Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzory dowodów księgowych dla ujmowania należności z tytułu odpisów na ZFŚS

Redakcja PRB – M.Majewska
Izabela Motowilczuk
Izabela Motowilczuk
magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych
Paragraf prawo ustawa kodeks przepis artykuł. / Shutterstock
Paragraf prawo ustawa kodeks przepis artykuł. / Shutterstock
Media
Jakimi dowodami księgowymi ujmować odpisy na ZFŚS. W jednostce wielkość odpisu na ZFŚS należnego na dany rok była ujmowana w księgach rachunkowych na podstawie kartki podpisanej przez główną księgową. Na tej kartce była zapisana liczba pracowników, kwota odpisu na jednego pracownika i kwota odpisu wyliczona na tej podstawie na dany rok - z podziałem na 75% (przekazywane do maja) i 25% (przekazywane do września). Poza tym była zamieszczona dekretacja (wskazano konta syntetycznych). Ksero tej kartki podpinano poza tym pod przelewy odpisów.

Prawidłowe postępowanie

Operacje naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania tych odpisów na rachunek ZFŚS należy dokumentować dowodami mającymi cechy dowodu księgowego (art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1, 1a 2 i 4 uor).

Co to jest dowód własny wewnętrzny jednostki?

W celu ujęcia w księgach rachunkowych wielkości należnego odpisu na ZFŚS trzeba zastosować dowód własny wewnętrzny jednostki, czyli dowód potwierdzający wykonanie operacji wewnątrz jednostki (art. 20 ust. 2 pkt 3 uor). Rodzaj tego dowodu oraz zasady jego wystawiania, kontroli i zatwierdzania do ujęcia w księgach powinny być określone w polityce rachunkowości jednostki (art. 10 ust. 1 i 2 uor). Błędem w tym przypadku nie jest to, że jest to kartka papieru. Papier to najczęściej stosowany nośnik dla dowodów księgowych. Na kartce tej brakuje jednak danych, które stanowią o tym, że może być ona uważana za dowód księgowy, czyli dowód mogący być podstawą do wprowadzenia zapisów do ksiąg rachunkowych jednostki. Na kartce brakuje danych wymaganych przez art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6 uor, takich jak:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numer,
 • nazwa jednostki i jej adres,
 • data dokonania operacji i sporządzenia dowodu,
 • data zadekretowania dowodu i podpis osoby, która zamieściła dekretację.

W jednostce trzeba albo ustalić wzór dokumentu księgowego wewnętrznego, służącego do ujmowania w księgach rachunkowych odpisów naliczonych na ZFŚS, albo ustalić, że odpisy będą księgowane na podstawie znormalizowanego dowodu PK - "Polecenie księgowania", do którego będzie podpięty załącznik, z wyliczeniem należnych odpisów na dany rok.

Przy ustalaniu dowodu wewnętrznego lub załącznika do PK można skorzystać z podanego wzoru.

Wzór dokumentu wewnętrznego stosowanego do ustalenia wielkości odpisu na ZFŚS

Wzór. Dokument wewnętrzny stosowany do ustalania wielkości odpisu na ZFŚS na dany rok (według planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych)

....................................... ................................

(nazwa jednostki - pieczęć) (data sporządzenia)

Planowana wielkość zatrudnienia do naliczenia

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

na rok (20xx)

Liczba osób, na które dokonywane są odpisy podstawowe, zwiększenia odpisów lub zwiększenia funduszu na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

 1. liczba pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: .....;
 2. liczba pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy lub przy wykonywaniu prac o szczególnych charakterze: .....;
 3. liczba pracowników młodocianych w roku nauki:

- pierwszym: .....,

- drugim: .....,

- trzecim: .....;

 1. zwiększenia fakultatywne odpisu - liczba zatrudnionych pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: …..;
 2. zwiększenia fakultatywne funduszu z tytułu objęcia opieką socjalną emerytów i rencistów - liczba emerytów/rencistów objętych opieką socjalną: …..;
 3. zwiększenia fakultatywne funduszu z tytułu utworzenia zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego - ogólna liczba zatrudnionych: …..

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Wyliczenie planowanej kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS, zwiększeń odpisu i funduszu

na rok (20xx)

Odpisy podstawowe, zwiększenia odpisów lub zwiększenia funduszu na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

1) odpis podstawowy na:

  1. pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: liczba zatrudnionych × 37,5% kwoty bazowej na dany rok[3],
  2. pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy: liczba zatrudnionych × 50% kwoty bazowej na dany rok[3],
  3. pracowników młodocianych w roku nauki:
 • pierwszym: liczba zatrudnionych × 5% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • drugim: liczba zatrudnionych × 6% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • trzecim: liczba zatrudnionych × 7% kwoty bazowej na dany rok[3];

2) zwiększenia fakultatywne odpisu: liczba zatrudnionych pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności × 6,25% kwoty bazowej na dany rok[3];

3) zwiększenia fakultatywne funduszu: liczba emerytów/rencistów objętych opieką socjalną × 6,25% kwoty bazowej na dany rok[3];

4) zwiększenia fakultatywne funduszu: ogólna liczba zatrudnionych do naliczenia zwiększenia na utrzymanie żłobka lub klubu dziecięcego × 7,5% kwoty bazowej na dany rok[3].

Rozliczenie kwot według terminów przekazywania:

  1. równowartość 75% odpisu podstawowego, z terminem przekazania do 31 maja 20xx r. - xx zł.
  2. kwota do przekazania do 30 września 20xx r. - xx zł.

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

[1] Liczbę pracowników (innych osób), dla których jest naliczany odpis na ZFŚS, a także kwotę faktycznie pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, podaje pracownik komórki ds. kadr.

[2] Podane dane liczbowe (kwotowe) powinien sprawdzić bezpośredni przełożony pracownika komórki ds. kadr sporządzającego dokument.

[3] Kwota bazowa z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

[4] Za sporządzenie wyliczeń odpowiada pracownik księgowości.

[5] Dowód powinien sprawdzić główny księgowy.

[6] Dowód powinien zatwierdzić kierownik jednostki lub inny upoważniony przez niego pracownik.

Wzór: dokument wewnętrzny stosowany do ustalania ostatecznej wielkości odpisu na ZFŚS

Wzór. Dokument wewnętrzny stosowany do ustalania ostatecznej wielkości odpisu na ZFŚS na dany rok (według faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych)

....................................... ................................

(nazwa jednostki - pieczęć) (data sporządzenia)

Faktyczna wielkość zatrudnienia do naliczenia

odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

na rok (20xx)

Przeciętna faktyczna liczba osób, na które dokonywane są odpisy podstawowe na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

 1. przeciętna faktyczna liczba pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: .....;
 2. przeciętna faktyczna liczba pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy lub przy wykonywaniu prac o szczególnych charakterze: .....;
 3. przeciętna faktyczna liczba pracowników młodocianych w roku nauki:
 • pierwszym: …..,
 • drugim: …..,
 • trzecim: …..

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Wyliczenie faktycznej kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS na rok (20xx)

1. Odpis podstawowy na:

a) pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 37,5% kwoty bazowej na dany rok[3],

b) pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 50% kwoty bazowej na dany rok[3],

c) pracowników młodocianych w roku nauki:

 • pierwszym: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 5% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • drugim: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 6% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • trzecim: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 7% kwoty bazowej na dany rok[3],

3. Wyliczenie wielkości korekty odpisu według faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych

1. Kwota odpisu podstawowego wyliczona według przeciętnej planowanej wielkości zatrudnienia: .....

2. Kwota odpisu podstawowego wyliczona według przeciętnej faktycznej wielkości zatrudnienia: .....

3. Różnica pozycji 1 i 2:

 • do przelania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: xx zł, do dnia dzień/miesiąc/20xx
 • do zwrotu z rachunku ZFŚS na rachunek bieżący jednostki: xx zł, do dnia dzień/miesiąc/20xx,

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

 [1] Dane powinien podać pracownik komórki ds. kadr.

[2] Podane dane powinien sprawdzić bezpośredni przełożony pracownika komórki ds. kadr sporządzającego dokument.

[3] Kwota bazowa z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

[4] Za sporządzenie wyliczeń odpowiada pracownik księgowości.

[5] Dowód powinien sprawdzić główny księgowy.

[6] Dowód powinien zatwierdzić kierownik jednostki lub inny upoważniony przez niego pracownik.

Podstawy prawne:

 • art. 10 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1, 1a 2 i 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)

 • art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 923)

Izabela Motowilczuk

magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych

Artykuł z: Poradnika Rachunkowości Budżetowej

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Funkcjonariusz za każdy rok służby powyżej 15 lat dostanie dodatek do pensji. A po 25 lat służby dwa dodatki
  Nowe świadczenie dla mundurowych nazywa się „motywacyjnym”. Ma „motywować” do niekorzystania przez funkcjonariuszy z prawa do przechodzenia na emeryturę po 15 latach służby.
  DGP: Ile wynosi obwód drzewa przy wycince bez zgłoszenia do gminy
  W 2023 r. w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dojdzie do zwiększenia o 20 cm – w stosunku do obecnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa, którego wycięcie wymaga zgłoszenia.
  Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad [szkolenie]
  Już 12 grudnia 2022 podczas szkolenia Ekspertka Magdalena Grotkiewicz wskaże harmonogram wejścia w życie poszczególnych zapisów rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Omówi także najczęściej pojawiające się wątpliwości i niejasności dotyczące składania przedmiotowych sprawozdań
  Czy niepoinformowanie rady gminy o wydatkach powoduje nieważność uchwały budżetowej?
  Wójt przedstawia projekt budżetu gminy, a rada gminy go uchwala. Czy kolegium RIO może unieważnić uchwałę budżetową w przypadku, gdy rada gminy nie miała informacji o bieżących umowach zawartych przez wójta?
  Jak kontrola zarządcza wspiera zarządzanie kryzysowe
  Zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19, kryzysem uchodźczym czy też niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, jak powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.
  Dostęp do akt w postępowaniu administracyjnym
  Prawo dostępu do akt sprawy jest ściśle związane z jawnością postępowania administracyjnego. Jest to zagadnienie bardzo istotne również z praktycznego punktu widzenia, ponieważ wiąże się z wieloma obowiązkami ciążącymi na organach administracji publicznej. W niniejszym artykule zwrócimy uwagę na zakres podmiotowy i przedmiotowy dostępu do akt postępowania, tryb udostępniania danych, jak i ograniczenia w dostępie czy też kwestie obowiązków i uprawnień.
  Szefernaker: zamrożenie 500+ dla Ukraińców na czas wyjazdu z Polski. Odpłatność za zakwaterowanie
  System pomocy uchodźcom z Ukrainy będzie uszczelniony. Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy regulującej wsparcie dla Ukraińców – poinformował we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł PiS Paweł Szefernaker.
  Rząd proponuje: Podwyżka z 6410 zł do 7210 zł dla profesora uczelni publicznej od 1 stycznia 2023 r. [o 12,5%]
  Podniesienie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej z 6410 zł do 7210 zł od 1 stycznia 2023 r. zakłada projekt rozporządzenia, który opublikowano w poniedziałek w Rządowym Centrum Legislacji.
  Kto nie musi składać oświadczeń o tanim prądzie? 30 listopada 2022 r. mija termin na jego złożenie [Komunikat MKiŚ]
  W środę, 30 listopada, mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to samorządów, mniejszych firm, podmiotów użyteczności publicznej. Komunikat Ministerstwa o tanim prądzie.
  "DGP": Jaki i kto pokryje koszt niskiej ceny gazu w 2023 r.?
  Rząd liczy, że większość kosztów systemu osłon gazowych wezmą na siebie firmy, a nie budżet państwa - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".
  Święta i długie weekendy 2023 r. [Zestawienie]
  W 2023 roku biorąc pięć dni urlopu wypoczynkowego, pracownicy zyskują 14 dni wolnego. Ale możliwych konfiguracji do zwiększenia okresów nieprzerwanego wypoczynku jest więcej. Sprawdź, kiedy najkorzystniej wziąć wolne w 2023 roku.
  Nie uda się uniknąć podwyżki ceny gazu w 2023 r. Zamrożona cena, ale VAT rośnie z 8% na 23% [Komisja Europejska]
  Rząd zamrozi kosztem 30 mld zł ceny gazy dla gospodarstw domowych w 2023 r. Nie uda się jednak uniknąć podwyżki ceny gazu. Wymusi ją podwyżka stawki VAT z 8% na 23%.
  450 zł dodatku dla żołnierzy [rozporządzenie]
  Szef MON podpisał rozporządzenie ws. przyznania 450 zł dodatku dla żołnierzy niektórych jednostek.
  Emerytury mundurowe: Kiedy nie trzeba posiadać 5 lat wykonywania tzw. zadań policyjnych [ustawa zaopatrzeniowa]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin - Dz.U. poz. 2394
  Fakt": Inflacja wreszcie zaczyna spadać
  Świadczy o tym koszyk „Faktu”. W ciągu dwóch tygodni jego wartość spadła ze 193,93 zł na 190,90 zł.
  Wakacje dla uczniów od 15 czerwca dla Krakowa, a od 15 lipca dla Warszawy? Gminy proponują inny termin wakacji dla poszczególnych regionów Polski
  Pomysł rozłożenia wakacyjnych turnusów na trzy miesiące, zaproponowany przez Stowarzyszenia Gminy Górskich RP, to pomysł warty rozważenia i dyskusji, ale wymagałby korelacji kilku resortów – powiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Pomysł mocno popiera branża turystyczna.
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  MEiN: nauczyciel nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia jeśli etat uzupełnia w kilku szkołach
  Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na poselską interpelację poinformował, że nauczyciele nie mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli pełny wymiar zajęć realizują w kilku szkołach. Według resortu pełny etat w jednej placówce jest niezbędny do uzyskania prawa do urlopu.
  Projekt wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
  Projekt nowego wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
  Jak samorządy radzą sobie z drogim prądem?
  Nieodłącznym atrybutem jednostek samorządu terytorialnego jest ich samodzielność, więc… każdy sobie radzi jak może? Część samorządów próbuje szukać na własną rękę adekwatnych do ich problemów rozwiązań związanych z podwyżkami cen energii elektrycznej, kłopotami grzewczymi czy dystrybucją węgla, inne zwracają się ku rozwiązaniom systemowym. Czy takie jednak w ogóle funkcjonują?
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  Odprawy dla nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych - podobieństwa i różnice
  Nauczyciele zatrudnieni w oświatowych placówkach publicznych i niepublicznych mają prawo do następujących odpraw: ekonomicznej, emerytalno-rentowej i wojskowej. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy mogą spowodować, że są uprawnieni do odprawy pieniężnej, bez względu na to, czy pracują etatowo w placówce publicznej czy niepublicznej. Jednak typ placówki decyduje o trybie nabycia tego świadczenia, jego wysokości i wypłacie. Nie ma znaczenia jedynie w przypadku odprawy wojskowej, która nie wiąże się z ustaniem zatrudnienia.
  Odpowiedzialność materialna pracowników
  Stosunek pracy łączący pracodawcę i pracownika ma charakter służbowy i mocno sformalizowany. Choć to pracodawca jest w tej relacji podmiotem profesjonalnym ponoszącym ryzyko działalności prowadzonej przez zakład pracy, nie oznacza to, że pracownik nie ponosi w związku z wykonywaną pracą żadnej odpowiedzialności materialnej. Za co odpowiada? W jakich okolicznościach? Czy pracodawca, podpisując umowę o pracę, powinien podjąć jakieś kroki, by zabezpieczyć swoje interesy?
  Zmiany w promesach w Programie Inwestycji Strategicznych [od 1 grudnia 2022 r.]
  Przywrócenie terminu na złożenie oświadczeń do promesy w Programie Inwestycji Strategicznych od 1 grudnia 2022 r.
  Czy istnieje odrębna procedura zwrotu VAT za hotele i wynajem auta za granicą
  Pytanie dotyczy VAT płaconego za zagraniczne zakupy - głównie chodzi o hotele, wynajem auta czy benzynę. Czy jest jakaś procedura umożliwiająca zwrot podatku VAT za zakupy (hotele, paliwo etc) zagraniczne? Jeżeli tak, to w jakich wypadkach (czy dotyczy wszystkich krajów, czy tylko UE)?