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Jednoznacznie natomiast nakładają na strony takiego postępowania obowiązek uiszczenia na rzecz organu wydającego decyzję stosownej kwoty wynikającej z czynności i stanu prawnego objętego postępowaniem. Także przepisy postępowania administracyjnego nie zawierają w tym względzie regulacji. Ma to istotne znaczenie ze względu na określenie terminu wymagalności takich zobowiązań i możliwości dochodzenia ich ściągnięcia we właściwym trybie.

Zobacz również serwis: Podatki

Płatności niepodatkowe

W celu poprawnego ustalenia terminu płatności, o którym mowa w pytaniu, należy stwierdzić, że płatności wynikające z wydanych decyzji administracyjnych mają charakter niepodatkowych zobowiązań finansowych. Będzie więc tu miała zastosowanie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Zgodnie z art. 60 u.f.p., środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu JST:

 • kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w u.f.p.,
 • należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i JST,
 • wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,
 • wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych,
 • wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych,
 • należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw,
 • pobrane przez JST dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.

Ustawodawca, używając w art. 60 u.f.p. zwrotu „w szczególności”, niepodatkowe zobowiązania wymienił na zasadzie przykładu, co oznacza, że przepis będzie miał również zastosowanie w innych przypadkach, których ustawodawca nie wymienił tutaj wprost. Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt V SA/Wa 253/11), „niepodatkowe należności budżetowe to należności niebędące podatkami i opłatami, stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Ich podstawą są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a cechą charakterystyczną podporządkowanie w granicach wyznaczonych prawem objętych nimi jednostek organom wyposażonym we władztwo publiczne”.

Zobacz również: Odsetki za zwłokę od należności podatkowych do 6,60 zł

Ordynacja podatkowa

Po zaliczeniu płatności z tytułu gospodarowania nieruchomościami do niepodatkowych zobowiązań finansowych w dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 67 u.f.p. Przepis ten stwierdza, że do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 u.f.p., nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. To właśnie w przepisach Ordynacji podatkowej znajduje się art. 47 § 1, który stanowi o terminach płatności i stwierdza, że termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jako że należy go stosować odpowiednio, będzie miał zastosowanie do innych niepodatkowych zobowiązań finansowych.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 05.12.2013

Autor:

specjalista w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

Terminy płatności niepodatkowych. /Fot. Fotolia
Terminy płatności niepodatkowych. /Fot. Fotolia

Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama