reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Procedury podatkowe > Terminy płatności niepodatkowych

Terminy płatności niepodatkowych

W jaki sposób należy ustalić termin płatności wierzytelności, jakie wynikają ze stosowania przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami, np. dotyczące odszkodowania w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, albo obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Odpowiedź

Termin płatności niepodatkowych zobowiązań finansowych, jakie zostaną określone na podstawie stosowania przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami w postępowaniu administracyjnym, jeżeli nie wynikają one z przepisów szczególnych, należy ustalać na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa).

Uzasadnienie

Przepisy materialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) w pewnych wypadkach, nakładając obowiązki finansowe wynikające z przeprowadzonego postępowania administracyjnego w tym zakresie, nie formułują reguł określających terminy zapłaty tych należności (wynikających np. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Jednoznacznie natomiast nakładają na strony takiego postępowania obowiązek uiszczenia na rzecz organu wydającego decyzję stosownej kwoty wynikającej z czynności i stanu prawnego objętego postępowaniem. Także przepisy postępowania administracyjnego nie zawierają w tym względzie regulacji. Ma to istotne znaczenie ze względu na określenie terminu wymagalności takich zobowiązań i możliwości dochodzenia ich ściągnięcia we właściwym trybie.

Zobacz również serwis: Podatki

Płatności niepodatkowe

W celu poprawnego ustalenia terminu płatności, o którym mowa w pytaniu, należy stwierdzić, że płatności wynikające z wydanych decyzji administracyjnych mają charakter niepodatkowych zobowiązań finansowych. Będzie więc tu miała zastosowanie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Zgodnie z art. 60 u.f.p., środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu JST:

 • kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w u.f.p.,
 • należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i JST,
 • wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,
 • wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych,
 • wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych,
 • należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw,
 • pobrane przez JST dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.

Ustawodawca, używając w art. 60 u.f.p. zwrotu „w szczególności”, niepodatkowe zobowiązania wymienił na zasadzie przykładu, co oznacza, że przepis będzie miał również zastosowanie w innych przypadkach, których ustawodawca nie wymienił tutaj wprost. Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt V SA/Wa 253/11), „niepodatkowe należności budżetowe to należności niebędące podatkami i opłatami, stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Ich podstawą są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a cechą charakterystyczną podporządkowanie w granicach wyznaczonych prawem objętych nimi jednostek organom wyposażonym we władztwo publiczne”.

Zobacz również: Odsetki za zwłokę od należności podatkowych do 6,60 zł

Ordynacja podatkowa

Po zaliczeniu płatności z tytułu gospodarowania nieruchomościami do niepodatkowych zobowiązań finansowych w dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 67 u.f.p. Przepis ten stwierdza, że do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 u.f.p., nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. To właśnie w przepisach Ordynacji podatkowej znajduje się art. 47 § 1, który stanowi o terminach płatności i stwierdza, że termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jako że należy go stosować odpowiednio, będzie miał zastosowanie do innych niepodatkowych zobowiązań finansowych.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 05.12.2013

Autor:

specjalista w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

Terminy płatności niepodatkowych. /Fot. Fotolia
Terminy płatności niepodatkowych. /Fot. Fotolia

Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 202155.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama