Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Zmiany w klasyfikacji budżetowej (środki zagraniczne) - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej (środki zagraniczne) - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.
Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

Klasyfikacja budżetowa - nowe rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

W Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382).

Wprowadzane tym rozporządzeniem zmiany są bardzo obszerne. Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich nowości oraz pełną treść rozporządzenia.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej - SMUP

Nowe rozporządzenie wprowadza m.in. zmiany związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) i w związku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji inicjującym uzgodnienia w tym zakresie z dnia 16 lipca 2020 r., znak: DAPWNWPEFS-751-1-19/2020.

Przypomnijmy, że projekt SMUP został wskazany w strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Rząd w styczniu 2017 roku - jako jedno z zadań o charakterze strategicznym. Celem projektu jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. System ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości danych, których pozyskanie ma przyczynić się optymalizacji procesu świadczenia usług publicznych.

W tym zakresie zmiany obejmują treść załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej także "rozporządzenie"), dotyczą:

1) uchylenia rozdziału „01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” oraz utworzenia nowych rozdziałów „01043 Infrastruktura wodociągowa wsi” oraz „01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi”;

2) utworzenia rozdziału „60019 Płatne parkowanie” oraz utworzenia rozdziałów „60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” i „60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” wraz z objaśnieniami, a także utworzenie rozdziału „60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych”;

3) utworzenia rozdziału „70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”;

4) dodania objaśnień do rozdziału „71004 Plany zagospodarowania przestrzennego”;

5) przeniesienia rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie” poprzez uchylenie rozdziału „85401 Świetlice szkolne” oraz utworzenie rozdziału „80107 Świetlice szkolne”;

6) dodania po dziale „926 – Kultura fizyczna” objaśnień określających rozdziały klasyfikacji, które obejmują dochody i wydatki na realizację zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych (tzw. rozdziały usługowe) oraz sposób ujmowania w budżetach tych jednostek wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami wydatki te, co do zasady powinny być ewidencjonowane w każdej jednostce w całości w rozdziale właściwym dla tej jednostki. Przez wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce. 

W przypadku jednak, gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach usługowych dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.

Przedmiotowy podział wiąże się z wypracowaną w ramach projektu SMUP koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe.

Nowe paragrafy dla oświaty - „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”

Natomiast w w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodane zostały nowe paragrafu dla oświaty, tj. pojawiły się następujące zmiany:

a) dodany został paragraf „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragraf „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany te polegają na wyodrębnieniu wynagrodzeń nauczycieli z paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Dotyczą wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, bez względu na status organu prowadzącego i mają umożliwić pozyskiwanie danych dotyczących wydatków na finansowanie wynagrodzeń tej grupy zawodowej;

b) dodanie objaśnień do paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” oraz zmiana objaśnień do paragrafu „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w celu ich doprecyzowania i powiązania z wprowadzanymi niniejszą zmianą paragrafami 479 i 480.

Klasyfikacja budżetowa - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Rozporządzenie z 26 lipca 2021 r. wprowadza zmiany w załączniku nr 7 do rozporządzenia, tj. wprowadza się zmiany, wynikające z wprowadzenia w załączniku nr 4 paragrafów 479 i 480, dotyczące paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników”, pozycji 404003 i pozycji 404004 oraz utworzenia paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”. Zmiany mają charakter porządkowy, wynikający z przeniesienia do nowych paragrafów wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Ponadto, dodaje się pozycję „443004 Wkłady pieniężne na potrzeby zabezpieczenia przedsięwzięć realizowanych przez wojska sojusznicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” w związku z koniecznością rozszerzenia dotychczasowej klasyfikacji wydatków o tę pozycję na potrzeby realizacji umowy zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153).

