Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Centralizacja VAT - odpowiedzialność karnoskarbowa

AGP
Kałuża Dariusz
Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Centralizacja VAT
Centralizacja VAT
Centralizacja VAT oznacza, iż jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne będą traktowane jako jeden podatnik. Odpowiedzialność karna skarbowa spadnie na osoby kierujące JST oraz na skarbników.

Centralizacja VAT: nie można zapomnieć o odpowiedzialności karnej skarbowej

Wspólne rozliczenia sprawiają, że z VAT mogą mieć do czynienia osoby, które dotychczas zawodowo nie miały z nim styczności. To oznacza zwiększone ryzyko dla wójtów czy skarbników JST

Wielokrotnie już omawiany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie gminy Wrocław w kwestii uznania gminy oraz jej jednostek organizacyjnych (tj. jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych) za jednego podatnika VAT zmienił dotychczasową praktykę, która umożliwiała uznawanie jednostek organizacyjnych gminy za odrębnych podatników VAT. Powstała więc konieczność dostosowania sposobu rozliczania VAT w gminach przez wspólne rozliczenie gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Tymczasem centralizacja działająca niepoprawnie, tj. generująca błędy lub nieprawidłowości, jest sporym ryzykiem dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe gminy. Specyfika funkcjonowania JST i ich złożoność organizacyjna nie pozwalają na szablonowe potraktowanie tego procesu. W związku z tym analizując poszczególne zagadnienia, należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty odpowiedzialności karnej skarbowej osób zajmujących kierownicze stanowiska.

Winny także ten, kto kieruje

Po centralizacji, gdy JST i jej jednostki organizacyjne będą traktowane jako jeden podatnik, deklaracje podatkowe składane będą przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, a odpowiedzialność karna skarbowa spadnie na osoby kierujące JST i skarbników. Osoby te odpowiadają m.in. za gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonanie budżetu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przechodząc na grunt kodeksu karnego skarbowego, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 k.k.s. za sprawstwo odpowiada nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Stosownie natomiast do par. 3 tego artykułu za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące tzw. zamiaru ewentualnego, czyli sytuacji, w której sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i na to się godzi. Zarówno zamiar bezpośredni, jak i ewentualny objęte są zakresem winy umyślnej. Otóż zgodnie z postanowieniem SN z 23 maja 2002 r. (sygn. akt V KKN 426/00) „powierzenie obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych fachowym osobom trzecim nie znosi samo przez się odpowiedzialności podatnika w sferze prawa karnego skarbowego, ale pod warunkiem udowodnienia, że miał on jednak świadomość możliwości wadliwego rozliczenia i godził się na rozliczenie niezgodne z przepisami prawa podatkowego”.

Automatyzm i brak dowodów

Przypisanie danej osobie odpowiedzialności karnej skarbowej wymaga udowodnienia pewnych przesłanek. Należy jednak wskazać, że postępowania karne skarbowe cechuje pewien automatyzm działania administracji podatkowej, utożsamiającej błąd w rozliczeniach (spowodowany np. błędem ludzkim lub niewłaściwą interpretacją przepisu) z istnieniem winy po stronie osób odpowiedzialnych. Istotnym problemem przy tego rodzaju postępowaniach są również trudności dowodowe na etapie postępowania przed sądem – częsty brak dostatecznie silnych dowodów wykazujących dochowanie należytej staranności, opieranie się wyłącznie na słabych dowodach z zeznań świadków. Pamięć ludzka często bowiem zawodzi i po kilku latach od danego zdarzenia może się okazać, że osoby bezpośrednio zaangażowane w dane czynności nie pamiętają okoliczności, w jakich zostały one podjęte. Konsekwencją udowodnienia danej osobie zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego jest wydanie przez sąd wyroku skazującego, co z kolei implikuje wpis do Krajowego Rejestru Karnego.

Skazanie ma szczególne znaczenie w przypadku pracowników samorządowych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek) czy powołania (zastępca wójta, burmistrza, prezydenta, skarbnik gminy, powiatu czy województwa) nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zachowanie procedur

Mając na uwadze perspektywę osób kierujących JST (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek), jak i skarbników tych jednostek, związaną z odpowiedzialnością za rozliczenia, celowe jest usprawnienie procesu zarządzania dokumentacją przy centralizacji rozliczeń VAT przez wprowadzenie odpowiednich procedur. Pozwolą one wykazać osobom odpowiedzialnym, że została z ich strony zachowana należyta staranność, a zaistniałe zdarzenie jest wyłącznie wynikiem błędu, czyli nie ma winy. Zgodnie bowiem z art. 1 par. 3 kodeksu karnego skarbowego nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Po wprowadzeniu centralizacji spora część pracowników będzie po raz pierwszy miała do czynienia z VAT. Takich pracowników niewątpliwie należy przeszkolić z VAT i procedur obowiązujących w danym samorządzie w zakresie tego podatku.

Odpowiednie przygotowanie pracowników, weryfikacja wiedzy tych osób oraz wdrożenie procedur pozwolą w przypadku prowadzenia postępowania karnego skarbowego na wykazanie należytej staranności osób zajmujących się rozliczeniami finansowymi JST, co z kolei przełoży się na brak odpowiedzialności karnej.

Nowy podział obowiązków

Centralizacja VAT w gminie wiąże się z nowym podziałem obowiązków pracowników pionu księgowego JST. Wynika to ze zwiększenia ilości zadań związanych z rozliczeniem VAT. Pamiętać dodatkowo należy o konieczności bieżącego śledzenia przepisów związanego z licznymi zmianami w zakresie VAT i reagowania na nie czy podnoszenia kompetencji pracowników pionu księgowego. Warto również rozważyć specjalizację określonych osób w zakresie prowadzenia rozliczeń VAT.

W związku z powyższym kluczowe jest przeprowadzenie analizy kompetencji pracowników, a w dalszej kolejności wyrównanie ich poziomu kompetencyjnego – szkolenia merytoryczne, a przy strukturze kilkunastoosobowej – celowe jest wyłonienie funkcji eksperta VAT dla JST (odpowiedzialnego za rozwiązywanie nietypowych kwestii oraz śledzenia zmian).

Zaznaczyć należy, że równie ważna jest wiedza merytoryczna w zakresie samego VAT, jak i procedura jego rozliczania w danej JST. Najważniejszym celem jej wdrożenia jest określenie i stosowanie obowiązków dotyczących rozliczania VAT w gminie, obiegu dokumentów między jednostkami organizacyjnymi a gminą oraz rozgraniczenie odpowiedzialności za błędy w zakresie rozliczeń podatkowych gminy z tytułu VAT wynikającej z nieprzestrzegania procedur funkcjonujących w gminie.

Polecamy serwis: VAT

Ograniczanie błędów

Wdrożenie procedur dotyczących rozliczenia VAT jest bardzo ważne z wielu względów. Przede wszystkim w sposób jasny i wyraźny określa prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych. Drugim bardzo ważnym argumentem jest to, że pozwala na ograniczenie ryzyka występowania błędów w rozliczeniach. I wreszcie, co z punktu widzenia zarządzających JST jest najbardziej istotne, odpowiednie przygotowanie i zaimplementowanie procedur pozwala ograniczyć możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz skarbnika.

Dlaczego odpowiednie zorganizowanie i wprowadzenie procedur jest bardzo ważne? Należy ponownie podkreślić, że po dokonaniu centralizacji za wszelkie nieprawidłowości w zakresie VAT odpowiedzialność będzie ponosiła gmina oraz osoby podpisujące deklarację VAT.

O ile w przypadku służb księgowych zatrudnionych bezpośrednio w urzędzie danego miasta wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i skarbnicy mają pewne rozeznanie co do doświadczenia i umiejętności w zakresie rozliczania VAT, to w sytuacji, gdy nagle JST rozlicza się dodatkowo wraz z kilkudziesięcioma innymi jednostkami organizacyjnymi, pojawia się zwiększone ryzyko zaistnienia nieprawidłowości. Wówczas to właśnie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i skarbnicy przyjmują na swoje barki za nie odpowiedzialność.

Wynik w aktach osobowych

Aby odpowiednio przygotować centralizację rozliczeń VAT i zapewnić sobie swojego rodzaju zabezpieczenie przed zarzutem niedopełnienia należytej staranności, celowe jest przeszkolenie całego personelu zajmującego się VAT, przy czym szkolenie powinno zostać zakończone sprawdzeniem umiejętności danego pracownika, a wynik sprawdzianu powinien znaleźć się w aktach osobowych. Drugą bardzo istotną rzeczą jest opracowanie i wdrożenie procedur opisanych powyżej. W przypadku wszczęcia postępowania przez organy skarbowe, jeśli istnieją procedury, można z łatwością zweryfikować, kto i na jakim etapie zobowiązany był do dokonania odpowiedniej czynności związanej z rozliczeniem VAT. Co więcej, pokazując organom podatkowym, że w danej jednostce są opracowane i wdrożone procedury, można wykazać należytą staranność w celu prawidłowego rozliczenia VAT. To powoduje, że nie ma podstaw do przedstawienia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy skarbnikowi zarzutu działania w zamiarze bezpośrednim czy też ewentualnym popełnienia przestępstwa skarbowego. Opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur jest zatem pewnym instrumentem chroniącym osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego.

Czynności, jakie należy przeprowadzić, przystępując do przygotowania odpowiednich procedur:

● Analiza wykonywania przez jednostki organizacyjne JST czynności objętych zakresem VAT – na tym etapie następuje określenie jednostek organizacyjnych, których działalność będzie uwzględniana przy rozliczeniach gminy;

● Analiza kompetencji pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie VAT, czyli określenie ich poziomu merytorycznego oraz wdrożenie specjalizacji w preferowanych obszarów finansowo-księgowych;

● Wybór modelu centralizacji rozliczeń – chodzi o określenie sposobu przeprowadzenia centralizacji;

● Określenie procedur dotyczących centralizacji rozliczeń VAT – zmierza do określenia zasad rozliczenia VAT w gminie, procesu przekazywania informacji i dokumentów, odpowiedzialności poszczególnych jednostek występujących w procesie;

● Szkolenia z zakresu VAT oraz procedur rozliczenia VAT – celem tego etapu jest zaktualizowanie wiedzy pracowników w zakresie VAT oraz ich roli w procesie księgowym, a także przekazanie pracownikom wiedzy na temat funkcjonowania nowego modelu rozliczeń VAT oraz ich obowiązków;

● Procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności k.k.s. za błędy w rozliczeniach podatkowych – ich celem jest wdrożenie rozwiązań mających ograniczyć ryzyko odpowiedzialności włodarzy gminy oraz skarbnika za ewentualne błędy w prowadzonych rozliczeniach.

AGP

Procedury związane z centralizacją VAT określają wiele elementów. Najważniejsze z nich to:

● obieg dokumentów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a gminą (np. sposób opisywania dokumentów wpływających do jednostki – daty odbioru),

● sposoby ewidencjonowania sprzedaży świadczeń przez jednostkę organizacyjną.

● terminy na wykonywanie poszczególnych czynności związanych z rozliczeniem VAT (np. terminy na przekazanie danych do gminy),

● zakres czynności wykonywanych przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie rozliczeń z tytułu VAT (np. obowiązek przygotowania rejestrów VAT dla danej jednostki),

● zakres oraz obszary odpowiedzialności ponoszonej przez pracowników jednostek organizacyjnych gminy (np. obszary związane z prawidłowym przygotowywaniem rejestrów VAT),

● zakres kompetencji dyrektorów bądź kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób im podległych,

AGP

Dariusz Kałuża

 radca prawny w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce

Polecamy w INFORRB:

Jak szkoła powinna określać prewspółczynnik

Czy udostępnianie lokali użytkowych przez gminę podlega VAT

Czy stosować prewspółczynnik przy odliczaniu VAT za media odsprzedawane najemcom

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pracownicy samorządowi: Nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna [rozporządzenie od 1 lipca 2023 r.]

  Zmiany dla pracowników samorządowych: nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna. Wprowadzi je zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.

  Rząd daje 3300 zł brutto wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. Jest to mniej od minimalnego wynagrodzenia. Dopłacić mają samorządy

  Od 1 lipca 2023 r. rząd proponuje kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby wysokość tej kwoty była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałych kategoriach zaszeregowania, kwoty zostały ustalone tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami.

  Będzie nowy wzór świadectwa pracy [nowelizacja kodeksu pracy]

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W dokumencie trzeba będzie uwzględniać informacje o wykorzystaniu nowych rodzajów urlopów i zwolnień wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy.

  Uzgodnienia i opinie do projektu planu miejscowego

  Ważnym elementem prowadzącym do przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyrażenie stanowiska wobec projektu planu przez organy wyspecjalizowane w określonych dziedzinach, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji polityki przestrzennej gminy. Takie stanowisko przybiera postać uzgodnień lub opinii.

  Jak zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

  Jedną z form ochrony samodzielności samorządu terytorialnego jest możliwość zakwestionowania (przez uprawniony organ) rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez wojewodę lub przez regionalną izbę obrachunkową. 

  Czy dotacja oświatowa dla placówek niesamorządowych to świadczenie jednorazowe?

  W praktyce pokutuje pogląd, że dotacja oświatowa - wypłacana przez jednostkę samorządu terytorialnego dla placówki niepublicznej działającej na jej terenie - ma charakter świadczenia jednorazowego. 

  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

  Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

  Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

  Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

  Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.