Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dotacje z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli – jak ustalić liczbę dzieci?

Dotacje oświatowe z budżetu gminy na rzecz niepublicznych przedszkoli – jak ustalić liczbę dzieci? /fot. Fotolia
Dotacje oświatowe z budżetu gminy na rzecz niepublicznych przedszkoli – jak ustalić liczbę dzieci? /fot. Fotolia
Które dzieci nasze są? Nie bez przyczyny niniejszy artykuł zaczyna się rodem z języka potocznego, a sama fraza "utarła się" już nawet jako swego rodzaju frazeologizm na określenie rozwikłania niepewności o przynależność dzieci. Związki tego zagadnienia z tematyką artykułu są dosyć jaskrawe, bowiem poniższy tekst traktuje o dotacjach oświatowych z budżetu gminy na rzecz niepublicznych przedszkoli. Jedną ze zmiennych prawidłowego ustalenia kwoty dotacji jest właśnie liczba dzieci, która jednak pojawia się w dwóch odsłonach, a mianowicie: liczbie dzieci w przedszkolach publicznych i liczbie dzieci w przedszkolach niepublicznych. Ustalenie kwoty dotacji oświatowej jest skutkiem zastosowania ustawowego algorytmu, pojawia się zatem zasadne pytanie, po której stronie równania należy ująć które dzieci?

Niebezpieczne uproszenia

Na wstępie warto wyjaśnić kilka kwestii. Otóż po pierwsze, w artykule poruszana jest kwestia dotowania przedszkoli niepublicznych na podstawie art. 90 ust. 2b Ustawy o systemie oświaty (dalej jako USO), w zakresie liczby dzieci, a więc w obowiązującym stanie prawnym ma to walor historyczno-poznawczy, ponieważ przepis ww. został uchylony. Niemniej powstałe roszczenia sprzed nowelizacji, zgodnie z 10 letnim terminem przedawnienia roszczeń z art. 118 Kodeksu cywilnego, wciąż mogą być skutecznie dochodzone przed sądem powszechnym.

W niniejszym artykule rozważa się dystynkcję dzieci na te, które uczęszczają do przeszkoli publicznych (dla uproszczenia dalej jako dzieci w publicznych przedszkolach) oraz na dzieci uczęszczające do przedszkoli dotowanych, czyli niepublicznych - dla uproszczenia dalej jako dzieci w niepublicznych przedszkolach.

Polecamy: Seria poradników z prawa pracy

Drugim uproszczeniem o walorze poznawczym jest przyjęcie, że dotację oświatową z art. 90 ust. 2b USO przyznaje się niepublicznemu przedszkolu. Należy mieć świadomość, że w polskim systemie prawa cywilnego znane są trzy rodzaje podmiotów, osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty, które co prawda nie mają osobowości prawnej, ale ustawa (nie tylko Kodeks cywilny) przydaje im zdolność prawną. Tylko ww. podmioty mogą nabywać prawa i obowiązki, a także mają prawo pozywać i być pozywanym w sądzie.

Przedszkole niepubliczne nie ma osobowości prawnej, a w swej konstrukcji opiera się na fundamentalnej przesłance, jaką jest występowanie organu prowadzącego. To organ prowadzący (którym może być osoba fizyczna lub osoba prawna), jest podmiotem praw i obowiązków wynikających ze stosunku dotacyjnego z gminą. Organ prowadzący jest beneficjentem dotacji oświatowej i to on otrzymuje dotację podmiotowo-celową, nie zaś przedszkole niepubliczne. Niemniej w dalszej części artykułu autor posługuje się uproszczeniem tu wyjaśnionym, lecz trzeba mieć świadomość stanu prawnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przeliczeniowa koncepcja liczby dzieci w publicznych przedszkolach

Jak już o tym była mowa, dotację oświatową ustala się w kwocie będącej przeliczeniem zaplanowanych wydatków w przedszkolach publicznych przypadającej na jednego ucznia w tych przedszkolach. Dotacja stanowi ułamek wyżej wymienionej tzw. kwoty podstawowej dotacji (z reguły 75%, zgodnie z uchwałą rady gminy).

W tym miejscu należy wskazać, że o ile koncepcja „przeliczeniowej” liczby uczniów jest stosowana do podziału części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wydawanymi corocznie na podstawie art. 28 ust. 6 Ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach j.s.t. rozporządzeniami MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o tyle brak podstawy prawnej do recypowania przyjętej koncepcji „przeliczeniowej” liczby uczniów do ustalania liczby dzieci w przedszkolach publicznych dla potrzeb wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Jeśli ustawodawca chciałby uregulować metodę wyliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych zuwzględnieniem „przeliczeniowej” liczby dzieci w przedszkolach publicznych, należałoby to wprost wskazać w art. 90 ust. 2b USO. Tymczasem ww. przepis zawiera sformułowanie wprzeliczeniu na jednego ucznia. Nie daje to podstaw do przyjęcia, że w przepisie mowa o„przeliczeniowej” liczbie uczniów. Stanowiłoby to niedopuszczalną, rozszerzającą wykładnię art. 90 ust. 2b USO.

Koncepcja rzeczywistej, aktualnej liczby dzieci w publicznych przedszkolach

W orzecznictwie pojawiają się poglądy, że obliczając dotację należy brać pod uwagę każdoczesną, rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w gminie. Zatem zmiana liczby uczniów wymuszałaby konieczność przeliczenia dotacji. Niemniej należy mieć na uwadze, że każdoczesna zmiana liczby uczniów w przedszkolach publicznych, wymuszająca przeliczenie dotacji, doprowadziłaby do paraliżu systemu, albowiem zmiany w liczbie uczniów w przedszkolach publicznych mogą występować od pierwszego dnia edukacji i występować niemal codziennie. W praktyce oznaczałoby to konieczność przeliczania dotacji każdego dnia, co sparaliżowałoby wydziały oświaty w gminach i czyniło system dotacyjny dysfunkcyjnym. Pojawia się też problem, z jakiej chwili liczba uczniów jest miarodajna (przecież ciągle się zmienia).

Z treści art. 90 ust. 2b USO wynika, że podstawą dotacji dla przedszkoli niepublicznych są wydatki bieżące na przedszkola publiczne uchwalone przez gminę dotującą W dacie uchwalania uchwały budżetowej gmina musi przyjąć określoną liczbę dzieci w publicznych przedszkolach, aby zaplanować wydatki na przedszkola publiczne. Ustalenie wysokości dotacji na podstawie wydatków planowanych w budżecie gminy, a także planowanej liczby dzieci w przedszkolach publicznych stabilizuje sytuację finansową przedszkoli niepublicznych. Ponadto, oparcie stawki dotacji na liczbie dzieci w przedszkolach publicznych w roku budżetowym uprzednim względem roku udzielania i wypłacania dotacji przedszkolom niepublicznym jest planistycznie, ekonomicznie i rachunkowo uzasadnione. Mówiąc inaczej, przesłanka, jaką jest liczba dzieci w przedszkolach publicznych, zawsze uprzedza wniosek, którym jest finalna stawka dotacji. Z powyższego wynika jednakże, że gmina nie może przyjąć w algorytmie dotacji liczbę dzieci w przedszkolach publicznych, która będzie uczęszczała faktycznie do przedszkola publicznego. Konsekwencją przyjęcia liczby planowanej jest również konstatacja, że gmina nie może retroaktywnie zmieniać stawki dotacji oświatowej w wyniku zmiany faktycznej liczby dzieci w przedszkolach publicznych w toku roku budżetowego.

Koncepcja liczby dzieci publicznych z SIO

Rodzi się zasadne pytanie - jeżeli nie przeliczeniowa liczba dzieci w przedszkolach publicznych, ani nie faktyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych, to jaka liczba? Wydaje się, że rozwiązaniem jest przyjęć w metodologii kalkulacji liczby dzieci w przedszkolach publicznych z Systemu Informacji Oświatowe - dalej jako SIO.

Po myśli ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej, system ten służy do uzyskiwania danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Co najistotniejsze – są to dane jawne i sprawdzalne, a zasada ustalania podstawy wyliczenia dotacji uzależniona musi być od jasnych, przejrzystych i możliwych do sprawdzenia kryteriów. Tego warunku nie dałoby się spełnić opierając się na stale zmieniającej się (potencjalnie każdego dnia) liczbie dzieci faktycznie uczęszczających do przedszkoli publicznych.

Za tym poglądem przemawia również aprobujące stanowisko orzecznictwa. Z względnie bogatego dorobku judykatury warto przytoczyć poniższe orzeczenie: w ustawie o systemie oświaty brak jest przepisu, który wprost wskazywałby na datę dokonania obliczenia liczby uczniów przedszkoli publicznych dla celów ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych. W ocenie Sądu, wychodząc z założenia, że ustalenie wysokości dotacji służyć ma racjonalnemu zaplanowaniu i prowadzeniu działalności każdego przedszkola, w tym niepublicznego, w danym roku, zasadnym byłoby ustalanie liczby uczniów przedszkoli publicznych w oparciu o dane z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego w stosunku do roku, na który ma zostać przyznana dotacja. [...] W przeciwnym razie dochodziłoby do sytuacji, że ustalenie należnej dotacji byłoby możliwe dopiero po zakończeniu danego roku, kiedy znana byłaby rzeczywista liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych. Jak podniesiono powyżej, byłoby to nieracjonalne i sprzeczne z celem, któremu służy ustalenie i wypłacenie przedszkolom niepublicznym dotacji za dany rok (tak m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 4.12.2015 sygn. akt: I C 333/14).

Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych i kwestie dowodowe

O ile koncepcja faktycznej liczby dzieci w przedszkolach publicznych wydaje się chybionym rozwiązaniem dla ustalenia prawidłowej stawki dotacji oświatowej z art. 90 ust. 2b USO (zarówno z punktu widzenia gmin, z uwagi na niestabilne kryterium wyliczenia dotacji, jak i przedszkoli niepublicznych, z uwagi na brak możliwości bieżącej weryfikacji stawki oraz trudność w planowaniu własnej działalności), o tyle liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych (dotowanych) powinna pokrywać się ze stanem rzeczywistym wychowanków przedszkola niepublicznego.

Tym samym zasadnym jest przyjęcie, że gmina wypłaca dotację przedszkolu niepublicznemu w kwocie skorelowanej z liczbą dzieci faktycznie uczęszczających do przedszkola niepublicznego. Szczegółowe regulacje dotyczące metody ustalania rzeczywistej liczby uczniów ustawodawca pozostawił do unormowania w uchwałach organów stanowiących j.st., zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 90 ust. 4 USO.

Zatem ewidencjonowanie liczby dzieci w przedszkolu niepublicznym opiera się na akcie prawa miejscowego. Rada Gminy ma kompetencję, aby stosowną uchwałą ustalić zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji oświatowej. Skutkiem tego jest najczęściej wprowadzenie formularzy ewidencyjnych, zwyczajowo ujętych w formie załącznika do uchwały. Kwestionowanie mocy dowodowej ww. dokumentu, a także ich terminowe przedkładanie, jako jedna z czterech przesłanek sine qua non i wyłącznych dla zaktualizowania się roszczenia o zapłatę dotacji, jest przedmiotem odrębnego artykułu.

Konkluzje

Udzielenie dotacji przez gminę wiążę się z ustaleniem prawidłowej stawki dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym. Celem poprawnego wyliczenia należy zastosować algorytm, w którym ujmuje się również dzieci w przedszkolu publicznym. Widać wyraźnie, że metodologia obliczenia kwoty dotacji opiera się na zmiennych (m.in. liczbach dzieci - w przedszkolach publicznych i przedszkolach niepublicznych). Liczba dzieci w przedszkolach publicznych powinna zostać zaczerpnięta z danych z SIO na 30 września roku uprzedniego względem roku wydatkowania dotacji oświatowej. Ten mechanizm jest najbardziej spójny, przejrzysty i planistycznie racjonalny. Liczba dzieci w przedszkolu niepublicznym jest natomiast liczbą dzieci rzeczywiście uczęszczających do przedszkola niepublicznego w roku budżetowym otrzymywania dotacji oświatowej przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne.

Autor: Jan Akimenkow, aplikant radcowski

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pracownicy samorządowi: Nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna [rozporządzenie od 1 lipca 2023 r.]

  Zmiany dla pracowników samorządowych: nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna. Wprowadzi je zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.

  Rząd daje 3300 zł brutto wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. Jest to mniej od minimalnego wynagrodzenia. Dopłacić mają samorządy

  Od 1 lipca 2023 r. rząd proponuje kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby wysokość tej kwoty była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałych kategoriach zaszeregowania, kwoty zostały ustalone tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami.

  Będzie nowy wzór świadectwa pracy [nowelizacja kodeksu pracy]

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W dokumencie trzeba będzie uwzględniać informacje o wykorzystaniu nowych rodzajów urlopów i zwolnień wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy.

  Uzgodnienia i opinie do projektu planu miejscowego

  Ważnym elementem prowadzącym do przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyrażenie stanowiska wobec projektu planu przez organy wyspecjalizowane w określonych dziedzinach, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji polityki przestrzennej gminy. Takie stanowisko przybiera postać uzgodnień lub opinii.

  Jak zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

  Jedną z form ochrony samodzielności samorządu terytorialnego jest możliwość zakwestionowania (przez uprawniony organ) rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez wojewodę lub przez regionalną izbę obrachunkową. 

  Czy dotacja oświatowa dla placówek niesamorządowych to świadczenie jednorazowe?

  W praktyce pokutuje pogląd, że dotacja oświatowa - wypłacana przez jednostkę samorządu terytorialnego dla placówki niepublicznej działającej na jej terenie - ma charakter świadczenia jednorazowego. 

  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

  Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

  Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

  Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

  Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.