| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Wynagrodzenia > Wynagrodzenia w służbie cywilnej 2014/2015 - poradnik

Wynagrodzenia w służbie cywilnej 2014/2015 - poradnik

Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Jak wygląda sytuacja urzędników służby cywilnej?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na podstawie art. 92 ustawy o służbie cywilnej, członkom korpusu służby cywilnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Odrębnymi przepisami, o których tu mowa są przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z tymi przepisami, pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Przepracowanie 6 miesięcy danego roku kalendarzowego, warunkujące nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego, nie jest jednak wymagane w przypadku:

1. nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);
2. zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;
3) powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
d) likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;
5) podjęcia zatrudnienia:
a) w wyniku przeniesienia służbowego,
b) na podstawie powołania lub wyboru,
c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;
6) korzystania:
a) z urlopu wychowawczego,
aa)     z urlopu macierzyńskiego,
ab)     z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
ac)     z urlopu ojcowskiego,
ad)     z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
ae)     z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
b) z urlopu dla poratowania zdrowia,
c) przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;
7. korzystania z urlopu rodzicielskiego;
8. wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy

Członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej. Fundusz nagród w wysokości 3 % planowanych wynagrodzeń osobowych pozostaje w dyspozycji dyrektorów generalnych urzędów i może być przez nich podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

W literaturze  wskazuje się, że nagroda ta przysługuje za szczególne osiągnięcia w pracy, czyli za wzorowe wypełnianie obowiązków i ponadprzeciętną realizację zadań członka korpusu służby cywilnej. Wyrażenie „szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej” wskazuje, że obydwa te warunki muszą być spełnione łącznie. Sama wzorowa realizacja obowiązków członka korpusu, jeżeli nie jest połączona z odpowiednimi efektami pracy, nie uzasadnia jeszcze przyznania nagrody. Spełnienie przez pracownika lub urzędnika służby cywilnej wymagania szczególnych osiągnięć w pracy nie uprawnia go jeszcze do nagrody. Nagroda z natury rzeczy nie ma charakteru roszczeniowego. Do nabycia prawa do tego świadczenia niezbędna jest decyzja dyrektora generalnego urzędu. Dyrektor decyduje, czy i w jakiej wysokości przyznać nagrodę. Charakterystyczne jest, że ustawa nie ustala ani trybu, ani wysokości omawianej nagrody. Oznacza to, że zarówno przyznanie nagrody, jak i określenie jej wysokości należy do swobodnego uznania dyrektora generalnego urzędu.

Środki na nagrody zapewnione zostały w specjalnym funduszu  nagród, którego wysokość została odgórnie ustalona jako 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. Fundusz ten może być podwyższony, ale tylko w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, nie może być natomiast obniżany.

Odprawa emerytalna i rentowa

Odprawa dla członków korpusu służby cywilnej odchodzących na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest kolejnym świadczeniem, którego wysokość została uzależniona od stażu pracy. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, przysługuje ona w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli członek korpusu służby cywilnej przepracował co najmniej 20 lat w służbie cywilnej - w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Ustawodawca przewidział więc 2 wysokości odprawy emerytalnej, przy czym decydujący jest tu staż pracy. Wykładnia tego przepisu może budzić pewne wątpliwości. Zgodnie bowiem  z ust. 1 omawianego artykułu, warunkiem nabycia prawa do odprawy emerytalno-rentowej w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia jest przepracowanie co najmniej 20 lat w służbie cywilnej. Z kolei ust. 2 stanowi, że do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie zalicza się natomiast okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Powyższe oznacza, że przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalno – rentowej dla członków korpusu służby cywilnej uwzględnia się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia i inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie będzie to więc jedynie staż pracy w służbie cywilnej. Jednocześnie nie zalicza się okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (art. 94 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej). Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2012 r. (III PK 80/2011, Lexis.pl nr 3948728).

Odprawa emerytalno – rentowa jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że pracownik może otrzymać je tylko raz. Jeżeli zatem pracownik otrzymał od innego pracodawcy odprawę w związku z przejściem na rentę, a następnie rozwiązuje stosunek pracy z powodu nabycia uprawnień emerytalnych, nie nabędzie już prawa do odprawy z tego tytułu (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2010 r., II PZP 1/2010, OSNP 2010/17-18 poz. 208).

Zobacz również: Okresy uprawniające do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Pracownicy służby zdrowia

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii, ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce, doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »