reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Podatki i opłaty lokalne > Podatek od nieruchomości 2017 r.

Podatek od nieruchomości 2017 r.

Podatek od nieruchomości ma charakter lokalny, jest pobierany przez organ samorządu gminnego. Rada gminy w drodze uchwały ustala jego wysokość. Podatek ten został uregulowany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu tą daniną podlegają:

 • grunty;
 • budynki oraz i części;
 • budowle oraz ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje wyłączenie z opodatkowania:

 • użytków rolnych lub leśnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będących własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazanych im w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
 • gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
 • gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi;
 • nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
 • gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Należy pamiętać, że wyłączenie z opodatkowania jest czymś innym niż zwolnienie z opodatkowania.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości  są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych lub

użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikiem tego podatku jest także posiadacz  nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania

Według art.4 w/w ustawy, podstawę dla opodatkowania gruntów stanowi powierzchnia natomiast dla opodatkowania budynków lub ich części – ich powierzchnia użytkowa. Podstawą opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego.

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Wysokość podatku

Wysokość podatku jest ustalana przez radę gminy, w drodze uchwały. Istotne jest jednak to, że wysokość tego podatku nie może przekroczyć rocznie:

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni;
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m² powierzchni;
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 3. od budowli – do 2% ich wartości.

Obowiązek podatkowy i terminy wpłat

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Wygasa natomiast  z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne muszą złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych , w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek jest ustalany w drodze decyzji organu podatkowego, oraz jest płatny w proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego (4 raty – wpłata do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego).

Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencja Własności Skarbu Państw, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe muszą składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podmioty te są także zobowiązany do tego by wpłacać podatek od nieruchomości do budżetu właściwej gminy. Płatność dokonywana jest  w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca (za styczeń – do 31 stycznia.)

Zwolnienia z opodatkowania

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szereg zwolnień z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. W ramach tych zwolnień możemy wyróżnić zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe. Zostały one szczegółowo wymienione w art. 7 w/w ustawy.

Do zwolnień przedmiotowych zaliczymy m.in. zwolnienie z konieczności uiszczenia podatku od nieruchomości za grunty i budynki będące we władaniu muzeów rejestrowanych czy za budynki gospodarcze lub ich części służące działalności leśnej lub rybackiej.

Do zwolnień podmiotowych zaliczymy np. brak konieczności zapłaty tego podatku przez placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli.

Opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 z późn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z dnia 5 sierpnia 2016 r.)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bielińska-Piechota

Ekspert ds. Kadr i Płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama