REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rząd daje 3300 zł brutto wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. Jest to mniej od minimalnego wynagrodzenia. Dopłacić mają samorządy

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Zmiany wynagrodzenia pracowników samorządowych od 1 lipca 2023 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2023 r. rząd proponuje kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby wysokość tej kwoty była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałych kategoriach zaszeregowania, kwoty zostały ustalone tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami.

Aktualny poziom wynagrodzenia pracowników samorządowych

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określony jest w kategoriach zaszeregowania od I do XXII w granicach kwot od 2150 zł (w I kategorii zaszeregowania) do 3600 zł (w XXII kategorii zaszeregowania) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

REKLAMA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wynosi 3490 zł – od dnia 
1 stycznia 2023 r. i wyniesie 3600 zł od dnia 1 lipca 2023 r. 

Nowy poziom wynagrodzenia pracowników samorządowych

W projekcie rozporządzenia zaproponowano kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby wysokość tej kwoty była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałych kategoriach zaszeregowania, kwoty zostały ustalone tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami. Zmniejszono ogólną liczbę kategorii zaszeregowania o dwie, tj. do XX kategorii, z tym że dwie ostatnie kategorie pozostawiono do dyspozycji pracodawcy.

Z projektu uzasadnienia:

REKLAMA

"Urealnienie obecnie obowiązujących kwot wynagrodzenia zasadniczego wymaga, aby proponowany w projekcie rozporządzenia ich wzrost był wyższy procentowo niż podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę. W sytuacji, gdyby wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania zostało ustalone na poziomie 2580 zł (tj. podwyższone o poziom wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę), to pracodawca  byłby zobowiązany do jego uzupełnienia innymi składnikami  wynagrodzenia do wysokości ustawowego wynagrodzenia minimalnego, tj. od 1 lipca 2023 r. o 1020 zł. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) każdy pracodawca, w tym także pracodawca samorządowy, zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4 ustawy (art. 6 ustawy).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy także podkreślić, że minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określony w I. Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie jest tożsamy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, określonym w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. premie i dodatki, z wyjątkiem składników wymienionych w art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz dodatku za staż pracy." 

Samorządy mają dopłacić do pensji minimalnej

Pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania m.in. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zdaniem rządu pomimo że projektowany w rozporządzeniu poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego będzie niższy od 1 lipca 2023 r. w kategoriach I – VI od kwoty 3600 zł, to pracodawca ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zmiany w tabelach zaszeregowania

Z projektu uzasadnienia:

"Mimo samodzielnego kształtowania wynagrodzeń w regulaminach wynagradzania samorządowcy zgłaszają potrzebę poprawienia ich sytuacji płacowej, ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz podwyższenia kwot we wszystkich kategoriach zaszeregowania, bowiem obowiązujące stawki są mało atrakcyjne dla pracowników poszukujących pracy i nie są konkurencyjne w porównaniu w innymi jednostkami spoza sfery samorządowej. 

Propozycje takie były zgłaszane przez stronę samorządową reprezentowaną w zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego omawiających kolejne nowelizacje rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, a także napływały 
w formie pism i wniosków w sprawie poprawienia sytuacji płacowej pracowników samorządowych."

Przepisy przejściowe

W celu zapewnienia ochrony pracownikom, tj. aby wejście w życie rozporządzenia nie stanowiło podstawy uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, projekt rozporządzenia zawiera przepisy przejściowe (§ 2 – § 4), które gwarantują:

  • pracownikowi samorządowemu, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, możliwość dalszego zatrudnienia na tym stanowisku (§ 2 projektu rozporządzenia); regulacja nie określa limitu czasu, w jakim pracownik może zajmować dotychczasowe stanowisko; przepis w takim brzmieniu jest zawarty w każdym kolejnym rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w tym w rozporządzeniu nowelizowanym, 
  • pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w dniu wejścia w życie nowelizowanego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu, możliwość dalszego zatrudnienia, z tym że na innym stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu (§ 3 projektu rozporządzenia); na podobnych stanowiskach, na których pracownicy będą mogli być zatrudnieni przewiduje się takie same wymogi kwalifikacyjne, głównie wykształcenie podstawowe lub zasadnicze bez wymogu lat pracy,
  • utrzymania wynagrodzenia pracownika samorządowego ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem na poziomie nie niższym od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (§ 4).

UWAGA! Określone w projekcie rozporządzenia stawki wynagrodzeń nie różnicują płac kobiet i mężczyzn, wykonujących taką samą pracę oraz są zgodne z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), a w szczególności z art. 183b i art. 183c.

Kwoty minimalnego wynagrodzenia w zależności od zaszeregowania

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania i wykaz stanowisk, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego ustalony w kategoriach zaszeregowania oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania

Kategoria  zaszeregowaniaMinimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w złotych
I 3300
II  3350
III  3400
IV  3450
V  3500
VI 3550
VII 3600
VIII 3650
IX3700
X 3800
XI 3900
XII 4000
XIII 4100
XIV 4200
XV 4300
XVI 4400
XVII 4600
XVIII 4800
XIX 5000
XX 5200

A. STANOWISKA W URZĘDACH GMIN, MIAST (MIAST NA PRAWACH POWIATU) I BIURACH ZWIĄZKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy 
(w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Sekretarz m.st. Warszawy,

sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców,

sekretarz gminy

XVIII

XVIII

 

XVII

wyższe2)4
2

Zastępca skarbnika:

  • m.st. Warszawy,
  • miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
XVIIwyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne

 

3

3Główny księgowy związkuXVIIwedług odrębnych przepisów
4

Zastępca skarbnika gminy w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

– do 15 tys. mieszkańców

 

 XVI 

 XV 

  XIV 

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne3
5Kierownik urzędu stanu cywilnegoXVIwedług odrębnych przepisów
6Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVI jak dla stanowiska geodety gminnego
7

Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu),

zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

 XV 

jak dla stanowiska geodety gminnego
8

Geodeta gminny,

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

 

XIV 

według odrębnych przepisów
9Komendant gminny ochrony przeciwpożarowejXIVwyższe2)4

Stanowiska urzędnicze

1Komornik XII

wyższe2)

średnie3)

-

4

2Starszy poborcaIX średnie3)2
3Poborca VII średnie3)-

 

B. STANOWISKA W STAROSTWACH POWIATOWYCH

 

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy 
(w latach)

1

2

3

4

5

1Sekretarz powiatuXVII wyższe2)4
2

Zastępca skarbnika powiatu w powiecie:

– powyżej 120 tys. mieszkańców,

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

– do 60 tys. mieszkańców

 

XVI 

XV 

 XIV 

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne3
3Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVI jak dla stanowiska geodety powiatowego
4Geodeta powiatowyXV według odrębnych przepisów
5Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVjak dla stanowiska geodety powiatowego
6

Geolog powiatowy,

powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

XVwyższe2)5
7Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXVwedług odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIIIwedług odrębnych przepisów
2Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

 

XIII

 

według odrębnych przepisów

C. Stanowiska w urzędach marszałkowskich

 

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy 
(w latach)

1

2

3

4

5

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1Sekretarz województwaXVIIIwyższe2)4
2Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVIjak dla stanowiska geodety województwa
3Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznejXVjak dla stanowiska geodety województwa
4Geodeta województwaXVwedług odrębnych przepisów
5

Geolog wojewódzki,

Rzecznik Funduszy Europejskich

XVwyższe2)5

D. STANOWISKA W URZĘDACH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy 
(w latach)

1

2

3

4

5

I. Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1Dyrektor (kierownik, naczelnik) samorządowej jednostki organizacyjnejXVIIIwyższe2) lub według odrębnych przepisów5 lub według odrębnych przepisów
Zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) samorządowej jednostki organizacyjnejXVIIwyższe2)5
3Dyrektor (kierownik, naczelnik) oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziałuXVIwyższe2)5
4

Dyrektor (kierownik, naczelnik) wydziału (departamentu, biura, zespołu, działu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej),

rzecznik prasowy

 

XV

 

wyższe2)5
5

Główny księgowy,

audytor wewnętrzny,

gminny (miejski) konserwator zabytków,

powiatowy konserwator zabytków,

powiatowo-gminny konserwator zabytków,

metropolitalny konserwator zabytków

XVwedług odrębnych przepisów

6

 

Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejXIVjak dla stanowiska geodety województwa
7

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

inspektor ochrony danych (administrator bezpieczeństwa informacji)

XIVwedług odrębnych przepisów
8Zastępca głównego księgowego 

XIV

 

wyższe2) lub podyplomowe ekonomiczne3
9

Kierownik referatu (sekcji, zmiany i innej komórki równorzędnej),

zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) wydziału (departamentu, biura, zespołu, działu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej)

 

XIII

 

wyższe2)4
10

Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

zastępca inspektora ochrony danych (administratora bezpieczeństwa informacji)

XIIIwedług odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze

1

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,

kierownik nadzoru inwestorskiego

XIVwyższe2) 
i uprawnienia budowlane
7

2

 

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIII

 

wyższe2) 
i uprawnienia budowlane
5
3Radca prawnyXIIIwedług odrębnych przepisów
4Główny specjalista do spraw legislacjiXIIIwyższe2) i aplikacja legislacyjna lub wyższe2) i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
5Główny specjalista do spraw bhpXIIIwedług odrębnych przepisów

6

 

Główny specjalista,

główny projektant,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

główny technolog,

geodeta specjalista,

starszy inspektor,

starszy inspektor wojewódzki,

informatyk urzędu

 

XIII

 

wyższe2)4
7Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII

 

wyższe2) i uprawnienia budowlane

 

średnie3) i uprawnienia budowlane

4

 

 

 

6

8Starszy specjalista do spraw bhpXIIwedług odrębnych przepisów
9Kierownik archiwumXII

wyższe2)

średnie3)

2

4

10

Starszy specjalista,

starszy informatyk,

starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy inspektor powiatowy, 

starszy geodeta,

starszy kartograf,

starszy księgowy,

starszy specjalista laborant,

starszy technolog,

starszy projektant,

inspektor,

inspektor wojewódzki

XI

 

wyższe2)

średnie3)

3

5

11Starszy rewident zakładowyXIwyższe2)3
12Specjalista do spraw bhpXIwedług odrębnych przepisów
13

Starszy archiwista,

specjalista,

informatyk,

programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

geodeta,

inspektor powiatowy, 

kartograf,

podinspektor,

projektant,

specjalista-laborant,

technolog,

rewident zakładowy

X

 

wyższe2)

średnie3)

-

3

14Samodzielny referentX

wyższe2)

średnie3)

1

4

15Starszy inspektor do spraw bhpXwedług odrębnych przepisów
16

Starszy laborant,

starszy referent,

starszy statystyk,

księgowy,

młodszy geodeta,

młodszy kartograf

IX

wyższe2)

średnie3)

-

2

17Inspektor do spraw bhpIXwedług odrębnych przepisów
18

Referent prawny,

referent prawno-administracyjny

VIIIwyższe2)-

19

 

Kasjer,

referent

VIIIśrednie3)1
20

Archiwista,

laborant,

statystyk,

kosztorysant,

planista,

młodszy księgowy,

młodszy referent

VIIśrednie3)-

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starszy lekarz,

koordynator-trener

XVIwedług odrębnych przepisów
2

Lekarz,

lekarz weterynarii,

koordynator

XVwedług odrębnych przepisów
3

Psycholog,

logopeda,

pedagog,

starszy operator numerów alarmowych

XIVwedług odrębnych przepisów
4KonsultantXIIIwyższe2)3
5

Starszy ratownik medyczny,

operator numerów alarmowych

XIIIwedług odrębnych przepisów
6

Starsza pielęgniarka,

starszy dietetyk,

ratownik medyczny

XIIwedług odrębnych przepisów
7Starszy ratownik wodnyXIjak dla stanowiska ratownika wodnego
8

Pielęgniarka,

dietetyk

XIwedług odrębnych przepisów
9Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynu, magazynu, dyspozytorni, warsztatu, stacji obsługi, świetlicy, klubu, garażu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki,  punktu sprzedaży, bibliotekiX

wyższe2)

średnie3)

2

4

10

Starszy majster,

starszy mistrz

X

wyższe2)

średnie3) i tytuł mistrza

3

 

4

11Starszy bibliotekarzIXwyższe2)2
12

Zastępca kierownika: zespołu magazynów, centralnego magazynu, magazynu, warsztatu, stacji obsługi,

starszy dyspozytor, 

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny,

majster,

leśniczy

IXśrednie3)3
13Rzemieślnik specjalistaIX

średnie3)

zasadnicze4)

3

4

14Ratownik wodnyIXwedług odrębnych przepisów
15

Kierownik kancelarii: głównej, tajnej, 

kierownik: centrali telefonicznej, powielarni, kancelarii

VIIIśrednie3)3
16BibliotekarzVIII

wyższe2)

średnie3)

-

2

17Mistrz 

VIII

 

średnie3) i tytuł mistrza3
18Szef kuchniVIIIzasadnicze4) i tytuł mistrza4
19

Starszy gajowy,

starszy introligator, 

starszy intendent, 

starszy konserwator,  

starszy kucharz,

starszy magazynier,  

starszy recepcjonista,  

starszy rzemieślnik (starszy: betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter,

frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne),

bufetowy,

sprzedawca,

dyspozytor, 

kontroler ruchu,

kancelista, 

zaopatrzeniowiec

VIII

średnie3)

zasadnicze4)

2

3

20

Kierowca autobusu,

kierowca-operator maszyn specjalnych,

kierowca samochodu ciężarowego powyżej 13 ton,

motorniczy

VIIIwedług odrębnych przepisów
21Starszy sanitariuszVIIIwedług odrębnych przepisów
22

Sekretarka, 

kontystka

VIIśrednie3-
23

Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych, 

starszy telefonista,

intendent,

introligator,

kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania,

kserografista,

maszynista offsetowy,

mechanik samochodowy,

maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne),

magazynier,

operator sprzętu audiowizualnego,

operator urządzeń,

recepcjonista,

młodszy kancelista

VII

średnie3)

zasadnicze4)

-

2

24Młodszy ratownik wodnyVIIjak dla stanowiska ratownika wodnego
25

Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 13 ton,

kierowca samochodu towarowo-osobowego,

sanitariusz

VIIwedług odrębnych przepisów
26

Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 tony,

kierowca samochodu osobowego, 

kierowca ciągnika

VIwedług odrębnych przepisów
27

Gajowy,

konserwator,

kucharz,

rzemieślnik (betoniarz, cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, elektromonter,

frezer, kowal, krawiec, malarz, mechanik, mechanik-diagnosta, monter, murarz, spawacz, stolarz, szklarz, ślusarz, tokarz, tapicer, radiomechanik i inne)

Vzasadnicze4)-
28

Starszy robotnik,

kanalarz,

ogrodnik,

operator elektronicznych monitorów ekranowych,

operator urządzeń powielających,

pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna),

rolnik hodowca,

robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy,

wulkanizator

 

IV

 

zasadnicze4)

 

-

29Kelner IV

zasadnicze4)

podstawowe5)

-

2

30Starszy: dozorca, pokojowy, portier, szatniarz, woźnyIIIpodstawowe5)3
31

Dozorca,

detaszer,

drwal,

dźwigowy,

goniec,

maglarz,

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły),

palacz c.o.,

palacz kotłowy,

pilot zajezdniowy,

pokojowy,

portier,

praczka,

prasowaczka,

robotnik,

szatniarz,

sprzątaczka,

sprzedawca biletów,

szwaczka,

telefonista, 

woźny,

wydawca paliw

 

II

 

podstawowe5)-
32

Pomoc kuchenna,

pomoc rzemieślnika, 

pomoc palacza c.o.

Ipodstawowe5)-

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnychXIIwyższe2)4

 XI

 

wyższe2)

 średnie3)

3

 5

 X

wyższe2)

 średnie3)

2

4

2Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

IX

 

wyższe2)

średnie3)

-

3

 VIII

średnie3)

2

VII

  średnie3)

-

Stanowiska wewnętrznej służby ochrony

1Szef ochronyX

według odrębnych przepisów

2Starszy wartownik-konwojentIX
3Wartownik-konwojentVIII
4Młodszy wartownik-konwojentVII

 

II. Stanowiska w straży gminnej

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Komendant w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– do 100 tys. mieszkańców

 

XVI

 XV

 

wyższe2)

 

5

2

Zastępca komendanta w gminach:

– powyżej 100 tys. mieszkańców,

– do 100 tys. mieszkańców

 

 XV

 XIV 

 

wyższe2)

 

4

3

Naczelnik,

kierownik

XIVwyższe2)4
4

Zastępca naczelnika,

zastępca kierownika

XIIIwyższe2)3

Stanowiska urzędnicze

1Starszy inspektorXIII

wyższe2)

średnie3)

3

6

2Inspektor XII

wyższe2)

średnie3)

2

5

3Starszy specjalistaXIIśrednie3)5
4Młodszy inspektorXI

wyższe2)

średnie3)

-

3

5SpecjalistaXIśrednie3)4
6

Młodszy specjalista,

starszy strażnik

Xśrednie3)3
7Strażnik IXśrednie3)2
8Młodszy strażnikVIIIśrednie3)1
9AplikantVIIśrednie3)-

 

III. Urzędy pracy

Stanowiska urzędnicze
1Doradca zawodowyXIIIwyższe2)rok w zakresie poradnictwa zawodowego 
2Specjalista do spraw rozwoju zawodowegoXIIIwyższe2)rok w zakresie organizacji szkoleń
3Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracyXIII

wyższe2)

oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B16) oraz ukończenie szkoleń określonych 
w odrębnych przepisach7)

rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego


 

4

Specjalista do spraw programówXIIIwyższe2)rok w zakresie przygoto-wania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy
5Pośrednik pracyXIIIwyższe2)rok w zakresie pośrednictwa pracy
6

Doradca zawodowy- stażysta,

specjalista do spraw programów-stażysta,

specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta,

asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy,

pośrednik pracy-stażysta

 

 

X

 

 

wyższe2)

średnie3)

 

 

-

1

7

Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń,

specjalista do spraw analiz rynku pracy,

specjalista do spraw aktywizacji,

specjalista do spraw rejestracji

 

 

X

 

wyższe2)

średnie3)

 

1

2

8Referent do spraw: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacjiVIIIśrednie3)-
IV. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz centra usług społecznych
Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Główny administratorXIVwyższe2)5

Stanowiska urzędnicze

1Koordynator do spraw komputeryzacji pomocy społecznejXIVwyższe2)3
2Starszy administratorXIII

wyższe2)

średnie3)

3

6

3Administrator  XI

wyższe2)

średnie3)

-

4

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1Organizator pomocy społecznejXVII

 

 

według odrębnych przepisów

Główny specjalista pracy socjalnej,

organizator usług społecznych,

koordynator indywidualnych planów usług społecznych,

organizator społeczności lokalnej

 

XVI

2

Starszy wychowawca-koordynator,

starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator,

starszy specjalista pracy socjalnej,

starszy wychowawca,

starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

psycholog,

pedagog,

kapelan

XVwedług odrębnych przepisów
3

Kierownik zespołu pielęgniarek,

starszy asystent rodziny,

wychowawca,

wychowawca w placówce wsparcia dziennego,

starszy fizjoterapeuta,

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

specjalista pracy socjalnej

XIV

według odrębnych przepisów

 

4Starszy specjalista pracy z rodzinąXIVwyższe 2) (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie)5
5

Starszy terapeuta, 

starszy specjalista reintegracji zawodowej

XIVwyższe2)5
6KonsultantXIVwyższe2)3
7Starszy terapeuta zajęciowyXIVwyższe2)5
  XIIpolicealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie5
8Starszy pracownik socjalnyXIVwyższe według odrębnych przepisów2
XIIIśrednie według odrębnych przepisów2
9

Asystent rodziny,

fizjoterapeuta,

młodszy wychowawca,

młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XIII

według odrębnych przepisów


 

10

Specjalista pracy z rodzinąXIIIwyższe 2) (kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie)3
11

Terapeuta,

specjalista reintegracji zawodowej

XIIIwyższe2)-
12Starszy technik fizjoterapiiXIIIdyplom w zawodzie5
13Terapeuta zajęciowyXIIIwyższe2)-

XI

policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie

-

14Pracownik socjalnyXIIIwyższe według odrębnych przepisów-

XII

średnie według odrębnych przepisów

-

15

Starszy dietetyk,

starsza pielęgniarka,

starsza położna

 

XIIIwyższe według odrębnych przepisów5

XII

średnie według odrębnych przepisów

5

16

Starszy instruktor terapii zajęciowej,

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

starszy opiekun osoby starszej,

starszy opiekun dziecięcy,

starszy technik masażysta

XIIdyplom w zawodzie5
17

Starszy instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

starszy instruktor reintegracji zawodowej,

starszy technik

XIIśrednie3)5
18

Dietetyk

pielęgniarka,

położna,

 

XIIwyższe według odrębnych przepisów-

XI

średnie według odrębnych przepisów

-

19Starszy instruktor terapiiXIśrednie3) i kurs specjalistyczny5
20Starszy opiekunXIśrednie3)5


 

21

Technik,

instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

instruktor reintegracji zawodowej

XIśrednie3)-
22

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

młodszy asystent rodziny,

opiekun dziecięcy

XIwedług odrębnych przepisów
23

Starsza opiekunka środowiskowa,

starszy asystent osoby niepełnosprawnej

XIdyplom 
w zawodzie 
lub świadectwo potwierdzające kwalifikację 
w zawodzie
 lub certyfikat kwalifikacji zawodowej
5
24

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,

opiekun osoby starszej,

technik fizjoterapii,

instruktor terapii zajęciowej

 

XI

 

dyplom w zawodzie

 

-

25

 

 

Starszy opiekun medyczny

 

XIdyplom w zawodzie5
Xcertyfikat kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny5
26Opiekun w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiXIspecjalistyczne według odrębnych przepisów
IXzasadnicze według odrębnych przepisów
27Technik masażystaXdyplom w zawodzie-
28Opiekunka środowiskowaXdyplom 
w zawodzie
 lub świadectwo potwierdzające kwalifikację
 w zawodzie 
lub certyfikat kwalifikacji zawodowej
-
29Opiekun medycznyXdyplom w zawodzie-

IX

certyfikat kwalifikacji zawodowej lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun medyczny

-

30Aspirant pracy socjalnejIXśrednie3)-
31Opiekun w schronisku dla osób bezdomnychVIIIwedług odrębnych przepisów
32Asystent osoby niepełnosprawnejVIIIdyplom
 w zawodzie 
lub świadectwo potwierdzające kwalifikację 
w zawodzie 
lub certyfikat kwalifikacji zawodowej
-
33Opiekun VIIIśrednie3) 1
34Instruktor terapiiVIIIśrednie3) i kurs specjalistyczny-
35Młodszy opiekunVIIśrednie3) -
36Opiekun w ośrodku pomocy społecznejVpodstawowe5)1
37Młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznejIVpodstawowe5)-

V. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Stanowiska urzędnicze

1Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIII

według odrębnych przepisów

2Członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)XIII

według odrębnych przepisów

VI. Jednostki działające w zakresie oświaty

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Kierownik biura warsztatowego,

kierownik stacji obsługi samochodów,

kierownik budowy

XVwyższe2)6
2Kierownik obiektów sportowychXIIIwyższe2)5
3Kierownik gospodarczyXIII

wyższe2)

średnie3)

2

6

4Sekretarz szkołyXIIśrednie3)5
5Pomoc nauczycielaIVpodstawowe5)-
VII. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań, zarząd cmentarzy komunalnych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1Kierownik administracji domów mieszkalnychXIVwyższe2)5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1Kierownik cmentarzaXIVwyższe2)5
2Zastępca kierownika cmentarzaXIII

wyższe2)

średnie3)

3

5

3Starszy dyspozytorXIIIwyższe2)5
4

Geodeta,

geolog

XIIwyższe2)4
5Operator urządzeń kremacyjnychXIśrednie3)5
6

Administrator budynków mieszkalnych,

administrator targowiska

VIIIzasadnicze4)-
7Administrator cmentarzaVIzasadnicze4)-
8EkspedytorVzasadnicze4)-
9

Dozorca cmentarza,

grabarz

IIpodstawowe5)-
VIII. Zakłady oczyszczania
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Główny inżynierXVwyższe2)5
2Starszy dyspozytorXIIIwyższe2)3
3Kontroler eksploatacjiXIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

4DyspozytorXIśrednie3)2
IX. Zakłady wodociągów i kanalizacji
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Inżynier utrzymania ruchuXIIIwyższe2)4
2Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnegoVIzasadnicze4)-
3Odczytywacz wodomierzy-inkasentIVpodstawowe5) -
X. Zakłady energetyki cieplnej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1

Kierownik pogotowia technicznego,

kierownik ciepłowni

XVwyższe2)6
2

Kierownik bazy,

starszy dyspozytor mocy,

starszy dyspozytor pogotowia technicznego

XIVwyższe2)5
3

Kierownik kotłowni,

kierownik przepompowni

XIIIwyższe2)4
4Dyspozytor mocyXIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

5Weryfikator dokumentacji technicznejIX

wyższe2)

średnie3)

2

4

XI. Żegluga Świnoujska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1Szef eksploatacjiXVwyższe2)6
2Gospodarz hoteluVIIśrednie3)2
3CumownikIIpodstawowe5)-
4Kapitan statku Xwedług odrębnych przepisów
5

Mechanik statku,

oficer mechanik wachtowy,

oficer elektryk

IX

według odrębnych przepisów

6Oficer wachtowyVIII
7

Starszy marynarz,

motorzysta

VII
8Marynarz III
9

Młodszy motorzysta,

młodszy marynarz

II
XII. Zespoły usług projektowych
Stanowiska urzędnicze
1Starszy inspektor fachowego poradnictwaXIVwyższe2)5
2Inspektor fachowego poradnictwaXIwyższe2)4
3Starszy inspektor do spraw wycenX

wyższe2)

średnie3)

2

4


 

4

Inspektor do spraw wycenIXśrednie3)3


 

XIII. Jednostki planowania przestrzennego

Stanowiska urzędnicze
1Generalny projektantXVwyższe2)5
2PlastykXIwyższe2)3
3

Starszy asystent,

fotograf 

XI

wyższe2)

średnie3)

3

5

4Asystent VIIIśrednie3)-
XIV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Stanowiska urzędnicze
1Kierownik pracowniXVwyższe2) oraz uprawnienia zawodowe6
2Główny specjalistaXIVwyższe2) oraz uprawnienia zawodowe5

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Poligraf-specjalista,

fototechnik-specjalista

IXzasadnicze4)2
XV. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Stanowiska urzędnicze
1

Szef produkcji,

kierownik grupy robót

XVwyższe2)6
2Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznychXVwyższe2)  oraz uprawnienia zawodowe6
3

Kierownik robót,

starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIVwyższe2)5
4Klasyfikator gleb-specjalistaXIIIwyższe2)5
5

Starszy klasyfikator gleb,

inspektor fachowego poradnictwa

XIwyższe2) 3
6Klasyfikator glebX

wyższe2) 

średnie3) 

 -

3

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1Poligraf-specjalista reprodukcjiXIśrednie3)6
2

Kierownik statku kategorii III,

fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji,

starszy poligraf

Xśrednie3)4
3

Starszy fototechnik,

starszy kreślarz,

poligraf

IXśrednie3)3
4Konserwator aparatury laboratoryjnejIXśrednie3) oraz uprawnienia specjalistyczne3
5Asystent VIII

wyższe2)

średnie3)

-

2

6

Fototechnik,

kreślarz 

VIIIśrednie3)2
7Mechanik maszyn na statkuVIIIzasadnicze4) 5
8Stermotorzysta  VII

odpowiednie wyszkolenie 

w zawodzie

1
9

Bosman,

sternik

VIwedług odrębnych przepisów
10Starszy marynarzV
11Marynarz III
12

Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,

operator budowli piętrzących

Vzasadnicze4) oraz odpowiednie uprawnienia1
13

Starszy pomiarowy,

młodszy fototechnik

IIIumiejętność wykonywania pracy1
14Pomiarowy IIumiejętność wykonywania pracy-
XVI. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1

Inżynier ruchu,

główny mechanik

XVIwyższe2)6
2Główny inżynierXVIwyższe2) oraz uprawnienia budowlane6
3

Kierownik służby interwencyjnej,

kierownik laboratorium wojewódzkiego

XVwyższe2)5
4Kierownik pracowni projektowejXVwyższe2) oraz uprawnienia budowlane5
5Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowymXIV

wyższe2)

średnie3)

3

5

6Starszy projektantXIII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 

 

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

3

 

 

 

6

7

Kierownik zakładu produkcyjnego,

kierownik bazy sprzętu i transportu

XII

wyższe2)

średnie3)

3

5

8

Kierownik robót, 

kierownik wytwórni

XII

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 

 

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

3

 

 

 

5

9ProjektantXI

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

-

 

 

 

3

10Starszy dyspozytorXI

wyższe2)

średnie3)

3

5

11Asystent inspektora nadzoruX

wyższe2)

średnie3)

2

4

12Dyspozytor IX

wyższe2)

średnie3)

-

3

XVII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Trener klasy mistrzowskiejXVIjak dla stanowiska trenera
2Trener klasy pierwszejXV
3Trener klasy drugiejXIV
4Trener XIIIwedług odrębnych przepisów
5Menedżer sportuXVI

wyższe2)

średnie3)

3

5

6Kapitan jachtu o długości powyżej 21 mXV

wyższe2)

średnie3)

4

6

7

Główny mechanik,

główny energetyk

XIVwyższe2)5
8

Specjalista dyscypliny sportu,

specjalista sportu osób niepełnosprawnych,

specjalista odnowy biologicznej,

specjalista rekreacji ruchowej

XIIIjak dla stanowisk w lp. 14
9Kierownik wyszkolenia żeglarskiegoXIIIwyższe2)4
10

Kapitan jachtu o długości do 21 m,

kierownik stajni-trener,

kierownik maszyn jachtu,

starszy oficer jachtu

XIII

wyższe2)

średnie3)

4

5

11Instruktor ratownictwa wodnegoXIIIjak dla stanowiska ratownika wodnego
12Oficer jachtuXII

wyższe2)

średnie3)

2

4

13Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnegoXIśrednie3)4
14

Instruktor dyscypliny sportu,

instruktor sportu osób niepełnosprawnych,

instruktor odnowy biologicznej,

instruktor rekreacji ruchowej

XIwedług odrębnych przepisów
15

Starszy bosman jachtu,

informator turystyczny,

sanitariusz weterynaryjny

IXśrednie3)3
16Montażysta jachtuVIIIzasadnicze4)2
17

Starszy masztalerz,

bosman jachtu

VIIśrednie3)2
18Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego (lodowiska, stadionu, przystani) i inneVIzasadnicze4)2
19

Dżokej,

podkuwacz

Vpodstawowe5)-
20Kandydat dżokejskiIVpodstawowe5)-
21

Starszy jeździec,

praktykant dżokejski

IIIpodstawowe5)-


 

22

JeździecIIpodstawowe5)-
XVIII. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Główny technologXVIwyższe2)5
2Kierownik wydziału konstrukcyjnegoXVwyższe2)5
3

Szef produkcji,

kierownik grupy robót

XIVwyższe2)4
4Rzecznik patentowyXIIIwedług odrębnych przepisów
5Starszy konserwator sprzętu medycznegoXIIśrednie3) 5
6Konserwator sprzętu medycznegoXI

średnie3) 

zasadnicze4) 

3

6

7Młodszy konserwator sprzętu medycznegoVIzasadnicze4)-

 

XIX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Szef produkcji,

główny technolog,

XVwyższe2)5
2Główny mechanikXIVwyższe2)5
3Starszy konserwator sprzętu ortopedycznegoXIIśrednie3)5
4Konserwator sprzętu ortopedycznegoXIśrednie3)  zasadnicze4)

2

3

5Ortopeda przymiarkowyIXśrednie3) zasadnicze4) 

-

3

6Technik ortopedaIXwedług odrębnych przepisów
7

Bandażysta ortopedyczny,

stolarz ortopedyczny,

cholewkarz ortopedyczny,

modelarz ortopedyczny w gipsie,

formowacz,

ortopeda-mechanik,

przymiarkowy obuwia ortopedycznego

 

 

VIII

 

 

zasadnicze4) 

 

 

-

8

Krojczy skór i tkanin,

obuwnik ortopedyczny,

modelarz form obuwia ortopedycznego

 

 VII

 

zasadnicze4) 

 

-

9GorseciarzVIzasadnicze4) -
XX. Izby wytrzeźwień
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy felczerXIVwedług odrębnych przepisów
2FelczerXIII
3Depozytariusz  X
4Opiekun zmianyIX
5Porządkowy IIIpodstawowe5)-
XXI. Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1Starszy technik weterynariiXIśrednie3) 5
2Wykwalifikowany opiekun zwierzątVIIIśrednie3)3
3Edukator przyrodniczyVIIIśrednie3)2
4Technik weterynariiVIIśrednie3) -
5Pomoc (weterynaryjna, zootechniczna)VIśrednie3)-
6Opiekun zwierzątVpodstawowe5)3
7Młodszy opiekun zwierząt    IIpodstawowe5)-
XXII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1

Kierownik produkcji,

kierownik zaplecza technicznego,

dyżurny inżynier ruchu,

główny specjalista

XIVwyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne5
2Starszy specjalista-inspektor nadzoruXIII

wyższe2) 

 

średnie3

oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

3

 

5

3Kierownik kompostowniXII

wyższe2)

średnie3)

3

5

4Specjalista-inspektor nadzoruXI

wyższe2) 

 

średnie3) 

oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

2

 

4

 

 

 

5Mistrz ruchuIXśrednie3) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne3
6

Mistrz segregacji,

mistrz kompostowni

VIIIśrednie3)3
7Dyżurny automatykVIIśrednie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne1
8

Operator urządzeń energetycznych,

obchodowy urządzeń energetycznych,

dyżurny elektryk,

dyżurny chemik-obchodowy,

dyżurny ślusarz,

operator urządzeń dźwignicowych,

operator urządzeń kompostowni,

operator urządzeń segregacji, 

operator urządzeń produkcji kruszyw

VII

średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 

 

zasadnicze4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

1

 

 

 

 

3

9Operator sprzętu ciężkiegoVIzasadnicze4) oraz uprawnienia klasy III1
10Wagowy VIśrednie3)-
XXIII. Pracownicy parków krajobrazowych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1

Dyrektor:
- zespołu parków krajobrazowych,

- parku krajobrazowego

 

XVIII

według odrębnych przepisów
2

Zastępca dyrektora:
- zespołu parków krajobrazowych,

- parku krajobrazowego

XVII
3

Główny księgowy:
- zespołu parków krajobrazowych,

- parku krajobrazowego

XV
4Kierownik oddziałuXV
5Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnegoXIII
6

Kierownik zespołu do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

XIII
Stanowiska urzędnicze
1

Główny specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

 

 

 

XIII

według odrębnych przepisów
2

Starszy specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

 

 

 

XI


 

3

Specjalista do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

 

 

 

IX

4

Referent do spraw:

– ochrony przyrody,

– ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

– ochrony środowiska,

– edukacji,

– turystyki i rekreacji

 

 

 

VII

Stanowiska pomocnicze i obsługi
1Starszy strażnikVIIIwedług odrębnych przepisów
2Strażnik VI
XXIV. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1

Dyrektor zespołu żłobków,

kierownik zespołu klubów dziecięcych

XVIIIwedług odrębnych przepisów
2

Dyrektor żłobka,

kierownik klubu dziecięcego

XVII
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1

Starszy dzienny opiekun,

starsza położna,

starszy opiekun,

starszy terapeuta zajęciowy,

starszy fizjoterapeuta

XIIwedług odrębnych przepisów
2

Dzienny opiekun,

położna,

opiekun

XI
3

Terapeuta zajęciowy,

fizjoterapeuta,

młodszy opiekun

X

 

 

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2) Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie – rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn, zm.), 
o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze – rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe – rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6)  Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

7)  Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1, z późn. zm.).A. STANOWISKA W URZĘDACH GMIN, MIAST (MIAST NA PRAWACH POWIATU) I BIURACH ZWIĄZKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Pracownicy samorządowi - projekt rozporządzenia

Projekt z dnia 28.03.2023 r. rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.         Pracownik samorządowy, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku. 

§ 3. Pracownik samorządowy zatrudniony, w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na innym stanowisku określonym w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Wynagrodzenie pracownika samorządowego ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

REKLAMA

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

REKLAMA

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

Wczasy pod gruszą i zwrot za kolonie 2024 r. Dla kogo?

Tzw. wczasy pod gruszą czy zwrot za kolonie to popularne formy dofinansowania, jakie pracodawca może przyznać pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kto może otrzymać takie świadczenia?

REKLAMA