Kategorie

Wzór umowy o świadczenie usług prawnych - zamówienia publiczne

Wzór umowy o świadczenie usług prawnych - zamówienia publiczne./ fot. Fotolia
Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzór umowy o świadczenie usług prawnych. Publikowany wzór został opracowany jako dokument o charakterze pomocniczym dla zamawiającego.
 1. Dokument ma charakter przykładowy. Zamawiający jest uprawniony do ukształtowania treści umowy według własnego uznania, warunkiem jest aby zapisy umowy były zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Wzór umowy został opracowany jako dokument o charakterze pomocniczym dla zamawiającego.

Stan na dzień: 18.09.2018 r.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH

W dniu […] roku w […] pomiędzy:

[…] z siedzibą w […], ul. […], NIP […] REGON […], wpisanym do […] pod numerem […], reprezentowanym przez:

[…],

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

[…] z siedzibą w […], ul. […], NIP […] REGON […], wpisanym do […] pod numerem […], reprezentowanym przez:

[…][1],

zwaną w  treści  umowy  „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi (nr postępowania […]), prowadzonego na podstawie art. 138g i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych[2] w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000/1 000 000 euro[3]. / na podstawie art. 138o PZP, w oparciu o […][4]

została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pomocy prawnej w ramach wsparcia bieżącej obsługi prawnej w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego, w tym w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów i innych aktów prawnych (w tym udział w ich negocjowaniu i uzgadnianiu), z wyłączeniem usług prawnych, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. ea) ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy zakres obsługi prawnej stanowiącej przedmiot Umowy określa Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4oferta Wykonawcy.

 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz potencjałem, w szczególności kadrowym oraz organizacyjno-technicznym, a także wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania Umowy.

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż […] złotych (słownie: […] złotych)

§2

Okres obowiązywania Umowy

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres […] miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 3

Obowiązki stron

 1. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  1. świadczenia usług pomocy prawnej przy zachowaniu należytej staranności, wynikającej z wiedzy prawniczej, zasad etyki oraz zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
  2. świadczenia usług pomocy prawnej we współpracy z Zamawiającym oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego i wzajemnymi ustaleniami, w tym przestrzegania ustalonych terminów oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego (w tym w zakresie ochrony informacji),
  3. zapewnienia przez okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wskazana w § 1 ust. 3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki,
  4. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w należytym (w tym terminowym) wykonaniu przedmiotu Umowy wraz z przedstawieniem środków służących zapobieżeniu nienależytemu wykonaniu Umowy.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę przy udziale osób wymienionych w wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy (dalej: „Zespół”). Zastąpienie osoby wchodzącej w skład Zespołu inną osobą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić zgody, jeżeli Wykonawca wykaże, że nowa osoba posiada kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana.

 1. Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.

 1. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

  1. współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym przekazywania w odpowiednim czasie posiadanych informacji, materiałów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych (np. udzielania odpowiednich pełnomocnictw), niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
  2. udostępnienia Wykonawcy odpowiednich pomieszczeń w lokalach będących w dyspozycji Zamawiającego, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
  3. zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 5.

§ 4

Zasady wykonywania przedmiotu Umowy

 1.  Świadczenie usług w ramach Umowy będzie następowało każdorazowo na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego, zgodnie z jego zapotrzebowaniem (dalej: „Zlecenia”), przy czym Zlecenie powinno określać przedmiot i termin wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór Zlecenia określa Załącznik nr 6 do Umowy.
 2. W terminie […] dni roboczych od otrzymania Zlecenia, Wykonawca zaproponuje wycenę Zlecenia poprzez określenie liczby roboczogodzin niezbędnych do wykonania Zlecenia oraz stawki godzinowej określonej w § 5 ust. 2, wraz z ewentualnymi uwagami do terminu wykonania określonego w Zleceniu (jeżeli wykonanie Zlecenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego byłoby niemożliwe).
 3. W terminie […] dni roboczych od otrzymania wyceny, o którem mowa w ust. 2, Zamawiający zatwierdzi Zlecenie albo zrezygnuje ze Zlecenia. Decyzja w sprawie zatwierdzenia lub rezygnacji ze Zlecenia może być poprzedzona negocjacjami między Stronami.
 4. W przypadku zatwierdzenia Zlecenia przez Zamawiającego, zakres Zlecenia, zaakceptowana wycena oraz termin wykonania są wiążące dla Stron. Wykonawca przystąpi do wykonania Zlecenia niezwłocznie po zatwierdzeniu Zlecenia przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3.
 5. Strony przewidują możliwość zmiany wyceny lub terminu Zlecenia w przypadku wystąpienia uzasadnionych szczególnych okoliczności, w szczególności gdy przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie składania Zlecenia okoliczności mających wpływ na oszacowanie wynagrodzenia lub określenie terminu realizacji. Zastosowanie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzasadnienia oraz zgody Stron w formie wskazanej w ust. 9. Wykonawca będzie wykonywać Zlecenia w miejscu wynikającym z ich charakteru.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień oraz uzupełnienia opinii prawnej, analizy lub projektu dokumentu, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 7. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Zlecenia o co najmniej […] dni robocze w stosunku do terminu wynikającego ze Zlecenia, Zamawiający ma prawo rezygnacji ze Zlecenia bez wyznaczania dodatkowego terminu, z zastrzeżeniem ust. 8. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu Zlecenia.
 8. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego określonego w ust. 7, Zamawiający może nie przyjąć wykonania przedmiotu Zlecenia przez Wykonawcę z uchybieniem terminu określonego w Zleceniu, jeśli ze względu na charakter przedmiotu Zlecenia, wykonanie go po terminie nie będzie miało znaczenia dla Zamawiającego.
 9. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, Zlecenia oraz korespondencja Stron przy zawieraniu i wykonaniu Zlecenia będą prowadzone przez Strony w formie elektronicznej drogą mailową przez upoważnione osoby.
 10. Potwierdzeniem wykonania Zlecenia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru Zlecenia, według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

    1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynagrodzenie netto Wykonawcy nie przekroczy maksymalnej łącznej kwoty [...] złotych (słownie: [] zł []/100).
    2. Stawka netto za roboczogodzinę, stanowiąca podstawę rozliczeń Stron z tytułu należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, wynosi [] zł (słownie: [] zł [...]/100).
    3. Z tytułu wykonania Zlecenia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w kwocie określonej w zaakceptowanej przez Zamawiającego wycenie Zlecenia, o której mowa w § 4 ust. 2-3, stanowiącej równowartość iloczynu stawki za roboczogodzinę określonej w ust. 2 oraz liczby roboczogodzin określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego Zleceniu.
    4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, będzie doliczany podatek od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
    5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Zlecenia oraz realizacją Umowy, w tym także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wytworzonych utworów.
    6. Rozliczenia dokonywane będą comiesięcznie, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będą podpisane w danym miesiącu protokoły odbioru Zleceń bez zastrzeżeń, o których mowa w § 4 ust. 10.
    7. Wynagrodzenie będzie płatne za faktycznie wykonane Zlecenia, miesięcznie, z dołu, w terminie […] od dnia doręczenia Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

    1. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Za okres opóźnienia zapłaty Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.
    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania do 30 %[5] maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1.

§ 6

Majątkowe prawa autorskie

 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu odbioru Zlecenia, Wykonawca:
  1. przenosi na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do wszelkich analiz, opinii prawnych oraz innych opracowań (dalej: „Utwór” lub „Utwory”) powstałych w wyniku wykonania Zlecenia, w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2;
  2. przenosi na Zamawiającego własność wszystkich przekazanych mu egzemplarzy, na których Utwór został utrwalony.
 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1.1., następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, na następujących  polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, powielanie dowolną techniką,
  2. wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz wprowadzanie do sieci komputerowej,
  3. wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i szkoleniowych,
  4. korzystanie z Utworów w całości lub w części w celu, dla którego sporządzono Utwór.
 3. Wykonawca oświadcza, że:
  1. przysługują mu ww. autorskie prawa majątkowe do Utworów i są one wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich; oraz
  2. autorzy Utworów zobowiązali się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Utworów.

§ 7

Konflikt interesów

 1. Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  W tym samym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.
 2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.

§ 8

Zachowanie poufności

 1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonaniem Umowy. W tym samym zakresie Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę.
 2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, orzeczenia sądów lub decyzji właściwej władzy publicznej.

§ 9

Ochrona danych osobowych

Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku udostepnienia ww. danych osobowych staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych UODO”) oraz, przepisami, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych aktów prawnych zastępujących UODO.

§ 10

Kary umowne

 1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku:

  1. rezygnacji przez Zamawiającego ze Zlecenia lub nieprzyjęcia Zlecenia na podstawie § 4 ust. 7 lub 8, z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Zlecenia – w wysokości […] % wartości Zlecenia;  
  2. rozwiązania Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 14 ust. 1 – w wysokości 20%[6] kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalnym wynagrodzeniem netto, o którym mowa w § 5.1 Umowy a kwotą wynagrodzenia netto należną Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy;
 1. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku:
  1. rozwiązania Umowy przez Wykonawcę na podstawie § 14 ust. 1 w wysokości 20%[7] kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalnym wynagrodzeniem netto, o którym mowa w § 5.1 Umowy a kwotą wynagrodzenia netto należną Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy.
 2. Zamawiający ma prawo dokonywać potrąceń kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy jest ograniczona do [… np. kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5.1. Umowy].

§ 11

Siła wyższa

  1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
  2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
  3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania.

§ 12

Upoważnieni Przedstawiciele

 1. Informacje dla Zamawiającego związane z realizacją Umowy powinny być przesyłane do:

[…]

Adres: […]

Tel.: […]

Fax: […]

e-mail […]

 1. Informacje dla Wykonawcy związane z realizacją Umowy powinny być przesyłane do:

[…]

Adres: […]

Tel.: […]

Fax: […]

e-mail […]

 1. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 13

Zmiany treści Umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w następujących sytuacjach:

 1. [….]
 2. konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
  1. stawki podatku od towarów i usług,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 14

Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy. Przed rozwiązaniem Umowy Strona uprawniona wezwie Stronę naruszającą do usunięcia naruszeń Umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż […] dni od otrzymania wezwania.
 2. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem […] miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Zamawiającego.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Ewentualne spory, wynikłe z wykonania Umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową ma zastosowanie obowiązujące prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający:                                                                                                      Wykonawca:

.........................                                                                                                    ..........................

Załączniki

 1. KRS Zamawiającego
 2. KRS Wykonawcy
 3. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr […] do SIWZ)
 4. Oferta Wykonawcy
 5. Wykaz osób wchodzących w skład Zespołu
 6. Wzór Zlecenia
 7. Wzór protokołu odbioru Zlecenia

Reklama

[1] ewentualnie: Panem/ią […]., wpisanym/ą do Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez pod numerem […], adres: […], wpisanym/ą na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w […] pod numerem […], NIP […],

[2] w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 750 000 euro – w przypadkach innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

[3] Nr […]

[4] Nazwa dokumentu opisującego wewnętrzną procedurę Zamawiającego, zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy przypadków opisanych w art. 138o ust. 1 Prawa zamówień Publicznych, tj. gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 750 000 euro – w przypadkach innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

[5] Wskazana wartość procentowa jest przykładowa. Zamawiający indywidualnie ustala tę wartość w przypadku zastosowania opisanej konstrukcji prawnej.

[6] Wskazana wartość procentowa jest przykładowa. Zamawiający indywidualnie ustala tę wartość w przypadku zastosowania opisanej konstrukcji prawnej.

[7] Wskazana wartość procentowa jest przykładowa. Zamawiający indywidualnie ustala tę wartość w przypadku zastosowania opisanej konstrukcji prawnej.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?

  Młodzieżowy budżet obywatelski

  W mieście realizowany jest budżet obywatelski, którego pula środków podzielona jest na zadania osiedlowe oraz ogólnomiejskie. Czy możliwe jest utworzenie odrębnego młodzieżowego budżetu obywatelskiego, jeśli w mieście obowiązuje uchwała, zgodnie z którą mieszkańcy - bez względu na wiek - mogą zgłaszać swoje pomysły do realizacji? Młodzieżowy budżet obywatelski byłby skierowany do ściśle określonej grupy mieszkańców - tylko tych w wieku uczniów szkół ponadpodstawowych. Czy wprowadzenie młodzieżowego budżetu obywatelskiego powinno mieć formę zarządzenia prezydenta miasta czy uchwały?

  Nowe formularze sprawozdań dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

  Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).