Kategorie

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w Belgii

Paweł Uściński
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w Belgii./ fot. Fotolia
Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w Belgii./ fot. Fotolia
Fotolia
W świetle prawa unijnego obywatel dowolnego państwa członkowskiego ma prawo szukać zatrudnienia w innym państwie członkowskim zgodnie z przepisami dotyczącymi pracowników krajowych. Musi mu również zostać udzielona taka sama pomoc, jak obywatelom danego kraju. Prawo belgijskie przewiduje szeroki katalog świadczeń z zakresu zabezpieczenie społecznego. Poniżej znajduje się opis części świadczeń, z których mogą korzystać Polacy mieszkający lub pracujący w Belgii, jeżeli spełniają określone warunki.

Świadczenie pieniężne z tytułu choroby

Przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy zbliżonej do niej. Warunkiem jest przepracowanie co najmniej 120 dni w ciągu 6 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy, oraz potwierdzenie wpłaty składek o minimalnej wysokości.

Osoba, która otrzymywała to świadczenie przez rok i nadal jest niezdolna do pracy, nabywa prawo do świadczenia z tytułu inwalidztwa.

Wysokość świadczenia jest procentowo zależna od dochodów.

Aby uzyskać świadczenie, potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego, dostarczone lekarzowi orzecznikowi w ciągu 2 dni od momentu stwierdzenia niezdolności do pracy.

Instytucja odpowiedzialna za wypłatę świadczeń:

Krajowy instytut ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa

(Fr)Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI)

(Nl)Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Strona internetowa : www.inami.fgov.be

Świadczenia z tytułu macierzyństwa i ojcostwa

Podstawowym wymogiem do jego uzyskania jest:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zbliżonej do niej;
 • potwierdzenie wpłaty składek o minimalnej wysokości;
 • w przypadku świadczenia z tytułu macierzyństwa - wymóg wpłacania składek przez sześć miesięcy.

Urlop przypadający przed porodem, o który kobieta musi wystąpić, rozpocząć się może na 6 tygodni przed przewidzianą datą porodu, lub 8 tygodni, jeśli przewidywany jest poród mnogi. Tydzień poprzedzający datę porodu jest obowiązkowy do wykorzystania.

Urlop poporodowy wynosi 9 tygodni po urodzeniu dziecka.

Ojcowie mają prawo do dziesięciu dni urlopu ojcowskiego z tytułu urodzenia się ich dziecka.

Wysokość :

 • w przypadku kobiet wykonujących pracę za wynagrodzeniem: 82% wynagrodzenia przez pierwsze 30 dni, oraz 75% od trzydziestego pierwszego dnia;
 • dla ojców jest to 82% przez 10 dni.

Instytucja odpowiedzialna:

 • Krajowy instytut ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa

Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI)

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

www.inami.fgov.be

Inwalidztwo

Za inwalidę może zostać uznana osoba, która:

 • w wyniku choroby nie jest w stanie zarabiać więcej niż 1/3 wynagrodzenia osoby zdrowej, z tymi samymi kwalifikacjami i w tej samej kategorii;
 • przepracowała co najmniej 120 dni w ciągu 6 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy (lub ekwiwalent)

Prawo to wygasa w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Świadczenie z tytułu inwalidztwa (indemnité d’invalidité/invaliditeitsuitkering) wynosi:

 • 65% wcześniejszych zarobków dla osób posiadających na utrzymaniu inne osoby.
 • 55% dla osób nieposiadających nikogo na utrzymaniu
 • 40% dla konkubentów

Instytucja odpowiedzialna:

Krajowy instytut ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa

Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI)

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

www.inami.fgov.be

Emerytury i świadczenia z tytułu  wieku emerytalnego

Obecnie wiek emerytalny w Belgii wynosi 65 lat dla kobiet i mężczyzn. Wcześniejsza emerytura możliwa jest od 60 roku życia, pod warunkiem odpowiedniego stażu pracy. Ponadto obowiązują odrębne regulacje dla niektórych grup zawodowych.

Emeryturę nalicza się w ten sposób, że każdy rok pracy odpowiada 1/45 pełnej wysokości emerytury. Emerytura wynosi maksymalnie 60% średniego wynagrodzenia ze wszystkich lat pracy, lub 75% jeżeli na utrzymaniu tej osoby pozostaje współmałżonek.

Wniosek emerytalny należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Przebywając w innym państwie członkowskim, wniosek powinien zostać złożony w lokalnej instytucji emerytalno-rentowej.

Instytucja odpowiedzialna:

Krajowy urząd świadczeń emerytalno-rentowych

Office national des pensions (ONP)

Rijksdienst voor pensioenen (RVP)

www.onprvp.fgov.be

Renty rodzinne

Pozostały przy życiu współmałżonek ubezpieczonego pracownika najemnego ma prawo do renty rodzinnej jeśli:

 • osiągnął 45. rok życia;
 • malżeństwo trwało co najmniej przez rok;
 • zaprzestanie wykonywania wszelkiej pracy poza tą na podstawie zezwolenia;
 • pozostały przy życiu współmałżonek nie zawrze ponownie związku małżeńskiego, również w przypadku wcześniejszego rozwodu.

Powyższe punkty mają zastosowanie z pewnymi wyjątkami np. dotyczącymi sytuacji posiadania wspólnego dziecka.

Istnieje również możliwość przyznania renty rodzinnej na okres 12 miesięcy tym osobom, które pobierają już świadczenia, a także przyznanie tymczasowej renty rodzinnej (pension de survie temporaire/tijdelijk overlevingspensioen) na 12 lub 24 miesiące.

Współmałżonek pozostały przy życiu ma prawo do 80% rzeczywistej lub hipotetycznej emerytury ubezpieczonego (pension de retraite/rustpensioen).

W przypadku małżonka rozwiedzionego wysokość świadczenia jest niższa.

Zobacz serwis: Kadry i płace

Jeżeli zgon ubezpieczonego nastąpił w ramach życia prywatnego, możliwe jest przyznanie zasiłku pogrzebowego (allocation pour frais funéraires/uitkering voor begrafeniskosten).

Wniosek rentowy należy składać w krajowym urzędzie świadczeń emerytalnorentowych (Office national des pensions/Rijksdienst voor Pensioenen – ONP/RVP) lub urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeżeli osoba przebywa w innym państwie członkowskim, wniosek należy złożyć w lokalnej instytucji emerytalno-rentowej.

Instytucja odpowiedzialna:

Krajowy urząd świadczeń emerytalno-rentowych

Office national des pensions (ONP)

Rijksdienst voor pensioenen (RVP)

www.onprvp.fgov.be

Choroby zawodowe

Pracownicy najemni, a także bezrobotni i inwalidzi w trakcie szkoleń i przekwalifikowania objęci są ubezpieczeniem z tytułu chorób zawodowych. Wykaz tych chorób znajduje się na stronach funduszu chorób zawodowych (Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor de beroepsziekten – FMP/FBZ)

Chory ma również możliwość udowodnienia, że choroba nieznajdująca się na tej liście, jest przyczyną jego niezdolności do pracy.

Wniosek o zasiłek składa się na odpowiednim formularzu, wydawanym przez fundusz chorób zawodowych. Można to zrobić również przez pełnomocnika.

Instytucja odpowiedzialna :

Fundusz chorób zawodowych

Fonds des maladies professionnelles (FMP)

Fonds voor de beroepsziekten (FBZ)

http://www.fmp-fbz.fgov.be

Wypadki przy pracy

Wypadek przy pracy może uprawniać m.in. do następujących świadczeń:

 • świadczenia pieniężnego z tytułu czasowej lub trwałej, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy;
 • zasiłku na opiekę osoby trzeciej;
 • zwrotu kosztów leczenia i kosztów pokrewnych;
 • refundacji m.in.kosztów  hospitalizacji, opieki medycznej, środków farmaceutycznych;
 • zwrotu kosztów podróży;
 • specjalnego świadczenia z tytułu śmierci.

Wypadek przy pracy lub na drodze do i z pracy, który spowodował zgon poszkodowanego, daje prawo m.in. do:

 • zasiłku pogrzebowego (indemnité pour frais funéraires/begrafenisvergoeding) w wysokości trzydziestokrotności średniego dziennego wynagrodzenia zmarłego;
 • zwrotu wszystkich kosztów związanych z przewiezieniem ciała na miejsce pochówku;
 • dożywotniej renty w wysokości 30% wynagrodzenia zmarłego dla pozostającego przy życiu współmałżonka.

Każdy wypadek przy pracy powinien być zgłoszony przez pracodawcę do ubezpieczyciela w ciągu 8 dni.  W niektórych przypadkach zgłasza się go także inspektorowi bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym formularzu lub drogą elektroniczną. Ewentualnie, jeżeli pracodawca tego nie uczyni, może to zrobić pracownik lub członek jego rodziny. Gdy jest to możliwe, do zgłoszenia powinno być dołączone zaświadczenie lekarskie. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u ubezpieczyciela pracodawcy.

Instytucje odpowiedzialne :

Fundusz ds. wypadków przy pracy

Fonds des accidents du travail (FAT)

 Fonds voor arbeidsongevallen (FAO)

www.faofat.fgov.be

Zgon w następstwie choroby lub wypadku niezwiązanego z pracą:

Krajowy instytut ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa

Institut national d’assurance maladie invalidité (INAMI)

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

www.inami.fgov.be

Zgon w następstwie wypadku przy pracy:

 Fundusz ds. wypadków przy pracy

 Fonds des accidents du travail (FAT)

Fonds voor arbeidsongevallen (FAO)

Świadczenia rodzinne

Prawo do świadczeń rodzinnego przysługuje na dziecko w wieku:

 • do 18 lat;
 • do 21 lat w razie poważnej niepełnosprawności;
 • do 25 lat w razie kontynuowania edukacji;

Obecna wysokość:

Na pierwsze dziecko - 92.09  €
Na drugie dziecko - 170.39  €
Na trzecie i kolejne dziecko - 254.40  €

Możliwe są również liczne dodatki:

 • związane z wiekiem, nabywane w momencie, gdy dzieci ukończą odpowiednio 6, 12 i 18 lat;
 • z tytułu urodzenia dziecka (allocation de naissance/kraamgeld);
 • z tytułu adopcji (prime d’adoption/adoptiepremie);

Ponadto specjalne dodatki przyznaje się na m.in. na dzieci niepełnosprawne, dzieci osób bezrobotnych i inne.

Jednym ze świadczeń rodzinnych jest także świadczenie rodzicielskie. Mogą je otrzymać rodzice zatrudnieni w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli przewali pracę zawodową celem opieki nad dzieckiem.

Aby otrzymać dane świadczenie, należy złożyć wniosek w kasie zasiłków rodzinnych, do której należy pracodawca. Świadczenie jest wypłacane osobie wychowującej dziecko, a w pewnych przypadkach – samemu dziecku.

Instytucja odpowiedzialna:

Krajowy urząd świadczeń rodzinnych dla pracowników

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)

www.rkw-onafts.fgov.be

Źródła i dokładne informacje na temat świadczeń z zabezpieczenia społecznego:

Przewodniki Komisji Europejskiej:

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Belgii, 2012

Your social security rights in Belgium, 2016

Vos droits en matière de sécurité sociale en Belgique, 2016

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

  Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

  Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

  Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?