Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyliczanie dotacji oświatowej w sytuacji niezgodności pomiędzy zapisem planu budżetowego a jego wykonaniem

Kancelaria prawna LEXBRIDGE
Kancelaria LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest obecna na rynku od 2006 roku. Zespół kancelarii prowadzi sprawy przedsiębiorców i osób indywidualnych. Znaczną część jego aktywności obejmują spory sądowe prowadzone w sądach powszechnych na obszarze całej Polski i we wszystkich instancjach. Kancelaria reprezentuje również Klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi.
Robert Gałęski
Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.
Wyliczanie dotacji oświatowej w sytuacji niezgodności pomiędzy zapisem planu budżetowego a jego wykonaniem /Fot. Shutterstock
Wyliczanie dotacji oświatowej w sytuacji niezgodności pomiędzy zapisem planu budżetowego a jego wykonaniem /Fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
W przypadku niepublicznych placówek oświatowych otrzymujących dotację oświatową, dla części z nich (np. przedszkoli niepublicznych) jedną ze zmiennych koniecznych przy obliczaniu należnej dotacji są zaplanowane w budżecie wydatki bieżące. Co jednak, gdy zachodzi dysonans między planem budżetowym, a jego wykonaniem?

W przypadku niepublicznych placówek oświatowych otrzymujących dotację oświatową, dla części z nich (np. przedszkoli niepublicznych) jedną ze zmiennych koniecznych przy obliczaniu należnej dotacji są zaplanowane w budżecie wydatki bieżące. Tytułem przykładu - stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli (…).

Polecamy: Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego

Tożsamą zmienną przewidywał uprzednio obowiązujący przepis art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. Podsumowując, zaplanowane na dany rok wydatki bieżące na prowadzenie przez gminę (czy inną j.s.t.) danych placówek oświatowych, stanowią podstawową i wyjściową zmienną obliczenia dotacji.

Co jednak, gdy zachodzi dysonans między planem budżetowym, a jego wykonaniem? Zasadniczo taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, co wynika z zasady rzetelności i realności budżetowej (zob.: J. Szołno – Koguc: Zasady gospodarki budżetowej w ujęciu teoretycznym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 39, 129-144). Jednak życie bywa bogatsze i bynajmniej nie biegnie w torach wyznaczonych teorią. W praktyce nierzadkie są sytuacje, gdy wykonanie budżetu odbiega od zapisu budżetowego lub zapis budżetowy nie odpowiada rzeczywistości.

Analiza dotychczasowego orzecznictwa pozwala na wniosek, że w przepisach dotacyjnych odwołano się do wydatków zaplanowanych związanych z funkcjonowaniem przedszkoli publicznych. Podstawę naliczenia dotacji stanowi taka suma, która w budżecie gminy została zakwalifikowane jako kategoria wydatków na określony cel, tj. konkretnie na funkcjonowanie przedszkola publicznego. Podstawą do ustalenia dotacji należnych są wydatki zaplanowane na jednego ucznia w przedszkolu publicznym (plan budżetowy), a nie wydatki faktycznie poniesione (wykonanie budżetu). Miarodajne dla ustalania dotacji jest brzmienie planu budżetowego w chwili jej obliczania (por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 r., IV CSK 696/2012; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2013 r. II GSK 2404/2011 i z dnia 16 maja 2018 r. I GSK 1222/18). Dotacje należy obliczać według kwot planowanych w budżecie, a nie po jego wykonaniu według zmniejszonych wydatków – tak wyrok WSA w Warszawie z 4 kwietnia 2014 r., sygn. V SA/Wa 2555/13.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ustalenie wysokości dotacji z uwzględnieniem wydatków rzeczywiście ponoszonych na przedszkola w danym roku powodowałoby, że organ prowadzący przedszkole niepubliczne nie posiadałby wiedzy, jaką dotację otrzyma w danym roku i w jaki sposób ma zaplanować własny budżet (zob.: Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 27 stycznia 2015 r. sygn. akt I ACa 679/14, czy Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 23 czerwca 2016 roku I ACa 110/16).

To istotny argument za oparciem się na zapisie budżetowym, a nie na faktycznej realizacji planu budżetowego, albowiem oparcie się na faktycznym wydatkowaniu uniemożliwiałoby organowi prowadzącemu jakiekolwiek racjonalne planowanie funkcjonowania przedszkola w danym roku budżetowym (nie wiadomo, jaka dotacja będzie należna i jakimi środkami dysponuje). Ponadto oparcie się na wydatkach faktycznie zrealizowanych, a nie zaplanowanych skutkowałoby tym, że ustalenie należnej dotacji następowałoby dopiero po zakończeniu roku budżetowego. To zaś prowadzi do paradoksu, albowiem po zakończeniu roku budżetowego organ prowadzący ma już dokonać rozliczenia otrzymanych dotacji, a nie ich ustalenia.

Istotą dotacji, jako instytucji uregulowanej w ustawie o finansach publicznych, jest jej roczny charakter. Przejawia się on przede wszystkim w możliwości wykorzystania dotacji najpóźniej do końca danego roku budżetowego. To rodzi kolejny paradoks przy przyjęciu obliczaniu dotacji w oparciu o faktycznie realizowane wydatki, albowiem do końca roku budżetowego nie wiadomo, jaka dotacja jest należna, a po zakończeniu roku budżetowego zamyka się możliwość płatności dotacji za dany rok budżetowy. Podsumowując, wywieść należy ogólną zasadę, że w przypadku obliczania dotacji oświatowej, pierwszorzędne znaczenie ma zapis budżetowy, a nie faktyczne wykonanie budżetu. Zatem w przypadku dysonansu między zapisem budżetowym, a wykonaniem, pierwszeństwo ma zapis budżetowy.

Jak od każdej zasady istnieją jednak i tu wyjątki. Ich omówienie poprzedzę dwoma orzeczeniami dobrze ilustrującymi problem. Pierwsze dotyczy sytuacji, gdy gmina w rozdziale 80104 klasyfikacji budżetowej („Przedszkola”) ujęła poza wydatkami na przedszkola publiczne, także środki przeznaczone na punkt przedszkolny. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 19 lipca 2019 r. XVIII C 575/19 wskazał, że z uzasadnienia uchwały budżetowej wprost wynikało, iż kwota (tu wskazano kwotę) została zaplanowana w budżecie na funkcjonowanie punktu przedszkolnego, a wydatki zaplanowane w budżecie na punkt przedszkolny nie są wydatkami ustalonymi w budżecie na wydatki bieżące przedszkoli publicznych. Innymi słowy, nawet przypisanie wydatku w budżecie do przedszkoli (nieprawidłowy rozdział klasyfikacji budżetowej), jeśli wydatek ten od początku nie był przeznaczony na przedszkole (a np. na punkt przedszkolny), nie daje podstawy do uwzględniania go do obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Środki zaplanowane w budżecie na inne formy wychowania przedszkolnego nie mogą być brane pod uwagę do obliczenia dotacji, nawet w przypadku ujęcia ich w rozdziale 80104.

Podobne kierunkowo orzeczenie wydał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie I ACa 144/20 (wyrok z dnia 3 lipca 2020 r.). Gmina w budżecie przeznaczyła kwotę 50.000 zł na „remont placu zabaw” w przedszkolu. Tak został opisany ten wydatek w budżecie. Jednak materiał dowodowy wskazywał, że kwalifikacja ta była błędna, albowiem już w momencie uchwalania budżetu chodziło o zakup zupełnie nowego placu zabaw, a więc wydatek inwestycyjny.

Podstawą obliczania dotacji mogą być tylko zaplanowane wydatki bieżące. Zgodnie z treścią art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Przepis art. 236 ust. 3 i 4 tej ustawy określa jakie wydatki zalicza się do bieżących a jakie do majątkowych w planach takich wydatków. Wśród wydatków bieżących ujmuje się wydatki poniesione na wykonanie remontów. W konsekwencji Sąd uznał, że wydatek ten w istocie od początku był planowany jako inwestycyjny, a jedynie wskutek nieprawidłowej kwalifikacji budżetowej został ujęty w budżecie jako remont.

Podsumowując, nieprawidłowa kwalifikacja budżetowa wydatku, który już na etapie planowania miał być przeznaczony na inny cel, a błędnie został przypisany do wydatków przedszkoli, nie daje podstaw do uwzględniania tego wydatku na potrzeby obliczania dotacji. To bardzo istotna konkluzja z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego.

Jednak każdy kij ma dwa końce. Należy pamiętać, że zasada ta działa w obie strony i np. nieprawidłowe zaliczenie wydatku w zapisie budżetowym do wydatków inwestycyjnych (gdy tymczasem od początku był to wydatek remontowy), daje podstawy do uwzględniania tego rodzaju wydatku przy obliczaniu dotacji. Nierzadką jest bowiem praktyka „ukrywania” wydatków remontowych w ramach inwestycji. Nie jest wykluczone, że w ramach jednej inwestycji, w tym samym środku trwałym, część prac stanowić będzie modernizację, a część remont – tak wyrok NSA z dnia 27.10.2017 r. II FSK 2704/15.

Z żadnego przepisu nie wynika, by prowadzenie w budynku prac budowlanych wykluczało możliwości zaliczenia części z nich, jako prac remontowych, a części, jako prac modernizacyjnych. Wszelkiego typu prace, które mają na celu tylko i wyłącznie wymianę zużytych elementów obiektu lub doprowadzenie ich do stanu pierwotnego, należy każdorazowo traktować, jako prace remontowe, nawet w sytuacji, gdy wykonywane są w ramach większego przedsięwzięcia o charakterze inwestycji, obok robót wprowadzających do danego obiektu nowe rozwiązania (zob.: wyrok WSA w Gdańsku I SA/Gd 458/05; wyrok WSA w Szczecinie z 10 września 1998 r. SA/Sz 2166/97; wyrok WSA w Gdańsku I SA/Gd 1813/98, wyrok WSA w Bydgoszczy I SA/Bd 664/06, wyrok WSA w Olsztynie I SA/Ol 113/10, wyrok NSA I SA/Gd 1362/12, czy wyrok NSA z 21 maja 1998 r., I SA/Gd 1151/97, gdzie NSA stwierdził, że ocena prac remontowo-budowlanych wykonywanych w obiekcie budowlanym musi uwzględniać zróżnicowanie takich prac w poszczególnych częściach obiektu. Nie można bowiem poprzez niewątpliwie inwestycyjny /zwiększający wartość środka trwałego/ charakter robót wykonanych w części budynku nadawać robotom wykonanym w innej części taki sam charakter, jeśli z kolei były to zwykłe prace remontowe typu malowanie czy tapetowanie ścian, naprawy stolarki itp. Istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu środka trwałego, przy czym w pojęciu tym nie mieści się zwykła bieżąca konserwacja (wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 1997r. sygn. akt SA/Gd 159/96, niepubl.).

Autor artykułu spotkał się np. z wydatkami na remont schodów zewnętrznych ujętymi w ramach szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. termomodernizacji obiektu. Należy pamiętać, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (podobnie jak wcześniejsza ustawa o systemie oświaty) pojęcia wydatków bieżących nie definiuje, podobnie jak i wydatku majątkowego. Termin „wydatki bieżące” użyty w ustawie, winien być interpretowany tak, jak termin ten jest rozumiany na gruncie ustawy o finansach publicznych.

Pojęcia „remontu” nie definiują przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ale w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że za „remont” można uznać wszelkie działania przywracające pierwotny stan techniczny środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych. Zgodnie natomiast z przepisami Prawa budowlanego remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest więc przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego środka trwałego, niezmieniające jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji.

Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie (modernizację) środków trwałych polega więc na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia (modernizacji) środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech. Sama zmiana technologii produkcji elementów środka trwałego, a tym samym zamontowanie nowocześniejszych części składowych środka trwałego nie może być uznane za modernizację (unowocześnienie).

Niewątpliwie przy ocenie, czy mamy do czynienia z wydatkami na remont, należy brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp techniczny mające wpływ na sposób i środki realizowania robót tym pojęciem objętych. Podsumowując, nierzadkie przypadki „objęcia” inwestycją (np. termomodernizacji obiektu) prac typowo remontowych i ujęcie ich w budżecie w ramach wydatków majątkowych, nie stanowi samo w sobie dostatecznej podstawy do pominięcia tych wydatków przy naliczaniu należnej dotacji oświatowej.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pracownicy samorządowi: Nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna [rozporządzenie od 1 lipca 2023 r.]

  Zmiany dla pracowników samorządowych: nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna. Wprowadzi je zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.

  Rząd daje 3300 zł brutto wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. Jest to mniej od minimalnego wynagrodzenia. Dopłacić mają samorządy

  Od 1 lipca 2023 r. rząd proponuje kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby wysokość tej kwoty była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałych kategoriach zaszeregowania, kwoty zostały ustalone tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami.

  Będzie nowy wzór świadectwa pracy [nowelizacja kodeksu pracy]

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W dokumencie trzeba będzie uwzględniać informacje o wykorzystaniu nowych rodzajów urlopów i zwolnień wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy.

  Uzgodnienia i opinie do projektu planu miejscowego

  Ważnym elementem prowadzącym do przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyrażenie stanowiska wobec projektu planu przez organy wyspecjalizowane w określonych dziedzinach, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji polityki przestrzennej gminy. Takie stanowisko przybiera postać uzgodnień lub opinii.

  Jak zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

  Jedną z form ochrony samodzielności samorządu terytorialnego jest możliwość zakwestionowania (przez uprawniony organ) rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez wojewodę lub przez regionalną izbę obrachunkową. 

  Czy dotacja oświatowa dla placówek niesamorządowych to świadczenie jednorazowe?

  W praktyce pokutuje pogląd, że dotacja oświatowa - wypłacana przez jednostkę samorządu terytorialnego dla placówki niepublicznej działającej na jej terenie - ma charakter świadczenia jednorazowego. 

  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

  Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

  Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

  Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

  Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.