reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Podatki i opłaty lokalne > Opłaty i podatki lokalne 2015/2016 - zmiany

Opłaty i podatki lokalne 2015/2016 - zmiany

Pojawienie się nowej opłaty reklamowej oraz zmiany dotyczące podatków lokalnych wchodzące w życie w 2016 r. powinny zostać uwzględnione w uchwałach podatkowych na 2016 rok. Przypomina o tym Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 - wchodzi w życie z dniem 11 września 2015 r.),
- ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045 - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.),
- ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283 - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.).

Ponadto w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Monitorze Polskim ogłoszone zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (poz. 735).

Z postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wynika, że gminy otrzymują możliwość wprowadzenia nowej opłaty lokalnej - opłaty reklamowej (art. 1 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zobacz również: Podatek od gminnych nieruchomości - ważne zmiany od 2016 r.

Rad gminy będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, pod warunkiem jednak, że w gminie obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Opłata reklamowa pobierana będzie od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 17a).

Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej. Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. Część zmienna zależeć będzie od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy (art. 17b). Stawki opłaty reklamowej zostały określone w art. 19 pkt 1 lit. g i h, tj.:
"g) stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie,
h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie;". Ustawa ta wprowadza także zmianę w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) poprzez dodanie m.in. ust. 6b w następującym brzmieniu:
"Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa w ust. 6, powiększa się, od dnia wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, o wysokość opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 , z późn. zm.)."
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw m.in.: 1) nadaje nowe brzmienie art. 1a ust. 3 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi, że "przez użyte w ustawie określenia (.)
7) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (.) - rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków". Zmiana ta ma na celu uwzględnienie również gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Stawka opłaty określona została w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy, tj.:
"1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
1) od gruntów:
(.)
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,"
2) nadaje nowe brzmienie art. 7 ust 1 pkt. 5, 8 i 8a ustawy, tj.:
"1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
(.)
5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;",
(.)
8) znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
b) budynki i budowle trwale związane z gruntem;
8a) będące własnością Skarbu Państwa:
a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469);",
3) nadaje nowe brzmienie art. 7 ust 6a ustawy, tj.:
"Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)."
4) nadaje nowe brzmienie art.10 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj.:
"1. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:
(.)
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1918,50 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2425,51 zł.";
Zmiana ta wynika z potrzeby dostosowania podziału klas autobusów do obowiązujących przepisów w zakresie homologacji typu, gdzie stosuje się podział autobusów na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 poza kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 (wcześniej 30 miejsc).
5) nadaje nowe brzmienie art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 1a, które wprowadza możliwość fakultatywnego poboru przez gminy opłat lokalnych: targowej, miejscowej i uzdrowiskowej.
6) w załącznikach nr 2 i 3 zawierających stawki minimalne podatku od środków transportowych wyrazy "Trzy osie" zastępuje się wyrazami "Trzy osie i więcej".
Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza zwolnienie przedmiotowe i stanowi w art. 7 ust. 1 pkt 15, że:
"1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
(.)
15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.".

Powyższe zmiany powinny zostać uwzględnione przy podejmowaniu uchwał podatkowych na rok 2016.

Polecamy serwis: Podatki i opłaty lokalne

Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama