Kategorie

Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.
Shutterstock
Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

Rok 2020 minął podatnikom między innymi pod znakiem wątpliwości związanych z zasadami wystawiania faktur do paragonów. Wzrosło zainteresowanie fakturami uproszczonymi, co było naturalną konsekwencją pojawienia się ich w obrocie w większym zakresie niż wcześniej. Zrodziło to także większą liczbę problemów praktycznych związanych z taką formą dokumentowania transakcji, szczególnie w samorządowych jednostkach budżetowych działających w modelu scentralizowanego VAT.

Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę

Reklama

W przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, obowiązujące przepisy przewidują możliwość udokumentowania transakcji tzw. fakturą uproszczoną, czyli fakturą z mniejszą ilością danych. Jest to możliwe, pod warunkiem że dokument ten zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Ta forma dokumentowania transakcji zyskała na znaczeniu dopiero w 2020 r., gdy art. 106b ustawy o VAT został poszerzony o ustępy 5 i 6, zgodnie z którymi w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (tzw. paragon z NIP nabywcy).

Reklama

W praktyce stosowanie paragonów z NIP nabywcy zrodziło wiele problemów i wątpliwości, wśród których najistotniejszym był ten, czy do paragonu z NIP nabywcy opiewającego na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) można wystawić "normalną" fakturę. Faktura bowiem, jako dowód księgowy, służy dokumentowaniu nabycia towarów i usług także na potrzeby innych podatków niż VAT, a brak informacji na temat przedmiotu świadczenia czy danych nabywcy często był dla podatników kłopotliwy. Dotyczyło to w szczególności samorządowych jednostek budżetowych działających w modelu scentralizowanego VAT, w przypadku których podatnikiem na gruncie VAT jest często inny podmiot niż w przypadku podatku dochodowego.

Choć w maju 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w wydanej interpretacji indywidulanej, że do paragonu z NIP nabywcy na kwotę do 450 zł można wystawić fakturę, o ile paragon ten zostanie sprzedawcy zwrócony (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2020 r., sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK), to już w sierpniu tego samego roku Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw zaprzeczyło tej możliwości i stanowisko to podtrzymało w objaśnieniach podatkowych wydanych 16 października 2020 r. (zob. objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 października 2020 r., Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone). Wątpliwości dotyczących tej formy dokumentowania transakcji było jednak tak wiele, że w listopadzie 2020 r. Ministerstwo Finansów rozważało zmianę przepisów, zgodnie z którą paragon z NIP nabywcy na kwotę do 450 zł nie byłby uznawany za fakturę uproszczoną. Z tej propozycji zmian jednak się wycofano i w 2021 r. paragon z NIP nabywcy nadal jest uważany za fakturę uproszczoną.

OBJAŚNIENIA PODATKOWE

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną - paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 października 2020 r., Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone

Wbrew zapowiedziom, regulacje dotyczące paragonów z NIP nabywcy na kwotę do 450 zł nie zmieniły się i w 2021 r. paragony takie nadal należy uznawać za faktury uproszczone.

Adnotacje na paragonie

Próbując uniknąć problemów z wystawieniem faktur do paragonów z NIP nabywcy, niektórzy podatnicy zaczęli zamieszczać na wystawianych fakturach adnotacje, np. "Dokument nie jest fakturą uproszczoną" albo wręcz przeciwnie "Paragon stanowi fakturę uproszczoną". Należy podkreślić, że adnotacje te nie mają jednak dla ich kontrahentów mocy wiążącej - obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem stosowania ich na paragonach. Co za tym idzie, nawet jeśli adnotacja o tym, że dokument nie jest fakturą uproszczoną znajdzie się na wystawionym paragonie, to nie wywoła ona na gruncie podatkowym żadnych skutków, a kontrahent nadal będzie miał prawo np. do odliczenia na tej podstawie VAT (o ile dokument spełnia inne przewidziane w tym zakresie wymagania). Analogicznie, praktycznego znaczenia nie ma także zamieszczenie adnotacji o tym, że dokument stanowi fakturę uproszczoną.

Numer faktury na paragonie z NIP

Otrzymując paragon traktowany jako faktura uproszczona, nabywcy mieli wątpliwości, w którym miejscu znajduje się na nim numer faktury. Ustawodawca w opublikowanych na stronie MF objaśnieniach podatkowych wskazał, że numerem identyfikującym fakturę uproszczoną jest numer paragonu fiskalnego. Numer ten jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera, co wynika wprost z postanowień § 23 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT

Na podstawie przepisów epizodycznych, do końca 2020 r podatnicy nie byli zobowiązani do uwzględniania paragonów z NIP nabywcy w pliku JPK_V7, czyli tzw. nowym JPK_VAT, jeśli uwzględniali wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży (§ 11a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy mieli wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone. Pod koniec 2020 r. termin określony w przepisie epizodycznym został jednak zmieniony na 30 czerwca 2021 r.

Podatnicy będą wykazywali odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone dopiero od 1 lipca 2021 r.

Korekta faktury uproszczonej

Także w przypadku paragonów jako faktur uproszczonych może zajść potrzeba ich korekty. W takim przypadku należy pamiętać, że będą miały zastosowanie przepisy dotyczące korekt faktur. Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W celu wypełnienie obowiązku podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

Podsumowanie

 1. W przypadku dokumentowania sprzedaży paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy na kwotę do 450 zł (100 euro) nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży kolejnej faktury; sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej, bowiem jedna sprzedaż nie może być dokumentowana dwoma fakturami.

 2. Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę "standardową", powinien wyrazić swoje żądanie, zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej; w takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej.

 3. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone.

 4. Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.

 5. Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 6. Na fakturze korygującej do paragonu należy wprowadzić numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

 7. Do 30 czerwca 2021 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone nie muszą być wykazywane w nowym JPK_VAT odrębnie.

Podstawa prawna

 • art. 106b ust. 5-7, art. 106e ust. 5 pkt 3, art. 106j ust. 1, art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)

 • § 25 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 732)

 • § 23 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2018 r. poz. 1206)

 • § 11a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326)

Interpretacje i objaśnienia podatkowe

 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 października 2020 r., Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2020 r. (sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK)

©℗

Autor: MAŁGORZATA MASŁOWSKA, prawnik specjalizujący się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy, redaktor merytoryczny dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa"

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  15 maja 2021
  Zakres dat:

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?

  Młodzieżowy budżet obywatelski

  W mieście realizowany jest budżet obywatelski, którego pula środków podzielona jest na zadania osiedlowe oraz ogólnomiejskie. Czy możliwe jest utworzenie odrębnego młodzieżowego budżetu obywatelskiego, jeśli w mieście obowiązuje uchwała, zgodnie z którą mieszkańcy - bez względu na wiek - mogą zgłaszać swoje pomysły do realizacji? Młodzieżowy budżet obywatelski byłby skierowany do ściśle określonej grupy mieszkańców - tylko tych w wieku uczniów szkół ponadpodstawowych. Czy wprowadzenie młodzieżowego budżetu obywatelskiego powinno mieć formę zarządzenia prezydenta miasta czy uchwały?

  Nowe formularze sprawozdań dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

  Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).

  Jak poprawiać błędy w zapisach księgowych?

  Zapis księgowy - co powinien zawierać? Jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe? Czy można poprawiać błędy w księgach rachunkowych za pomocą korektora?

  Opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych

  Czy rada gminy, ustalając opłaty za dzień pobytu w schronisku dla osób bezdomnych (schronisku z usługami opiekuńczymi), może różnicować stawkę tej opłaty w zależności od płci osoby korzystającej z placówki (inna stawka opłaty dla kobiet i inna stawka opłaty dla mężczyzn)?

  Czy można skrócić vacatio legis uchwały podatkowej

  Rada gminy M. zwraca się z pytaniem, czy podejmując uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2021 rok (podatek od środków transportowych, od nieruchomości etc.), może skrócić podstawowy, 14-dniowy termin vacatio legis dla wejścia jej w życie?

  Sprawozdania finansowe za 2020 r. – przedłużenie terminu

  Sprawozdania finansowe za 2020 r. – przedłużono terminy. Do kiedy jednostki sektora publicznego, fundacje oraz firmy powinny złożyć sprawozdania finansowe?

  Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej na liście płac pracownika ośrodka pomocy społecznej

  Jeden z pracowników ośrodka pomocy społecznej otrzymuje wynagrodzenie netto w wysokości 3102 zł. Do działu kadr równocześnie wpłynęły na jego nazwisko 2 tytuły egzekucyjne: zajęcie alimentacyjne w wysokości 752 zł oraz niealimentacyjne zajęcie komornicze w wysokości 4507 zł. Czy w zaistniałej sytuacji z wynagrodzenia pracownika należy potrącić pracownikowi do 3/5 pensji netto?

  Nabycie w trakcie roku kalendarzowego wyższego stażu do wymiaru urlopu pracownika pomocy społecznej

  W jaki sposób należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który w trakcie roku uzyskuje 10-letni staż uprawniający do 26 dni urlopu?

  Czy głównemu księgowemu jednostki samorządowej można odebrać dodatek funkcyjny

  Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego zatrudnia pracownika na stanowisku głównego księgowego. Czy temu pracownikowi można zmniejszyć lub odebrać dodatek funkcyjny z powodu nienależytego wykonywania obowiązków?

  Jaką stawką VAT opodatkować usługi transportu do punktów szczepień

  Gmina organizuje transport dla osób z trudnościami w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Świadczenie usług jest zlecane podmiotowi zewnętrznemu. Czy w takim przypadku transport można traktować jako usługę zwolnioną z VAT?