Kategorie

Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie

Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie./ fot. Fotolia
Utracony podatek zwracają gminom Wody Polskie./ fot. Fotolia
Fotolia
Z opodatkowania daniną od nieruchomości zwolnione są m.in. należące  do Skarbu Państwa grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,  jezior oraz co do zasady zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Z tytułu tego zwolnienia  gminom przysługuje rekompensata. Utracone dochody podatkowe ma samorządom wyrównać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Instytucja zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za grunty pod określonego rodzaju wodami nie jest instytucją nową. Została zapisana w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), w szczególności w jej art. 7 ust. 1 pkt 8a. O ile jednak, zgodnie z ustępem 6 tego artykułu, zwrotem utraconego przez gminy dochodu podatkowego z tytułu zwolnienia z daniny od nieruchomości należących do Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami zajmowały się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o tyle - po uchwaleniu 20 lipca 2017 r. ustawy - Prawo wodne (dalej: Prawo wodne) - sytuacja uległa zmianie. Zaś szczegółowe zasady zwrotu gminom utraconych dochodów podatkowych (w szczególności tych za rok 2017) uregulowała obowiązująca od 20 września 2018 r. ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

W czym tkwi problem roku 2017

W praktyce po wejściu w życie nowych przepisów pojawiła się wątpliwość, z jakich środków rekompensować gminom dochody utracone w 2017 roku. Trzeba przecież podkreślić, że system rekompensat ma charakter deklaratoryjny. Na początku roku 2018 (a więc już w trakcie obowiązywania nowych przepisów Prawa wodnego) gminy próbowały wnioskować o zwrot utraconych dochodów do Wód Polskich, mimo iż ich utrata nastąpiła jeszcze w czasie, gdy odpowiedzialne za zwroty były wojewódzkie fundusze. Powstało zatem pytanie, czy Wody Polskie są podmiotem właściwym dla zwrotu środków utraconych w poprzednim stanie prawnym. Wojewódzkie fundusze na początku roku 2018 informowały gminy, że nie są podmiotem właściwym dla kierowania wniosków w tym zakresie.

Precyzyjne rozwiązanie

Obowiązująca od 20 września br. nowelizacja stanowi odpowiedź na sygnalizowany powyżej problem. Ustawodawca tym razem bardzo precyzyjnie wskazał, że rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2017 oraz lata poprzednie będą dokonywać wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zob. art. 9 ust. 1 nowelizacji). Oznacza to, że gminy o zwrot utraconych dochodów podatkowych za rok 2017 powinny wnioskować według dotychczasowych zasad. Ta sama reguła dotyczyć będzie lat wcześniejszych w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub w związku z wydaniem przez organ podatkowy nowej decyzji. Aby uniknąć wszelkich możliwych wątpliwości, ustawodawca w omawianej nowelizacji przewidział przepis przejściowy, precyzyjnie regulujący problematykę trybu zwrotu gminom utraconych dochodów za rok 2017 i lata wcześniejsze.

Warto w tym miejscu podkreślić, że uregulowana w art. 9 nowelizacji procedura dotyczy wyłącznie okresu przejściowego oraz okresów, w których podmiotem właściwym do zwrotu środków pozostawały wojewódzkie fundusze. Jeżeli chodzi o rok 2018 i lata następne, procedura nadal regulowana będzie rozporządzeniem. W stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego zmieniono jedynie zakres podmiotowy upoważnienia do jego wydania. Obecnie rozporządzenie określające tryb oraz wzór wniosku o zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości wydawane będzie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, nie zaś ministra właściwego do spraw środowiska (zob. art. 7 ust. 7 u.p.o.l.).

Zobacz: Podatki

Wnioski o zwrot dochodów za rok 2017

W art. 9 ustawy nowelizującej ustawodawca określił tryb, w jakim gminy powinny dochodzić rekompensaty. Analiza wskazanego powyżej przepisu oraz poprzednio obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie nie wykazuje istotnych różnic. Procedura nadal posiada charakter wnioskowy. Gminy obowiązane są złożyć stosowny wniosek (którego wzór stanowi załącznik do ustawy nowelizującej) oraz określić w nim podstawę opodatkowania dla gruntów, które według stanu na dzień 31 grudnia roku 2017 (lub roku, za który składany jest wniosek - w przypadku np. skorygowania deklaracji podatkowej za rok wcześniejszy) korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a u.p.o.l. Poza podstawą opodatkowania gminy obowiązane będą wskazać stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek, oraz wysokość faktycznie utraconych dochodów.

