Kategorie

Sprawozdawczość – niezbędna dla prawidłowego rozliczenia wydatków w programach UE

Pokrzycka-Walczak Magdalena
Sprawozdawczość. /Fot. Fotolia
inforCMS
Kończąca się powoli perspektywa finansowa 2007–2013 oznacza konieczność szczegółowej sprawozdawczości poniesionych wydatków oraz kontroli prawidłowości ich wydawania. Chociaż dla samorządów regionów nie jest to informacja nowa, to jednak warto przygotować się na ewentualne problemy, które mogą wyniknąć w przypadku przesłania do Komisji Europejskiej niepełnych danych, sprawozdawanych w związku z dokonanymi wydatkami.

Reklama

Nie jest wykluczone, że w sytuacji zwiększenia liczby sprawozdań, wynikającej z zamykania poszczególnych konkursów i programów sytuacje problematyczne mogą i będą zdarzać się coraz częściej. – Przypadki odesłania do korekty poświadczenia i deklaracji wydatków są sporadyczne – tłumaczy Piotr Popa, rzecznik prasowy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Do końca 2012 roku zdarzyło się to jeden raz.

Zdaniem rzecznika MRR, najczęściej wykrywanymi nieprawidłowościami, stwierdzanymi przez instytucje zaangażowane w system wdrażania regionalnych programów operacyjnych (RPO) w naszym kraju, są naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych, co skutkuje zazwyczaj koniecznością nałożenia korekt finansowych. – Zdarza się także, że do refundacji zgłoszone zostały wydatki, które nie powinny być objęte dofinansowaniem ze względu na brak ich wyszczególnienia w katalogu tzw. kosztów kwalifikowanych, zamieszczonych w szczegółowych wytycznych do poszczególnych RPO – mówi Piotr Popa.

Prawidłowa realizacja projektu, potwierdzona w trakcie weryfikacji wydatków i podczas kontroli przez właściwą instytucję, gwarantuje wypłatę środków na realizację projektu zgodnie z zapisami umowy.

Z punktu widzenia zasad wdrażania RPO usunięcie nieprawidłowości polega na przedstawieniu Komisji Europejskiej dokumentów potwierdzających rozliczenie wydatków poniesionych prawidłowo, czyli kwalifikujących się do dofinansowania, zgodnie z wytycznymi. Wydatki niekwalifikowalne ponoszone są z kosztów własnych beneficjentów. Jeżeli KE stwierdzi, że dany wydatek, uznany za kwalifikowalny, jest faktycznie niekwalifikowalny, kwotę wydaną niezgodnie z przeznaczeniem należy zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia powstania kosztu.

Zobacz również serwis: Sprawozdawczość

Zgłaszanie problemów lub nieprawidłowości

W przyjętym w naszym kraju systemie zarządzania i kontroli w ramach RPO instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programów w 16 województwach są instytucje zarządzające (IZ), którymi są zarządy poszczególnych województw. – To Instytucja Zarządzająca – lub inna instytucja na poziomie regionalnym, której IZ zleciła wdrażanie działania, np. Agencja Rozwoju Regionalnego – jest stroną umowy z beneficjentami, którzy realizują projekty – informuje Piotr Popa. – Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane bezpośrednio z instytucją, która jest stroną umowy.

Wielkopolskie doświadczenie i rady

Reklama

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (WRPO) Instytucja Zarządzająca sporządza poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IZ do Instytucji Certyfikującej (IC) w ramach RPO, w którym zawarte są wydatki na podstawie zatwierdzonych w danym miesiącu wniosków o płatność – wyjaśnia Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – Poświadczenie od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej przesyłane jest do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) – konkretnie do Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Urzędzie Wojewódzkim. IPOC po zweryfikowaniu poświadczenia od IZ do IC przekazuje je dalej, do IC (konkretnie jest to Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).

Po zatwierdzeniu poświadczenia od IZ do IC, Instytucja Certyfikująca na jego podstawie przesyła do Komisji Europejskiej (KE) sporządzone przez siebie poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową (od IC do KE).

Zasady rozliczania wydatków z RPO dla KE są takie same we wszystkich polskich regionach.

Sporządzenie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC nie przysparza większych trudności, jeżeli wnioski o płatność zostały poprawnie zweryfikowane i zatwierdzone, a następnie wpisane do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07–13 – zapewnia dyrektor Potrzebowski. W trakcie weryfikacji poświadczenia przez IPOC największa liczba wyjaśnień składanych przez IZ dotyczy formalnych zapisów w SIMIK dotyczących wniosków o płatność, kontroli projektów oraz kwot odzyskanych. W większości przypadków wyjaśnienia przyjmowane lub dokonywane są drobne korekty w zapisach. – W dotychczasowej praktyce KE nie zwróciła żadnej deklaracji wydatków w ramach WRPO – podkreśla Grzegorz Potrzebowski.

Zobacz również: Plany finansowe - tworzenie, wykonywanie, sprawozdawczość

Kluczowa znajomość przepisów prawnych i wytycznych

W ramach WRPO wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność są weryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym na podstawie listy weryfikacyjnej. Lista składa się z ponad 100 pytań, dotyczących kwestii wydatków pod względem ich kwalifikowalności, na podstawie wytycznych – zarówno krajowych, jak i programowych (WRPO). Takie rozwiązania przyjęte są we wszystkich programach operacyjnych i minimalizują ryzyko zatwierdzania nieprawidłowych wydatków.

W przypadku gdy pojawiają się wątpliwości co do wydatków, to rozstrzygane są one na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w trudniejszych przypadkach prowadzone są konsultacje z Instytucją Koordynującą RPO (Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji w MRR), a w przypadkach szczególnej wagi IZ kontaktuje się z KE w celu uzyskania całkowitej pewności co do właściwego postępowania.

Problemy dotyczące realizacji RPO mogą być omawiane przy okazji spotkania rocznego (zgodnie z art. 68 rozporządzenia 1083/2006) albo drogą zwyczajowo przyjętą między instytucjami administracji publicznej (np. oficjalne pisma i spotkania).

Procedury kontrolne Komisji Europejskiej są bardzo szczegółowe i często rygorystyczne.

Dokumenty regulujące zasady rozliczania wydatków RPO z Komisją Europejską

 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 25 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1 z późn. zm.).
 3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 (dostępne na stronie http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/wytyczne_certyfikacja_260612.rar).
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?

  Młodzieżowy budżet obywatelski

  W mieście realizowany jest budżet obywatelski, którego pula środków podzielona jest na zadania osiedlowe oraz ogólnomiejskie. Czy możliwe jest utworzenie odrębnego młodzieżowego budżetu obywatelskiego, jeśli w mieście obowiązuje uchwała, zgodnie z którą mieszkańcy - bez względu na wiek - mogą zgłaszać swoje pomysły do realizacji? Młodzieżowy budżet obywatelski byłby skierowany do ściśle określonej grupy mieszkańców - tylko tych w wieku uczniów szkół ponadpodstawowych. Czy wprowadzenie młodzieżowego budżetu obywatelskiego powinno mieć formę zarządzenia prezydenta miasta czy uchwały?

  Nowe formularze sprawozdań dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

  Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).