Kategorie

Sprawozdawczość – niezbędna dla prawidłowego rozliczenia wydatków w programach UE

Pokrzycka-Walczak Magdalena
Sprawozdawczość. /Fot. Fotolia
Sprawozdawczość. /Fot. Fotolia
inforCMS
Kończąca się powoli perspektywa finansowa 2007–2013 oznacza konieczność szczegółowej sprawozdawczości poniesionych wydatków oraz kontroli prawidłowości ich wydawania. Chociaż dla samorządów regionów nie jest to informacja nowa, to jednak warto przygotować się na ewentualne problemy, które mogą wyniknąć w przypadku przesłania do Komisji Europejskiej niepełnych danych, sprawozdawanych w związku z dokonanymi wydatkami.

Nie jest wykluczone, że w sytuacji zwiększenia liczby sprawozdań, wynikającej z zamykania poszczególnych konkursów i programów sytuacje problematyczne mogą i będą zdarzać się coraz częściej. – Przypadki odesłania do korekty poświadczenia i deklaracji wydatków są sporadyczne – tłumaczy Piotr Popa, rzecznik prasowy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Do końca 2012 roku zdarzyło się to jeden raz.

Zdaniem rzecznika MRR, najczęściej wykrywanymi nieprawidłowościami, stwierdzanymi przez instytucje zaangażowane w system wdrażania regionalnych programów operacyjnych (RPO) w naszym kraju, są naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych, co skutkuje zazwyczaj koniecznością nałożenia korekt finansowych. – Zdarza się także, że do refundacji zgłoszone zostały wydatki, które nie powinny być objęte dofinansowaniem ze względu na brak ich wyszczególnienia w katalogu tzw. kosztów kwalifikowanych, zamieszczonych w szczegółowych wytycznych do poszczególnych RPO – mówi Piotr Popa.

Prawidłowa realizacja projektu, potwierdzona w trakcie weryfikacji wydatków i podczas kontroli przez właściwą instytucję, gwarantuje wypłatę środków na realizację projektu zgodnie z zapisami umowy.

Z punktu widzenia zasad wdrażania RPO usunięcie nieprawidłowości polega na przedstawieniu Komisji Europejskiej dokumentów potwierdzających rozliczenie wydatków poniesionych prawidłowo, czyli kwalifikujących się do dofinansowania, zgodnie z wytycznymi. Wydatki niekwalifikowalne ponoszone są z kosztów własnych beneficjentów. Jeżeli KE stwierdzi, że dany wydatek, uznany za kwalifikowalny, jest faktycznie niekwalifikowalny, kwotę wydaną niezgodnie z przeznaczeniem należy zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia powstania kosztu.

Zobacz również serwis: Sprawozdawczość

Zgłaszanie problemów lub nieprawidłowości

W przyjętym w naszym kraju systemie zarządzania i kontroli w ramach RPO instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programów w 16 województwach są instytucje zarządzające (IZ), którymi są zarządy poszczególnych województw. – To Instytucja Zarządzająca – lub inna instytucja na poziomie regionalnym, której IZ zleciła wdrażanie działania, np. Agencja Rozwoju Regionalnego – jest stroną umowy z beneficjentami, którzy realizują projekty – informuje Piotr Popa. – Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane bezpośrednio z instytucją, która jest stroną umowy.

Wielkopolskie doświadczenie i rady

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (WRPO) Instytucja Zarządzająca sporządza poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IZ do Instytucji Certyfikującej (IC) w ramach RPO, w którym zawarte są wydatki na podstawie zatwierdzonych w danym miesiącu wniosków o płatność – wyjaśnia Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – Poświadczenie od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej przesyłane jest do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) – konkretnie do Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Urzędzie Wojewódzkim. IPOC po zweryfikowaniu poświadczenia od IZ do IC przekazuje je dalej, do IC (konkretnie jest to Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).

Po zatwierdzeniu poświadczenia od IZ do IC, Instytucja Certyfikująca na jego podstawie przesyła do Komisji Europejskiej (KE) sporządzone przez siebie poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową (od IC do KE).

Zasady rozliczania wydatków z RPO dla KE są takie same we wszystkich polskich regionach.

Sporządzenie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC nie przysparza większych trudności, jeżeli wnioski o płatność zostały poprawnie zweryfikowane i zatwierdzone, a następnie wpisane do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07–13 – zapewnia dyrektor Potrzebowski. W trakcie weryfikacji poświadczenia przez IPOC największa liczba wyjaśnień składanych przez IZ dotyczy formalnych zapisów w SIMIK dotyczących wniosków o płatność, kontroli projektów oraz kwot odzyskanych. W większości przypadków wyjaśnienia przyjmowane lub dokonywane są drobne korekty w zapisach. – W dotychczasowej praktyce KE nie zwróciła żadnej deklaracji wydatków w ramach WRPO – podkreśla Grzegorz Potrzebowski.

Zobacz również: Plany finansowe - tworzenie, wykonywanie, sprawozdawczość

Kluczowa znajomość przepisów prawnych i wytycznych

W ramach WRPO wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność są weryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym na podstawie listy weryfikacyjnej. Lista składa się z ponad 100 pytań, dotyczących kwestii wydatków pod względem ich kwalifikowalności, na podstawie wytycznych – zarówno krajowych, jak i programowych (WRPO). Takie rozwiązania przyjęte są we wszystkich programach operacyjnych i minimalizują ryzyko zatwierdzania nieprawidłowych wydatków.

W przypadku gdy pojawiają się wątpliwości co do wydatków, to rozstrzygane są one na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w trudniejszych przypadkach prowadzone są konsultacje z Instytucją Koordynującą RPO (Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji w MRR), a w przypadkach szczególnej wagi IZ kontaktuje się z KE w celu uzyskania całkowitej pewności co do właściwego postępowania.

Problemy dotyczące realizacji RPO mogą być omawiane przy okazji spotkania rocznego (zgodnie z art. 68 rozporządzenia 1083/2006) albo drogą zwyczajowo przyjętą między instytucjami administracji publicznej (np. oficjalne pisma i spotkania).

Procedury kontrolne Komisji Europejskiej są bardzo szczegółowe i często rygorystyczne.

Dokumenty regulujące zasady rozliczania wydatków RPO z Komisją Europejską

 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 25 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1 z późn. zm.).
 3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 (dostępne na stronie http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/wytyczne_certyfikacja_260612.rar).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

  Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

  Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?

  Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

  Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W artykule autor przedstawia najważniejsze obowiązki głównego księgowego, których niewypełnienie może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale także odpowiedzialności karnej.

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia, w budżetówce bez zmian

  Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło o 200 zł brutto. Płace w budżetówce pozostaną jednak zamrożone.

  Wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r. (pytania i odpowiedzi)

  Nowe regulacje dotyczące wynagradzania pracowników medycznych weszły w życie 1 lipca 2021 r. Oto odpowiedzi NFZ na najczęściej zadawane pytania.