REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Zmiany w klasyfikacji budżetowej./ fot. Fotolia
Zmiany w klasyfikacji budżetowej./ fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Z dniem 16 lipca 2019 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Tekst zawiera zestawienie zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem.

Zmiany obejmują wybrane rozdziały i paragrafy ujęte w:

REKLAMA

 • załączniku nr 2 "Klasyfikacja rozdziałów" - patrz: tabela 1,
 • załączniku nr 3 "Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)" - patrz: tabela 2,
 • załączniku nr 4 "Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)" - patrz: tabela 3,
 • załączniku nr 5 "Klasyfikacja paragrafów przychodów" - patrz: tabela 4,
 • załączniku nr 6 "Klasyfikacja paragrafów rozchodów" - patrz: tabela 5,
 • załączniku nr 7 "Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego" - patrz: tabela 6.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Tabela 1. Zmiany w załączniku nr 2 - Klasyfikacja rozdziałów

Załącznik nr 2 - Klasyfikacja rozdziałów

Data obowiązywania

zmieniono

rozdział 05504 "Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego"

Komentarz: Zmiana nazwy rozdziału jest skutkiem wejścia w życie ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Utworzono nowy centralny organ administracji rządowej - Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, który zastąpi działających dotychczas trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Nowy organ będzie wykonywał swoje obowiązki poprzez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.

rozdział 75074 "Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju"

Komentarz: Zmiana wprowadzona w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Nowelizacja jest uzasadniona przyznaniem wymienionych świadczeń rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego.

rozdział 75633 "Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej"

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku, o którym mowa w art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

Komentarz: Zmiana jest następstwem wejścia w życie ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki"

Komentarz: Zmiana brzmienia rozdziału ma charakter doprecyzowujący. W rozdziale tym ujmowane będą wszystkie zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, a nie tylko typowe kredyty i pożyczki.

rozdział 80140 "Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego"

Komentarz: Zmiana nazwy rozdziału jest związana z przekształceniem z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowych placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w centra kształcenia zawodowego, zgodnie z ustawą z 22 listopada 2018 r. zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

objaśnienia do rozdziału 80153

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148. z późn.zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Komentarz: Zgodnie z art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 września 2019 r. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych lub przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej stają się szkołami polskimi w rozumieniu art. 4 pkt 29d ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Począwszy od roku szkolnego 2020/2021, tylko uczniowie szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej będą mieli zapewnione prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wykreślone zostały wyrazy "gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum".

objaśnienia do rozdziału 85501

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn.zm.), w szczególności środki na:

 • świadczenie wychowawcze,
 • koszty obsługi,
 • rejestr centralny.

W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ujmować należy odpowiednio w rozdziałach "85508 Rodziny zastępcze" i "85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych".

objaśnienia do rozdziału 85504

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na świadczenie dobry start oraz na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

objaśnienia do rozdziału 85510

W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Komentarz: Zmiana w rozdziałach 85501, 85504 oraz 85510 wprowadzona została w związku z wejściem w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowe brzmienie ma na celu umożliwienie ewidencjonowania środków na realizację przyznanych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Natomiast świadczenie pobierane przez dyrektora domu pomocy społecznej ujmowane będzie w rozdziale 85501.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

23 VII 2019 r.

z mocą

od 1 I 2019 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 VII 2019 r.

23 VII 2019 r.

z mocą

od 1 I 2019 r.

1 VII 2019 r.

dodano

rozdział 730020 "Działalność Sieci badawczej Łukasiewicz"

Komentarz: Utworzenie rozdziału ma na celu wprowadzenie zmian umożliwiających klasyfikowanie środków dla Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukaszewicz.

rozdział 75637 "Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z niezrealizowanych zysków"

Rozdział ten obejmuje wpłaty z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie rozdziału 5a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Komentarz: Patrz uwagi do rozdziału 75633.

1 IV 2019 r.

23 VII 2019 r.
z mocą od

1 I 2019 r.

uchylono

rozdział 72002 "Inne jednostki usług informatycznych"

Komentarz: Rozdział został uchylony w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań przez jednostki służb statystyki publicznej - urzędy statystyczne nie posiadają w swojej strukturze wydzielonych jednostek usług informatycznych. Zadania informatyczne realizowane przez urzędy mają głównie charakter wspierający dla ich działalności administracyjnej wynikającej z ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, zatem zadania te klasyfikowane są wyłącznie w dziale 750 "Administracja publiczna".

1 I 2020 r.

Tabela 2. Zmiany w załączniku nr 3 - Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Załącznik nr 3 - Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)

Data obowiązywania

zmieniono

§ 015 "Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra"

Komentarz: Przed nowelizacją podatek od wydobycia niektórych kopalin obejmował wyłącznie wydobycie miedzi oraz srebra. Ustawą z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin wprowadzono zmiany, w konsekwencji których, począwszy od 1 stycznia 2016 r., opodatkowaniem objęte zostało dodatkowo wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Równocześnie przewidziano, że podatek od wydobycia tych dwóch kopalin będzie pobierany od 1 stycznia 2020 r.

§ 020 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej"

Paragraf ten obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komentarz: Patrz uwagi do rozdziału 75633.

§ 076 "Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności"

Komentarz: Brzmienie paragrafu zmieniono w związku z wejściem w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

§ 216 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"

Komentarz: Zmiana jest wynikiem wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej zmiany w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 252 "Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych"

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu, o których mowa w art. 371 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Komentarz: Zmiana nazwy i odwołanie do art. 371 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym w objaśnieniach pozwoli na klasyfikowanie w tym paragrafie wszystkich subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

§ 644 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"

Komentarz: Zmiana jest wynikiem wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej zmiany w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

23 VII 2019 r.

z mocą

od 1 I 2019 r.

1 VII 2019 r.

1 IV 2019 r.

1 VII 2019 r.

dodano

§ 016 "Specjalny podatek węglowodorowy"

Komentarz: Paragraf ten dodano w związku ze zbliżającym się terminem poboru specjalnego podatku węglowodorowego, który zgodnie z przepisem art. 35 ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym ma być płacony od przychodów uzyskanych po dniu 1 stycznia 2020 r.

§ 017 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków"

Paragraf ten obejmuje wpłaty z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 30da-30di ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Komentarz: Patrz uwagi do rozdziału 75633.

§ 022 "Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego"

Komentarz: Patrz uwagi do § 015.

1 I 2020 r.

23 VII 2019 r.
z mocą od

1 I 2019 r.

1 I 2020 r.

Tabela 3. Zmiany w załączniku nr 4 - Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)

Załącznik nr 4 - Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)

Data obowiązywania

zmieniono

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 498.

Wydatki majątkowe 601 do 603, 605 do 608, 611 do 623, 625 do 636, 641 do 645, 651 do 659, 661 do 667, 669 i 680.

Obsługa długu publicznego 801 do 804 i 806 do 814.

Grupa wydatków o symbolu 1810 "Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) 801, 804, 806, 807, 809 i 811 do 813 paragrafy z dowolną czwartą cyfrą".

Grupa wydatków o symbolu 1600 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "0", "3", "4".

Grupa wydatków o symbolu 1601 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "1", "5", "7", "8".

Grupa wydatków o symbolu 1602 "Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 605, 606, 613 do 615, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą "2", "6", "9".

§ 216 "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"

Komentarz: Zmiana jest wynikiem wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 250 "Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, niezaliczanych do sektora finansów publicznych"

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu, o których mowa w art. 371 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Komentarz: Zmiana nazwy i odwołanie do art. 371 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym w objaśnieniach pozwoli na klasyfikowanie w tym paragrafie wszystkich subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

§ 252 "Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych"

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu, o których mowa w art. 371 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dla jednostek zaliczanych d sektora finansów publicznych.

Komentarz: Zmiana nazwy i odwołanie do art. 371 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym w objaśnieniach pozwoli na klasyfikowanie w tym paragrafie wszystkich subwencji dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

§ 498 "Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)"

W paragrafie tym ujmuje się między innymi wydatki z tytułu zwrotu środków do Komisji Europejskiej oraz do budżetu państwa, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, w tym w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Komentarz: Aktualizacja brzmienia § 498 wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniego paragrafu, przewidującego zwroty z tytułu rozliczeń w ramach środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

§ 644 "Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"

Komentarz: Zmiana jest wynikiem wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej zmiany w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

23 VII 2019 r.

z mocą

od 1 I 2019 r.

23 VII 2019 r.

z moca

od 1 I 2019 r.

23 VII 2019 r.

z mocą

od 1 I 2019 r.

23 VII 2019 r.

z mocą

od 1 I 2019 r.

23 VII 2019 r.

z mocą

od 1 I 2019 r.

1 VII 2019 r.

1 IV 2019 r.

1 IV 2019 r.

1 IV 2019 r.

1 I 2020 r.

1 VII 2019 r.

dodano

§ 492 "Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy"

Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki.

Komentarz: Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmieniony przepis art. 243 ust. 1 uofp skutkuje objęciem limitem spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - oprócz kredytów i pożyczek - wszystkich zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki, inne niż kredyt i pożyczka - są spłacane także wydatkami. W związku z tym konieczne jest wyodrębnienie nowych paragrafów wydatkowych zarówno bieżących, jak i majątkowych.

§ 615 "Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy"

Paragraf ten obejmuje wydatki majątkowe na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki.

Komentarz: Patrz uwagi do § 492.

§ 804 "Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy"

Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki - niezależnie od terminu zaciągnięcia zobowiązania.

Komentarz: Patrz uwagi do § 492.

Zastosowanie do zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.

Zastosowanie do zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r.

23 VII 2019 r.

z mocą

od 1 I 2019 r.

Tabela 4. Zmiany w załączniku nr 5 - Klasyfikacja paragrafów przychodów

Załącznik nr 5 - Klasyfikacja paragrafów przychodów

Data obowiązywania

dodano

§ 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach"

Komentarz: Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmieniony przepis art. 217 ust. 2 uofp rozszerza źródła finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym w celach kontrolnych konieczne jest wyodrębnienie nowych paragrafów przychodowych określających źródła finansowania wskazane w znowelizowanym art. 217 uofp.

§ 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"

Komentarz: Patrz uwagi do § 905.

§ 907 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"

Paragraf ten obejmuje przychody przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia.

Komentarz: Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmienione przepisy art. 243 ust. 3b uofp umożliwiają dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Efektem tych zmian będzie zwiększenie przestrzeni do dokonywania wydatków przez JST. Uwolnione w ten sposób środki finansowe mogą zostać przeznaczone przez JST np. na inwestycje. W związku z powyższym zasadne jest posiadanie informacji o restrukturyzacji i wcześniejszej spłacie długu. Informacje uzyskane z dodawanych paragrafów mogą być także przydatne w procesie weryfikacji wyłączeń z ograniczeń w limicie spłaty, ponieważ pozwolą na zidentyfikowanie przepływów związanych zarówno z pozyskiwaniem przychodów na spłatę wcześniejszych zobowiązań, jak i samą spłatą zobowiązań.

objaśnienia do § 957

Paragraf ten obejmuje rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia, w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego.

Komentarz: Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

Tabela 5. Zmiany w załączniku nr 6 - Klasyfikacja paragrafów rozchodów

Załącznik nr 6 - Klasyfikacja paragrafów rozchodów

Data obowiązywania

dodano

§ 965 "Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego"

Paragraf ten obejmuje rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia, w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu.

Komentarz: Zmiana ma charakter dostosowujący w związku z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmienione przepisy art. 243 ust. 3b uofp umożliwiają dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Efektem tych zmian będzie zwiększenie przestrzeni do dokonywania wydatków przez JST. Uwolnione w ten sposób środki finansowe mogą zostać przeznaczone przez JST np. na inwestycje. W związku z powyższym zasadne jest posiadanie informacji o restrukturyzacji i wcześniejszej spłacie długu. Informacje uzyskane z dodawanych paragrafów mogą być także przydatne w procesie weryfikacji wyłączeń z ograniczeń w limicie spłaty, ponieważ pozwolą na zidentyfikowanie przepływów związanych zarówno z pozyskiwaniem przychodów na spłatę wcześniejszych zobowiązań, jak i samą spłatą zobowiązań.

1 I 2020 r.

Tabela 6. Zmiany w załączniku nr 7 - Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego

Załącznik nr 7 - Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego

Data obowiązywania

zmieniono

pozycja 307004 "Należności pieniężne przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa"

pozycja 307005 "Należności pieniężne przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa"

Komentarz: Celem wprowadzonej zmiany jest rozdzielenie wydatków poniesionych na osoby (głównie żołnierzy) skierowane oraz osoby wyznaczone do pełnienia służby poza granicami państwa, a także osoby skierowane na naukę za granicą.

Zmiana ma ponadto na celu ujednolicenie nomenklatury stosowanej w różnych aktach prawnych.

Konieczne jest również jednoznaczne określenie pozycji wydatku dla należności wypłacanych w związku ze skierowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa. Skierowanie do pełnienia służby poza granicami państwa stanowi najczęściej występujący tryb przebywania żołnierza poza krajem i dotyczy żołnierzy posiadających status obserwatora, skierowanych do kwater głównych, dowództw, sztabów misji organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych, w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa - misji pokojowych, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu (Polskie Kontyngenty Wojskowe), w składzie jednostek wojskowych w celu udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych, a także w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki wojskowej i sprawowania działalności kontrolnej tej jednostki.

pozycja 307009 "Zasiłki za zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, ryczałt z tytułu przeniesienia"

Komentarz: Zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji wydatków do aktualnie obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi należności dla żołnierzy, tj. ustawą z 11 września 2013 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i aktami wykonawczymi, dodatek za rozłąkę umiejscowiony jest w grupie świadczeń socjalno-bytowych, a nie jak wcześniej - w grupie wydatków związanych z przeniesieniami i osiedleniami żołnierzy. Celowe zatem jest przeniesienie "należności za rozłąkę" z pozycji 307009 do pozycji 307015 oraz dodanie "zwrotu kosztów przejazdów i codziennych dojazdów", ponieważ należności te wynikają z tego samego przepisu (obecnie zwrot tych kosztów nie widnieje w żadnej z pozycji klasyfikacji, co skutkuje przypisywaniem tego rodzaju wydatku do różnych pozycji księgowych). Z kolei wykreślenie "dopłat do wypoczynku" z pozycji 307015 podyktowane jest faktem, że dopłata ta zakwalifikowana została do grupy "innych świadczeń socjalno-bytowych", które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją umiejscowione są w pozycji 307016.

pozycja 307014 "Pozostałe należności, w tym w szczególności: wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych"

Komentarz: Przed nowelizacją "należność za służby dyżurne", umiejscowiona w pozycji 307014 klasyfikacji, stanowiła dodatkowe wynagrodzenie za czynności powierzone wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe żołnierzy, zgodnie z § 3 pkt lb rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia. Zasadne jest zatem wyłączenie tego wydatku z pozycji 307014 i przeniesienie do grupy wydatków związanych z powierzeniem czynności wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe obok takich czynności jak dyżury bojowe, dyżury poszukiwawczo-ratownicze, dyżury medyczne, zajęcia dydaktyczne, loty próbne i inne wymienione w tym przepisie.

pozycja 307015 "Dodatek za rozłąkę oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem oraz codziennych dojazdów"

Komentarz: Patrz uwagi do pozycji 307009.

pozycja 307016 "Inne świadczenia socjalno-bytowe"

Komentarz: Zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zawodowemu przysługują (w określonych przypadkach): dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów przejazdów, codziennych dojazdów oraz inne świadczenia socjalno-bytowe. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych także użyto pojęcia "innych świadczeń socjalno-bytowych" (§ 1 pkt 3 ). W związku z tym niezbędna jest zmiana opisu pozycji 307016 klasyfikacji z "pozostałych świadczeń socjalno-bytowych" na "inne świadczenia socjalno-bytowe".