Pozostałem zmiany w klasyfikacji budżetowej

W noweli, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, pojawiły się ponadto zmiany m.in. wynikające z przepisów, które dotyczą:

1) zmiany nazwy rozdziału „50003 Agencja Rezerw Materiałowych” na „50003 Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych” w związku z wejściem w życie z dniem 23 lutego 2021 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694), zgodnie z którą Agencja Rezerw Materiałowych stała się Rządową Agencją Rezerw Strategicznych;

2) zmiany nazwy rozdziału 60018 na „60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2338). Przedmiotowa ustawa zmieniła nazwę dotychczasowego Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;

3) zmiany nazwy rozdziału „70021 Towarzystwa budownictwa społecznego” na „70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w związku z wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), zgodnie z którymi nazwa „Towarzystwa budownictwa społecznego” została zastąpiona przez nazwę „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

4) dodania rozdziału: „75004 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”, „75088 Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów”, „75089 Działalność Instytutu Finansów” i „75090 Działalność Instytutu De Republica”;

5) zmiany nazwy rozdziału 75602 na „75602 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego” oraz 75603 na „75603 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w konsekwencji odejścia od podziału podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobieranego od instytucji finansowych oraz pozostałych podmiotów;

6) utworzenia nowych paragrafów dochodów 218 i 609 wraz z objaśnieniami oraz paragrafu 610 w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.): 

- „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

- „609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

- „610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”;

7)  dodania rozdziałów: „75659 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat unijny”, „75660 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat nieunijny” oraz „75661 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat importu” w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163) dotyczącej tzw. pakietu VAT e-commerce;

8) zmiany w objaśnieniach do paragrafu wydatków „422 Zakup środków żywności” poprzez doprecyzowanie, że paragraf ten obejmuje również wydatki na zakup karmy dla zwierząt oraz ryczałt pieniężny za wyżywienie psów służbowych;

9) utworzenia nowego paragrafu wydatków „858 Wpłata obliczona na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi”. Konieczność dodania nowego paragrafu wynika z wejścia w życie z dniem 1 czerwca br. decyzji (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom, zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 r. została wprowadzona nowa kategoria środka własnego UE oparta na masie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi (tzw. wpłata od plastiku).

Klasyfikacja budżetowa - od kiedy zmiany?

Wprowadzenie zmian nastąpi co do zasady z dniem 1 stycznia 2022 roku. Część zmian natomiast weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. Potrzeba ich wprowadzenia w tym terminie - jak wyjaśnia ustawodawca - wiąże się z przyjęciem regulacji prawnych w zakresie nowej kategorii środka własnego UE, wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. przepisów zmieniających nazwę dotychczasowego Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a także potrzebą wyodrębnienia podziałek klasyfikacji na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto, wprowadzane przepisy dla nowych procedur podatku VAT, obowiązywać mają od 1 lipca 2021 r. Jednostki samorządu terytorialnego będą miały 3 miesiące od dnia ogłoszenia rozporządzenia na dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2021 do zmian wprowadzanych niniejszym rozporządzeniem.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej - treść rozporządzenia z 26 lipca 2021 r.

Poniżej prezentujemy pełną treść rozporządzenia z 26 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo":

- uchyla się rozdział "01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi",

- po rozdziale "01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" dodaje się rozdziały 01043 i 01044 w brzmieniu:

"01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi",

b) w dziale "500 - Handel" rozdział "50003 Agencja Rezerw Materiałowych" otrzymuje brzmienie:

"50003 Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych",

c) w dziale "600 - Transport i łączność":

- rozdział "60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych" otrzymuje brzmienie:

"60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg",

- po rozdziale "60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" dodaje się rozdział 60019, rozdziały 60020 i 60021 wraz z objaśnieniami oraz rozdział 60022 w brzmieniu:

"60019 Płatne parkowanie

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dworców i zintegrowanych węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych",

d) w dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa":

- po rozdziale "70006 Krajowy Zasób Nieruchomości" dodaje się rozdział 70007 w brzmieniu:

"70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy",

- rozdział "70021 Towarzystwa budownictwa społecznego" otrzymuje brzmienie:

"70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe",

e) w dziale "710 - Działalność usługowa" do rozdziału "71004 Plany zagospodarowania przestrzennego" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również odszkodowania i opłaty związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.",

f) w dziale "750 - Administracja publiczna":

- po rozdziale "75003 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej" dodaje się rozdział 75004 w brzmieniu:

"75004 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15",

- po rozdziale "75087 Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji" dodaje się rozdziały 75088-75090 w brzmieniu:

"75088 Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów

75089 Działalność Instytutu Finansów

75090 Działalność Instytutu De Republica",

g) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

- rozdział "75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego" otrzymuje brzmienie:

"75602 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego",

- rozdział "75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" otrzymuje brzmienie:

"75603 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",

- po rozdziale "75658 Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych" dodaje się rozdziały 75659-75661 w brzmieniu:

"75659 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat unijny

75660 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat nieunijny

75661 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat importu",

h) w dziale "801 - Oświata i wychowanie" po rozdziale "80106 Inne formy wychowania przedszkolnego" dodaje się rozdział 80107 w brzmieniu:

"80107 Świetlice szkolne",

i) w dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza" uchyla się rozdział "85401 Świetlice szkolne",

j) po dziale "926 - Kultura fizyczna" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:

- 01043, 01044,

- 02001, 02002,

- 40002,

- 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,

- 63003,

- 70005, 70007,

- 71004, 71012, 71015,

- 90001, 90003, 90004, 90005,

- 92503

ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zdanie "Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669." otrzymuje brzmienie:

"Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.",

b) po paragrafie "217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 218 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

"218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).",

c) po paragrafie "299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" dodaje się paragraf 609 wraz z objaśnieniami oraz paragraf 610 w brzmieniu:

"609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych";

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupa wydatków "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 472, 476 do 478, 481, 488 do 493 i 495 do 498" otrzymuje brzmienie:

"Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 472, 476 do 481, 488 do 493 i 495 do 498",

b) grupa wydatków "Środki własne Unii Europejskiej 851 do 857" otrzymuje brzmienie:

"Środki własne Unii Europejskiej 851 do 858",

c) w jednostkach samorządu terytorialnego grupa wydatków o symbolu:

- 1400 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "0" " otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą "0" ",

- 1401 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8" " otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8" ",

- 1402 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9" " otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9" ",

- 1403 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4" " otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4" ",

d) do paragrafu "401 Wynagrodzenia osobowe pracowników" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Paragraf ten nie obejmuje wynagrodzeń osobowych nauczycieli, o których mowa w paragrafie 479",

e) objaśnienia do paragrafu "404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten:

- obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872),

- nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, o którym mowa w paragrafie 480.",

f) objaśnienia do paragrafu "422 Zakup środków żywności" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy, z wyjątkiem wydatków na wyżywienie uczestników szkoleń, klasyfikowanych w paragrafach 455 i 470. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów.

Paragraf ten obejmuje również zakup karmy dla zwierząt oraz ryczałt pieniężny za wyżywienie psów służbowych.",

g) po paragrafie "478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych" dodaje się paragrafy 479 i 480 w brzmieniu:

"479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli",

h) po paragrafie "857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto" dodaje się paragraf 858 w brzmieniu:

"858 Wpłata obliczona na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi";

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w paragrafie "401 Wynagrodzenia osobowe pracowników":

- pozycja "401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" otrzymuje brzmienie:

"401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",

- pozycja "401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" otrzymuje brzmienie:

"401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",

- uchyla się pozycję "401005 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" oraz pozycję "401006 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",

- pozycja "401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" otrzymuje brzmienie:

"401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",

- uchyla się pozycję "401009 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",

b) w paragrafie "404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne":

- pozycja "404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" otrzymuje brzmienie:

"404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",

- uchyla się pozycję "404004 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",

c) w paragrafie "443 Różne opłaty i składki" po pozycji "443003 Pozostałe opłaty i składki" dodaje się pozycję 443004 w brzmieniu:

"443004 Wkłady pieniężne na potrzeby zabezpieczenia przedsięwzięć realizowanych przez wojska sojusznicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",

d) po paragrafie "459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" dodaje się paragraf 479 w brzmieniu:

"479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

479001 Wynagrodzenia dla nauczycieli

479002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla nauczycieli

479003 Nagrody uznaniowe dla nauczycieli".

§ 2.

1. W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2021 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a i b, lit. c tiret drugie, lit. d-f, lit. g tiret pierwsze i drugie, lit. h-j, pkt 3 lit. a i c-g oraz pkt 4 mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2022.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, pkt 2 oraz pkt 3 lit. b i h, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;

2) § 1 pkt 1 lit. g tiret trzecie, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.;

3) § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1382

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nie uda się uniknąć podwyżki ceny gazu w 2023 r. Zamrożona cena, ale VAT rośnie z 8% na 23% [Komisja Europejska]
  Rząd zamrozi kosztem 30 mld zł ceny gazy dla gospodarstw domowych w 2023 r. Nie uda się jednak uniknąć podwyżki ceny gazu. Wymusi ją podwyżka stawki VAT z 8% na 23%.
  450 zł dodatku dla żołnierzy [rozporządzenie]
  Szef MON podpisał rozporządzenie ws. przyznania 450 zł dodatku dla żołnierzy niektórych jednostek.
  Emerytury mundurowe: Kiedy nie trzeba posiadać 5 lat wykonywania tzw. zadań policyjnych [ustawa zaopatrzeniowa]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin - Dz.U. poz. 2394
  Fakt": Inflacja wreszcie zaczyna spadać
  Świadczy o tym koszyk „Faktu”. W ciągu dwóch tygodni jego wartość spadła ze 193,93 zł na 190,90 zł.
  Wakacje dla uczniów od 15 czerwca dla Krakowa, a od 15 lipca dla Warszawy? Gminy proponują inny termin wakacji dla poszczególnych regionów Polski
  Pomysł rozłożenia wakacyjnych turnusów na trzy miesiące, zaproponowany przez Stowarzyszenia Gminy Górskich RP, to pomysł warty rozważenia i dyskusji, ale wymagałby korelacji kilku resortów – powiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Pomysł mocno popiera branża turystyczna.
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  MEiN: nauczyciel nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia jeśli etat uzupełnia w kilku szkołach
  Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na poselską interpelację poinformował, że nauczyciele nie mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli pełny wymiar zajęć realizują w kilku szkołach. Według resortu pełny etat w jednej placówce jest niezbędny do uzyskania prawa do urlopu.
  Projekt wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
  Projekt nowego wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
  Jak samorządy radzą sobie z drogim prądem?
  Nieodłącznym atrybutem jednostek samorządu terytorialnego jest ich samodzielność, więc… każdy sobie radzi jak może? Część samorządów próbuje szukać na własną rękę adekwatnych do ich problemów rozwiązań związanych z podwyżkami cen energii elektrycznej, kłopotami grzewczymi czy dystrybucją węgla, inne zwracają się ku rozwiązaniom systemowym. Czy takie jednak w ogóle funkcjonują?
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  Odprawy dla nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych - podobieństwa i różnice
  Nauczyciele zatrudnieni w oświatowych placówkach publicznych i niepublicznych mają prawo do następujących odpraw: ekonomicznej, emerytalno-rentowej i wojskowej. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy mogą spowodować, że są uprawnieni do odprawy pieniężnej, bez względu na to, czy pracują etatowo w placówce publicznej czy niepublicznej. Jednak typ placówki decyduje o trybie nabycia tego świadczenia, jego wysokości i wypłacie. Nie ma znaczenia jedynie w przypadku odprawy wojskowej, która nie wiąże się z ustaniem zatrudnienia.
  Odpowiedzialność materialna pracowników
  Stosunek pracy łączący pracodawcę i pracownika ma charakter służbowy i mocno sformalizowany. Choć to pracodawca jest w tej relacji podmiotem profesjonalnym ponoszącym ryzyko działalności prowadzonej przez zakład pracy, nie oznacza to, że pracownik nie ponosi w związku z wykonywaną pracą żadnej odpowiedzialności materialnej. Za co odpowiada? W jakich okolicznościach? Czy pracodawca, podpisując umowę o pracę, powinien podjąć jakieś kroki, by zabezpieczyć swoje interesy?
