Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Powoływanie się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego - zapadł wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14)

Powoływanie się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego - zapadł wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14)./ fot. Fotolia
Powoływanie się wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego - zapadł wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14)./ fot. Fotolia
Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Esaprojekt (C-387/14). Co zmieni się w zamówieniach publicznych?

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „ustawą nowelizacyjną”, odformalizowała procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i doprecyzowała m.in. przepisy dotyczące możliwości powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W tym aspekcie ustawodawca wprowadził nowy przepis – art. 22a ustawy Pzp, który stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 63 dyrektywy 2014/24/UE1. Treść art. 22a ust. 6 ustawy Pzp stanowi, że jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

 1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Przepis określa działania zamawiającego względem wykonawcy, w sytuacji gdy zgłoszony przez wykonawcę podmiot trzeci, na zasoby którego wykonawca się powołuje, nie potwierdzi dysponowania niezbędnym zasobem lub nie potwierdzi braku podstaw do wykluczenia. Działania owe polegają na obligatoryjnym zażądaniu od wykonawcy, aby w sytuacji, gdy zgłoszony przez niego podmiot trzeci nie wykazał posiadania zasobu lub braku podstaw do wykluczenia – samodzielnie wykazał ten zasób lub zastąpił ten podmiot trzeci innym podmiotem trzecim. Zakres przedmiotowy przepisu art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, z tego tylko względu, że oddziałuje na zagadnienie wezwania przez zamawiającego wykonawców o uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, poprzez wskazanie na możliwe zachowania wykonawcy po otrzymaniu wezwania od zamawiającego, dotyczy w dostrzegalny sposób regulacji art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (przepis dotyczący uzupełniania dokumentów). W związku z powyższym wymagane jest wyjaśnienie relacji zachodzących pomiędzy art. 22a ust. 6, a art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W tym celu należy najpierw przybliżyć procedurę uzupełniania dokumentów, którą określa art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający, po wejściu w życie ustawy nowelizacyjnej, dokonuje weryfikacji wykonawcy pod kątem wykazania okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, ale jedynie w odniesieniu do tego wykonawcy, którego ofertę ocenił najwyżej, tj. wykonawcy, którego oferta uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu ofert. Przedłożenie przez ww. wykonawcę – w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp – dokumentów niepotwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub dokumentów niepotwierdzających niepodleganie wykluczeniu, lub nieprzedłożenie wszystkich lub niektórych z tych dokumentów aktualizuje obligatoryjny wymóg wezwania przez zamawiającego o uzupełnienie tych dokumentów lub przekazanie stosownych wyjaśnień. Powyższe reguluje przepis z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niezależnie od zmiany treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp po nowelizacji ustawy nie uległ zmianie sposób rozumienia tego przepisu. Aktualne pozostaje stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej sprzed nowelizacji w zakresie: (1) obligatoryjności takiego wezwania, jeśli zajdą wskazane w przepisie okoliczności oraz (2) dopuszczalności tylko jednokrotnego wzywania wykonawcy o konkretny brakujący lub nieprawidłowy lub niepotwierdzający spełniania warunku udziału w postępowaniu (brak podstaw do wykluczenia, spełniania kryteriów selekcji) dokument. Jeśli po zastosowaniu ww. procedury, konkretny dokument nadal nie potwierdza, że spełniony został warunek udziału w postępowaniu lub brak jest podstaw do wykluczenia – wykonawca taki podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu o właściwą podstawę prawną z art. 24 ustawy Pzp.

Z powyższego wynika przede wszystkim, że regulacja wyrażona w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest jedyną regulacją określającą w sposób kompleksowy zasady wezwania o uzupełnienie dokumentów w przedmiocie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (niezależenie, czy dotyczą one wykonawcy samodzielnie wykazującego ich spełnienie i brak podstaw do wykluczenia, czy też wykonawcy wykazującego spełnienie warunków udziału w postępowaniu przy pomocy potencjału podmiotu trzeciego). Ustawa Pzp nie zawierała przed wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej i nie wprowadziła w przepisach nowelizacyjnych odrębnego trybu wezwania o uzupełnienie dokumentów na potwierdzenie powyższych okoliczności względem wykonawców, którzy wykazują posiadanie wymaganych zasobów (spełnianie warunków udziału w postępowaniu) przy pomocy podmiotów trzecich. W kontekście regulacji z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, analizowany 22a ust. 6 ustawy Pzp może zatem jedynie określać sposób wykonania obowiązku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wobec wykonawców, którzy wykazują spełnianie warunków przy pomocy zasobów podmiotów trzecich. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp wskazuje na możliwość zmiany podmiotu trzeciego zgłoszonego na etapie składania oferty, w trakcie procedury weryfikującej posiadanie stosownych dokumentów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Wykonawca wezwany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentu podmiotu trzeciego, może, albo, dokonać stosownego uzupełnienia dokumentu dotyczącego podmiotu trzeciego zgłoszonego pierwotnie, albo, skorzystać z dyspozycji art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, tj. na okoliczność wezwania zmienić podmiot trzeci na inny lub samodzielnie spełnić warunek w zakresie udostępnianego zasobu. Nie jest to jednak instytucja nowa w systemie zamówień publicznych – możliwość zmiany podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci lub samodzielne wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunku w zakresie objętym zasobem podmiotu trzeciego istniała także przed nowelizacją ustawy Pzp. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp nie dubluje zatem zasady dotyczącej uzupełniania dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie ingeruje w nią i nie stanowi odrębnej regulacji względem tej zasady. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp – nie stanowi zatem także o możliwości dalszego badania zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia ponad to na co przyzwala art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (reguła jednokrotnego wezwania o dany dokument).

Zobacz: Finanse publiczne

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych nie jest zasadna interpretacja, która skutkuje rozszerzeniem podstaw prawnych regulujących zagadnienie uzupełniania dokumentów, w szczególności w zakresie zasady jednokrotnego uzupełniania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykładnia systemowa nie pozwala bowiem na przyjęcie, że art. 22a ust. 6 ustawy Pzp stanowi nową przesłankę uzupełniania dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób inny niż przewidziany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Art. 22a ustawy Pzp dotyczy udziału podmiotów trzecich w postępowaniu, a nie uzupełniania dokumentów. Regulacja z art. 22a ustawy Pzp odnosi się kolejno do: dopuszczalności powołania się na zasoby podmiotów trzecich przez wykonawcę (ust. 1 i 2), procedury badania potencjałów podmiotów trzecich (ust. 3), szczególnych wymogów związanych z realizacją zamówienia przez podmioty trzecie w przypadku udostępniania przez nie niektórych zasobów (ust. 4), zasady solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego z wykonawcą (ust. 5) oraz możliwości zmiany podmiotu trzeciego w trakcie trwania postępowania jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania (ust. 6). Regulacje dotyczące wezwania o uzupełnienie dokumentów oraz uzupełnianie dokumentów w postępowaniu zostały konsekwentnie opisane w art. 26 ustawy Pzp i reguły tam określone zachowują aktualność.

Podsumowując, przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp jedynie doprecyzowuje możliwe działania wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przy powoływaniu się na potencjał podmiotu trzeciego. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp dotyczy zatem okoliczności, gdy zgłoszony przez wykonawcę na etapie składania ofert (wniosków) podmiot trzeci nie będzie potwierdzał, że dysponuje wymaganym przez zamawiającego zasobem lub, gdy w odniesieniu do podmiotu trzeciego nie zostanie potwierdzony brak podstaw do wykluczenia. W każdym z powyższych przypadków – reguła jednokrotnego wezwania o ten sam konkretny dokument na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – nie ulega zmianie.

Mając na względzie regulację dotyczącą możliwości powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego, i szerzej możliwości uzupełniania dokumentów, koniecznym jest także uwzględnienie nowego kierunku wykładni wynikającej z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt2.

Trybunał w pierwszej kolejności przypomniał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepis art. 2 dyrektywy 2004/18/WE3 nie stoi na przeszkodzie poprawianiu lub uzupełnianiu szczegółów oferty, zwłaszcza jeśli w sposób oczywisty wymaga ona niewielkiego wyjaśnienia lub sprostowania oczywistej omyłki, o ile zmiany wprowadzone w wyniku tego poprawiania lub uzupełniania nie prowadzą do rezultatu porównywalnego z przedstawieniem w istocie nowej oferty (por. wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovensko a.s. i in. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie, ECLI:EU:C:2012:191, pkt 40; wyrok z dnia 10 października 2013 r. w sprawie C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser przeciwko Manova A/S, ECLI:EU:C:2013:647, pkt 32 i 36 oraz wyrok wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie C-324/16 PARTNER Apelski Dariusz przeciwko Zarządowi Oczyszczania Miasta, ECLI:EU:C:2016:214, pkt 63 i nast.). W sprawie będącej przedmiotem odesłania prejudycjalnego wykonawca po upływie terminu składania ofert powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego oraz dostarczył zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji zdolności i środków niezbędnych do realizacji zamówienia. W ocenie Trybunału takie wyjaśnienia nie są jedynie zwykłym wyjaśnieniem szczegółów lub sprostowaniem oczywistej omyłki i stanowią de facto istotną i znaczącą zmianę pierwotnej oferty, przypominającą raczej przedstawienie nowej oferty.

Trybunał podzielił w tym zakresie stanowisko rzecznika generalnego Bobka wyrażone w opinii przedstawionej w tej sprawie, ECLI:EU:C:2016:899, zgodnie z którą takie uzupełnienie dokumentów ma bezpośredni wpływ na kluczowe elementy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż warunkuje samą tożsamość wykonawcy, któremu zostanie ewentualnie udzielone zamówienie, oraz na wynik weryfikacji zdolności tego wykonawcy, a zatem jego zdolności do zrealizowania zamówienia. Zdaniem Trybunału, gdyby zamawiający dopuścił, by dany wykonawca złożył omawiane dokumenty w celu uzupełnienia swej pierwotnej oferty, w sposób nieuzasadniony potraktowałby tego wykonawcę korzystniej w stosunku do innych kandydatów i tym samym naruszyłby zasady równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, a także wynikający z nich obowiązek przejrzystości.

W konsekwencji, w ocenie Trybunału, wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Kluczowe dla stanowiska Trybunału w tym zakresie jest przekonanie, że dopuszczenie takiej zmiany skutkowałoby poniekąd zmianą podmiotową po stronie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Taki kierunek rozumowania wskazywał rzecznik generalny w swojej opinii, a Trybunał w wyroku podzielił to stanowisko.

Dotychczas art. 26 ust. 3 ustawy Pzp był interpretowany w świetle zasad traktatowych oraz orzeczenia w sprawie Manova4, w którym Trybunał stwierdził, że zamawiający może zażądać poprawienia lub uzupełnienia w szczegółach informacji przedstawionych w zgłoszeniu, pod warunkiem że dotyczy to informacji lub danych, co do których można obiektywnie ustalić, że pochodzą sprzed daty upływu terminu zgłoszeń. W dotychczasowej praktyce, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wymiana potencjału w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym powołanie się na zdolności podmiotu trzeciego przez wykonawcę, który w momencie składania ofert polegał jedynie na własnych zdolnościach, była możliwa jedynie w sytuacji, gdy zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia istniało już w momencie składania ofert. W wyroku z dnia 8 marca 2016 r., sygn. akt KIO 261/16, Izba stwierdziła, że możliwość uzupełniania dokumentów, jaką stwarza art. 26 ust. 3 ustawy, co do zasady nie dotyczy wytwarzania nowych dokumentów po upływie terminu składania ofert, ale wyłącznie dokumentów, które były w posiadaniu wykonawcy przed upływem terminu składania ofert i tylko przez przeoczenie nie zostały załączone w dokumentacji oferty. Jednocześnie Krajowa Izba Odwoławcza co do zasady prezentowała stanowisko, iż na etapie wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu niemożliwym było powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego, jeżeli powyższe prowadziłoby jednocześnie do zmiany oświadczenia co do podwykonawstwa przez wykonawcę, który w momencie składania ofert deklarował samodzielną realizację zamówienia (podmiot trzeci miał być jednocześnie podwykonawcą). Tytułem przykładu, w wyroku z dnia 30 czerwca 2015 r., sygn. akt: 1284/15, Izba uznała, że w sytuacji gdy wykonawca pierwotnie deklaruje w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, a następnie w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału wskazuje, że realizacja zamówienia będzie się odbywać z udziałem podwykonawcy, taką zmianę należy traktować jako niedopuszczalną na etapie wyjaśnień zmianę treści oferty.

Zobacz: Podatki

Omawiany wyrok Trybunału w sprawie Esaprojekt stanowi korektę dotychczasowej linii orzeczniczej Trybunału w tym zakresie. Należy przyjąć, że od dnia 4 maja 2017 r. wykładni przepisu art. 51 dyrektywy 2004/18/WE, jak również przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, należy dokonywać zgodnie z tym orzeczeniem.

Należy także przyjąć, że stanowisko, jakie Trybunał zajął w tej sprawie, zachowuje swoją aktualność również na gruncie nowych unijnych regulacji w dziedzinie zamówień publicznych. Zgodnie z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, jeżeli informacje lub dokumentacja złożone przez wykonawców są lub wydają się niekompletne lub błędne, lub gdy brakuje konkretnych dokumentów, instytucje zamawiające mogą – chyba że przepisy krajowe wdrażające niniejszą dyrektywę stanowią inaczej – zażądać, aby wykonawcy złożyli, uzupełnili, doprecyzowali lub skompletowali te informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem pełnego poszanowania zasad równego traktowania i przejrzystości. W świetle omawianego orzeczenia takie uzupełnienie, doprecyzowanie i skompletowanie informacji i dokumentacji nie może obejmować powołania się na zdolności podmiotów trzecich w zakresie, w jakim wykonawcy w momencie składania ofert opierali się jedynie na własnych zdolnościach. Na marginesie warto zauważyć, że nowa dyrektywa w art. 63 ust. 1 akapit drugi reguluje przypadki, w których wykonawca powołuje się na zdolności podmiotów trzecich, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub podlegających wykluczeniu, nakazując wykonawcy zastąpienie podmiotu trzeciego w takiej sytuacji. Nowa dyrektywa nie przewiduje natomiast możliwości powołania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału przez wykonawcę, który w momencie składania oferty opierał się jedynie na własnych zdolnościach. W tym zakresie zastosowanie znajdzie zakaz sformułowany przez Trybunał w omawianym wyroku w sprawie Esaprojekt. Tak też należy odczytywać regulację z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp.

Podsumowując tę część rozważań Trybunału, należy podkreślić, że z orzeczenia w sprawie Esaprojekt wynika, że wykonawca, który w celu potwierdzenia spełnienia konkretnych warunków udziału w postępowaniu w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, w sytuacji ustalenia, że przedłożone przez niego oświadczenia i dokumenty nie potwierdzają spełnienia tego warunku nie będzie uprawniony do uzupełnienia na wezwanie zamawiającego dokumentów podmiotów trzecich i tym samym powoływania się na zdolności podmiotów trzecich. Wyrok w tej sprawie nie oznacza jednak, że niedopuszczalne będą jakiekolwiek zmiany w dokumentach i oświadczeniach. Wniosków płynących ze stanowiska Trybunału nie należy rozszerzać na zasadzie analogii na inne stany faktyczne i prawne związane z udziałem podmiotu trzeciego w wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub z samodzielnym spełnianiem tych warunków przez wykonawcę. Chociaż nie było to przedmiotem rozważań Trybunału w tej sprawie, możliwość uzupełnienia, na przykładzie warunku doświadczenia, wykazu zrealizowanych zamówień o inne własne realizacje przez wykonawcę, który w chwili składania oferty opierał się jedynie na własnych zdolnościach, zdaje się dopuszczać rzecznik generalny Bobek w swojej opinii (zob. pkt 34 cyt. opinii). Podobnie skutków odpowiedzi Trybunału na pytania prejudycjalne skierowane przez Krajową Izbę Odwoławczą w tej sprawie nie można rozszerzać na pozostałe przypadki uzupełniania i wyjaśniania dokumentów składanych przez wykonawców celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne stwierdzenie, że na gruncie dyrektywy 2004/18/WE nie było możliwe uzupełnianie dokumentów niekompletnych czy składanie brakujących dokumentów, również nie znajduje uzasadnienia w omawianym wyroku Trybunału. Skutki tego wyroku ograniczają się jedynie do przypadków, gdy wykonawca, który w chwili składania ofert pierwotnie opiera się jedynie na własnych zdolnościach, w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zdolności podmiotów trzecich.

Reasumując, w świetle omawianego orzeczenia jakiekolwiek uzupełnienie, doprecyzowanie i skompletowanie informacji i dokumentacji nie może obejmować powołania się na zdolności podmiotów trzecich w zakresie, w jakim wykonawcy w momencie składania ofert opierali się jedynie na własnych zdolnościach. Wyrok TSUE w sprawie Esaprojekt, przywoływany na tę okoliczność, stanowi korektę dotychczasowej linii orzeczniczej Trybunału w tym zakresie, co oznacza, że od dnia 4 maja 2017 r. wykładni art. 26 ust. 3 i 22a ust. 6 ustawy Pzp, należy dokonywać zgodnie z tym orzeczeniem.

Zatem w sytuacji, gdy na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1-2 ustawy Pzp, wykonawca nie przedłoży dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, lub przedłoży dokumenty, które nie potwierdzają dysponowania przez wykonawcę niezbędnymi zasobami lub dokumenty nie potwierdzają braku podstaw do wykluczenia, lub wykonawca nie przedłoży wszystkich lub niektórych z tych dokumentów, aktualizuje się obligatoryjny wymóg wezwania wykonawcy o uzupełnienie tych dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych w treści takiego wezwania zamawiający – uwzględniając dotychczasowe orzecznictwo wskazujące na jednoznaczność treści wezwania do uzupełnienia dokumentów – winien powołać się na dyspozycję art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeśli wezwanie dotyczy zgłoszonego podmiotu trzeciego lub potencjału, który ten podmiot udostępnia. W odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca przedkłada wymagane dokumenty niezawierające błędów, dotyczące zgłoszonego podmiotu trzeciego lub wszystkie dokumenty dotyczące nowego podmiotu trzeciego (łącznie ze zobowiązaniem do udostępnienia zasobu) lub wykonawca osobiście potwierdza spełnienie warunku, którego dotyczył zasób podmiotu trzeciego.

Reasumując:

 1. Art. 22a ust. 6 ustawy Pzp nie wprowadza odrębnej od art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zasady uzupełniania dokumentów dla podmiotów trzecich.
 2. Zasada jednokrotnego wezwania o konkretny dokument z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ustalona w orzecznictwie zachowuje swoją moc.
 3. Art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty (wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich.
 4. Nie jest dopuszczalne, ażeby wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.

[1] Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.), zwana dalej „dyrektywą 2014/24/UE”

[2] Wyrok z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu, ECLI:EU:C:2017:338

[3] Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.4.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 06, t. 7, str. 132)

[4] Wyrok z dnia 10 października 2013 r. w sprawie C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser przeciwko Manova A/S, ECLI:EU:C:2013:647, pkt 39

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Urząd Zamówień Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nie uda się uniknąć podwyżki ceny gazu w 2023 r. Zamrożona cena, ale VAT rośnie z 8% na 23% [Komisja Europejska]
  Rząd zamrozi kosztem 30 mld zł ceny gazy dla gospodarstw domowych w 2023 r. Nie uda się jednak uniknąć podwyżki ceny gazu. Wymusi ją podwyżka stawki VAT z 8% na 23%.
  450 zł dodatku dla żołnierzy [rozporządzenie]
  Szef MON podpisał rozporządzenie ws. przyznania 450 zł dodatku dla żołnierzy niektórych jednostek.
  Emerytury mundurowe: Kiedy nie trzeba posiadać 5 lat wykonywania tzw. zadań policyjnych [ustawa zaopatrzeniowa]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin - Dz.U. poz. 2394
  Fakt": Inflacja wreszcie zaczyna spadać
  Świadczy o tym koszyk „Faktu”. W ciągu dwóch tygodni jego wartość spadła ze 193,93 zł na 190,90 zł.
  Wakacje dla uczniów od 15 czerwca dla Krakowa, a od 15 lipca dla Warszawy? Gminy proponują inny termin wakacji dla poszczególnych regionów Polski
  Pomysł rozłożenia wakacyjnych turnusów na trzy miesiące, zaproponowany przez Stowarzyszenia Gminy Górskich RP, to pomysł warty rozważenia i dyskusji, ale wymagałby korelacji kilku resortów – powiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Pomysł mocno popiera branża turystyczna.
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  MEiN: nauczyciel nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia jeśli etat uzupełnia w kilku szkołach
  Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na poselską interpelację poinformował, że nauczyciele nie mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli pełny wymiar zajęć realizują w kilku szkołach. Według resortu pełny etat w jednej placówce jest niezbędny do uzyskania prawa do urlopu.
  Projekt wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
  Projekt nowego wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
  Jak samorządy radzą sobie z drogim prądem?
  Nieodłącznym atrybutem jednostek samorządu terytorialnego jest ich samodzielność, więc… każdy sobie radzi jak może? Część samorządów próbuje szukać na własną rękę adekwatnych do ich problemów rozwiązań związanych z podwyżkami cen energii elektrycznej, kłopotami grzewczymi czy dystrybucją węgla, inne zwracają się ku rozwiązaniom systemowym. Czy takie jednak w ogóle funkcjonują?
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  Odprawy dla nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych - podobieństwa i różnice
  Nauczyciele zatrudnieni w oświatowych placówkach publicznych i niepublicznych mają prawo do następujących odpraw: ekonomicznej, emerytalno-rentowej i wojskowej. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy mogą spowodować, że są uprawnieni do odprawy pieniężnej, bez względu na to, czy pracują etatowo w placówce publicznej czy niepublicznej. Jednak typ placówki decyduje o trybie nabycia tego świadczenia, jego wysokości i wypłacie. Nie ma znaczenia jedynie w przypadku odprawy wojskowej, która nie wiąże się z ustaniem zatrudnienia.
  Odpowiedzialność materialna pracowników
  Stosunek pracy łączący pracodawcę i pracownika ma charakter służbowy i mocno sformalizowany. Choć to pracodawca jest w tej relacji podmiotem profesjonalnym ponoszącym ryzyko działalności prowadzonej przez zakład pracy, nie oznacza to, że pracownik nie ponosi w związku z wykonywaną pracą żadnej odpowiedzialności materialnej. Za co odpowiada? W jakich okolicznościach? Czy pracodawca, podpisując umowę o pracę, powinien podjąć jakieś kroki, by zabezpieczyć swoje interesy?
  Zmiany w promesach w Programie Inwestycji Strategicznych [od 1 grudnia 2022 r.]
  Przywrócenie terminu na złożenie oświadczeń do promesy w Programie Inwestycji Strategicznych od 1 grudnia 2022 r.
  Czy istnieje odrębna procedura zwrotu VAT za hotele i wynajem auta za granicą
  Pytanie dotyczy VAT płaconego za zagraniczne zakupy - głównie chodzi o hotele, wynajem auta czy benzynę. Czy jest jakaś procedura umożliwiająca zwrot podatku VAT za zakupy (hotele, paliwo etc) zagraniczne? Jeżeli tak, to w jakich wypadkach (czy dotyczy wszystkich krajów, czy tylko UE)?
  Czy wypłacane świadczenie urlopowe może uwzględniać sytuację finansową jednostki?
  PYTANIE: Jeśli pracodawca nie złożył w pierwszym miesiącu informacji o niewypłacaniu świadczenia urlopowego i w danym roku jest do niego zobowiązany, to w jakiej wysokości może wypłacić to świadczenie? Czy wysokość świadczenia musi być kwotą maksymalną wynikającą z przepisów o ZFŚS, czy pracodawca może wypłacić mniejszą kwotę ze względu na finansową sytuację jednostki?
  Z jaką datą należy wypłacić trzynastkę osobie, która przechodzi na emeryturę?
  PYTANIE: Kiedy należy wypłacić trzynastkę osobie, która przechodzi na emeryturę np. w sierpniu? Czy wraz z ostatnią wypłatą, czy musimy ją wypłacić dopiero w pierwszym kwartale roku następnego?
  Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej
  Już 23 listopada 2022 podczas szkolenia Ekspertka Magdalena Grotkiewicz opowie jak przeprowadzić inwentaryzację roczną w jednostce. Podczas szkolenia omówi terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskaże także jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także kto może a kto nie.
  PIP: Czy można ukarać pracownika jednocześnie karą porządkową i odebraniem premii?
  Czy pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową i jednocześnie pozbawić go premii regulaminowej?
  Żołnierze, policjanci, strażacy chcą podwójnej emerytury. Mundurowej i z ZUS
  Żołnierze, policjanci, strażacy chcą otrzymywać emeryturę nie tylko „mundurową”. Ale i z ZUS ze składek, które policjant odprowadził do ZUS już po odejściu z policji pracując np. jako ochroniarz. Wniosą w tej sprawie do premiera petycję. Pomimo, że SN w uchwale z 15 grudnia 2021 r. (sygn. III UZP 7/21) stwierdził kategorycznie, że w takim przypadku należy się tylko jedno ze świadczeń. To orzeczenie jednoznacznie rozstrzyga wszelkie wątpliwości interpretacyjne i nie daje pola do kolejnych.
  6947 zł na ucznia. Zmiany w sposobie obliczania subwencji oświatowej w 2023 r.
  6947 zł – tyle ma wynieść w przyszłym roku tzw. finansowy standard A subwencji oświatowej. Przy podziale mniej zamożne samorządy prowadzące małe szkoły będą mogły liczyć na większe wsparcie.
  Wykaz 23 programów Ministerstwa Kultury w 2023 r. [nabór do 30 listopada 2022 r., linki]
  Do 30 listopada br. można składać wnioski do kilkudziesięciu programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2023 rok. Mogą wziąć w nich udział jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje samorządowe.
  Jak liczyć terminy na poinformowanie pracownika o zmniejszeniu jego etatu lub pensji [przykład]
  Jak liczyć terminy przy wypowiedzeniu zmieniającym?
  Wzór uchwały rady gminy o umorzeniu zaległości z urzędu
  Wzór uchwały rady gminy o umorzeniu zaległości z urzędu
  Czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega zajęciu komorniczemu?
  Pracownik zwalnia się za porozumieniem stron. Od kilku lat ma zajęcie komornicze (niealimentacyjne). Czy można doliczyć mu do wynagrodzenia ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Czy ekwiwalent podlega zajęciu?
  Czy środki z PPK wykazuje się w oświadczeniach majątkowych osób publicznych?
  Środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinny być wykazywane w oświadczeniach majątkowych w pozycji dotyczącej posiadanych zasobów pieniężnych.