Kategorie

Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.
Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.
Shutterstock
Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

Rok 2020 minął podatnikom między innymi pod znakiem wątpliwości związanych z zasadami wystawiania faktur do paragonów. Wzrosło zainteresowanie fakturami uproszczonymi, co było naturalną konsekwencją pojawienia się ich w obrocie w większym zakresie niż wcześniej. Zrodziło to także większą liczbę problemów praktycznych związanych z taką formą dokumentowania transakcji, szczególnie w samorządowych jednostkach budżetowych działających w modelu scentralizowanego VAT.

Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę

W przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, obowiązujące przepisy przewidują możliwość udokumentowania transakcji tzw. fakturą uproszczoną, czyli fakturą z mniejszą ilością danych. Jest to możliwe, pod warunkiem że dokument ten zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Ta forma dokumentowania transakcji zyskała na znaczeniu dopiero w 2020 r., gdy art. 106b ustawy o VAT został poszerzony o ustępy 5 i 6, zgodnie z którymi w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (tzw. paragon z NIP nabywcy).

W praktyce stosowanie paragonów z NIP nabywcy zrodziło wiele problemów i wątpliwości, wśród których najistotniejszym był ten, czy do paragonu z NIP nabywcy opiewającego na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) można wystawić "normalną" fakturę. Faktura bowiem, jako dowód księgowy, służy dokumentowaniu nabycia towarów i usług także na potrzeby innych podatków niż VAT, a brak informacji na temat przedmiotu świadczenia czy danych nabywcy często był dla podatników kłopotliwy. Dotyczyło to w szczególności samorządowych jednostek budżetowych działających w modelu scentralizowanego VAT, w przypadku których podatnikiem na gruncie VAT jest często inny podmiot niż w przypadku podatku dochodowego.

Choć w maju 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w wydanej interpretacji indywidulanej, że do paragonu z NIP nabywcy na kwotę do 450 zł można wystawić fakturę, o ile paragon ten zostanie sprzedawcy zwrócony (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2020 r., sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK), to już w sierpniu tego samego roku Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw zaprzeczyło tej możliwości i stanowisko to podtrzymało w objaśnieniach podatkowych wydanych 16 października 2020 r. (zob. objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 października 2020 r., Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone). Wątpliwości dotyczących tej formy dokumentowania transakcji było jednak tak wiele, że w listopadzie 2020 r. Ministerstwo Finansów rozważało zmianę przepisów, zgodnie z którą paragon z NIP nabywcy na kwotę do 450 zł nie byłby uznawany za fakturę uproszczoną. Z tej propozycji zmian jednak się wycofano i w 2021 r. paragon z NIP nabywcy nadal jest uważany za fakturę uproszczoną.

OBJAŚNIENIA PODATKOWE

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną - paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 października 2020 r., Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone

Wbrew zapowiedziom, regulacje dotyczące paragonów z NIP nabywcy na kwotę do 450 zł nie zmieniły się i w 2021 r. paragony takie nadal należy uznawać za faktury uproszczone.

Adnotacje na paragonie

Próbując uniknąć problemów z wystawieniem faktur do paragonów z NIP nabywcy, niektórzy podatnicy zaczęli zamieszczać na wystawianych fakturach adnotacje, np. "Dokument nie jest fakturą uproszczoną" albo wręcz przeciwnie "Paragon stanowi fakturę uproszczoną". Należy podkreślić, że adnotacje te nie mają jednak dla ich kontrahentów mocy wiążącej - obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem stosowania ich na paragonach. Co za tym idzie, nawet jeśli adnotacja o tym, że dokument nie jest fakturą uproszczoną znajdzie się na wystawionym paragonie, to nie wywoła ona na gruncie podatkowym żadnych skutków, a kontrahent nadal będzie miał prawo np. do odliczenia na tej podstawie VAT (o ile dokument spełnia inne przewidziane w tym zakresie wymagania). Analogicznie, praktycznego znaczenia nie ma także zamieszczenie adnotacji o tym, że dokument stanowi fakturę uproszczoną.

Numer faktury na paragonie z NIP

Otrzymując paragon traktowany jako faktura uproszczona, nabywcy mieli wątpliwości, w którym miejscu znajduje się na nim numer faktury. Ustawodawca w opublikowanych na stronie MF objaśnieniach podatkowych wskazał, że numerem identyfikującym fakturę uproszczoną jest numer paragonu fiskalnego. Numer ten jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera, co wynika wprost z postanowień § 23 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT

Na podstawie przepisów epizodycznych, do końca 2020 r podatnicy nie byli zobowiązani do uwzględniania paragonów z NIP nabywcy w pliku JPK_V7, czyli tzw. nowym JPK_VAT, jeśli uwzględniali wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży (§ 11a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy mieli wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone. Pod koniec 2020 r. termin określony w przepisie epizodycznym został jednak zmieniony na 30 czerwca 2021 r.

Podatnicy będą wykazywali odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone dopiero od 1 lipca 2021 r.

Korekta faktury uproszczonej

Także w przypadku paragonów jako faktur uproszczonych może zajść potrzeba ich korekty. W takim przypadku należy pamiętać, że będą miały zastosowanie przepisy dotyczące korekt faktur. Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W celu wypełnienie obowiązku podawania danych zawartych w fakturze, której dotyczy faktura korygująca w zakresie kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, należy wprowadzić na fakturze korygującej numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

Podsumowanie

 1. W przypadku dokumentowania sprzedaży paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy na kwotę do 450 zł (100 euro) nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży kolejnej faktury; sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej, bowiem jedna sprzedaż nie może być dokumentowana dwoma fakturami.

 2. Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę "standardową", powinien wyrazić swoje żądanie, zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej; w takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej.

 3. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości wystawienia faktur zbiorczych do paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone.

 4. Numer paragonu fiskalnego jest numerem, który identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.

 5. Faktury korygujące do paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone wystawiane są poza systemem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 6. Na fakturze korygującej do paragonu należy wprowadzić numer paragonu fiskalnego oraz numer unikatowy kasy rejestrującej, z której ten paragon został wystawiony.

 7. Do 30 czerwca 2021 r. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone nie muszą być wykazywane w nowym JPK_VAT odrębnie.

Podstawa prawna

 • art. 106b ust. 5-7, art. 106e ust. 5 pkt 3, art. 106j ust. 1, art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)

 • § 25 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 732)

 • § 23 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. z 2018 r. poz. 1206)

 • § 11a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326)

Interpretacje i objaśnienia podatkowe

 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 października 2020 r., Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2020 r. (sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK)

©℗

Autor: MAŁGORZATA MASŁOWSKA, prawnik specjalizujący się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy, redaktor merytoryczny dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa"

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

  Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

  Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?

  Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

  Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W artykule autor przedstawia najważniejsze obowiązki głównego księgowego, których niewypełnienie może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale także odpowiedzialności karnej.

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia, w budżetówce bez zmian

  Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło o 200 zł brutto. Płace w budżetówce pozostaną jednak zamrożone.

  Wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r. (pytania i odpowiedzi)

  Nowe regulacje dotyczące wynagradzania pracowników medycznych weszły w życie 1 lipca 2021 r. Oto odpowiedzi NFZ na najczęściej zadawane pytania.