Kategorie

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - jakie wzory obowiązują?

Magdalena Sobczak
Magdalena Sobczak
Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Sprawozdawczość
fot. Fotolia
Jednostki budżetowe powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2015 do końca marca 2016 r. Czy wzór bilansu uległ zmianie?

Sprawozdanie trzeba przygotować na starych wzorach

Czy przygotowując sprawozdanie finansowe samorządowej jednostki budżetowej za 2015 rok, mam już stosować zmieniony wzór rachunku zysków i strat? Jaki wzór bilansu przygotować? Czy uległ on zmianie?

Nie, trzeba stosować wersję rachunku zysków i strat przed zmianą. Za 2015 rok trzeba go więc przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w wersji obowiązującej na dzień 31 grudnia 2015 r. Zmiany wynikające z rozporządzenia MF z 2 listopada 2015 r. (Dz.U. poz. 1954) weszły bowiem w życie 1 stycznia 2016 r. Wzór bilansu nie uległ zmianie.

Polecamy produkt: Sprawozdawczość budżetowa

Przypomnijmy, że jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2015 do końca marca 2016 r. A więc dotyczy to jak najbardziej sfery budżetowej. Na dzień zamknięcia ksiąg jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

● bilansu (załącznik nr 5 do rozporządzenia),

● rachunku zysków i start (załącznik nr 7 do rozporządzenia),

● zestawienia zmian w funduszu (załącznik nr 8 do rozporządzenia).

Dopiero przy sporządzaniu rachunku zysków i start za 2016 r. należy zastosować wzór po zmianach. Nie będą w nim już prezentowane pozycje:

● I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G + H),

● J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II) oraz punktu tej pozycji I. Zyski nadzwyczajne i II. Straty nadzwyczajne.

Ponadto w części „Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej” pkt 1 otrzymał nowe brzmienie. ©?

Tabela. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) ©?

Pozycja

Komentarz

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Suma poz. od A.I do A.VI

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Saldo Ma konta 700

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

+PK Wn konta 490/Ma konta 860 –PK Ma konta 490/Wn konta 860

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Koszt wytworzenia ujęty na koncie 700

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Saldo Ma konta 730 i 760

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

Saldo konta 740

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Zrealizowane dochody budżetowe, zgodne z Rb-27S i ewid. do konta 720

B. Koszty działalności operacyjnej

Suma poz. od B.I do B.IX

I. Amortyzacja

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 400

II. Zużycie materiałów i energii

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 401

III. Usługi obce

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 402

IV. Podatki i opłaty

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 403

V. Wynagrodzenia

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 404

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 405

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 409

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Saldo Wn kont: 730, 761

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

Pozost. koszty rodzaj., które nie zostały uwzględnione na podst. kont. kosztów

X. Pozostałe obciążenia

Strona Wn kont zespołu 4 zgodnie ze specyfiką jednostki

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)

Poz. A – poz. B

D. Pozostałe przychody operacyjne

Suma poz. od D.I do D.III

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Saldo Ma konta 760

II. Dotacje

Saldo Ma konta 760 – nie występuje w jednostkach budżetowych

III. Inne przychody operacyjne

Strona Ma konta 760 – pozycje niewykazane wcześniej

E. Pozostałe koszty operacyjne

Suma poz. E.I i E.II

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

Środki własne z konta 740, jeśli jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów

II. Pozostałe koszty operacyjne

Strona Wn konta 761

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

poz. C + poz. D – poz. E

G. Przychody finansowe

Suma poz. od G.I do G.III

I. Dywidendy i udziały w zyskach

Strona Ma konta 750, zgodnie ze specyfiką jednostki

II. Odsetki

Strona Ma konta 750

III. Inne

Strona Wn konta 750 – pozycje niewymienione w innych pozycjach

H. Koszty finansowe

Suma poz. od H.I do H.II

I. Odsetki

Strona Wn konta 751

II. Inne

Strona Wn konta 751 – pozycje niewymienione w innych pozycjach

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)

poz. F + poz. G – poz. H

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)

poz. J.I – poz. J.II

I. Zyski nadzwyczajne

Strona Ma konta 770

II. Straty nadzwyczajne

Strona Wn konta 771

K. Zysk (strata) brutto (I±J)

Poz. I +/– poz. J

L. Podatek dochodowy

Strona Wn konta 870 – w jednostkach budżetowych ta pozycja nie występuje

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

Saldo konta 820

 N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

poz. K – poz. L – poz. M

Magdalena Sobczak

 magdalena.sobczak@infor.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).

Polecamy serwis: Sprawozdawczość

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?

  Młodzieżowy budżet obywatelski

  W mieście realizowany jest budżet obywatelski, którego pula środków podzielona jest na zadania osiedlowe oraz ogólnomiejskie. Czy możliwe jest utworzenie odrębnego młodzieżowego budżetu obywatelskiego, jeśli w mieście obowiązuje uchwała, zgodnie z którą mieszkańcy - bez względu na wiek - mogą zgłaszać swoje pomysły do realizacji? Młodzieżowy budżet obywatelski byłby skierowany do ściśle określonej grupy mieszkańców - tylko tych w wieku uczniów szkół ponadpodstawowych. Czy wprowadzenie młodzieżowego budżetu obywatelskiego powinno mieć formę zarządzenia prezydenta miasta czy uchwały?

  Nowe formularze sprawozdań dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

  Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).