Kategorie

Jak ustalić wysokosc ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Marek Rotkiewicz
Marek Rotkiewicz
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy/ Fot. Fotolia
Fotolia
Pracownica zwalnia się z pracy za porozumieniem stron z dniem 20 października 2014 r. Od połowy ubiegłego roku do końca lutego 2014 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Osoba ta jest uprawniona do 26 dni urlopu rocznie, z czego wykorzystała 40 godzin. Zarabia obecnie 2700 zł stałej pensji, otrzymuje 270 zł dodatku za wysługę lat, 2-3 razy w roku nagrody (w przedziale pomiędzy 400 a 1000 zł) oraz ma prawo do trzynastki. W jakiej wysokości przysługiwać jej będzie ekwiwalent za urlop? Czy zamiast wypłacać ekwiwalent, możemy zobowiązać pracownicę, aby wykorzystała urlop do dnia zakończenia zatrudnienia?

Pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie biegnącego wypo­wiedzenia umowy o pracę (art. 1671 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; dalej: k.p.). Dotyczy to jednak tyl­ko wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę. W razie rozwiązywania umowy o pracę za porozumieniem stron wykorzystanie urlopu w pozo­stałym do dnia zakończenia zatrudnienia okresie pracy należy uzgodnić z pracownikiem (najlepiej już w samej treści porozumienia) - ponieważ pracodawca nie może jednostronnie narzucić obowiązku „wybrania" urlopu w okresie od zawarcia porozumienia do rozwiązania umowy. Nie jest to bowiem okres wypowiedzenia.

Jeżeli pracownica wykorzysta cały przysługujący jej urlop, wtedy pracodawca nie będzie zobowiązany do wypłacenia jej ekwiwalentu. Pracodawca może narzucić termin wykorzystania ur­lopu tylko w dwóch przypadkach:

 • w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 k.p.),
 • do końca września następnego roku kalendarzowego w odniesieniu do urlopu niewykorzystanego w roku ubiegłym (art. 168 k.p.).

Z pytania wywnioskować można, że rozliczeniu pod­lega jedynie urlop tegoroczny; pracownica nie ma niewy­korzystanego urlopu z lat ubiegłych. Pracodawca musi dokonać rozliczenia urlopu w wymiarze proporcjonal­nym do okresu jej pracy w tym roku, przy uwzględnieniu przebywania na urlopie wychowawczym.

Zobacz również: Ekwiwalent za niewykorzystany urlop kierowników urzędów

Kodeks pracy wymienia w art. 1552 okresy nieobec­ności, po upływie których powracający do pracy pra­cownik ma prawo do urlopu odpowiednio obniżonego.

Na podstawie tego przepisu urlop proporcjonalny przy­sługuje m.in. pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalenda­rzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszko­lenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
 • tymczasowego aresztowania,
 • odbywania kary pozbawienia wolności,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli okresy te przypadają po nabyciu przez pracow­nika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega pro­porcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługu­jącym mu lub w wyższym wymiarze. Od początku paź­dziernika 2013 r. zasada ta nie dotyczy jednak urlopu wychowawczego.

Obniżenie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego nastąpi jedynie w roku, w którym pracownik powraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc urlopie wychowawczym, który rozpoczął się 1 stycznia danego roku albo wcześniej.

W opisanej w pytaniu sytuacji dwa miesiące urlo­pu wychowawczego wykorzystanego w 2014 r. wpłyną na należny pracownicy urlop wypoczynkowy.

Przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym należy pamiętać o kilku zasadach.

Polecamy serwis: Urlopy

Zasady ustalania urlopu proporcjonalnego:

 • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu (art. 1552a § 1 k.p.),
 • niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrąglamy do pełnego miesiąca; jeżeli w tym samym miesią­cu następuje zakończenie zatrudnienia i podjęcie pracy u kolejnego pracodawcy, zaokrąglenia do­konuje dotychczasowy pracodawca (art. 1552a § 2 i 3 k.p.),
 • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (1553 § 1 k.p.).

Biorąc pod uwagę zasady ustalania urlopu propor­cjonalnego zawarte w ramce, urlop pracownicy, o któ­rej mowa w pytaniu, powinien być naliczony za 8 mie­sięcy, tj. marzec-październik, w następujący sposób:

 • przysługujący urlop w dniach:

26 dni x 8/12 = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni urlopu,

 • wymiar urlopu w przeliczeniu na godziny:

18 x 8 = 144 godzin urlopu, przyjmując za jeden dzień urlopu 8 godzin (art. 1542 k.p.),

 • należny urlop za 2014 r. wyrażony w godzinach: 144 godzin - 40 wykorzystanych godzin urlopu przez pracownika = 104 godziny.

Przy ustalaniu ekwiwalentu nie uwzględnia się trzy­nastki oraz otrzymywanych przez pracownika nagród (§ 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal­nej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypła­cania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop). Podstawę obliczeń ekwiwalentu dla tej pracownicy stanowić będzie stała miesięczna pensja oraz dodatek stażowy. Składniki wynagrodze­nia określone w stawce miesięcznej w stałej wysoko­ści uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wy­sokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 tego rozporządzenia).

Sposób wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzy­stany urlop wypoczynkowy tej pracownicy:

 • sumę miesięcznych wynagrodzeń należy podzielić przez współczynnik urlopowy:

2970 zł (stała pensja i dodatek za wysługę lat) : : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy w 2014 r.) = = 142,58 zł,

następnie

 • tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu należy podzielić przez liczbę odpowiadającą dobo­wej normie czasu pracy obowiązującej pracownika: 142,58 zł : 8 godzin = 17,82 zł,

następnie

 • otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu na­leży pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzysta­nego przez pracownicę urlopu wypoczynkowego: 17,82 zł x 104 godzin = 1853,28 zł.

MAREK ROTKIEWICZ - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych publikacji prasowych oraz książkowych z tego zakresu, wykładowca, trener

PODSTAWY PRAWNE

 • art. 155', art. 1552, art. 1552a, art. 1553 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208);
 • § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wy­płacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

Polecamy serwis: Kadry i płace

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?

  Młodzieżowy budżet obywatelski

  W mieście realizowany jest budżet obywatelski, którego pula środków podzielona jest na zadania osiedlowe oraz ogólnomiejskie. Czy możliwe jest utworzenie odrębnego młodzieżowego budżetu obywatelskiego, jeśli w mieście obowiązuje uchwała, zgodnie z którą mieszkańcy - bez względu na wiek - mogą zgłaszać swoje pomysły do realizacji? Młodzieżowy budżet obywatelski byłby skierowany do ściśle określonej grupy mieszkańców - tylko tych w wieku uczniów szkół ponadpodstawowych. Czy wprowadzenie młodzieżowego budżetu obywatelskiego powinno mieć formę zarządzenia prezydenta miasta czy uchwały?

  Nowe formularze sprawozdań dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

  Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dedykowane dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).