Kategorie

Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Zmiany w klasyfikacji budżetowej (środki zagraniczne) - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej (środki zagraniczne) - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.
Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

Klasyfikacja budżetowa - nowe rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

W Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382).

Wprowadzane tym rozporządzeniem zmiany są bardzo obszerne. Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich nowości oraz pełną treść rozporządzenia.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej - SMUP

Nowe rozporządzenie wprowadza m.in. zmiany związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) i w związku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji inicjującym uzgodnienia w tym zakresie z dnia 16 lipca 2020 r., znak: DAPWNWPEFS-751-1-19/2020.

Przypomnijmy, że projekt SMUP został wskazany w strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Rząd w styczniu 2017 roku - jako jedno z zadań o charakterze strategicznym. Celem projektu jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. System ma zapewnić dostęp do wysokiej jakości danych, których pozyskanie ma przyczynić się optymalizacji procesu świadczenia usług publicznych.

W tym zakresie zmiany obejmują treść załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej także "rozporządzenie"), dotyczą:

1) uchylenia rozdziału „01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” oraz utworzenia nowych rozdziałów „01043 Infrastruktura wodociągowa wsi” oraz „01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi”;

2) utworzenia rozdziału „60019 Płatne parkowanie” oraz utworzenia rozdziałów „60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” i „60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” wraz z objaśnieniami, a także utworzenie rozdziału „60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych”;

3) utworzenia rozdziału „70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”;

4) dodania objaśnień do rozdziału „71004 Plany zagospodarowania przestrzennego”;

5) przeniesienia rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie” poprzez uchylenie rozdziału „85401 Świetlice szkolne” oraz utworzenie rozdziału „80107 Świetlice szkolne”;

6) dodania po dziale „926 – Kultura fizyczna” objaśnień określających rozdziały klasyfikacji, które obejmują dochody i wydatki na realizację zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych (tzw. rozdziały usługowe) oraz sposób ujmowania w budżetach tych jednostek wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami wydatki te, co do zasady powinny być ewidencjonowane w każdej jednostce w całości w rozdziale właściwym dla tej jednostki. Przez wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce. 

W przypadku jednak, gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach usługowych dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.

Przedmiotowy podział wiąże się z wypracowaną w ramach projektu SMUP koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe.

Nowe paragrafy dla oświaty - „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”

Natomiast w w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodane zostały nowe paragrafu dla oświaty, tj. pojawiły się następujące zmiany:

a) dodany został paragraf „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragraf „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany te polegają na wyodrębnieniu wynagrodzeń nauczycieli z paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Dotyczą wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, bez względu na status organu prowadzącego i mają umożliwić pozyskiwanie danych dotyczących wydatków na finansowanie wynagrodzeń tej grupy zawodowej;

b) dodanie objaśnień do paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” oraz zmiana objaśnień do paragrafu „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w celu ich doprecyzowania i powiązania z wprowadzanymi niniejszą zmianą paragrafami 479 i 480.

Klasyfikacja budżetowa - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Rozporządzenie z 26 lipca 2021 r. wprowadza zmiany w załączniku nr 7 do rozporządzenia, tj. wprowadza się zmiany, wynikające z wprowadzenia w załączniku nr 4 paragrafów 479 i 480, dotyczące paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników”, pozycji 404003 i pozycji 404004 oraz utworzenia paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”. Zmiany mają charakter porządkowy, wynikający z przeniesienia do nowych paragrafów wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Ponadto, dodaje się pozycję „443004 Wkłady pieniężne na potrzeby zabezpieczenia przedsięwzięć realizowanych przez wojska sojusznicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” w związku z koniecznością rozszerzenia dotychczasowej klasyfikacji wydatków o tę pozycję na potrzeby realizacji umowy zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153).

Pozostałem zmiany w klasyfikacji budżetowej

W noweli, w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, pojawiły się ponadto zmiany m.in. wynikające z przepisów, które dotyczą:

1) zmiany nazwy rozdziału „50003 Agencja Rezerw Materiałowych” na „50003 Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych” w związku z wejściem w życie z dniem 23 lutego 2021 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694), zgodnie z którą Agencja Rezerw Materiałowych stała się Rządową Agencją Rezerw Strategicznych;

2) zmiany nazwy rozdziału 60018 na „60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2338). Przedmiotowa ustawa zmieniła nazwę dotychczasowego Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;

3) zmiany nazwy rozdziału „70021 Towarzystwa budownictwa społecznego” na „70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w związku z wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), zgodnie z którymi nazwa „Towarzystwa budownictwa społecznego” została zastąpiona przez nazwę „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

4) dodania rozdziału: „75004 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”, „75088 Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów”, „75089 Działalność Instytutu Finansów” i „75090 Działalność Instytutu De Republica”;

5) zmiany nazwy rozdziału 75602 na „75602 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego” oraz 75603 na „75603 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w konsekwencji odejścia od podziału podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobieranego od instytucji finansowych oraz pozostałych podmiotów;

6) utworzenia nowych paragrafów dochodów 218 i 609 wraz z objaśnieniami oraz paragrafu 610 w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.): 

- „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

- „609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

- „610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”;

7)  dodania rozdziałów: „75659 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat unijny”, „75660 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat nieunijny” oraz „75661 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej – schemat importu” w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163) dotyczącej tzw. pakietu VAT e-commerce;

8) zmiany w objaśnieniach do paragrafu wydatków „422 Zakup środków żywności” poprzez doprecyzowanie, że paragraf ten obejmuje również wydatki na zakup karmy dla zwierząt oraz ryczałt pieniężny za wyżywienie psów służbowych;

9) utworzenia nowego paragrafu wydatków „858 Wpłata obliczona na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi”. Konieczność dodania nowego paragrafu wynika z wejścia w życie z dniem 1 czerwca br. decyzji (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom, zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 r. została wprowadzona nowa kategoria środka własnego UE oparta na masie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi (tzw. wpłata od plastiku).

Klasyfikacja budżetowa - od kiedy zmiany?

Wprowadzenie zmian nastąpi co do zasady z dniem 1 stycznia 2022 roku. Część zmian natomiast weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. Potrzeba ich wprowadzenia w tym terminie - jak wyjaśnia ustawodawca - wiąże się z przyjęciem regulacji prawnych w zakresie nowej kategorii środka własnego UE, wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. przepisów zmieniających nazwę dotychczasowego Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a także potrzebą wyodrębnienia podziałek klasyfikacji na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto, wprowadzane przepisy dla nowych procedur podatku VAT, obowiązywać mają od 1 lipca 2021 r. Jednostki samorządu terytorialnego będą miały 3 miesiące od dnia ogłoszenia rozporządzenia na dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2021 do zmian wprowadzanych niniejszym rozporządzeniem.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej - treść rozporządzenia z 26 lipca 2021 r.

Poniżej prezentujemy pełną treść rozporządzenia z 26 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale "010 - Rolnictwo i łowiectwo":

- uchyla się rozdział "01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi",

- po rozdziale "01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" dodaje się rozdziały 01043 i 01044 w brzmieniu:

"01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi",

b) w dziale "500 - Handel" rozdział "50003 Agencja Rezerw Materiałowych" otrzymuje brzmienie:

"50003 Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych",

c) w dziale "600 - Transport i łączność":

- rozdział "60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych" otrzymuje brzmienie:

"60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg",

- po rozdziale "60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" dodaje się rozdział 60019, rozdziały 60020 i 60021 wraz z objaśnieniami oraz rozdział 60022 w brzmieniu:

"60019 Płatne parkowanie

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dworców i zintegrowanych węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych",

d) w dziale "700 - Gospodarka mieszkaniowa":

- po rozdziale "70006 Krajowy Zasób Nieruchomości" dodaje się rozdział 70007 w brzmieniu:

"70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy",

- rozdział "70021 Towarzystwa budownictwa społecznego" otrzymuje brzmienie:

"70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe",

e) w dziale "710 - Działalność usługowa" do rozdziału "71004 Plany zagospodarowania przestrzennego" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również odszkodowania i opłaty związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.",

f) w dziale "750 - Administracja publiczna":

- po rozdziale "75003 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej" dodaje się rozdział 75004 w brzmieniu:

"75004 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15",

- po rozdziale "75087 Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji" dodaje się rozdziały 75088-75090 w brzmieniu:

"75088 Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów

75089 Działalność Instytutu Finansów

75090 Działalność Instytutu De Republica",

g) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

- rozdział "75602 Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego" otrzymuje brzmienie:

"75602 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego",

- rozdział "75603 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" otrzymuje brzmienie:

"75603 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",

- po rozdziale "75658 Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych" dodaje się rozdziały 75659-75661 w brzmieniu:

"75659 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat unijny

75660 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat nieunijny

75661 Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat importu",

h) w dziale "801 - Oświata i wychowanie" po rozdziale "80106 Inne formy wychowania przedszkolnego" dodaje się rozdział 80107 w brzmieniu:

"80107 Świetlice szkolne",

i) w dziale "854 - Edukacyjna opieka wychowawcza" uchyla się rozdział "85401 Świetlice szkolne",

j) po dziale "926 - Kultura fizyczna" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:

- 01043, 01044,

- 02001, 02002,

- 40002,

- 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,

- 63003,

- 70005, 70007,

- 71004, 71012, 71015,

- 90001, 90003, 90004, 90005,

- 92503

ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.";

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zdanie "Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669." otrzymuje brzmienie:

"Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 609, 610, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-644, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.",

b) po paragrafie "217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" dodaje się paragraf 218 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

"218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).",

c) po paragrafie "299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" dodaje się paragraf 609 wraz z objaśnieniami oraz paragraf 610 w brzmieniu:

"609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych";

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupa wydatków "Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 472, 476 do 478, 481, 488 do 493 i 495 do 498" otrzymuje brzmienie:

"Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 472, 476 do 481, 488 do 493 i 495 do 498",

b) grupa wydatków "Środki własne Unii Europejskiej 851 do 857" otrzymuje brzmienie:

"Środki własne Unii Europejskiej 851 do 858",

c) w jednostkach samorządu terytorialnego grupa wydatków o symbolu:

- 1400 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "0" " otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą "0" ",

- 1401 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8" " otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8" ",

- 1402 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9" " otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9" ",

- 1403 "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4" " otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 401, 402, 404 do 412, 417, 418, 471, 478 do 480, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4" ",

d) do paragrafu "401 Wynagrodzenia osobowe pracowników" dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Paragraf ten nie obejmuje wynagrodzeń osobowych nauczycieli, o których mowa w paragrafie 479",

e) objaśnienia do paragrafu "404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten:

- obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872),

- nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, o którym mowa w paragrafie 480.",

f) objaśnienia do paragrafu "422 Zakup środków żywności" otrzymują brzmienie:

"Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy, z wyjątkiem wydatków na wyżywienie uczestników szkoleń, klasyfikowanych w paragrafach 455 i 470. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów.

Paragraf ten obejmuje również zakup karmy dla zwierząt oraz ryczałt pieniężny za wyżywienie psów służbowych.",

g) po paragrafie "478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych" dodaje się paragrafy 479 i 480 w brzmieniu:

"479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli",

h) po paragrafie "857 Wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto" dodaje się paragraf 858 w brzmieniu:

"858 Wpłata obliczona na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi";

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w paragrafie "401 Wynagrodzenia osobowe pracowników":

- pozycja "401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" otrzymuje brzmienie:

"401003 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",

- pozycja "401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" otrzymuje brzmienie:

"401004 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",

- uchyla się pozycję "401005 Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" oraz pozycję "401006 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",

- pozycja "401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" otrzymuje brzmienie:

"401008 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",

- uchyla się pozycję "401009 Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",

b) w paragrafie "404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne":

- pozycja "404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela" otrzymuje brzmienie:

"404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",

- uchyla się pozycję "404004 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",

c) w paragrafie "443 Różne opłaty i składki" po pozycji "443003 Pozostałe opłaty i składki" dodaje się pozycję 443004 w brzmieniu:

"443004 Wkłady pieniężne na potrzeby zabezpieczenia przedsięwzięć realizowanych przez wojska sojusznicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",

d) po paragrafie "459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" dodaje się paragraf 479 w brzmieniu:

"479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

479001 Wynagrodzenia dla nauczycieli

479002 Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla nauczycieli

479003 Nagrody uznaniowe dla nauczycieli".

§ 2.

1. W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2021 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a i b, lit. c tiret drugie, lit. d-f, lit. g tiret pierwsze i drugie, lit. h-j, pkt 3 lit. a i c-g oraz pkt 4 mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2022.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, pkt 2 oraz pkt 3 lit. b i h, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;

2) § 1 pkt 1 lit. g tiret trzecie, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.;

3) § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1382

Poszerzaj swoją wiedzę korzystając z naszego programu >>
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Sprawozdawczość Budżetowa – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

  Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

  Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

  Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?