Najistotniejszą zmianą w stosunku do procedury obowiązującej do końca roku 2017 jest zmiana, która wynika z samej istoty nowelizacji. Mowa tutaj o terminie złożenia wniosku o rekompensatę dochodów za rok 2017. Ustawodawca postanowił, że gminy będą miały na przygotowanie i złożenie wniosku 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (zob. art. 16 nowelizacji). Dniem tym był 20 września 2018 r. Oznacza to, że gminy w nieprzekraczalnym terminie do 20 października br. musiały złożyć stosowne wnioski (oczywiście termin ten dotyczy wyłącznie wniosków, które składane będą za rok 2017). Co niezwykle ważne - podobnie jak w poprzednio obowiązującej procedurze - wnioski, które zostaną złożone po ustawowym terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Ważne jest również, aby wniosek został złożony na ustawowo określonym wzorze (wzór ten podobnie jak cała procedura nie uległ zmianie w stosunku do obowiązującego do końca roku 2017). Podobnie jak poprzednio wniosek obarczony brakami formalnymi, nieuzupełniony w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do usunięcia braków, pozostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Podsumowanie

Omawiana nowelizacja niewątpliwie precyzuje procedurę ubiegania się o zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości. Należy podkreślić, że prezentowane w omawianej ustawie rozwiązanie dotyczy wyłącznie okresów przeszłych, to jest roku 2017 oraz lat wcześniejszych. Jeżeli chodzi o dochody utracone w roku bieżącym, tj. w 2018 roku, procedura określona zostanie dopiero w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 7 ust. 7 u.p.o.l. ©℗

Paweł Grzybowski

pracuje w dziale doradztwa podatkowego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami prawa podatkowego, w szczególności podatkami od nieruchomości, rolnym oraz leśnym

Podstawy prawne

art. 9, art. 16 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)

art. 483 ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)

art. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1722)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  29 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Projekt budżetu na 2022 rok przyjęty przez rząd

  Budżet 2022 - Rada Ministrów przyjęła projekt. Zakłada on, że dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł a wydatki - 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

  Podwyżka dla policji, straży pożarnej i granicznej 2022

  Podwyżka dla policji, straży pożarnej i granicznej od 1 stycznia 2022. Ile wyniesie?

  Twórca na etacie a koszty uzyskania przychodów

  Nie ma przeszkód, aby w ramach stosunku pracy lub innego pokrewnego stosować, obok „zwykłych” kosztów pracowniczych, także tzw. koszty autorskie wynoszące 50% przychodu. Zdarza się to szczególnie często w instytucjach kultury. Jednak aby to było możliwe, trzeba spełnić warunki wskazywane zarówno przez fiskusa, jak i orzecznictwo sądowe.

  Podejrzenie nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego podstawą do kontroli pracodawcy

  Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych. Czynności kontrolne podejmuje przede wszystkim w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie niewłaściwego korzystania z absencji pracownika.

  Rada gminy jest właściwa do przekazywania petycji innym organom

  Organem uprawnionym do kwalifikacji petycji i przekazania jej organowi właściwemu do rozpatrzenia jest rada gminy. Przysługujących jej w tym zakresie kompetencji nie może scedować na inne podmioty - np. na przewodniczącego rady gminy.

  Obowiązek stosowania oznaczenia TP

  Czy należy oznaczać symbolem TP fakturę wystawioną na czynsz za stację uzdatniania wody dla spółki gminnej pn. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Z. sp. z o.o.?

  Jak zaklasyfikować wydatki gminy na nagrodę za wskazanie sprawcy dewastacji mienia

  Gmina planuje ująć w planie finansowym wydatek na nagrodę za wskazanie sprawcy dewastacji mienia komunalnego. Czy tego typu wydatek jest zgodny z klasyfikacją wydatków budżetowych i nie będzie stanowił przekroczenia dyscypliny finansów publicznych?

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

  Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?