Kategorie

Wzór umowy o świadczenie usług prawnych - zamówienia publiczne

Wzór umowy o świadczenie usług prawnych - zamówienia publiczne./ fot. Fotolia
Wzór umowy o świadczenie usług prawnych - zamówienia publiczne./ fot. Fotolia
Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzór umowy o świadczenie usług prawnych. Publikowany wzór został opracowany jako dokument o charakterze pomocniczym dla zamawiającego.
 1. Dokument ma charakter przykładowy. Zamawiający jest uprawniony do ukształtowania treści umowy według własnego uznania, warunkiem jest aby zapisy umowy były zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Wzór umowy został opracowany jako dokument o charakterze pomocniczym dla zamawiającego.

Stan na dzień: 18.09.2018 r.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH

W dniu […] roku w […] pomiędzy:

[…] z siedzibą w […], ul. […], NIP […] REGON […], wpisanym do […] pod numerem […], reprezentowanym przez:

[…],

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

[…] z siedzibą w […], ul. […], NIP […] REGON […], wpisanym do […] pod numerem […], reprezentowanym przez:

[…][1],

zwaną w  treści  umowy  „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi (nr postępowania […]), prowadzonego na podstawie art. 138g i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych[2] w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000/1 000 000 euro[3]. / na podstawie art. 138o PZP, w oparciu o […][4]

została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pomocy prawnej w ramach wsparcia bieżącej obsługi prawnej w sprawach związanych z działalnością Zamawiającego, w tym w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów umów i innych aktów prawnych (w tym udział w ich negocjowaniu i uzgadnianiu), z wyłączeniem usług prawnych, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. ea) ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy zakres obsługi prawnej stanowiącej przedmiot Umowy określa Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4oferta Wykonawcy.

 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami oraz potencjałem, w szczególności kadrowym oraz organizacyjno-technicznym, a także wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania Umowy.

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż […] złotych (słownie: […] złotych)

§2

Okres obowiązywania Umowy

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres […] miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 3

Obowiązki stron

 1. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  1. świadczenia usług pomocy prawnej przy zachowaniu należytej staranności, wynikającej z wiedzy prawniczej, zasad etyki oraz zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
  2. świadczenia usług pomocy prawnej we współpracy z Zamawiającym oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego i wzajemnymi ustaleniami, w tym przestrzegania ustalonych terminów oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego (w tym w zakresie ochrony informacji),
  3. zapewnienia przez okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wskazana w § 1 ust. 3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki,
  4. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w należytym (w tym terminowym) wykonaniu przedmiotu Umowy wraz z przedstawieniem środków służących zapobieżeniu nienależytemu wykonaniu Umowy.

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę przy udziale osób wymienionych w wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy (dalej: „Zespół”). Zastąpienie osoby wchodzącej w skład Zespołu inną osobą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić zgody, jeżeli Wykonawca wykaże, że nowa osoba posiada kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana.

 1. Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.

 1. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

  1. współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym przekazywania w odpowiednim czasie posiadanych informacji, materiałów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych (np. udzielania odpowiednich pełnomocnictw), niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy,
  2. udostępnienia Wykonawcy odpowiednich pomieszczeń w lokalach będących w dyspozycji Zamawiającego, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
  3. zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 5.

§ 4

Zasady wykonywania przedmiotu Umowy

 1.  Świadczenie usług w ramach Umowy będzie następowało każdorazowo na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego, zgodnie z jego zapotrzebowaniem (dalej: „Zlecenia”), przy czym Zlecenie powinno określać przedmiot i termin wykonania, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór Zlecenia określa Załącznik nr 6 do Umowy.
 2. W terminie […] dni roboczych od otrzymania Zlecenia, Wykonawca zaproponuje wycenę Zlecenia poprzez określenie liczby roboczogodzin niezbędnych do wykonania Zlecenia oraz stawki godzinowej określonej w § 5 ust. 2, wraz z ewentualnymi uwagami do terminu wykonania określonego w Zleceniu (jeżeli wykonanie Zlecenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego byłoby niemożliwe).
 3. W terminie […] dni roboczych od otrzymania wyceny, o którem mowa w ust. 2, Zamawiający zatwierdzi Zlecenie albo zrezygnuje ze Zlecenia. Decyzja w sprawie zatwierdzenia lub rezygnacji ze Zlecenia może być poprzedzona negocjacjami między Stronami.
 4. W przypadku zatwierdzenia Zlecenia przez Zamawiającego, zakres Zlecenia, zaakceptowana wycena oraz termin wykonania są wiążące dla Stron. Wykonawca przystąpi do wykonania Zlecenia niezwłocznie po zatwierdzeniu Zlecenia przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 3.
 5. Strony przewidują możliwość zmiany wyceny lub terminu Zlecenia w przypadku wystąpienia uzasadnionych szczególnych okoliczności, w szczególności gdy przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie składania Zlecenia okoliczności mających wpływ na oszacowanie wynagrodzenia lub określenie terminu realizacji. Zastosowanie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga uzasadnienia oraz zgody Stron w formie wskazanej w ust. 9. Wykonawca będzie wykonywać Zlecenia w miejscu wynikającym z ich charakteru.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień oraz uzupełnienia opinii prawnej, analizy lub projektu dokumentu, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 7. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Zlecenia o co najmniej […] dni robocze w stosunku do terminu wynikającego ze Zlecenia, Zamawiający ma prawo rezygnacji ze Zlecenia bez wyznaczania dodatkowego terminu, z zastrzeżeniem ust. 8. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu Zlecenia.
 8. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego określonego w ust. 7, Zamawiający może nie przyjąć wykonania przedmiotu Zlecenia przez Wykonawcę z uchybieniem terminu określonego w Zleceniu, jeśli ze względu na charakter przedmiotu Zlecenia, wykonanie go po terminie nie będzie miało znaczenia dla Zamawiającego.
 9. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, Zlecenia oraz korespondencja Stron przy zawieraniu i wykonaniu Zlecenia będą prowadzone przez Strony w formie elektronicznej drogą mailową przez upoważnione osoby.
 10. Potwierdzeniem wykonania Zlecenia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru Zlecenia, według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

    1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynagrodzenie netto Wykonawcy nie przekroczy maksymalnej łącznej kwoty [...] złotych (słownie: [] zł []/100).
    2. Stawka netto za roboczogodzinę, stanowiąca podstawę rozliczeń Stron z tytułu należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, wynosi [] zł (słownie: [] zł [...]/100).
    3. Z tytułu wykonania Zlecenia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w kwocie określonej w zaakceptowanej przez Zamawiającego wycenie Zlecenia, o której mowa w § 4 ust. 2-3, stanowiącej równowartość iloczynu stawki za roboczogodzinę określonej w ust. 2 oraz liczby roboczogodzin określonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego Zleceniu.
    4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, będzie doliczany podatek od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
    5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Zlecenia oraz realizacją Umowy, w tym także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do wytworzonych utworów.
    6. Rozliczenia dokonywane będą comiesięcznie, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będą podpisane w danym miesiącu protokoły odbioru Zleceń bez zastrzeżeń, o których mowa w § 4 ust. 10.
    7. Wynagrodzenie będzie płatne za faktycznie wykonane Zlecenia, miesięcznie, z dołu, w terminie […] od dnia doręczenia Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

    1. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Za okres opóźnienia zapłaty Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.
    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania do 30 %[5] maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1.

§ 6

Majątkowe prawa autorskie

 1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu odbioru Zlecenia, Wykonawca:
  1. przenosi na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do wszelkich analiz, opinii prawnych oraz innych opracowań (dalej: „Utwór” lub „Utwory”) powstałych w wyniku wykonania Zlecenia, w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2;
  2. przenosi na Zamawiającego własność wszystkich przekazanych mu egzemplarzy, na których Utwór został utrwalony.
 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1.1., następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, na następujących  polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, powielanie dowolną techniką,
  2. wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz wprowadzanie do sieci komputerowej,
  3. wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i szkoleniowych,
  4. korzystanie z Utworów w całości lub w części w celu, dla którego sporządzono Utwór.
 3. Wykonawca oświadcza, że:
  1. przysługują mu ww. autorskie prawa majątkowe do Utworów i są one wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich; oraz
  2. autorzy Utworów zobowiązali się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Utworów.

§ 7

Konflikt interesów

 1. Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  W tym samym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.
 2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.

§ 8

Zachowanie poufności

 1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonaniem Umowy. W tym samym zakresie Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę.
 2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, orzeczenia sądów lub decyzji właściwej władzy publicznej.

§ 9

Ochrona danych osobowych

Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku udostepnienia ww. danych osobowych staje się ich administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych UODO”) oraz, przepisami, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych aktów prawnych zastępujących UODO.

§ 10

Kary umowne

 1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku:

  1. rezygnacji przez Zamawiającego ze Zlecenia lub nieprzyjęcia Zlecenia na podstawie § 4 ust. 7 lub 8, z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Zlecenia – w wysokości […] % wartości Zlecenia;  
  2. rozwiązania Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 14 ust. 1 – w wysokości 20%[6] kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalnym wynagrodzeniem netto, o którym mowa w § 5.1 Umowy a kwotą wynagrodzenia netto należną Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy;
 1. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku:
  1. rozwiązania Umowy przez Wykonawcę na podstawie § 14 ust. 1 w wysokości 20%[7] kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalnym wynagrodzeniem netto, o którym mowa w § 5.1 Umowy a kwotą wynagrodzenia netto należną Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy.
 2. Zamawiający ma prawo dokonywać potrąceń kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
 3. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy jest ograniczona do [… np. kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5.1. Umowy].

§ 11

Siła wyższa

  1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
  2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
  3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania.

§ 12

Upoważnieni Przedstawiciele

 1. Informacje dla Zamawiającego związane z realizacją Umowy powinny być przesyłane do:

[…]

Adres: […]

Tel.: […]

Fax: […]

e-mail […]

 1. Informacje dla Wykonawcy związane z realizacją Umowy powinny być przesyłane do:

[…]

Adres: […]

Tel.: […]

Fax: […]

e-mail […]

 1. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 13

Zmiany treści Umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w następujących sytuacjach:

 1. [….]
 2. konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
  1. stawki podatku od towarów i usług,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 14

Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy. Przed rozwiązaniem Umowy Strona uprawniona wezwie Stronę naruszającą do usunięcia naruszeń Umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż […] dni od otrzymania wezwania.
 2. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem […] miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Zamawiającego.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Ewentualne spory, wynikłe z wykonania Umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych Umową ma zastosowanie obowiązujące prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający:                                                                                                      Wykonawca:

.........................                                                                                                    ..........................

Załączniki

 1. KRS Zamawiającego
 2. KRS Wykonawcy
 3. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr […] do SIWZ)
 4. Oferta Wykonawcy
 5. Wykaz osób wchodzących w skład Zespołu
 6. Wzór Zlecenia
 7. Wzór protokołu odbioru Zlecenia

[1] ewentualnie: Panem/ią […]., wpisanym/ą do Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez pod numerem […], adres: […], wpisanym/ą na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w […] pod numerem […], NIP […],

[2] w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 750 000 euro – w przypadkach innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

[3] Nr […]

[4] Nazwa dokumentu opisującego wewnętrzną procedurę Zamawiającego, zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy przypadków opisanych w art. 138o ust. 1 Prawa zamówień Publicznych, tj. gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 750 000 euro – w przypadkach innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

[5] Wskazana wartość procentowa jest przykładowa. Zamawiający indywidualnie ustala tę wartość w przypadku zastosowania opisanej konstrukcji prawnej.

[6] Wskazana wartość procentowa jest przykładowa. Zamawiający indywidualnie ustala tę wartość w przypadku zastosowania opisanej konstrukcji prawnej.

[7] Wskazana wartość procentowa jest przykładowa. Zamawiający indywidualnie ustala tę wartość w przypadku zastosowania opisanej konstrukcji prawnej.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Urząd Zamówień Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

  Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

  Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

  Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?