Kategorie

Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia 2017

Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia 2017./ fot. Fotolia
Od początku 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia przy umowach zlecenia. Wiąże się to z comiesięcznym rozliczaniem, jak również ewidencjonowaniem czasu pracy.

Oznacza to przede wszystkim nowe obowiązki dla zleceniodawców, ponieważ nawet wówczas, gdy dana kwestia leży w gestii stron i powinna być doregulowana umownie, to potencjalne negatywne konsekwencje dotkną właśnie ich.

Z początkiem 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca), dotyczące stawki minimalnej przy umowach zlecenia. Jak wskazuje art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.), przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zwykle jednak określenie to używane jest w szerszym zakresie i obejmuje również umowy nienazwane, dotyczące świadczenia usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). W artykule określenie „umowa zlecenia” jest użyte w szerokim znaczeniu, obejmującym zarówno typowe zlecenia, jak i umowy, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Zleceniobiorcy, którzy powinni mieć zapewnioną stawkę minimalną

Stawka minimalna przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł i dotyczy umów wykonywanych na rzecz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych (np. urząd gminy, stowarzyszenie) przez zleceniobiorców będących:

● osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), niezatrudniającymi pracowników lub niezawierającymi umów ze zleceniobiorcami, albo

● osobami fizycznymi niewykonującymi działalności gospodarczej

– art. 1 pkt 1b ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dalej: ustawa o minimalnym wynagrodzeniu).

Z grupy zleceniobiorców, którzy mają zapewnioną stawkę minimalną, nie jest wyłączony przedsiębiorca, który zawiera umowy z przyjmującymi zamówienie (umowy o dzieło), jeżeli jednocześnie nie zatrudnia pracowników ani zleceniobiorców.

Stawka minimalna wynagrodzenia nie odnosi się do wykonawców umów o dzieło.

Przedsiębiorca, który za swoje usługi będzie musiał otrzymywać godzinową stawkę minimalną, to osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

● jest osobą fizyczną,

● ma zarejestrowaną działalność gospodarczą,

● jego działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Polsce lub w państwie, które nie jest członkiem UE lub EOG,

● nie zatrudnia pracowników,

● nie zawiera umów ze zleceniobiorcami,

umowa zlecenia, którą oceniamy w zakresie obowiązku stosowania przepisów o stawce minimalnej, jest zawarta ze zleceniodawcą będącym przedsiębiorcą lub inną jednostką organizacyjną niż przedsiębiorca,

● zawarł umowę, która nie jest wymieniona w katalogu wyłączeń zawartych w art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

Z pewnością inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą podczas kontroli wnikliwie analizować treści zawieranych umów o dzieło, aby sprawdzić, czy nie są to w rzeczywistości umowy o charakterze umów zlecenia.

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Wprowadzenie zmian w zakresie wynagrodzenia z tytułu trwających umów

Reklama

W wielu umowach zlecenia zawartych przed wejściem w życie przepisów ustawy wynagrodzenie nie odpowiada stawce godzinowej, która obowiązuje od 2017 r. Przy tych umowach, które trwają po 31 grudnia 2016 r., potrzebna jest odpowiednia zmiana wysokości kwot. Ustawa nowelizująca w przepisach przejściowych zawiera w tym zakresie regulacje dotyczące zawarcia porozumienia i ewentualnych skutków niezawarcia takiego porozumienia pomiędzy podmiotem zlecającym usługi a firmą (jednostką itp.) realizującą usługi (art. 8–11 ustawy nowelizującej). Nie odnosi się przy tym do umów zawieranych z samymi zleceniobiorcami.

Strony umowy zawartej obecnie, która „weszła” w nowe przepisy, powinny dążyć do zmiany zapisów dotyczących wynagrodzenia w taki sposób, aby ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Jakakolwiek zmiana umowy dokonywana jest na podstawie porozumienia stron.

Przykładowy zapis porozumienia przedstawia wzór.

Wzór. Porozumienie dotyczące zmiany treści umowy zlecenia

infoRgrafika

Co się jednak stanie w razie niezawarcia takiego porozumienia? W sensie czysto prawnym właściwie nie będzie to miało znaczenia – zleceniodawca od początku roku musi rozliczać wynagrodzenie przy zastosowaniu stawki minimalnej. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy nowelizującej, do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, zawartych przed dniem wejścia w życie zmian i trwających w tym dniu (czyli 1 stycznia 2017 r.), stosuje się nowe przepisy. Oznacza to m.in. konieczność wypłacania co najmniej stawki minimalnej za usługi wykonywane od 1 stycznia 2017 r.


Jednak brak pewnych postanowień w samej treści umowy (np. dotyczących sposobu ewidencjonowania przepracowanych godzin) może utrudniać rozliczenia.

Reklama

W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Zleceniobiorca ma zatem roszczenie o wypłatę stawki minimalnej nawet, jeżeli w umowie pozostawiono by kwotę wynagrodzenia na niższym poziomie niż 13 zł za godzinę. Dotyczy to również tych sytuacji, w których w umowie stawka odnoszona jest do innych przedziałów czasu (np. miesiąca, całości realizowanych usług), a faktyczna liczba wypracowanych godzin skutkuje wypłatą niższej kwoty za każdą godzinę.

W umowie zlecenia zawartej od 4 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wskazano, że zleceniobiorca za usługi związane z utrzymywaniem czystości w obiekcie zleceniodawcy otrzymywać będzie kwotę 800 zł miesięcznie. Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Zlecenie jest realizowane w różnych liczbach godzin miesięcznie – od 50 do 70. W 2016 r. w żaden sposób różnice te nie wpłyną na wysokość zarobków zleceniobiorcy. Niezależnie od wypracowanego czasu należna mu będzie ustalona w umowie stawka miesięczna (800 zł). Od przyszłego roku pojawią się już jednak istotne różnice. Kwota wynagrodzenia (800 zł miesięcznie) sama w sobie nie będzie nieprawidłowa. Istotne stanie się jednak to, przez ile realnie godzin jest wypracowywana. Jeżeli w danym miesiącu zleceniobiorca będzie pracować nie więcej niż 61 godzin, to należne mu będzie wynagrodzenie w wysokości wskazanej w umowie. Jeżeli jednak usługi będą świadczone przez dłuższy czas, to otrzyma odpowiednio zwiększoną kwotę (np. przy 70 godzinach miesięcznie będzie to 910 zł, co wynika z przemnożenia 70 godzin przez 13 zł stawki minimalnej). Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie aneksem zmian do umowy wskazujących na górne granice czasowe świadczenia usług w ciągu miesiąca – podanie w umowie maksymalnej liczby godzin wykonywania zlecenia.

Zdarza się, że wynagrodzenie zleceniobiorcy nie jest w umowie wyrażone w pieniądzu. Umowa zlecenia jest umową dwustronnie zobowiązującą – za wykonanie usług przysługuje świadczenie od drugiej strony, przy czym nie ma w przepisach k.c. ograniczenia, zgodnie z którym świadczenie zleceniodawcy musiałoby przybrać tylko formę pieniężną.

Od 2017 r. wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonywać trzeba w formie pieniężnej. Ta część należności nie może być zrealizowana przez świadczenie inne niż pieniężne, przy czym ograniczenie dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która obejmuje kwotę wynikającą z przemnożenia liczby godzin realizowania zlecenia przez 13 zł. Reszta „rozliczenia” może nadal opiewać na towary lub usługi oferowane przez zleceniodawcę, dostęp do świadczeń pozapieniężnych od zleceniodawcy itp. (np. w umowie wskazać można, że za realizację usług zleceniobiorca otrzyma możliwość korzystania z usług zleceniodawcy czy pobierania określonej liczby produktów wytwarzanych przez zleceniodawcę itp.).

Wypłata wynagrodzenia za realizację usług objętych zleceniem w kwocie niższej niż stawka minimalna podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

Zapisy umów dotyczące ilości czasu wykonywania zlecenia

W umowach zlecenia zarówno zawieranych od początku 2017 r., jak i tych zawieranych obecnie, konieczne jest stosowanie do wynagrodzenia określonego stawką miesięczną (dzienną, tygodniową itp.) zapisu dookreślającego maksymalną liczbę godzin, przez które może być realizowane zlecenie. Przykładowy zapis umowy przedstawiono poniżej.

Zapisy umowy zlecenia określające maksymalną ilość godzin realizacji zadania

1. „Liczba godzin realizacji usług przypadająca w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 61.

2. Osiągnięcie liczby godzin realizacji usług wskazanej w ust. 1 skutkuje obowiązkiem natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zlecającego. Wykonywanie usług ponad 61 godzin w miesiącu wymaga zgody Zlecającego. Bez tej zgody Zleceniobiorca nie może kontynuować wykonywania usług”.

Potrzeba wprowadzenia zmian do treści umowy zlecenia nie dotyczy wszystkich umów, gdyż w wielu z nich przewidziana kwota jest na tyle wysoka, że niezależnie od liczby godzin i tak minimalna stawka za godzinę będzie zachowana. W wielu umowach mamy także daleko idące doprecyzowanie przedziałów godzinowych, w jakich zlecenie ma być wykonywane, co prowadzi również do tego samego skutku, jak proponowany w ramce 2 zapis dotyczący maksymalnej liczby godzin miesięcznie.

Zleceniobiorca ma otrzymywać 5000 zł za każdy miesiąc realizacji usług. W umowie wskazano, że wszelakie usługi objęte umową mogą być przez zleceniobiorcę wykonywane w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00. Przy takiej konstrukcji, jakakolwiek będzie realna liczba godzin wypracowanych w danym miesiącu, nie doprowadzi do tego, że za godzinę realizacji usług zarobki zleceniobiorcy spadną poniżej 13 zł.

Terminy płatności wynagrodzenia

W umowach zlecenia strony swobodnie określają termin płatności wynagrodzenia. Według generalnej zasady – która w umowie może być w daleko idący sposób modyfikowana – w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia (art. 744 k.c.). Przykładowo, przy umowie zawartej na pół roku wypłata może nastąpić dopiero po upływie całego tego czasu. Większa częstotliwość (np. rozliczenia comiesięczne) wynikać musiałaby z konkretnego postanowienia umownego lub przepisów szczególnych. W tym zakresie zleceniodawca będzie miał jednak od 1 stycznia 2017 r. nowy obowiązek.

W przypadku umów zlecenia zawartych na czas dłuższy niż miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zleceniodawca dokonywać musi co najmniej raz w miesiącu. Realizacja tego obowiązku może w praktyce dla wielu podmiotów – w tym należących do sfery budżetowej – bardzo dużo zmienić. Wpłynie to m.in. na konieczność:

● posiadania przez zleceniodawcę środków na comiesięczne wypłaty – nawet jeżeli kwoty nie będą duże, będzie to oznaczało dokonanie „przewartościowania” przepływu i pozyskiwania środków na te wynagrodzenia,

● dokonywania częstszych rozliczeń podatkowo-ubezpieczeniowych – np. przy obecnej możliwości dokonania wypłaty raz na pół roku (jeżeli strony w umowie przewidziały taki termin) składanie deklaracji „zusowskich” następuje co miesiąc, ale naliczenie składek i odprowadzenie zaliczki na podatek dokonywane jest jednorazowo; przy rozliczeniach comiesięcznych czynności te dokonane będą sześciokrotnie.

Konsultant wojewódzki ma zawartą umowę na 6 miesięcy i po zakończeniu tego okresu otrzymuje za jej realizację kwotę X. W poszczególnych miesiącach czas świadczenia usług wynikających z realizacji umowy jest różny – od kilku do kilkunastu godzin. Po wejściu w życie zmian takie rozliczenie będzie niedopuszczalne. Co miesiąc będzie musiała następować wypłata co najmniej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby godzin realizacji usług w danym miesiącu przez 13 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia, przysługująca ponad to, co będzie wypłacone na podstawie rozliczeń miesięcznych godzin wykonywania umowy, może być wypłacona tak jak dotychczas, tj. po upływie okresu związania umową.

Obowiązek dokonywania comiesięcznych wypłat powinien znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umownych. W przeciwieństwie do przepisów k.p. nie dookreślono najpóźniejszego terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Uznać należy, że możliwe jest zapisanie w umowie, że termin rozliczeń będzie miał miejsce po zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy. Nie można przyjąć, że jedyna możliwość to rozliczenia dokonywane w miesiącu, którego dotyczą. Byłoby to nieracjonalne. Na rozliczanie po zamknięciu miesiąca wskazują też pośrednio przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zgodnie bowiem z art. 8a ust. 6 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. – „w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu”.

W pozostałych zatem przypadkach – czyli w umowach zawieranych na okres miesięczny i krótszy – pozostaje zasada wynikająca z k.c., czyli wypłata po zakończeniu zlecenia. Przy umowach zawartych na miesiąc będzie to więc rozliczenie po zakończeniu miesiąca, którego rozliczenie to dotyczy. Trudno byłoby więc przyjąć, że w przypadku umów opiewających na dłuższe okresy, wypłaty musiałyby być dokonywane np. za kwiecień w kwietniu.

W umowie zawartej na okres 9 stycznia–15 maja 2017 r., z wynagrodzeniem godzinowym, zawarto następujące zapisy dotyczące terminów płatności wynagrodzenia: „Wynagrodzenie płatne jest za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie 10 dni od przedstawienia przez Zleceniobiorcę zestawienia godzin świadczenia usług w rozliczanym miesiącu.”.

Dokumentowanie przepracowanego czasu

W umowach zlecenia od 1 stycznia 2017 r. strony określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług (art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Wypełnienie tego obowiązku leży w interesie obu stron, jednak wydaje się, że zleceniobiorcy szczególnie. Ewidencja ta będzie podstawą naliczenia wynagrodzenia, ale także wykazania, że wypłacone ono zostało z uwzględnieniem wysokości stawki minimalnej.

Zasadniczo sposób potwierdzania przepracowanego czasu powinien zostać określony w samej treści umowy. W przypadku gdy umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza zleceniobiorcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Jeżeli w umowie nie określono sposobu ewidencjonowania godzin albo gdy umowy nie zawarto na piśmie, elektronicznie i zleceniodawca nie potwierdził ustaleń dotyczących dokumentowania przepracowanego czasu, zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Wprowadzenie do umowy zlecenia zapisu dotyczącego potwierdzania przepracowanego czasu jest niezależne od tego, w jaki sposób określono wynagrodzenie – czy jako stawkę godzinową, miesięczną lub inaczej.

Przykładowy zapis umowy zlecenia, dotyczący sposobu dokumentowania przepracowanego czasu, przedstawiamy poniżej.

Zapisy umowy zlecenia określające sposób potwierdzania realizacji zadania

1. Wykonanie usług objętych niniejszą umową potwierdzane będzie w arkuszu rozliczeniowym przepracowanego czasu.

2. Arkusz rozliczeniowy obejmuje okres miesiąca kalendarzowego. Wskazywana jest w nim liczba godzin przepracowanych każdego dnia świadczenia usług, którą potwierdzają podpisem Zleceniodawca i Zleceniobiorca.

3. Zapisy w arkuszu rozliczeniowym dokonywane są z dokładnością minutową.

Przepisy nie narzucają okresu, jaki ma obejmować ewidencja. Tutaj jednak pewnym wyznacznikiem są zapisy wskazujące na obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu. W konsekwencji ewidencja powinna być tak prowadzona, aby pozwalała na wyodrębnienie okresów miesięcznych i dokonanie comiesięcznych rozliczeń.

Najlepszym rozwiązaniem jest potwierdzanie przepracowanego czasu na bieżąco, po każdym dniu wykonywania zlecenia czy świadczenia usług.

Zleceniodawcy są zobligowani przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia oraz dokumenty potwierdzające już faktycznie przepracowany czas przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne (art. 8c ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Dniem wymagalności wypłaty wynagrodzenia jest dzień, w którym zleceniobiorca może domagać się spełnienia zobowiązania od zleceniodawcy (wypłaty wynagrodzenia), a zleceniodawca ma obowiązek spełnić świadczenie.

Marek Rotkiewicz

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych o tej tematyce, wykładowca, trener

Podstawy prawne

● art. 1, art. 8a–8e ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1265) – w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.

● art. 14 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Błąd w wykazaniu podatku na paragonie można skorygować

  Czy podatek wynikający z nieprawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (23% VAT zamiast ZW) należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

  Czy pracownik samorządowy musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

  Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

  Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nadpłatę z tytułu użytkowania wieczystego

  Użytkownik wniósł opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na rachunek bankowy powiatu w roku 2019. Powiat przekazał zebrane dochody odpowiednio: 75% udział Skarbu Państwa - urząd marszałkowski, 25% udział powiatu. W roku 2021 po weryfikacji dokumentów przez wydział geodezji wpłacona przez użytkownika kwota okazała się nadpłatą i podlega zwrotowi. Użytkownik wystąpił do powiatu o zwrot nadpłaconej kwoty. Czy prawidłowe jest występowanie do urzędu wojewódzkiego o zwrot przekazanej kwoty, czy należy pomniejszać o zwrot dochody zebrane przez powiat w 2021? Jak należy zaksięgować zwrot nadpłaty, w przypadku gdy kwota zostanie zwrócona do powiatu przez urząd wojewódzki w wysokości 75%? Z jakiego paragrafu należy zwrócić użytkownikowi 25% udziału powiatu, w przypadku gdy stanowił dochód w roku 2019? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na kontach w zaistniałej sytuacji?

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?