  Zmiany w promesach w Programie Inwestycji Strategicznych [od 1 grudnia 2022 r.]
  Przywrócenie terminu na złożenie oświadczeń do promesy w Programie Inwestycji Strategicznych od 1 grudnia 2022 r.
  Czy istnieje odrębna procedura zwrotu VAT za hotele i wynajem auta za granicą
  Pytanie dotyczy VAT płaconego za zagraniczne zakupy - głównie chodzi o hotele, wynajem auta czy benzynę. Czy jest jakaś procedura umożliwiająca zwrot podatku VAT za zakupy (hotele, paliwo etc) zagraniczne? Jeżeli tak, to w jakich wypadkach (czy dotyczy wszystkich krajów, czy tylko UE)?
  Czy wypłacane świadczenie urlopowe może uwzględniać sytuację finansową jednostki?
  PYTANIE: Jeśli pracodawca nie złożył w pierwszym miesiącu informacji o niewypłacaniu świadczenia urlopowego i w danym roku jest do niego zobowiązany, to w jakiej wysokości może wypłacić to świadczenie? Czy wysokość świadczenia musi być kwotą maksymalną wynikającą z przepisów o ZFŚS, czy pracodawca może wypłacić mniejszą kwotę ze względu na finansową sytuację jednostki?
  Z jaką datą należy wypłacić trzynastkę osobie, która przechodzi na emeryturę?
  PYTANIE: Kiedy należy wypłacić trzynastkę osobie, która przechodzi na emeryturę np. w sierpniu? Czy wraz z ostatnią wypłatą, czy musimy ją wypłacić dopiero w pierwszym kwartale roku następnego?
  Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej
  Już 23 listopada 2022 podczas szkolenia Ekspertka Magdalena Grotkiewicz opowie jak przeprowadzić inwentaryzację roczną w jednostce. Podczas szkolenia omówi terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskaże także jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także kto może a kto nie.
  PIP: Czy można ukarać pracownika jednocześnie karą porządkową i odebraniem premii?
  Czy pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową i jednocześnie pozbawić go premii regulaminowej?
  Żołnierze, policjanci, strażacy chcą podwójnej emerytury. Mundurowej i z ZUS
  Żołnierze, policjanci, strażacy chcą otrzymywać emeryturę nie tylko „mundurową”. Ale i z ZUS ze składek, które policjant odprowadził do ZUS już po odejściu z policji pracując np. jako ochroniarz. Wniosą w tej sprawie do premiera petycję. Pomimo, że SN w uchwale z 15 grudnia 2021 r. (sygn. III UZP 7/21) stwierdził kategorycznie, że w takim przypadku należy się tylko jedno ze świadczeń. To orzeczenie jednoznacznie rozstrzyga wszelkie wątpliwości interpretacyjne i nie daje pola do kolejnych.
  6947 zł na ucznia. Zmiany w sposobie obliczania subwencji oświatowej w 2023 r.
  6947 zł – tyle ma wynieść w przyszłym roku tzw. finansowy standard A subwencji oświatowej. Przy podziale mniej zamożne samorządy prowadzące małe szkoły będą mogły liczyć na większe wsparcie.
  Wykaz 23 programów Ministerstwa Kultury w 2023 r. [nabór do 30 listopada 2022 r., linki]
  Do 30 listopada br. można składać wnioski do kilkudziesięciu programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2023 rok. Mogą wziąć w nich udział jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje samorządowe.
  Jak liczyć terminy na poinformowanie pracownika o zmniejszeniu jego etatu lub pensji [przykład]
  Jak liczyć terminy przy wypowiedzeniu zmieniającym?
  Wzór uchwały rady gminy o umorzeniu zaległości z urzędu
  Wzór uchwały rady gminy o umorzeniu zaległości z urzędu
  Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega zajęciu komorniczemu?
  Pracownik zwalnia się za porozumieniem stron. Od kilku lat ma zajęcie komornicze (niealimentacyjne). Czy można doliczyć mu do wynagrodzenia ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Czy ekwiwalent podlega zajęciu?
  Czy środki z PPK wykazuje się w oświadczeniach majątkowych osób publicznych?
  Środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych w pozycji dotyczącej posiadanych zasobów pieniężnych.