| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Czy na wyciągi bankowe wydrukowane z systemu należy nanosić dekretację

Czy na wyciągi bankowe wydrukowane z systemu należy nanosić dekretację

W naszej jednostce wyciągi bankowe drukowane są bezpośrednio z systemu bankowego i księgowane bez nanoszenia na nie dekretacji. Kontrolujący jako zarzut postawili nam właśnie brak tych dekretacji, czy mieli rację?

Z art. 4 ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki zobowiązane są stosować przyjęte zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finanso­wą oraz wynik finansowy, natomiast ust. 4 tego artykułu wskazuje, że jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszcze­nia. Czy jeżeli zapis taki znajdzie się w polityce rachunkowości, będzie to działa­nie prawidłowe, zwalniające jednostkę z obowiązku nanoszenia tej dekretacji?

Jednostka jest zobowiązana do nanoszenia dekreta­cji na wydrukowanych wyciągach bankowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), przyjęte zasady (polityka) rachunkowości to wy­brane i stosowane przez jednostkę rozwiązania, dopusz­czone ustawą, w tym także określone w MSR, zapew­niające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Istotne jest, że art. 14 ust. 2 uor wskazuje na to, że:

 • zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane,
 • sumy zapisów (obroty) - liczone są w sposób ciągły, a sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzo­nymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Zobacz również: Kontrasygnata skarbnika gminy

Nato­miast art. 21 ust. 1 uor ustala, że dowód księgowy powi­nien zawierać co najmniej:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfi­kacyjnego,
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących ope­racji gospodarczej,
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został spo­rządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowo­du do ujęcia w księgach rachunkowych przez wska­zanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księ­gach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Zgodnie z ust. 1a tego przepisu, możliwe jest zaniecha­nie zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:

 • w ust. 1 pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
 • w ust. 1 pkt 6 (m.in. dekretacji), jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych. W opisanym przypadku kluczowe jest to, że wy­ciągi bankowe są drukowane przez jednostkę. Jeśli wy­ciąg bankowy pozostałby w postaci elektronicznej i był zaksięgowany z uwzględnieniem zasad określonych w art. 20 ust. 5 uor, to nie byłoby możliwe zadekreto­wanie go w sposób tradycyjny (pieczątką dekretacyjną czy określeniem Wn, Ma na wyciągu). Z tego przepisu wynika bowiem, że przy prowadzeniu ksiąg rachun­kowych przy użyciu komputera za równoważne z do­wodami źródłowymi uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za po­średnictwem urządzeń łączności (wydrukowany wy­ciąg będzie dopiero księgowany i z chwilą udostępnie­nia przez bank nie został automatycznie zaksięgowany - gdyby był automatycznie księgowany, technika taka zwalniałaby z dekretacji tego wyciągu bankowego), in­formatycznych nośników danych lub tworzone według algorytmu (programu) na podstawie informacji zawar­tych już w księgach, przy zapewnieniu, że podczas re­jestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące warunki:
 • uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych;
 • możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich wpro­wadzenie;
 • stosowana procedura zapewnia sprawdzenie po­prawności przetworzenia odnośnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów;
 • dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpo­wiednio chronione, w sposób zapewniający ich nie­zmienność, przez okres wymagany do przechowy­wania danego rodzaju dowodów księgowych.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 14 ust. 2, art. 20 ust. 5, art. 21 ust. 1, art. 22 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1100)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

A zatem po wydrukowaniu wyciągu bankowego mamy obowiązek naniesienia na ten dokument m.in. dekretacji, zważywszy, że art. 22 uor stanowi, że dowo­dy księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rze­czywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne od błędów rachunko­wych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

Czytaj także

Aktualizacja: 05.11.2014

Ekspert:

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia

Księgowość budżetowa/ Fot. Fotolia
Księgowość budżetowa/ Fot. Fotolia

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »