Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w Belgii

Paweł Uściński
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w Belgii./ fot. Fotolia
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w Belgii./ fot. Fotolia
Fotolia
W świetle prawa unijnego obywatel dowolnego państwa członkowskiego ma prawo szukać zatrudnienia w innym państwie członkowskim zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników krajowych. Musi mu również zostać udzielona taka sama pomoc, jak obywatelom danego kraju. Prawo belgijskie przewiduje szeroki katalog świadczeń z zakresu zabezpieczenie społecznego. Poniżej znajduje się opis części świadczeń, z których mogą korzystać Polacy mieszkający lub pracujący w Belgii, jeżeli spełniają określone warunki.

Świadczenie pieniężne z tytułu choroby

Przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zbliżonej do niej. Warunkiem jest przepracowanie co najmniej 120 dni w ciągu 6 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy, oraz potwierdzenie wpłaty składek o minimalnej wysokości.

Osoba, która otrzymywała to świadczenie przez rok i nadal jest niezdolna do pracy, nabywa prawo do świadczenia z tytułu inwalidztwa.

Wysokość świadczenia jest procentowo zależna od dochodów.

Aby uzyskać świadczenie, potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego, dostarczone lekarzowi orzecznikowi w ciągu 2 dni od momentu stwierdzenia niezdolności do pracy.

Instytucja odpowiedzialna za wypłatę świadczeń:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krajowy instytut ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa

(Fr)Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI)

(Nl)Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Strona internetowa : www.inami.fgov.be

Świadczenia z tytułu macierzyństwa i ojcostwa

Podstawowym wymogiem do jego uzyskania jest:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zbliżonej do niej;
 • potwierdzenie wpłaty składek o minimalnej wysokości;
 • w przypadku świadczenia z tytułu macierzyństwa - wymóg wpłacania składek przez sześć miesięcy.

Urlop przypadający przed porodem, o który kobieta musi wystąpić, rozpocząć się może na 6 tygodni przed przewidzianą datą porodu, lub 8 tygodni, jeśli przewidywany jest poród mnogi. Tydzień poprzedzający datę porodu jest obowiązkowy do wykorzystania.

Urlop poporodowy wynosi 9 tygodni po urodzeniu dziecka.

Ojcowie mają prawo do dziesięciu dni urlopu ojcowskiego z tytułu urodzenia się ich dziecka.

Wysokość :

 • w przypadku kobiet wykonujących pracę za wynagrodzeniem: 82% wynagrodzenia przez pierwsze 30 dni, oraz 75% od trzydziestego pierwszego dnia;
 • dla ojców jest to 82% przez 10 dni.

Instytucja odpowiedzialna:

 • Krajowy instytut ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa

Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI)

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

www.inami.fgov.be

Inwalidztwo

Za inwalidę może zostać uznana osoba, która:

 • w wyniku choroby nie jest w stanie zarabiać więcej niż 1/3 wynagrodzenia osoby zdrowej, z tymi samymi kwalifikacjami i w tej samej kategorii;
 • przepracowała co najmniej 120 dni w ciągu 6 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy (lub ekwiwalent)

Prawo to wygasa w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Świadczenie z tytułu inwalidztwa (indemnité d’invalidité/invaliditeitsuitkering) wynosi:

 • 65% wcześniejszych zarobków dla osób posiadających na utrzymaniu inne osoby.
 • 55% dla osób nieposiadających nikogo na utrzymaniu
 • 40% dla konkubentów

Instytucja odpowiedzialna:

Krajowy instytut ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa

Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI)

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

www.inami.fgov.be

Emerytury i świadczenia z tytułu  wieku emerytalnego

Obecnie wiek emerytalny w Belgii wynosi 65 lat dla kobiet i mężczyzn. Wcześniejsza emerytura możliwa jest od 60 roku życia, pod warunkiem odpowiedniego stażu pracy. Ponadto obowiązują odrębne regulacje dla niektórych grup zawodowych.

Emeryturę nalicza się w ten sposób, że każdy rok pracy odpowiada 1/45 pełnej wysokości emerytury. Emerytura wynosi maksymalnie 60% średniego wynagrodzenia ze wszystkich lat pracy, lub 75% jeżeli na utrzymaniu tej osoby pozostaje współmałżonek.

Wniosek emerytalny należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Przebywając w innym państwie członkowskim, wniosek powinien zostać złożony w lokalnej instytucji emerytalno-rentowej.

Instytucja odpowiedzialna:

Krajowy urząd świadczeń emerytalno-rentowych

Office national des pensions (ONP)

Rijksdienst voor pensioenen (RVP)

www.onprvp.fgov.be

Renty rodzinne

Pozostały przy życiu współmałżonek ubezpieczonego pracownika najemnego ma prawo do renty rodzinnej jeśli:

 • osiągnął 45. rok życia;
 • malżeństwo trwało co najmniej przez rok;
 • zaprzestanie wykonywania wszelkiej pracy poza tą na podstawie zezwolenia;
 • pozostały przy życiu współmałżonek nie zawrze ponownie związku małżeńskiego, również w przypadku wcześniejszego rozwodu.

Powyższe punkty mają zastosowanie z pewnymi wyjątkami np. dotyczącymi sytuacji posiadania wspólnego dziecka.

Istnieje również możliwość przyznania renty rodzinnej na okres 12 miesięcy tym osobom, które pobierają już świadczenia, a także przyznanie tymczasowej renty rodzinnej (pension de survie temporaire/tijdelijk overlevingspensioen) na 12 lub 24 miesiące.

Współmałżonek pozostały przy życiu ma prawo do 80% rzeczywistej lub hipotetycznej emerytury ubezpieczonego (pension de retraite/rustpensioen).

W przypadku małżonka rozwiedzionego wysokość świadczenia jest niższa.

Zobacz serwis: Kadry i płace

Jeżeli zgon ubezpieczonego nastąpił w ramach życia prywatnego, możliwe jest przyznanie zasiłku pogrzebowego (allocation pour frais funéraires/uitkering voor begrafeniskosten).

Wniosek rentowy należy składać w krajowym urzędzie świadczeń emerytalnorentowych (Office national des pensions/Rijksdienst voor Pensioenen – ONP/RVP) lub urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeżeli osoba przebywa w innym państwie członkowskim, wniosek należy złożyć w lokalnej instytucji emerytalno-rentowej.

Instytucja odpowiedzialna:

Krajowy urząd świadczeń emerytalno-rentowych

Office national des pensions (ONP)

Rijksdienst voor pensioenen (RVP)

www.onprvp.fgov.be

Choroby zawodowe

Pracownicy najemni, a także bezrobotni i inwalidzi w trakcie szkoleń i przekwalifikowania objęci są ubezpieczeniem z tytułu chorób zawodowych. Wykaz tych chorób znajduje się na stronach funduszu chorób zawodowych (Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor de beroepsziekten – FMP/FBZ)

Chory ma również możliwość udowodnienia, że choroba nieznajdująca się na tej liście, jest przyczyną jego niezdolności do pracy.

Wniosek o zasiłek składa się na odpowiednim formularzu, wydawanym przez fundusz chorób zawodowych. Można to zrobić również przez pełnomocnika.

Instytucja odpowiedzialna :

Fundusz chorób zawodowych

Fonds des maladies professionnelles (FMP)

Fonds voor de beroepsziekten (FBZ)

http://www.fmp-fbz.fgov.be

Wypadki przy pracy

Wypadek przy pracy może uprawniać m.in. do następujących świadczeń:

 • świadczenia pieniężnego z tytułu czasowej lub trwałej, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;
 • zasiłku na opiekę osoby trzeciej;
 • zwrotu kosztów leczenia i kosztów pokrewnych;
 • refundacji m.in.kosztów  hospitalizacji, opieki medycznej, środków farmaceutycznych;
 • zwrotu kosztów podróży;
 • specjalnego świadczenia z tytułu śmierci.

Wypadek przy pracy lub na drodze do i z pracy, który spowodował zgon poszkodowanego, daje prawo m.in. do:

 • zasiłku pogrzebowego (indemnité pour frais funéraires/begrafenisvergoeding) w wysokości trzydziestokrotności średniego dziennego wynagrodzenia zmarłego;
 • zwrotu wszystkich kosztów związanych z przewiezieniem ciała na miejsce pochówku;
 • dożywotniej renty w wysokości 30% wynagrodzenia zmarłego dla pozostającego przy życiu współmałżonka.

Każdy wypadek przy pracy powinien być zgłoszony przez pracodawcę do ubezpieczyciela w ciągu 8 dni.  W niektórych przypadkach zgłasza się go także inspektorowi bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym formularzu lub drogą elektroniczną. Ewentualnie, jeżeli pracodawca tego nie uczyni, może to zrobić pracownik lub członek jego rodziny. Gdy jest to możliwe, do zgłoszenia powinno być dołączone zaświadczenie lekarskie. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u ubezpieczyciela pracodawcy.

Instytucje odpowiedzialne :

Fundusz ds. wypadków przy pracy

Fonds des accidents du travail (FAT)

 Fonds voor arbeidsongevallen (FAO)

www.faofat.fgov.be

Zgon w następstwie choroby lub wypadku niezwiązanego z pracą:

Krajowy instytut ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa

Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI)

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

www.inami.fgov.be

Zgon w następstwie wypadku przy pracy:

 Fundusz ds. wypadków przy pracy

 Fonds des accidents du travail (FAT)

Fonds voor arbeidsongevallen (FAO)

Świadczenia rodzinne

Prawo do świadczeń rodzinnego przysługuje na dziecko w wieku:

 • do 18 lat;
 • do 21 lat w razie poważnej niepełnosprawności;
 • do 25 lat w razie kontynuowania edukacji;

Obecna wysokość:

Na pierwsze dziecko - 92.09  €
Na drugie dziecko - 170.39  €
Na trzecie i kolejne dziecko - 254.40  €

Możliwe są również liczne dodatki:

 • związane z wiekiem, nabywane w momencie, gdy dzieci ukończą odpowiednio 6, 12 i 18 lat;
 • z tytułu urodzenia dziecka (allocation de naissance/kraamgeld);
 • z tytułu adopcji (prime d’adoption/adoptiepremie);

Ponadto specjalne dodatki przyznaje się na m.in. na dzieci niepełnosprawne, dzieci osób bezrobotnych i inne.

Jednym ze świadczeń rodzinnych jest także świadczenie rodzicielskie. Mogą je otrzymać rodzice zatrudnieni w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli przewali pracę zawodową celem opieki nad dzieckiem.

Aby otrzymać dane świadczenie, należy złożyć wniosek w kasie zasiłków rodzinnych, do której należy pracodawca. Świadczenie jest wypłacane osobie wychowującej dziecko, a w pewnych przypadkach – samemu dziecku.

Instytucja odpowiedzialna:

Krajowy urząd świadczeń rodzinnych dla pracowników

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)

www.rkw-onafts.fgov.be

Źródła i dokładne informacje na temat świadczeń z zabezpieczenia społecznego:

Przewodniki Komisji Europejskiej:

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Belgii, 2012

Your social security rights in Belgium, 2016

Vos droits en matière de sécurité sociale en Belgique, 2016

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ustalenie opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym

  Nakładanie opłat za różnego rodzaju usługi komunalne czy za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej JST zawsze budzi raczej negatywne emocje po stronie mieszkańców. A co dopiero, gdy opłaty te związane są z pochówkiem najbliższych. 

  Dofinansowanie zakładu budżetowego - dotacja jako dopłata do kosztów prowadzonej działalności

  Drastyczny wzrost cen mediów oraz utrzymujący się wysoki poziom inflacji powodują, że większość samorządowych zakładów budżetowych nie jest w stanie w pełni realizować swoich zadań statutowych. Ich zobowiązania finansowe znacznie wykraczają poza przyjęte budżety. 

  Pracownicy samorządowi: Nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna [rozporządzenie od 1 lipca 2023 r.]

  Zmiany dla pracowników samorządowych: nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna. Wprowadzi je zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.

  Rząd daje 3300 zł brutto wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. Jest to mniej od minimalnego wynagrodzenia. Dopłacić mają samorządy

  Od 1 lipca 2023 r. rząd proponuje kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby wysokość tej kwoty była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałych kategoriach zaszeregowania, kwoty zostały ustalone tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami.

  Będzie nowy wzór świadectwa pracy [nowelizacja kodeksu pracy]

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W dokumencie trzeba będzie uwzględniać informacje o wykorzystaniu nowych rodzajów urlopów i zwolnień wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy.

  Uzgodnienia i opinie do projektu planu miejscowego

  Ważnym elementem prowadzącym do przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyrażenie stanowiska wobec projektu planu przez organy wyspecjalizowane w określonych dziedzinach, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji polityki przestrzennej gminy. Takie stanowisko przybiera postać uzgodnień lub opinii.

  Jak zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

  Jedną z form ochrony samodzielności samorządu terytorialnego jest możliwość zakwestionowania (przez uprawniony organ) rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez wojewodę lub przez regionalną izbę obrachunkową. 

  Czy dotacja oświatowa dla placówek niesamorządowych to świadczenie jednorazowe?

  W praktyce pokutuje pogląd, że dotacja oświatowa - wypłacana przez jednostkę samorządu terytorialnego dla placówki niepublicznej działającej na jej terenie - ma charakter świadczenia jednorazowego. 

  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości.