Kategorie

Kierunki w Koncepcji nowego p.z.p. - uproszczenie procedur

Kierunki w Koncepcji nowego p.z.p. - uproszczenie procedur./ fot. Fotolia
Fotolia
6 czerwca 2018 r. jest kolejną istotną datą w kalendarzach członków społeczności zamówień publicznych. Tego dnia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 1 opublikowana została Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych (dalej: Koncepcja). Ponadto wskazana data wyznacza również początek okresu prowadzenia konsultacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Równolegle na stronach naszego Portalu publikowane będą istotne dla zamawiających informacje dotyczące prac nad nowym prawem zamówień publicznych (dalej; p.z.p.), opinie pracowników Kancelarii dotyczące proponowanych rozwiązań prawnych a także artykuły omawiające propozycji, które zostaną przedstawione przez prawników Kancelarii w procesie konsultacji i dyskusji.

Cykl artykułów inicjuje niniejsze opracowanie, dotyczące ogólnego założenia przyświecającego zawartym w Koncepcji rozwiązaniom z zakresu zamówień o wartości krajowej. Tak jak dotychczas wskazany rodzaj zamówień będzie objęty bardziej liberalnym reżimem prawnym. Zgodnie z deklaracjami autorów Koncepcji, zmiany dotyczyć będą stopnia swobody decyzyjnej przysługującej zamawiającym w kreowaniu reguł udzielania zamówień. W konsekwencji na osi wyznaczonej z jednej strony zamówieniami podprogowymi a z drugiej zamówieniami o wartości unijnej, przesunięte zostaną one w kierunku zamówień udzielanych bez stosowania p.z.p.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Proponowany kierunek zmian, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń, jest trudny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony ustanawianie reguł prawnych nie powinno nigdy być celem samym w sobie, lecz stanowić optymalny środek dla osiągnięcia zamierzonych celów. Nie wszystkie obecnie obowiązujące regulacje p.z.p. wydają się spełniać wskazany wymóg. Z drugiej strony obniżenie stopnia determinacji prawnej procesu udzielania zamówień nie zawsze skutkuje osiągnięciem zamierzonego efektu 2. Skorygowanie obranego kursu, poprzez uproszczenie procedur przy jednoczesnym zagwarantowaniu realizacji celów systemu zamówień publicznych, wymaga oceny całościowej uwzględniającej szereg różnorodnych kwestii – pozostaje żywić nadzieje, że czas zaplanowany na konsultacje i dialog wystarczy na wypracowanie rozwiązań, które będą cechować się większym stopniem stabilności niż te, które zostały wprowadzone ustawą o zamówieniach publicznych z 1994 r.

Uelastycznienie zamówień krajowych jest ogólnym kierunkiem, którego konkretyzacja nastąpi wraz z zaprezentowaniem rozwiązań prawnych, obecnie pozostających w fazie koncepcyjnej. Na tę chwilę należy wskazać, że osiągniecie zamierzeń ma nastąpić, w szczególności poprzez:

 1. wyartykułowanie zasady efektywności oraz współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji zamówienia,

 2. wyraźne wyodrębnienie możliwości opisania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem opisu funkcjonalnego,

 3. rozszerzenie zakresu wykorzystania elementów negocjacyjnych. Jedną z możliwości przewidzianych w procedurze uproszczonej będzie negocjowanie oferty w celu ulepszenia jej treści,

 4. wprowadzenie możliwości przekazywania informacji także ustnie, w tym telefonicznie, jeżeli nie będą one dotyczyć istotnych elementów postępowania oraz ich treść zostanie odpowiednio utrwalona na trwałym nośniku,

 5. zapewnienie możliwości złożenia odwołania dotyczącego każdej czynności zamawiającego w postępowaniu analogicznie jak w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi UE 3.

Przedstawione propozycje ukazują, że planowane zmiany nie mają charakteru rewolucyjnego.

Związane są z nimi dodatkowo dwie planowane modyfikacje. Po pierwsze, z uwagi na wprowadzenie uproszczonej procedury dla zamówień o wartości mniejszej niż progi UE, proponuje się likwidację wyłączeń od stosowania Pzp dotyczących zamówień o wartości poniżej progów UE (m.in. art. 4 d Pzp) 4. Ponadto przedmiotem dyskusji będzie również kwota, której wartość warunkuje stosowanie regulacji p.z.p. – obecny wskazanej w art. 4 pkt 8 p.z.p. Dyskusja obejmować będzie obniżenie progu stosowania ustawy do obowiązującego przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 423) a więc do wartości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Pozostaje mieć nadzieję, że również wskazana kwestia poddana zostanie szczegółowej weryfikacji, w tym w szczególności analizie ekonomicznej zasadności przyjęcia wskazanego progu 5.

1 https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-dotyczace-koncepcji-nowego-prawa-zamowien-publicznych

2 Uwidoczniają to m.in. problemy jakie występowały w czasie obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 r., czy też istniejące obecnie w zakresie zamówień podprogowych (w tym siostrzanej wersji zamówień podprogowych - podprogowych zamówień na usługi społeczne). Zob. K. Różowicz, Zamówienia podprogowe (w:) Nowe prawo zamówień publicznych, http://www.ekspertzamowienpublicznych.pl/opis.html.

3 Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych, s. 47 – 51.

4 Zob. H. Nowicki, O potrzebie zmian w systemie kontroli zamówień publicznych (w:) Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań. X Konferencja naukowa 26-27 czerwca 2017 r. Białystok, red. M. Stręciwilk, A. Panasiuk, Warszawa 2017, s. 89-90.

5 Zob. P. Molander, Public Procurement in the European Union: The Case for National Threshold, „Journal of Public Procurement”, iss. 2 (vol. 14)/2014, s. 181-214.

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?

  Młodzieżowy budżet obywatelski

  W mieście realizowany jest budżet obywatelski, którego pula środków podzielona jest na zadania osiedlowe oraz ogólnomiejskie. Czy możliwe jest utworzenie odrębnego młodzieżowego budżetu obywatelskiego, jeśli w mieście obowiązuje uchwała, zgodnie z którą mieszkańcy - bez względu na wiek - mogą zgłaszać swoje pomysły do realizacji? Młodzieżowy budżet obywatelski byłby skierowany do ściśle określonej grupy mieszkańców - tylko tych w wieku uczniów szkół ponadpodstawowych. Czy wprowadzenie młodzieżowego budżetu obywatelskiego powinno mieć formę zarządzenia prezydenta miasta czy uchwały?

  Nowe formularze sprawozdań dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

  Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).