reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Sprawozdawczość finansowa > Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - jakie wzory obowiązują?

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - jakie wzory obowiązują?

Jednostki budżetowe powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2015 do końca marca 2016 r. Czy wzór bilansu uległ zmianie?

Sprawozdanie trzeba przygotować na starych wzorach

Czy przygotowując sprawozdanie finansowe samorządowej jednostki budżetowej za 2015 rok, mam już stosować zmieniony wzór rachunku zysków i strat? Jaki wzór bilansu przygotować? Czy uległ on zmianie?

Nie, trzeba stosować wersję rachunku zysków i strat przed zmianą. Za 2015 rok trzeba go więc przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w wersji obowiązującej na dzień 31 grudnia 2015 r. Zmiany wynikające z rozporządzenia MF z 2 listopada 2015 r. (Dz.U. poz. 1954) weszły bowiem w życie 1 stycznia 2016 r. Wzór bilansu nie uległ zmianie.

Polecamy produkt: Sprawozdawczość budżetowa

Przypomnijmy, że jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2015 do końca marca 2016 r. A więc dotyczy to jak najbardziej sfery budżetowej. Na dzień zamknięcia ksiąg jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

● bilansu (załącznik nr 5 do rozporządzenia),

● rachunku zysków i start (załącznik nr 7 do rozporządzenia),

● zestawienia zmian w funduszu (załącznik nr 8 do rozporządzenia).

Dopiero przy sporządzaniu rachunku zysków i start za 2016 r. należy zastosować wzór po zmianach. Nie będą w nim już prezentowane pozycje:

● I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G + H),

● J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II) oraz punktu tej pozycji I. Zyski nadzwyczajne i II. Straty nadzwyczajne.

Ponadto w części „Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej” pkt 1 otrzymał nowe brzmienie. ©?

Tabela. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) ©?

Pozycja

Komentarz

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Suma poz. od A.I do A.VI

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Saldo Ma konta 700

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

+PK Wn konta 490/Ma konta 860 –PK Ma konta 490/Wn konta 860

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Koszt wytworzenia ujęty na koncie 700

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Saldo Ma konta 730 i 760

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

Saldo konta 740

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Zrealizowane dochody budżetowe, zgodne z Rb-27S i ewid. do konta 720

B. Koszty działalności operacyjnej

Suma poz. od B.I do B.IX

I. Amortyzacja

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 400

II. Zużycie materiałów i energii

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 401

III. Usługi obce

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 402

IV. Podatki i opłaty

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 403

V. Wynagrodzenia

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 404

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 405

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 409

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Saldo Wn kont: 730, 761

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

Pozost. koszty rodzaj., które nie zostały uwzględnione na podst. kont. kosztów

X. Pozostałe obciążenia

Strona Wn kont zespołu 4 zgodnie ze specyfiką jednostki

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)

Poz. A – poz. B

D. Pozostałe przychody operacyjne

Suma poz. od D.I do D.III

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Saldo Ma konta 760

II. Dotacje

Saldo Ma konta 760 – nie występuje w jednostkach budżetowych

III. Inne przychody operacyjne

Strona Ma konta 760 – pozycje niewykazane wcześniej

E. Pozostałe koszty operacyjne

Suma poz. E.I i E.II

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

Środki własne z konta 740, jeśli jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów

II. Pozostałe koszty operacyjne

Strona Wn konta 761

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

poz. C + poz. D – poz. E

G. Przychody finansowe

Suma poz. od G.I do G.III

I. Dywidendy i udziały w zyskach

Strona Ma konta 750, zgodnie ze specyfiką jednostki

II. Odsetki

Strona Ma konta 750

III. Inne

Strona Wn konta 750 – pozycje niewymienione w innych pozycjach

H. Koszty finansowe

Suma poz. od H.I do H.II

I. Odsetki

Strona Wn konta 751

II. Inne

Strona Wn konta 751 – pozycje niewymienione w innych pozycjach

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)

poz. F + poz. G – poz. H

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)

poz. J.I – poz. J.II

I. Zyski nadzwyczajne

Strona Ma konta 770

II. Straty nadzwyczajne

Strona Wn konta 771

K. Zysk (strata) brutto (I±J)

Poz. I +/– poz. J

L. Podatek dochodowy

Strona Wn konta 870 – w jednostkach budżetowych ta pozycja nie występuje

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

Saldo konta 820

 N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

poz. K – poz. L – poz. M

Magdalena Sobczak

 magdalena.sobczak@infor.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).

Polecamy serwis: Sprawozdawczość

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Sprawozdawczość
Sprawozdawczość

Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama