REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura

Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura
Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura
fot.Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczanie sum depozytowych - jak to zrobić w terminie? Przedstawiamy instruktaż dla księgowych.

Rozliczanie sum depozytowych

W praktyce inspektorzy kontroli często stwierdzają w jednostkach nieterminowe rozliczanie i zwracanie kontrahentom sum depozytowych z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne. O powstanie nieprawidłowości obwinia się głównego księgowego jednostki. Nie bierze się przy tym pod uwagę tego, że główny księgowy nie ma wpływu na terminowe sporządzanie pism o zwolnienie wadium lub o zwrot zabezpieczeń. Należy to do obowiązków komórek merytorycznych. Co w tej sytuacji powinien zrobić główny księgowy, aby w końcu wyeliminować powstałe nieprawidłowości, przy braku współpracy ze strony kierowników komórek merytorycznych?

REKLAMA

Główny księgowy powinien:

 1. wnioskować do kierownika jednostki o ustalenie procedury określającej w sposób szczegółowy obieg dokumentów związanych z rozliczaniem i zwrotem sum depozytowych,
 2. nadzorować na bieżąco terminowość spływu dokumentów z komórek merytorycznych,
 3. w czasie rokrocznej inwentaryzacji zobowiązań jednostki z tytułu sum depozytowych metodą weryfikacji sald sprawdzać, czy na rachunku bankowym nie figurują sumy nierozliczone,
 4. niezwłocznie zgłaszać kierownikowi jednostki przekroczenia terminów rozliczania sum depozytowych wynikające z nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki przez pracowników komórek merytorycznych, w celu podjęcia przez niego działań dyscyplinujących wobec osób odpowiedzialnych.

Wszystkie wymienione obowiązki należą do głównego księgowego jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 pkt 2 uofp, a także wynikają z nadrzędnej roli głównego księgowego w procedurach kontroli zarządczej I stopnia w zakresie spraw związanych z terminowym i rzetelnym rozliczaniem zobowiązań jednostki oraz ich ewidencjonowaniem.

Procedury kontroli zarządczej w obszarze rozliczania i zwrotu sum depozytowych

Procedury kontroli zarządczej w obszarze rozliczania i zwrotu sum depozytowych ustala się zwyczajowo w instrukcji:

 • obiegu dowodów księgowych - w zakresie obiegu dowodów księgowych, na podstawie których sumy depozytowe są przyjmowane, zwracane lub zatrzymywane przez jednostkę,
 • inwentaryzacyjnej - w zakresie zasad przeprowadzania i rozliczania weryfikacji salda konta 240 "Pozostałe rozrachunki" w części dotyczącej sum depozytowych.

REKLAMA

Wprowadzenie tych przepisów należy do kompetencji kierownika jednostki z zakresu rachunkowości oraz kontroli zarządczej I stopnia (art. 10 ust. 2 uor oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 uofp). Projekty tych uregulowań przygotowuje zazwyczaj główny księgowy. Obowiązki z tym związane kierownik jednostki powierza mu w zakresie czynności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wpływ wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokumentuje się w jednostce i ujmuje w ewidencji księgowej na podstawie dowodu obcego - wyciągu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium/zabezpieczenia na rachunek bankowy jednostki.

W instrukcji obiegu dowodów księgowych należy ustalić zasady i terminy sporządzania dowodów rozliczania, zwrotu i zatrzymania wadium/zabezpieczenia. Przykładowe rozwiązania w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli.

Sporządzanie dowodów rozliczania, zwrotu i zatrzymania wadium/zabezpieczenia - przykładowe zasady i terminy

Lp.

Rodzaj dokumentu

Termin1

Osoba odpowiedzialna2

sporządzenia

przekazania do komórki księgowości

1.

Pismo w sprawie zwrotu wadium w przypadku:

 • upływu terminu związania ofertą,
 • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,
 • wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert lub którego oferta została odrzucona,
 • wyboru najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
 • unieważnienia postępowania, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia

Do 2 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Do 3 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Pracownik komórki merytorycznej, po zatwierdzeniu przez kierownika komórki

2.

Pismo w sprawie zatrzymania wadium przez jednostkę wraz z odsetkami, w sytuacji gdy wykonawca:

 • nie złożył dokumentów lub oświadczeń albo nie sprostował pomyłki w ofercie, co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej,
 • którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

Do 7 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Do 14 dni od dnia wystąpienia danej okoliczności

Jw.

3.

Pismo w sprawie wyrażenia przez wykonawcę zgody na zatrzymanie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Do 2 dni od dnia wyrażenia zgody

Do 3 dni od dnia wyrażenia zgody

Jw.

4.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu po zmianie na inną formę zabezpieczenia

Do 2 dni od dnia wniesienia zamiennego zabezpieczenia

Do 3 dni od dnia wniesienia zamiennego zabezpieczenia

Jw.

5.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia

Do 14 dni od wystąpienia okoliczności

Do 21 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

6.

Pismo w sprawie zwrotu zabezpieczenia przeznaczonego na pokrycie roszczeń z rękojmi lub gwarancji

Do 7 dni od wystąpienia okoliczności

Do 9 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

7.

Pismo w sprawie zatrzymania zabezpieczenia na poczet roszczeń za nienależyte wykonanie zamówienia

Do 7 dni od wystąpienia okoliczności

Do 9 dni od dnia wystąpienia okoliczności

Jw.

1 Terminy przykładowe. Jednostka może przyjąć inne - pod warunkiem dochowania terminu:

 • zwrotu wadium, wynoszącego najpóźniej 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności będącej podstawą tego zwrotu (art. 98 ust. 1 i 2 upzp),
 • niezwłocznego przekazania na dochody jednostki sektora publicznego wadium zatrzymanego (art. 98 ust. 6 upzp),
 • zaliczenia wadium na zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
 • zwolnienia zabezpieczenia po stwierdzeniu należytego wykonania zamówienia, nie później niż w ciągu 30 dni (art. 453 ust. 1 i 4 upzp),
 • zwolnienia zabezpieczenia przeznaczonego na pokrycie roszczeń z gwarancji lub rękojmi nie później niż w ciągu 15 dni od dnia upływu terminu gwarancji lub rękojmi (art. 453 ust. 3 upzp),
 • niezwłocznego przekazania na dochody jednostki sektora publicznego zabezpieczenia zatrzymanego na poczet roszczeń za nienależyte wykonanie zamówienia.

Terminy podane w tabeli uwzględniają czas potrzebny na sporządzenie dokumentu przez pracownika komórki merytorycznej i zatwierdzenie go przez kierownika tej komórki, a także czas potrzebny na sprawdzenie dokumentu przez głównego księgowego, wystawienie poleceń przelewów, ich zatwierdzenie przez kierownika jednostki i złożenie w banku.

2 Należy wskazać właściwych pracowników, w tym także pracowników odpowiedzialnych za ich zastępowanie w razie nieobecności. Do instrukcji trzeba dołączyć kartę z wzorami ich podpisów.

Nadzór nad księgowością, weryfikacja

W ramach nadzoru nad bieżącą pracą komórki księgowości pracownicy tej komórki powinni być zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania głównemu księgowemu wszystkich przypadków - gdy pisma w sprawie rozliczenia (zwrotu, zatrzymania) wadium lub zabezpieczenia zostały złożone w księgowości po terminach wskazanych w instrukcji obiegu dowodów księgowych, zwłaszcza gdy wskutek tego jednostka nie była w stanie dochować terminu zwrotu zabezpieczenia kontrahentom. Główny księgowy powinien na bieżąco informować o tym kierownika jednostki. Kierownik jednostki odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej (art. 69 ust. 1 pkt 3 uofp), w tym za dyscyplinowanie kierowników i pracowników komórek merytorycznych.

W ramach bieżącego nadzoru nad pracą komórki księgowości główny księgowy nie będzie w stanie wychwycić przypadków, gdy wadia lub zabezpieczenia nie są rozliczane na skutek zaniechania sporządzenia odpowiednich dokumentów lub zaniechania przekazania ich do komórki księgowości. Takie nieprawidłowości powinny być wykryte i wyeliminowane w czasie obowiązkowej inwentaryzacji rocznej zobowiązań z tytułu sum depozytowych, ewidencjonowanych na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki" (analitycznie: "Sumy depozytowe"). Inwentaryzację trzeba przeprowadzać na koniec każdego roku, według stanu na 31 grudnia (art. 26 ust. 1 pkt 3 uor). Przeprowadza się ją metodą weryfikacji zapisów na koncie 240 z dokumentacją źródłową oraz ustalenia realnej wartości tych zobowiązań (w tym ustalenia, czy nie upłynął termin ich zwrotu, czy zostały do nich prawidłowo doliczone kwoty oprocentowania itp.). Ze względu na to, że sumy depozytowe są składnikiem majątkowym w znacznym stopniu narażonym na ryzyko ich zdefraudowania, ich weryfikację powinien przeprowadzać co najmniej dwuosobowy zespół weryfikacyjny. W skład tego zespołu nie mogą wchodzić pracownicy:

 • merytoryczni odpowiedzialni za rozliczanie wadium/zabezpieczeń,
 • odpowiedzialni za likwidację zobowiązań (upoważnieni do zlecania wypłaty z rachunku bankowego sum depozytowych),
 • odpowiedzialni za ewidencję księgową analityczną (według kontrahentów) i syntetyczną zobowiązań.

Weryfikację powinien nadzorować główny księgowy.

Do weryfikacji należy przygotować dokumentację z komórki merytorycznej i księgowości, m.in.:

 • SIWZ - w części dotyczącej kwoty i terminów wnoszenia wadium/zabezpieczenia,
 • umowy o realizację zamówień,
 • dokumentację uzasadniającą przepadek wadium na rzecz jednostki sektora publicznego,
 • pisma w sprawie wyrażenia przez wykonawców zgody na zatrzymanie wadium na poczet zabezpieczenia,
 • pisma w sprawie zamiany zabezpieczenia w pieniądzu na inną formę,
 • protokoły odbioru robót/dostaw,
 • dokumentację dotyczącą roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów,
 • dokumentację gwarancyjną (udzielenie gwarancji, skrócenie gwarancji, wydłużenie gwarancji),
 • faktury, rachunki, noty księgowe obciążeniowe i uznaniowe (potrącenia z tytułu zabezpieczeń tworzonych stopniowo z kwot należnych wykonawcom/dostawcom, naliczenie kar umownych, obciążenie za usuwanie usterek przez zamawiającego, naliczenie oprocentowania środków itp.),
 • pisma z komórki merytorycznej w sprawie rozliczenia wadium/zabezpieczenia,
 • zlecenia przelewów, wyciągi bankowe,
 • inne dokumenty mające znaczenie dla prawidłowego rozliczenia sum depozytowych (np. spraw sądowych założonych przez kontrahentów lub kontrahentom, postępowań reklamacyjnych).

W ramach weryfikacji należy ustalić:

 • czy w księgach rachunkowych jest ujęta prawidłowa kwota zobowiązania jednostki wobec kontrahenta z tytułu wniesionej sumy depozytowej,
 • czy suma depozytowa została prawidłowo powiększona (oprocentowanie) lub pomniejszona (pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy),
 • czy nie upłynął termin zwrotu sumy depozytowej.

Wyniki inwentaryzacji dokumentuje się w formie protokołu. Można do tego wykorzystać wzór.

Protokół weryfikacji sum depozytowych z tytułu wadiów/zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne

Po przeanalizowaniu protokołu i dołączonych do niego wyjaśnień główny księgowy powinien sformułować wnioski do omówienia w ramach tzw. postępowania poinwentaryzacyjnego. Zwłaszcza trzeba tu opisać wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wskazać osoby winne. Należy także opracować wnioski co do działań właściwych, aby te nieprawidłowości wyeliminować (np. niezwłocznie zwrócić sumy depozytowe kontrahentom, zrefundować środki pobrane nielegalnie na pokrycie wydatków jednostki lub zdefraudowane przez jej pracowników) i zapobiec ich powstawaniu na przyszłość. Wszystko to trzeba przedstawić kierownikowi jednostki. W razie podejrzenia przestępstw należy zgłosić to do organów ścigania.

Jeśli główny księgowy wykona opisane tu obowiązki, to nie będzie winny zaniedbań w procedurach kontroli zarządczej odnośnie do rozliczania i zwrotu sum depozytowych. Będzie za to odpowiadał kierownik jednostki. To do niego należy zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej jednostki jako całości.

Rozwiązanie opisane w instruktażu ma zastosowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

W jednostkach organizacyjnych innych niż jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe konto służące do ewidencji zobowiązań z tytułu sum depozytowych może mieć inny symbol niż podany w instruktażu, nadany w zakładowym planie kont przez kierownika danej jednostki.

Autor: Izabela Motowilczuk, były wieloletni inspektor kontroli RIO

Podstawy prawne:

 • art. 10 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217)

 • art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 pkt 2, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

 • art. 98 ust. 1, 2 i 6, art. 453 ust. 1, 3 i 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 464)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 1 kwietnia 2024 r. 128 799 zł jednorazowego odszkodowania i 1431 zł za procent uszczerbku na zdrowiu [wypadki przy pracy]

  Monitor Polski: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

  Od 1 marca świadczenie wyniesie 336,36 zł. Ważniejsze, ze Senat chce objąć nim samorządowców sprzed 1990 r.

  Skrócenie do 7 lat okresu pełnienia funkcji sołtysa uprawniającego do otrzymania świadczenia i przyznanie świadczeń dla sołtysów pełniących funkcję przed 1990

  Każda pensja w budżetówce ma być wyższa o 20% (i więcej) od pensji minimalnej dla "wszystkich". Na dziś 5090 zł. Tego chcą związkowcy

  Pensja minimalna w budżetówce ma być wyższa o 20% od pensji minimalnej dla "wszystkich". Tego chcą związkowcy ze "Związkowa Alternatywa".

  Trzeba określić maksymalny poziom wynagrodzeń zasadniczych pracowników

  W regulaminach wynagrodzenie zasadnicze ustala się dla danego stanowiska pracy widełkowo – z podaniem kwoty minimalnej i maksymalnej.

  REKLAMA

  Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych. Ile osób je pobiera?

  W grudniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,1 tys. osób, a przeciętna wysokość "kompensówki" wynosiła 3617,29 zł. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Nowe Standardy - Global Internal Audit Standards™

  Nowe Standardy mówią jasno – jako audytorzy jesteśmy częścią organizacji, i – oczywiście zachowując pełen obiektywizm – pomagamy jej osiągnąć właściwe cele.

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach a likwidacja gminnej jednostki budżetowej

  Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej?

  Ustawa budżetowa na 2024 rok bez poprawek Senatu. Trafi teraz do podpisu Prezydenta

  Prezydent RP może podpisać ustawę budżetową, ewentualnie - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.;

  REKLAMA

  Samorządy mogą odetchnąć – w 2024 roku nie będzie obowiązkowego KSeF

  Wdrożenie KSeF budzi wiele emocji, a szczególnie dużo jest ich w jednostkach budżetowych objętych centralizacją. Z uwagi na ich szczególną strukturę, wdrożenie KSeF wiązałoby się w ich przypadku z jeszcze większymi komplikacjami, niż u pozostałych podatników.

  To już ostatni dzień na złożenie części A sprawozdania SP-1. Sprawdź czy wiesz jakie dane w nim wykazać.

  Sprawozdanie SP-1, czyli sprawozdanie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na stałe weszło do katalogu sprawozdawczości budżetowej. Trzeba poświęcić mu uwagę dwa razy w roku. Po raz pierwszy już w styczniu, bo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego mają obowiązek złożyć część A sprawozdania w terminie do 10 stycznia.

  REKLAMA