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

dodano

pozycja 307018 "Należności pieniężne przysługujące skierowanym na naukę za granicą"

Komentarz: Patrz uwagi do pozycji 307004 i 307005.

pozycja 307019 "Dodatkowe wynagrodzenie: za czasowe pełnienie obowiązków służbowych, wykonanie czynności powierzonych, w tym za służby dyżurne"

pozycja 307020 "Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych"

Komentarz: Zmiana w pozycjach 307019, 307020 oraz 417003 i 417004 ma charakter porządkowy i ma na celu właściwe zgrupowanie wydatków różnych pod względem nazewnictwa, jednak zbieżnych co do ich charakteru. Trudno bowiem zaliczyć ten katalog należności do wynagrodzeń bezosobowych. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane są zasadniczo z tytułu zawarcia umów zleceń, umów o dzieło, zastępstwa w postępowaniu sądowym, udziału w radach nadzorczych, zarządach, kolegiach itp. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w przypadku powierzenia np. jednej z czynności wykraczającej poza zadania wynikające z zajmowanych stanowisk służbowych żołnierz obligatoryjnie nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Nie ma zatem mowy o jakiejkolwiek uznaniowości ze strony powierzającego daną czynność co do samej wypłaty należności. Ponadto przełożony powierzający daną czynność jest do niej niejako przymuszony, gdyż obowiązek ten wynika z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania danej jednostki.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

uchylono

pozycja 417003 "Dodatkowe wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków służbowych oraz wykonanie czynności powierzonych"

pozycja 417004 "Dodatkowe wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych"

Komentarz: Patrz uwagi do pozycji 307019 oraz 307020.

1 I 2020 r.

1 I 2020 r.

Podstawy prawne

 • załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1363)

 • rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363)

©℗

Magda Grotkiewicz

prawnik specjalizujący się w tematyce finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, redaktor prwoadzący dwutygodnik "Rachunkowość Budżetowa"

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rusza program "Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie". Samorządy mogą składać wnioski do 30 sierpnia

W czwartek, 25 lipca odbyła się konferencja z udziałem wiceministry rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandry Gajewskiej. Tematem konferencji był nowy program dla gmin bez opieki żłobkowej w ramach Aktywnego Malucha – "Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie". Wnioski można składać do 30 sierpnia.

ZUS przestawił się na mLegitymacje. Jak z nich korzystać?

Elektroniczna mLegitymacja to duże ułatwienie dla emerytów i rencistów. Można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż prawie 800 tysięcy seniorów porzuciło plastik.

Świadczenie „Aktywny rodzic” i inne nowości w klasyfikacji budżetowej

23 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Co się zmieni i od kiedy?

82 mln zł środków na dofinansowania do remontów dróg samorządowych na 2025 r. w województwie śląskim

W środę, 24 lipca wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, o tym, że rusza nabór na dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok. W województwie lubelskim nabór ruszy w piątek, 26 lipca. Środki z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na remonty dróg powiatowych i gminnych, a także na inne inwestycje, które zwiększą bezpieczeństwo ruchu.

REKLAMA

5 000 zł na jedno koło gospodyń wiejskich i prawo do dofinansowania dla wszystkich kół gospodyń wiejskich z gmin, w których frekwencja w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych przekroczyła 60 proc. W Dzienniku Ustaw ukazała się już nowelizacja

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia dotycząca prawa do dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich z gmin,  w których frekwencja w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych przekroczyła 60 proc. Dofinansowanie będzie przysługiwało nie tylko kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W 2024 roku przeciętny pracownik skorzysta z nawet 35 dni urlopu oraz dodatkowych zwolnień z pracy. Co z urlopem w 2025 r.

W ostatnim czasie do kodeksu pracy wprowadzono wiele nowych rozwiązań, dzięki którym pracownicy mogą uzyskać dodatkowe dni wolne od pracy. Chodzi m.in. o wprowadzenie dodatkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego. Sprawdź, jakie jeszcze dodatkowe zwolnienia i urlopy przysługują pracownikom, ile są płatne oraz jak je uzyskać.

Dni wolne od pracy w drugiej połowie 2024 roku i w 2025 r. [KALENDARZ — DŁUGIE WEEKENDY]

W 2024 r. uwzględniając wszystkie dni wolne i weekendy wypada 115 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy przypadają długie weekendy w drugiej połowie 2024 r. Możesz już także wstępnie zaplanować wolne w 2025 r.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

REKLAMA

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

REKLAMA