Kategorie

Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura

Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura
Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura
fot.Shutterstock
Rozliczanie sum depozytowych - jak to zrobić w terminie? Przedstawiamy instruktaż dla księgowych.

Rozliczanie sum depozytowych

W praktyce inspektorzy kontroli często stwierdzają w jednostkach nieterminowe rozliczanie i zwracanie kontrahentom sum depozytowych z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne. O powstanie nieprawidłowości obwinia się głównego księgowego jednostki. Nie bierze się przy tym pod uwagę tego, że główny księgowy nie ma wpływu na terminowe sporządzanie pism o zwolnienie wadium lub o zwrot zabezpieczeń. Należy to do obowiązków komórek merytorycznych. Co w tej sytuacji powinien zrobić główny księgowy, aby w końcu wyeliminować powstałe nieprawidłowości, przy braku współpracy ze strony kierowników komórek merytorycznych?

Główny księgowy powinien:

 1. wnioskować do kierownika jednostki o ustalenie procedury określającej w sposób szczegółowy obieg dokumentów związanych z rozliczaniem i zwrotem sum depozytowych,
 2. nadzorować na bieżąco terminowość spływu dokumentów z komórek merytorycznych,
 3. w czasie rokrocznej inwentaryzacji zobowiązań jednostki z tytułu sum depozytowych metodą weryfikacji sald sprawdzać, czy na rachunku bankowym nie figurują sumy nierozliczone,
 4. niezwłocznie zgłaszać kierownikowi jednostki przekroczenia terminów rozliczania sum depozytowych wynikające z nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki przez pracowników komórek merytorycznych, w celu podjęcia przez niego działań dyscyplinujących wobec osób odpowiedzialnych.

Wszystkie wymienione obowiązki należą do głównego księgowego jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 pkt 2 uofp, a także wynikają z nadrzędnej roli głównego księgowego w procedurach kontroli zarządczej I stopnia w zakresie spraw związanych z terminowym i rzetelnym rozliczaniem zobowiązań jednostki oraz ich ewidencjonowaniem.

Procedury kontroli zarządczej w obszarze rozliczania i zwrotu sum depozytowych

Procedury kontroli zarządczej w obszarze rozliczania i zwrotu sum depozytowych ustala się zwyczajowo w instrukcji:

 • obiegu dowodów księgowych - w zakresie obiegu dowodów księgowych, na podstawie których sumy depozytowe są przyjmowane, zwracane lub zatrzymywane przez jednostkę,
 • inwentaryzacyjnej - w zakresie zasad przeprowadzania i rozliczania weryfikacji salda konta 240 "Pozostałe rozrachunki" w części dotyczącej sum depozytowych.
Reklama

Wprowadzenie tych przepisów należy do kompetencji kierownika jednostki z zakresu rachunkowości oraz kontroli zarządczej I stopnia (art. 10 ust. 2 uor oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 uofp). Projekty tych uregulowań przygotowuje zazwyczaj główny księgowy. Obowiązki z tym związane kierownik jednostki powierza mu w zakresie czynności.

Wpływ wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokumentuje się w jednostce i ujmuje w ewidencji księgowej na podstawie dowodu obcego - wyciągu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium/zabezpieczenia na rachunek bankowy jednostki.

W instrukcji obiegu dowodów księgowych należy ustalić zasady i terminy sporządzania dowodów rozliczania, zwrotu i zatrzymania wadium/zabezpieczenia. Przykładowe rozwiązania w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli.

Sporządzanie dowodów rozliczania, zwrotu i zatrzymania wadium/zabezpieczenia - przykładowe zasady i terminy

Lp.

Rodzaj dokumentu

Termin1

Osoba odpowiedzialna2

sporządzenia

przekazania do komórki księgowości

1.

Pismo w sprawie zwrotu wadium w przypadku:

 • upływu terminu związania ofertą,
 • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,
 • wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert lub którego oferta została odrzucona,
 • wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
 • unieważnienia postępowania, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia

Do 2 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Do 3 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Pracownik komórki merytorycznej, po zatwierdzeniu przez kierownika komórki

2.

Pismo w sprawie zatrzymania wadium przez jednostkę wraz z odsetkami, w sytuacji gdy wykonawca:

 • nie złożył dokumentów lub oświadczeń albo nie sprostował pomyłki w ofercie, co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej,
 • którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

Do 7 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Do 14 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Jw.

3.

Pismo w sprawie wyrażenia przez wykonawcę zgody na zatrzymanie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Do 2 dni od dnia wyrażenia zgody

Do 3 dni od dnia wyrażenia zgody

Jw.

4.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu po zmianie na inną formę zabezpieczenia

Do 2 dni od dnia wniesienia zamiennego zabezpieczenia

Do 3 dni od dnia wniesienia zamiennego zabezpieczenia

Jw.

5.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia

Do 14 dni od wystąpienia okoliczności

Do 21 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

6.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia przeznaczonego na pokrycie roszczeń z rękojmi lub gwarancji

Do 7 dni od wystąpienia okoliczności

Do 9 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

7.

Pismo w sprawie zatrzymania zabezpieczenia na poczet roszczeń za nienależyte wykonanie zamówienia

Do 7 dni od wystąpienia okoliczności

Do 9 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

1 Terminy przykładowe. Jednostka może przyjąć inne - pod warunkiem dochowania terminu:

 • zwrotu wadium, wynoszącego najpóźniej 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności będącej podstawą tego zwrotu (art. 98 ust. 1 i 2 upzp),
 • niezwłocznego przekazania na dochody jednostki sektora publicznego wadium zatrzymanego (art. 98 ust. 6 upzp),
 • zaliczenia wadium na zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 • zwolnienia zabezpieczenia po stwierdzeniu należytego wykonania zamówienia, nie później niż w ciągu 30 dni (art. 453 ust. 1 i 4 upzp),
 • zwolnienia zabezpieczenia przeznaczonego na pokrycie roszczeń z gwarancji lub rękojmi nie później niż w ciągu 15 dni od dnia upływu terminu gwarancji lub rękojmi (art. 453 ust. 3 upzp),
 • niezwłocznego przekazania na dochody jednostki sektora publicznego zabezpieczenia zatrzymanego na poczet roszczeń za nienależyte wykonanie zamówienia.
Reklama

Terminy podane w tabeli uwzględniają czas potrzebny na sporządzenie dokumentu przez pracownika komórki merytorycznej i zatwierdzenie go przez kierownika tej komórki, a także czas potrzebny na sprawdzenie dokumentu przez głównego księgowego, wystawienie poleceń przelewów, ich zatwierdzenie przez kierownika jednostki i złożenie w banku.

2 Należy wskazać właściwych pracowników, w tym także pracowników odpowiedzialnych za ich zastępowanie w razie nieobecności. Do instrukcji trzeba dołączyć kartę z wzorami ich podpisów.

Nadzór nad księgowością, weryfikacja

W ramach nadzoru nad bieżącą pracą komórki księgowości pracownicy tej komórki powinni być zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania głównemu księgowemu wszystkich przypadków - gdy pisma w sprawie rozliczenia (zwrotu, zatrzymania) wadium lub zabezpieczenia zostały złożone w księgowości po terminach wskazanych w instrukcji obiegu dowodów księgowych, zwłaszcza gdy wskutek tego jednostka nie była w stanie dochować terminu zwrotu zabezpieczenia kontrahentom. Główny księgowy powinien na bieżąco informować o tym kierownika jednostki. Kierownik jednostki odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej (art. 69 ust. 1 pkt 3 uofp), w tym za dyscyplinowanie kierowników i pracowników komórek merytorycznych.

W ramach bieżącego nadzoru nad pracą komórki księgowości główny księgowy nie będzie w stanie wychwycić przypadków, gdy wadia lub zabezpieczenia nie są rozliczane na skutek zaniechania sporządzenia odpowiednich dokumentów lub zaniechania przekazania ich do komórki księgowości. Takie nieprawidłowości powinny być wykryte i wyeliminowane w czasie obowiązkowej inwentaryzacji rocznej zobowiązań z tytułu sum depozytowych, ewidencjonowanych na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" (analitycznie: "Sumy depozytowe"). Inwentaryzację trzeba przeprowadzać na koniec każdego roku, według stanu na 31 grudnia (art. 26 ust. 1 pkt 3 uor). Przeprowadza się ją metodą weryfikacji zapisów na koncie 240 z dokumentacją źródłową oraz ustalenia realnej wartości tych zobowiązań (w tym ustalenia, czy nie upłynął termin ich zwrotu, czy zostały do nich prawidłowo doliczone kwoty oprocentowania itp.). Ze względu na to, że sumy depozytowe są składnikiem majątkowym w znacznym stopniu narażonym na ryzyko ich zdefraudowania, ich weryfikację powinien przeprowadzać co najmniej dwuosobowy zespół weryfikacyjny. W skład tego zespołu nie mogą wchodzić pracownicy:

 • merytoryczni odpowiedzialni za rozliczanie wadium/zabezpieczeń,
 • odpowiedzialni za likwidację zobowiązań (upoważnieni do zlecania wypłaty z rachunku bankowego sum depozytowych),
 • odpowiedzialni za ewidencję księgową analityczną (według kontrahentów) i syntetyczną zobowiązań.

Weryfikację powinien nadzorować główny księgowy.

Do weryfikacji należy przygotować dokumentację z komórki merytorycznej i księgowości, m.in.:

 • SIWZ - w części dotyczącej kwoty i terminów wnoszenia wadium/zabezpieczenia,
 • umowy o realizację zamówień,
 • dokumentację uzasadniającą przepadek wadium na rzecz jednostki sektora publicznego,
 • pisma w sprawie wyrażenia przez wykonawców zgody na zatrzymanie wadium na poczet zabezpieczenia,
 • pisma w sprawie zamiany zabezpieczenia w pieniądzu na inną formę,
 • protokoły odbioru robót/dostaw,
 • dokumentację dotyczącą roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów,
 • dokumentację gwarancyjną (udzielenie gwarancji, skrócenie gwarancji, wydłużenie gwarancji),
 • faktury, rachunki, noty księgowe obciążeniowe i uznaniowe (potrącenia z tytułu zabezpieczeń tworzonych stopniowo z kwot należnych wykonawcom/dostawcom, naliczenie kar umownych, obciążenie za usuwanie usterek przez zamawiającego, naliczenie oprocentowania środków itp.),
 • pisma z komórki merytorycznej w sprawie rozliczenia wadium/zabezpieczenia,
 • zlecenia przelewów, wyciągi bankowe,
 • inne dokumenty mające znaczenie dla prawidłowego rozliczenia sum depozytowych (np. spraw sądowych założonych przez kontrahentów lub kontrahentom, postępowań reklamacyjnych).

W ramach weryfikacji należy ustalić:

 • czy w księgach rachunkowych jest ujęta prawidłowa kwota zobowiązania jednostki wobec kontrahenta z tytułu wniesionej sumy depozytowej,
 • czy suma depozytowa została prawidłowo powiększona (oprocentowanie) lub pomniejszona (pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy),
 • czy nie upłynął termin zwrotu sumy depozytowej.

Wyniki inwentaryzacji dokumentuje się w formie protokołu. Można do tego wykorzystać wzór.

Protokół weryfikacji sum depozytowych z tytułu wadiów/zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne

Po przeanalizowaniu protokołu i dołączonych do niego wyjaśnień główny księgowy powinien sformułować wnioski do omówienia w ramach tzw. postępowania poinwentaryzacyjnego. Zwłaszcza trzeba tu opisać wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wskazać osoby winne. Należy także opracować wnioski co do działań właściwych, aby te nieprawidłowości wyeliminować (np. niezwłocznie zwrócić sumy depozytowe kontrahentom, zrefundować środki pobrane nielegalnie na pokrycie wydatków jednostki lub zdefraudowane przez jej pracowników) i zapobiec ich powstawaniu na przyszłość. Wszystko to trzeba przedstawić kierownikowi jednostki. W razie podejrzenia przestępstw należy zgłosić to do organów ścigania.

Jeśli główny księgowy wykona opisane tu obowiązki, to nie będzie winny zaniedbań w procedurach kontroli zarządczej odnośnie do rozliczania i zwrotu sum depozytowych. Będzie za to odpowiadał kierownik jednostki. To do niego należy zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej jednostki jako całości.

Rozwiązanie opisane w instruktażu ma zastosowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

W jednostkach organizacyjnych innych niż jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe konto służące do ewidencji zobowiązań z tytułu sum depozytowych może mieć inny symbol niż podany w instruktażu, nadany w zakładowym planie kont przez kierownika danej jednostki.

Autor: Izabela Motowilczuk, były wieloletni inspektor kontroli RIO

Podstawy prawne:

 • art. 10 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217)

 • art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 pkt 2, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

 • art. 98 ust. 1, 2 i 6, art. 453 ust. 1, 3 i 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 464)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  27 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia, w budżetówce bez zmian

  Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło o 200 zł brutto. Płace w budżetówce pozostaną jednak zamrożone.

  Wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r. (pytania i odpowiedzi)

  Nowe regulacje dotyczące wynagradzania pracowników medycznych weszły w życie 1 lipca 2021 r. Oto odpowiedzi NFZ na najczęściej zadawane pytania.

  Termin na wykonanie wydatków niewygasających

  Czy uchwała rady gminy może przedłużyć termin na wykonanie wydatków niewygasających wynikający z art. 263 uofp?

  Inwestycje w OZE - rozliczanie dotacji na gruncie VAT

  Opodatkowanie VAT dotacji, w tym w szczególności dotacji na finansowanie inwestycji w OZE, niezmiennie budzi wątpliwości. Organy podatkowe prezentują w tym zakresie stanowisko niekorzystne dla gmin, a sądy administracyjne nie prezentują w wydawanych orzeczeniach jednolitej linii orzeczniczej. Wątpliwości związane ze sposobem traktowania dotacji stały się powodem tego, że 16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym tej problematyki. Na wyrok TSUE przyjdzie poczekać zapewne co najmniej do 2023 r., jednak już teraz warto zwrócić uwagę na to, jakie może on pociągnąć za sobą konsekwencje.

  Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura

  Rozliczanie sum depozytowych - jak to zrobić w terminie? Przedstawiamy instruktaż dla księgowych.

  Zmiany w zasadach wystawiania faktur w 2021 r.

  Zasady wystawiania faktur. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Nowości dotyczą uznania za fakturę biletów jednorazowych. Zniesiony został limit 50 km.

  W jaki sposób oblicza się termin 3 miesięcy zatrudnienia do celów PPK?

  Jeśli pracownik nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, to w jakim terminie należy zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK?

  Jak ująć w ewidencji księgowej częściowo umorzony, a następnie zwrócony do reklamacji środek trwały

  Środek trwały został zakupiony w 2019 r. i rozpoczęto jego umorzenie. Pod koniec 2019 r. został zareklamowany i w grudniu 2020 r. zwrócony do dostawcy, co potwierdzone jest fakturą korygującą na 100% jego wartości. Jak rozliczyć taką operację w księgach rachunkowych? W przypadku likwidacji środka trwałego jego wartość netto jest księgowana zapisem 800/011, a dotychczasowe umorzenie 071/011. W opisanym przypadku umorzenie z 2019 r. powinno być przeksięgowane na pozostałe przychody operacyjne (w 2020 r. odpisy nie były dokonywane).

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej - wiceminister finansów Piotr Patkowski w trakcie posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego zadeklarował chęć rozmów o podwyżkach w budżetówce.

  Spółka komunalna ponosi opłatę za zajęcie pasa drogi

  Spółka ze 100-proc. udziałem gminy realizuje zadanie polegające na przebudowie wodociągu w pasie drogi gminnej. Czy w sytuacji, w której gmina jest właścicielem tego wodociągu, a spółka jest dzierżawcą, gmina powinna naliczyć wobec spółki opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym? Czy spółka komunalna w ogóle jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?

  Jak windykować Dokument Obliczenia Opłaty

  Czy Dokument Obliczenia Opłaty, wystawiany na podstawie art. 40e ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, może być windykowany, jeśli nie został opłacony? Czy bez okazania dowodu opłaty nie powinien był zostać wydany wnioskodawcy?

  Gmina nie może odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej

  Czy należy naliczyć opłatę prolongacyjną w okresie stanu pandemii, jeśli gmina nie podjęła uchwały o nienaliczaniu opłaty prolongacyjnej w okresie pandemii?

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - terminy

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - przedstawiamy terminy sprawozdań, które powinny złożyć w lipcu jednostki samorządu terytorialnego.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r. O ile wzrosną wynagrodzenia młodych lekarzy?

  Aport wodociągu a opodatkowanie VAT

  Czy wniesienie aportem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w zamian za podwyższenie ilości udziałów gminy w spółce będzie podlegało opodatkowaniu, czy będzie korzystało ze zwolnienia od VAT z uwagi na to, że od momentu oddania do użytkowania do momentu wniesienia aportem minęły już 2 lata?

  Podwyższone koszty w czasie pracy zdalnej

  W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 część pracowników urzędu gminy świadczy pracę zdalnie. Niektórzy z nich mieszkają poza miejscowością, w której znajduje się urząd i stosowane są wobec nich podwyższone koszty uzyskania przychodów. Czy można je stosować także w okresie pracy zdalnej, gdy pracownicy nie dojeżdżają do pracy?

  Czy w roku 2021 wydatki bieżące mogą przewyższyć dochody bieżące

  Czy w roku 2021 obowiązuje przepis, na podstawie którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, z wyłączeniem wydatków covidowych?

  Błąd w wykazaniu podatku na paragonie można skorygować

  Czy podatek wynikający z nieprawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (23% VAT zamiast ZW) należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

  Czy pracownik samorządowy musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

  Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

  Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nadpłatę z tytułu użytkowania wieczystego

  Użytkownik wniósł opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na rachunek bankowy powiatu w roku 2019. Powiat przekazał zebrane dochody odpowiednio: 75% udział Skarbu Państwa - urząd marszałkowski, 25% udział powiatu. W roku 2021 po weryfikacji dokumentów przez wydział geodezji wpłacona przez użytkownika kwota okazała się nadpłatą i podlega zwrotowi. Użytkownik wystąpił do powiatu o zwrot nadpłaconej kwoty. Czy prawidłowe jest występowanie do urzędu wojewódzkiego o zwrot przekazanej kwoty, czy należy pomniejszać o zwrot dochody zebrane przez powiat w 2021? Jak należy zaksięgować zwrot nadpłaty, w przypadku gdy kwota zostanie zwrócona do powiatu przez urząd wojewódzki w wysokości 75%? Z jakiego paragrafu należy zwrócić użytkownikowi 25% udziału powiatu, w przypadku gdy stanowił dochód w roku 2019? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na kontach w zaistniałej sytuacji?

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?