Kategorie

Przystąpienie do postępowania odwoławczego na gruncie art. 185 ustawy pzp.

Rafał Frankiewicz
Przystąpienie do postępowania odwoławczego na gruncie art. 185 ustawy pzp.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego na gruncie art. 185 ustawy pzp.
inforCMS
Przystępując do postępowania odwoławczego, czy to przez zamawiającego czy przez podmiot uprawniony do skorzystania ze środka ochrony prawnej na gruncie art. 179 pzp, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się dodatkowych uczestników tego postępowania, zgodnie z treścią art. 185 pzp.

inforrb.pl

Aby mogło jednak dojść do skutecznego przystąpienia podmiotu do postępowania odwoławczego musi być spełnionych kilka poniżej wskazanych warunków.

Obowiązki zamawiającego

Po pierwsze, zamawiający zobligowany jest do przesłania kopii odwołania innym wykonawcom, którzy uczestniczą w postępowaniu. W przypadku, gdy zastosowany środek ochrony prawnej odnosił się do treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, koniecznym będzie zamieszczenie odwołania także na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu lub SIWZ. Ustawodawca określił ścisły termin, w którym zamawiający jest zobowiązany do dokonania powyższych czynności, wynoszący dwa dni liczone od dnia otrzymania odwołania.

Zobacz również: Klauzule niedozwolone stosowane przez zamawiających

Obowiązki wykonawcy

Reklama

Po drugie, wykonawca, w terminie trzech dni, musi wykazać wolę przystąpienia do postępowania odwoławczego, o którym został poinformowany. Oświadczenie to przekazywane jest do Prezesa Izby z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wadliwą formą jest natomiast przesłanie oświadczenia faksem lub z wykorzystaniem placówki operatora publicznego (zob. postanowienie KIO z dnia 29 maja 2013 r. sygn. akt KIO 1023/13 oraz wyrok KIO z dnia 10 maja 2013 r. sygn. akt KIO 964/13). Kopię zgłoszenia o przystąpieniu przekazuje się zamawiającemu oraz podmiotowi wnoszącemu odwołanie. Stosując analogię do instytucji przekazania kopii odwołania można uznać, iż dopuszczalną formą w tym przypadku jest także skorzystanie z faksu lub drogi elektronicznej, zgodnie z treścią art. 180 ust. 5 w związku z art. 27 ust. 2 pzp. Ważnym jest, aby w jego treści zawrzeć zarówno stronę postępowania, do której wykonawca przystępuje, jak również wykazać interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Braki w tym względzie będą skutkowały odrzuceniem zgłoszenia o przystąpieniu (zob. postanowienie KIO z dnia 24 kwietnia 2013 r. sygn. akt KIO 822/13).

Po trzecie, zamawiający i odwołujący nie sprzeciwili się przystąpieniu do postępowania innego wykonawcy, do czego mają prawo na gruncie art. 185 ust. 4 pzp. Prawo to jest jednak ograniczone czasowo do momentu otwarcia rozprawy. Skuteczne zgłoszenie opozycji możliwe jest tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, iż wykonawca ubiegający się o uzyskanie statusu uczestnika postępowania nie posiada interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której zamierza przystąpić. Warto także nadmienić, iż musi to być interes o charakterze realnym a nie hipotetycznym, gdyż tylko w takim przypadku możliwym jest uczynienie zadość uzasadnionym interesom prawnym i faktycznym przystępującego (zob. wyrok KIO z dnia 12 czerwca 2013 r. sygn. akt: KIO 1262/13). Rozstrzygnięcie Izby w przedmiotowej kwestii przyjmuje postać postanowienia, na które nie przysługuje skarga.

Po czwarte, co nie wynika jednak wprost z treści art. 185 pzp, a co powiązane jest z opisaną powyżej instytucją opozycji i wydaje się logiczną konsekwencją zapisów ust. 3, dla skutecznego zgłoszenia przystąpienia niezbędnym jest pozytywne zweryfikowanie przez samą Izbę interesu wykonawcy, który został podany w treści oświadczenia. Musi on bowiem, nawiązywać do zajętego stanowiska jednej z dwóch stron sporu w danym postępowaniu. Tym samym, należy wyraźnie wykluczyć możliwość przystąpienia na gruncie omawianej regulacji częściowo po jednej i drugiej stronie. 

Reklama

Warto także nadmienić, iż czynności podejmowane przez wykonawcę, który przystąpił do postępowania odwoławczego na mocy opisywanej procedury, nie mogą być sprzeczne z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, za wyjątkiem sprzeciwu, który może wnieść na gruncie art. 186 ust. 3 pzp.    

Na koniec należy wskazać, iż przystąpienie do postępowania odwoławczego nie podlega opłacie wpisowej, w związku z brakiem stosownego uregulowania w ustawie i aktach wykonawczych, w odróżnieniu od wniesienia samego odwołania, które podlega takiej opłacie.

Zobacz: Nieczyste przetargi o zamówienie publiczne

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Termin na wykonanie wydatków niewygasających

  Czy uchwała rady gminy może przedłużyć termin na wykonanie wydatków niewygasających wynikający z art. 263 uofp?

  Inwestycje w OZE - rozliczanie dotacji na gruncie VAT

  Opodatkowanie VAT dotacji, w tym w szczególności dotacji na finansowanie inwestycji w OZE, niezmiennie budzi wątpliwości. Organy podatkowe prezentują w tym zakresie stanowisko niekorzystne dla gmin, a sądy administracyjne nie prezentują w wydawanych orzeczeniach jednolitej linii orzeczniczej. Wątpliwości związane ze sposobem traktowania dotacji stały się powodem tego, że 16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym tej problematyki. Na wyrok TSUE przyjdzie poczekać zapewne co najmniej do 2023 r., jednak już teraz warto zwrócić uwagę na to, jakie może on pociągnąć za sobą konsekwencje.

  Terminowe rozliczanie sum depozytowych - procedura

  Rozliczanie sum depozytowych - jak to zrobić w terminie? Przedstawiamy instruktaż dla księgowych.

  Zmiany w zasadach wystawiania faktur w 2021 r.

  Zasady wystawiania faktur. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur. Nowości dotyczą uznania za fakturę biletów jednorazowych. Zniesiony został limit 50 km.

  W jaki sposób oblicza się termin 3 miesięcy zatrudnienia do celów PPK?

  Jeśli pracownik nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, to w jakim terminie należy zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK?

  Jak ująć w ewidencji księgowej częściowo umorzony, a następnie zwrócony do reklamacji środek trwały

  Środek trwały został zakupiony w 2019 r. i rozpoczęto jego umorzenie. Pod koniec 2019 r. został zareklamowany i w grudniu 2020 r. zwrócony do dostawcy, co potwierdzone jest fakturą korygującą na 100% jego wartości. Jak rozliczyć taką operację w księgach rachunkowych? W przypadku likwidacji środka trwałego jego wartość netto jest księgowana zapisem 800/011, a dotychczasowe umorzenie 071/011. W opisanym przypadku umorzenie z 2019 r. powinno być przeksięgowane na pozostałe przychody operacyjne (w 2020 r. odpisy nie były dokonywane).

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej

  Reforma wynagrodzeń w administracji publicznej - wiceminister finansów Piotr Patkowski w trakcie posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego zadeklarował chęć rozmów o podwyżkach w budżetówce.

  Spółka komunalna ponosi opłatę za zajęcie pasa drogi

  Spółka ze 100-proc. udziałem gminy realizuje zadanie polegające na przebudowie wodociągu w pasie drogi gminnej. Czy w sytuacji, w której gmina jest właścicielem tego wodociągu, a spółka jest dzierżawcą, gmina powinna naliczyć wobec spółki opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym? Czy spółka komunalna w ogóle jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego?

  Jak windykować Dokument Obliczenia Opłaty

  Czy Dokument Obliczenia Opłaty, wystawiany na podstawie art. 40e ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, może być windykowany, jeśli nie został opłacony? Czy bez okazania dowodu opłaty nie powinien był zostać wydany wnioskodawcy?

  Gmina nie może odstąpić od naliczenia opłaty prolongacyjnej

  Czy należy naliczyć opłatę prolongacyjną w okresie stanu pandemii, jeśli gmina nie podjęła uchwały o nienaliczaniu opłaty prolongacyjnej w okresie pandemii?

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - terminy

  Sprawozdania w II kwartale 2021 r. - przedstawiamy terminy sprawozdań, które powinny złożyć w lipcu jednostki samorządu terytorialnego.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r.

  Podwyżka dla lekarzy stażystów od 1 lipca 2021 r. O ile wzrosną wynagrodzenia młodych lekarzy?

  Aport wodociągu a opodatkowanie VAT

  Czy wniesienie aportem sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w zamian za podwyższenie ilości udziałów gminy w spółce będzie podlegało opodatkowaniu, czy będzie korzystało ze zwolnienia od VAT z uwagi na to, że od momentu oddania do użytkowania do momentu wniesienia aportem minęły już 2 lata?

  Podwyższone koszty w czasie pracy zdalnej

  W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 część pracowników urzędu gminy świadczy pracę zdalnie. Niektórzy z nich mieszkają poza miejscowością, w której znajduje się urząd i stosowane są wobec nich podwyższone koszty uzyskania przychodów. Czy można je stosować także w okresie pracy zdalnej, gdy pracownicy nie dojeżdżają do pracy?

  Czy w roku 2021 wydatki bieżące mogą przewyższyć dochody bieżące

  Czy w roku 2021 obowiązuje przepis, na podstawie którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące, z wyłączeniem wydatków covidowych?

  Błąd w wykazaniu podatku na paragonie można skorygować

  Czy podatek wynikający z nieprawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (23% VAT zamiast ZW) należy odprowadzić do urzędu skarbowego?

  Czy pracownik samorządowy musi skorzystać z ciągłego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni

  Pracownik nie chce skorzystać z dwutygodniowego wypoczynku, mimo że zostało to określone w sporządzonym w styczniu planie urlopowym. Czym pracodawca powinien się podeprzeć, aby pracownik obowiązkowo skorzystał z urlopu w wyznaczonym terminie i we wskazanym wymiarze?

  Jak rozliczyć w księgach rachunkowych nadpłatę z tytułu użytkowania wieczystego

  Użytkownik wniósł opłatę z tytułu użytkowania wieczystego na rachunek bankowy powiatu w roku 2019. Powiat przekazał zebrane dochody odpowiednio: 75% udział Skarbu Państwa - urząd marszałkowski, 25% udział powiatu. W roku 2021 po weryfikacji dokumentów przez wydział geodezji wpłacona przez użytkownika kwota okazała się nadpłatą i podlega zwrotowi. Użytkownik wystąpił do powiatu o zwrot nadpłaconej kwoty. Czy prawidłowe jest występowanie do urzędu wojewódzkiego o zwrot przekazanej kwoty, czy należy pomniejszać o zwrot dochody zebrane przez powiat w 2021? Jak należy zaksięgować zwrot nadpłaty, w przypadku gdy kwota zostanie zwrócona do powiatu przez urząd wojewódzki w wysokości 75%? Z jakiego paragrafu należy zwrócić użytkownikowi 25% udziału powiatu, w przypadku gdy stanowił dochód w roku 2019? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa na kontach w zaistniałej sytuacji?

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?