reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Pozostałe > Sprawozdawczość – niezbędna dla prawidłowego rozliczenia wydatków w programach UE

Sprawozdawczość – niezbędna dla prawidłowego rozliczenia wydatków w programach UE

Kończąca się powoli perspektywa finansowa 2007–2013 oznacza konieczność szczegółowej sprawozdawczości poniesionych wydatków oraz kontroli prawidłowości ich wydawania. Chociaż dla samorządów regionów nie jest to informacja nowa, to jednak warto przygotować się na ewentualne problemy, które mogą wyniknąć w przypadku przesłania do Komisji Europejskiej niepełnych danych, sprawozdawanych w związku z dokonanymi wydatkami.

Nie jest wykluczone, że w sytuacji zwiększenia liczby sprawozdań, wynikającej z zamykania poszczególnych konkursów i programów sytuacje problematyczne mogą i będą zdarzać się coraz częściej. – Przypadki odesłania do korekty poświadczenia i deklaracji wydatków są sporadyczne – tłumaczy Piotr Popa, rzecznik prasowy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Do końca 2012 roku zdarzyło się to jeden raz.

Zdaniem rzecznika MRR, najczęściej wykrywanymi nieprawidłowościami, stwierdzanymi przez instytucje zaangażowane w system wdrażania regionalnych programów operacyjnych (RPO) w naszym kraju, są naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych, co skutkuje zazwyczaj koniecznością nałożenia korekt finansowych. – Zdarza się także, że do refundacji zgłoszone zostały wydatki, które nie powinny być objęte dofinansowaniem ze względu na brak ich wyszczególnienia w katalogu tzw. kosztów kwalifikowanych, zamieszczonych w szczegółowych wytycznych do poszczególnych RPO – mówi Piotr Popa.

Prawidłowa realizacja projektu, potwierdzona w trakcie weryfikacji wydatków i podczas kontroli przez właściwą instytucję, gwarantuje wypłatę środków na realizację projektu zgodnie z zapisami umowy.

Z punktu widzenia zasad wdrażania RPO usunięcie nieprawidłowości polega na przedstawieniu Komisji Europejskiej dokumentów potwierdzających rozliczenie wydatków poniesionych prawidłowo, czyli kwalifikujących się do dofinansowania, zgodnie z wytycznymi. Wydatki niekwalifikowalne ponoszone są z kosztów własnych beneficjentów. Jeżeli KE stwierdzi, że dany wydatek, uznany za kwalifikowalny, jest faktycznie niekwalifikowalny, kwotę wydaną niezgodnie z przeznaczeniem należy zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia powstania kosztu.

Zobacz również serwis: Sprawozdawczość

Zgłaszanie problemów lub nieprawidłowości

W przyjętym w naszym kraju systemie zarządzania i kontroli w ramach RPO instytucjami odpowiedzialnymi za realizację programów w 16 województwach są instytucje zarządzające (IZ), którymi są zarządy poszczególnych województw. – To Instytucja Zarządzająca – lub inna instytucja na poziomie regionalnym, której IZ zleciła wdrażanie działania, np. Agencja Rozwoju Regionalnego – jest stroną umowy z beneficjentami, którzy realizują projekty – informuje Piotr Popa. – Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane bezpośrednio z instytucją, która jest stroną umowy.

Wielkopolskie doświadczenie i rady

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (WRPO) Instytucja Zarządzająca sporządza poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IZ do Instytucji Certyfikującej (IC) w ramach RPO, w którym zawarte są wydatki na podstawie zatwierdzonych w danym miesiącu wniosków o płatność – wyjaśnia Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – Poświadczenie od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej przesyłane jest do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) – konkretnie do Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Urzędzie Wojewódzkim. IPOC po zweryfikowaniu poświadczenia od IZ do IC przekazuje je dalej, do IC (konkretnie jest to Departament Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).

Po zatwierdzeniu poświadczenia od IZ do IC, Instytucja Certyfikująca na jego podstawie przesyła do Komisji Europejskiej (KE) sporządzone przez siebie poświadczenie i deklarację wydatków oraz wniosek o płatność okresową (od IC do KE).

Zasady rozliczania wydatków z RPO dla KE są takie same we wszystkich polskich regionach.

Sporządzenie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC nie przysparza większych trudności, jeżeli wnioski o płatność zostały poprawnie zweryfikowane i zatwierdzone, a następnie wpisane do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07–13 – zapewnia dyrektor Potrzebowski. W trakcie weryfikacji poświadczenia przez IPOC największa liczba wyjaśnień składanych przez IZ dotyczy formalnych zapisów w SIMIK dotyczących wniosków o płatność, kontroli projektów oraz kwot odzyskanych. W większości przypadków wyjaśnienia przyjmowane lub dokonywane są drobne korekty w zapisach. – W dotychczasowej praktyce KE nie zwróciła żadnej deklaracji wydatków w ramach WRPO – podkreśla Grzegorz Potrzebowski.

Zobacz również: Plany finansowe - tworzenie, wykonywanie, sprawozdawczość

Kluczowa znajomość przepisów prawnych i wytycznych

W ramach WRPO wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność są weryfikowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym na podstawie listy weryfikacyjnej. Lista składa się z ponad 100 pytań, dotyczących kwestii wydatków pod względem ich kwalifikowalności, na podstawie wytycznych – zarówno krajowych, jak i programowych (WRPO). Takie rozwiązania przyjęte są we wszystkich programach operacyjnych i minimalizują ryzyko zatwierdzania nieprawidłowych wydatków.

W przypadku gdy pojawiają się wątpliwości co do wydatków, to rozstrzygane są one na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w trudniejszych przypadkach prowadzone są konsultacje z Instytucją Koordynującą RPO (Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji w MRR), a w przypadkach szczególnej wagi IZ kontaktuje się z KE w celu uzyskania całkowitej pewności co do właściwego postępowania.

Problemy dotyczące realizacji RPO mogą być omawiane przy okazji spotkania rocznego (zgodnie z art. 68 rozporządzenia 1083/2006) albo drogą zwyczajowo przyjętą między instytucjami administracji publicznej (np. oficjalne pisma i spotkania).

Procedury kontrolne Komisji Europejskiej są bardzo szczegółowe i często rygorystyczne.

Dokumenty regulujące zasady rozliczania wydatków RPO z Komisją Europejską

  1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 25 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 371 z 27 grudnia 2006 r., str. 1 z późn. zm.).
  3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 (dostępne na stronie http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/wytyczne_certyfikacja_260612.rar).
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 05.12.2013

Autor:

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w tematyce polityki europejskiej

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

Sprawozdawczość. /Fot. Fotolia
Sprawozdawczość. /Fot. Fotolia

Sprawozdawczość budżetowa w praktyce. Objaśnienia, wzory, przykłady199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama