Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura

Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura
Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura
fot.Shutterstock
Rozliczanie sum depozytowych - jak to zrobić w terminie? Przedstawiamy instruktaż dla księgowych.

Rozliczanie sum depozytowych

W praktyce inspektorzy kontroli często stwierdzają w jednostkach nieterminowe rozliczanie i zwracanie kontrahentom sum depozytowych z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne. O powstanie nieprawidłowości obwinia się głównego księgowego jednostki. Nie bierze się przy tym pod uwagę tego, że główny księgowy nie ma wpływu na terminowe sporządzanie pism o zwolnienie wadium lub o zwrot zabezpieczeń. Należy to do obowiązków komórek merytorycznych. Co w tej sytuacji powinien zrobić główny księgowy, aby w końcu wyeliminować powstałe nieprawidłowości, przy braku współpracy ze strony kierowników komórek merytorycznych?

Główny księgowy powinien:

 1. wnioskować do kierownika jednostki o ustalenie procedury określającej w sposób szczegółowy obieg dokumentów związanych z rozliczaniem i zwrotem sum depozytowych,
 2. nadzorować na bieżąco terminowość spływu dokumentów z komórek merytorycznych,
 3. w czasie rokrocznej inwentaryzacji zobowiązań jednostki z tytułu sum depozytowych metodą weryfikacji sald sprawdzać, czy na rachunku bankowym nie figurują sumy nierozliczone,
 4. niezwłocznie zgłaszać kierownikowi jednostki przekroczenia terminów rozliczania sum depozytowych wynikające z nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki przez pracowników komórek merytorycznych, w celu podjęcia przez niego działań dyscyplinujących wobec osób odpowiedzialnych.

Wszystkie wymienione obowiązki należą do głównego księgowego jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 pkt 2 uofp, a także wynikają z nadrzędnej roli głównego księgowego w procedurach kontroli zarządczej I stopnia w zakresie spraw związanych z terminowym i rzetelnym rozliczaniem zobowiązań jednostki oraz ich ewidencjonowaniem.

Procedury kontroli zarządczej w obszarze rozliczania i zwrotu sum depozytowych

Procedury kontroli zarządczej w obszarze rozliczania i zwrotu sum depozytowych ustala się zwyczajowo w instrukcji:

 • obiegu dowodów księgowych - w zakresie obiegu dowodów księgowych, na podstawie których sumy depozytowe są przyjmowane, zwracane lub zatrzymywane przez jednostkę,
 • inwentaryzacyjnej - w zakresie zasad przeprowadzania i rozliczania weryfikacji salda konta 240 "Pozostałe rozrachunki" w części dotyczącej sum depozytowych.

Wprowadzenie tych przepisów należy do kompetencji kierownika jednostki z zakresu rachunkowości oraz kontroli zarządczej I stopnia (art. 10 ust. 2 uor oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 uofp). Projekty tych uregulowań przygotowuje zazwyczaj główny księgowy. Obowiązki z tym związane kierownik jednostki powierza mu w zakresie czynności.

Wpływ wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokumentuje się w jednostce i ujmuje w ewidencji księgowej na podstawie dowodu obcego - wyciągu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium/zabezpieczenia na rachunek bankowy jednostki.

W instrukcji obiegu dowodów księgowych należy ustalić zasady i terminy sporządzania dowodów rozliczania, zwrotu i zatrzymania wadium/zabezpieczenia. Przykładowe rozwiązania w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli.

Sporządzanie dowodów rozliczania, zwrotu i zatrzymania wadium/zabezpieczenia - przykładowe zasady i terminy

Lp.

Rodzaj dokumentu

Termin1

Osoba odpowiedzialna2

sporządzenia

przekazania do komórki księgowości

1.

Pismo w sprawie zwrotu wadium w przypadku:

 • upływu terminu związania ofertą,
 • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,
 • wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert lub którego oferta została odrzucona,
 • wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
 • unieważnienia postępowania, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia

Do 2 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Do 3 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Pracownik komórki merytorycznej, po zatwierdzeniu przez kierownika komórki

2.

Pismo w sprawie zatrzymania wadium przez jednostkę wraz z odsetkami, w sytuacji gdy wykonawca:

 • nie złożył dokumentów lub oświadczeń albo nie sprostował pomyłki w ofercie, co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej,
 • którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

Do 7 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Do 14 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Jw.

3.

Pismo w sprawie wyrażenia przez wykonawcę zgody na zatrzymanie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Do 2 dni od dnia wyrażenia zgody

Do 3 dni od dnia wyrażenia zgody

Jw.

4.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu po zmianie na inną formę zabezpieczenia

Do 2 dni od dnia wniesienia zamiennego zabezpieczenia

Do 3 dni od dnia wniesienia zamiennego zabezpieczenia

Jw.

5.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia

Do 14 dni od wystąpienia okoliczności

Do 21 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

6.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia przeznaczonego na pokrycie roszczeń z rękojmi lub gwarancji

Do 7 dni od wystąpienia okoliczności

Do 9 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

7.

Pismo w sprawie zatrzymania zabezpieczenia na poczet roszczeń za nienależyte wykonanie zamówienia

Do 7 dni od wystąpienia okoliczności

Do 9 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

1 Terminy przykładowe. Jednostka może przyjąć inne - pod warunkiem dochowania terminu:

 • zwrotu wadium, wynoszącego najpóźniej 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności będącej podstawą tego zwrotu (art. 98 ust. 1 i 2 upzp),
 • niezwłocznego przekazania na dochody jednostki sektora publicznego wadium zatrzymanego (art. 98 ust. 6 upzp),
 • zaliczenia wadium na zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 • zwolnienia zabezpieczenia po stwierdzeniu należytego wykonania zamówienia, nie później niż w ciągu 30 dni (art. 453 ust. 1 i 4 upzp),
 • zwolnienia zabezpieczenia przeznaczonego na pokrycie roszczeń z gwarancji lub rękojmi nie później niż w ciągu 15 dni od dnia upływu terminu gwarancji lub rękojmi (art. 453 ust. 3 upzp),
 • niezwłocznego przekazania na dochody jednostki sektora publicznego zabezpieczenia zatrzymanego na poczet roszczeń za nienależyte wykonanie zamówienia.

Terminy podane w tabeli uwzględniają czas potrzebny na sporządzenie dokumentu przez pracownika komórki merytorycznej i zatwierdzenie go przez kierownika tej komórki, a także czas potrzebny na sprawdzenie dokumentu przez głównego księgowego, wystawienie poleceń przelewów, ich zatwierdzenie przez kierownika jednostki i złożenie w banku.

2 Należy wskazać właściwych pracowników, w tym także pracowników odpowiedzialnych za ich zastępowanie w razie nieobecności. Do instrukcji trzeba dołączyć kartę z wzorami ich podpisów.

Nadzór nad księgowością, weryfikacja

W ramach nadzoru nad bieżącą pracą komórki księgowości pracownicy tej komórki powinni być zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania głównemu księgowemu wszystkich przypadków - gdy pisma w sprawie rozliczenia (zwrotu, zatrzymania) wadium lub zabezpieczenia zostały złożone w księgowości po terminach wskazanych w instrukcji obiegu dowodów księgowych, zwłaszcza gdy wskutek tego jednostka nie była w stanie dochować terminu zwrotu zabezpieczenia kontrahentom. Główny księgowy powinien na bieżąco informować o tym kierownika jednostki. Kierownik jednostki odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej (art. 69 ust. 1 pkt 3 uofp), w tym za dyscyplinowanie kierowników i pracowników komórek merytorycznych.

W ramach bieżącego nadzoru nad pracą komórki księgowości główny księgowy nie będzie w stanie wychwycić przypadków, gdy wadia lub zabezpieczenia nie są rozliczane na skutek zaniechania sporządzenia odpowiednich dokumentów lub zaniechania przekazania ich do komórki księgowości. Takie nieprawidłowości powinny być wykryte i wyeliminowane w czasie obowiązkowej inwentaryzacji rocznej zobowiązań z tytułu sum depozytowych, ewidencjonowanych na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" (analitycznie: "Sumy depozytowe"). Inwentaryzację trzeba przeprowadzać na koniec każdego roku, według stanu na 31 grudnia (art. 26 ust. 1 pkt 3 uor). Przeprowadza się ją metodą weryfikacji zapisów na koncie 240 z dokumentacją źródłową oraz ustalenia realnej wartości tych zobowiązań (w tym ustalenia, czy nie upłynął termin ich zwrotu, czy zostały do nich prawidłowo doliczone kwoty oprocentowania itp.). Ze względu na to, że sumy depozytowe są składnikiem majątkowym w znacznym stopniu narażonym na ryzyko ich zdefraudowania, ich weryfikację powinien przeprowadzać co najmniej dwuosobowy zespół weryfikacyjny. W skład tego zespołu nie mogą wchodzić pracownicy:

 • merytoryczni odpowiedzialni za rozliczanie wadium/zabezpieczeń,
 • odpowiedzialni za likwidację zobowiązań (upoważnieni do zlecania wypłaty z rachunku bankowego sum depozytowych),
 • odpowiedzialni za ewidencję księgową analityczną (według kontrahentów) i syntetyczną zobowiązań.

Weryfikację powinien nadzorować główny księgowy.

Do weryfikacji należy przygotować dokumentację z komórki merytorycznej i księgowości, m.in.:

 • SIWZ - w części dotyczącej kwoty i terminów wnoszenia wadium/zabezpieczenia,
 • umowy o realizację zamówień,
 • dokumentację uzasadniającą przepadek wadium na rzecz jednostki sektora publicznego,
 • pisma w sprawie wyrażenia przez wykonawców zgody na zatrzymanie wadium na poczet zabezpieczenia,
 • pisma w sprawie zamiany zabezpieczenia w pieniądzu na inną formę,
 • protokoły odbioru robót/dostaw,
 • dokumentację dotyczącą roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów,
 • dokumentację gwarancyjną (udzielenie gwarancji, skrócenie gwarancji, wydłużenie gwarancji),
 • faktury, rachunki, noty księgowe obciążeniowe i uznaniowe (potrącenia z tytułu zabezpieczeń tworzonych stopniowo z kwot należnych wykonawcom/dostawcom, naliczenie kar umownych, obciążenie za usuwanie usterek przez zamawiającego, naliczenie oprocentowania środków itp.),
 • pisma z komórki merytorycznej w sprawie rozliczenia wadium/zabezpieczenia,
 • zlecenia przelewów, wyciągi bankowe,
 • inne dokumenty mające znaczenie dla prawidłowego rozliczenia sum depozytowych (np. spraw sądowych założonych przez kontrahentów lub kontrahentom, postępowań reklamacyjnych).

W ramach weryfikacji należy ustalić:

 • czy w księgach rachunkowych jest ujęta prawidłowa kwota zobowiązania jednostki wobec kontrahenta z tytułu wniesionej sumy depozytowej,
 • czy suma depozytowa została prawidłowo powiększona (oprocentowanie) lub pomniejszona (pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy),
 • czy nie upłynął termin zwrotu sumy depozytowej.

Wyniki inwentaryzacji dokumentuje się w formie protokołu. Można do tego wykorzystać wzór.

Protokół weryfikacji sum depozytowych z tytułu wadiów/zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne

Po przeanalizowaniu protokołu i dołączonych do niego wyjaśnień główny księgowy powinien sformułować wnioski do omówienia w ramach tzw. postępowania poinwentaryzacyjnego. Zwłaszcza trzeba tu opisać wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wskazać osoby winne. Należy także opracować wnioski co do działań właściwych, aby te nieprawidłowości wyeliminować (np. niezwłocznie zwrócić sumy depozytowe kontrahentom, zrefundować środki pobrane nielegalnie na pokrycie wydatków jednostki lub zdefraudowane przez jej pracowników) i zapobiec ich powstawaniu na przyszłość. Wszystko to trzeba przedstawić kierownikowi jednostki. W razie podejrzenia przestępstw należy zgłosić to do organów ścigania.

Jeśli główny księgowy wykona opisane tu obowiązki, to nie będzie winny zaniedbań w procedurach kontroli zarządczej odnośnie do rozliczania i zwrotu sum depozytowych. Będzie za to odpowiadał kierownik jednostki. To do niego należy zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej jednostki jako całości.

Rozwiązanie opisane w instruktażu ma zastosowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

W jednostkach organizacyjnych innych niż jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe konto służące do ewidencji zobowiązań z tytułu sum depozytowych może mieć inny symbol niż podany w instruktażu, nadany w zakładowym planie kont przez kierownika danej jednostki.

Autor: Izabela Motowilczuk, były wieloletni inspektor kontroli RIO

Podstawy prawne:

 • art. 10 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217)

 • art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 pkt 2, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

 • art. 98 ust. 1, 2 i 6, art. 453 ust. 1, 3 i 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 464)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
59,85 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  28 lis 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kierownik zamawiającego musi określić wymogi weryfikacyjne dla zatrudnionych pracowników wykonawcy
  Czy według nowego Prawa zamówień publicznych istnieje konieczność określenia w opisie przedmiotu zamówienia zapisów dotyczących sposobu dokumentowania zatrudnienia pracowników wykonawcy w zakresie m.in. rodzaju czynności, które oni wykonują, czy sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób (chodzi np. o kierownika budowy, robót, ochronę budowy, pracowników administracyjnych)? Zamówienie, które gmina chce udzielić, dotyczy budowy nowej hali sportowej, a w okresie COVID-19 takie wymogi mogą zniechęcić oferentów.
  Uhonorowanie pomocy społecznej - wypłata nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Z tej okazji 21 listopada każdego roku, poza uroczystymi obchodami, przyznawane są nagrody.
  Egzekucja świadczeń z ZFŚS - jakie zapisy w zajęciu pozwalają na dokonywanie potrąceń
  Świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji do pełnej wysokości, jeśli zajęcie dotyczy innych wierzytelności.
  Wyższe zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym
  Wyższe zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym już niedługo.
  Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
  Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym przyjęte przez Radę Ministrów.
  Gotowe posiłki w bufecie basenowym a stawka VAT
  Jednostka samorządowa (ośrodek sportowy) prowadzi basen. W ramach infrastruktury obiektu utworzono także sklepik/bufet, w którym sprzedawane są posiłki typu fast-food: hot-dogi, kanapki, zapiekanki. Jest to tzw. sprzedaż na wynos - nie posiadamy zaplecza umożliwiającego spożywanie posiłków na miejscu, a sprzedawane posiłki kupujemy w formie gotowej (kanapki) lub w formie półproduktów (hot-dogi, zapiekanki). Jaką stawką VAT należy opodatkować taką sprzedaż - 5% czy 8%?
  Jak inwentaryzować odnawialne źródła energii?
  Urząd gminy korzysta z programu Unii Europejskiej „Czyste powietrze” i ma na stanie urządzenia (panele, słoneczne, pompy ciepła) zamontowane na domach jednorodzinnych mieszkańców, którzy korzystali z dofinansowania. Zgodnie z założeniami programu, gmina jest właścicielem tych urządzeń jeszcze przez 5 lat. Mieszkańców, którzy korzystają z programu, jest ok. 1000. Jak należy inwentaryzować te urządzenia - spis z natury czy weryfikacja (oświadczenie mieszkańca, że ma to nadal na stanie)?
  Wspólna działalność socjalna w sektorze finansów publicznych
  Przepisy dają możliwość prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez kilku pracodawców zobowiązanych do tworzenia ZFŚS. Jest to na pewno korzystne zwłaszcza dla mniejszych jednostek, dysponujących niewielkimi środkami finansowymi. Wspólna działalność musi się opierać na zawarciu umowy pomiędzy pracodawcami. Skorzystanie z tego rozwiązania jest w pełni dopuszczalne także dla jednostek sfery budżetowej. W praktyce myśleć o tym mogą pracodawcy ze sobą powiązani, np. urząd gminy i gminne jednostki organizacyjne.
  Zmiany w rachunkowości od 1 stycznia 2022 r.
  Sprawdź co się zmieni w ustawie o rachunkowości w 2022 r.
  Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.
  Zmiany dla nauczycieli 2022. Jakie zmiany czekają nauczycieli od nowego roku szkolnego? Czy będą podwyżki zarobków? Czy zostanie zwiększony czas pracy nauczycieli?
  Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
  Nagroda jubileuszowa nauczyciela. Jak prawidłowo naliczać staż uprawniający do nagrody jubileuszowej nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach?
  Specjalne dodatki motywacyjne dla pracowników budżetówki
  Specjalne dodatki motywacyjne dla pracowników budżetówki - kto może otrzymać?
  Możliwość finansowania upominków z ZFŚS - analiza
  Możliwość finansowania upominków z ZFŚS. Czy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można dofinansować prezenty na święta, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, z okazji jubileuszu itp.?
  Stypendia dla uczniów - jaki paragraf?
  Stypendia dla uczniów - klasyfikacja. W jakim paragrafie wydatków powinno się ujmować wypłacane uczniom stypendia socjalne oraz stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe?
  Zatrudnienie głównego księgowego bez konkursu - czy jest możliwe?
  Zatrudnienie głównego księgowego. Czy można zatrudnić głównego księgowego w jednostce budżetowej bez przeprowadzenia konkursu?
  Czy odsetki ewidencjonowane na koncie 909 z tytułu kredytów i pożyczek należy ująć za cały okres kredytowania?
  Czy odsetki ewidencjonowane na koncie 909 z tytułu kredytów i pożyczek należy ująć za cały okres kredytowania czy tylko na następny rok budżetowy?
  Jak uregulować dyżury domowe w przypadku telepracy?
  Telepraca - dyżury domowe. Jaki zapis należy umieścić w porozumieniu o telepracy, żeby nadal dyżur pełniony w miejscu zamieszkania był traktowany jako dyżur domowy, a nie dyżur w miejscu pracy?
  Czy można zatrudnić cudzoziemca w zakładzie budżetowym?
  Czy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej można zatrudnić osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego (obywatel Ukrainy) na stanowisku pomocniczym i obsługi? Jakie warunki musi spełniać?
  Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek 2022
  Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek 2022 - minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, że osiągnięto porozumienie. Od kiedy i o ile wzrosną wynagrodzenia medyków?
  Wizja lokalna w terenie
  Wizja lokalna, uregulowana w ustawie ‒ Prawo zamówień publicznych, jest szczególnym narzędziem, z którego zamawiający może skorzystać, określając warunki udziału w postępowaniu. Próżno szukać definicji legalnej tego pojęcia albo wyraźnych wymogów określonych przez ustawodawcę w tym zakresie. Jednak niezastosowanie się przez wykonawcę do wytycznych określonych w specyfikacji warunków zamówienia w tym względzie może skutkować odrzuceniem oferty, co rodzi konkretne konsekwencje w sferze proceduralnej.
  Klasyfikacja budżetowa wykonania instalacji fotowoltaiki

  Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej będzie właściwy dla wydatków związanych ze sporządzeniem kosztorysu szacunkowego na wykonanie instalacji CO i fotowoltaiki (kwota 5500 zł)?

  Jak rozliczyć VAT od usług pośrednictwa sprzedaży zestawów fotowoltaicznych
  Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi wywozu odpadów przez firmę budowlaną – interpretacja MF

  Przychody z tytułu obciążania klientów opłatami za wywóz odpadów budowlanych stanowiącymi element kompleksowej usługi budowlanej należy opodatkować ryczałtem w wysokości 5,5%. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

  Służba cywilna - uelastycznienie naboru i czasu pracy
  Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zakłada m.in. uelastycznienie procesu naboru do służby cywilnej i zmiany w czasie pracy.
  Wynagrodzenie rachmistrzów - problemy z liczbą spisanych osób
  Wynagrodzenie rachmistrzów nie jest proste do rozliczenia. Urzędy statystyczne mają problemy z liczbą osób spisanych przez poszczególnych rachmistrzów. Rachmistrzowie stają się również ofiarami oszustw.