reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Pozostałe > Zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej JST na 2013 rok

Zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej JST na 2013 rok

Minister finansów określił nowe zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Na dostosowanie WPF do nowych wymogów samorządy mają czas do końca marca 2013 r.

Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (dalej: ustawa okołobudżetowa) wprowadziła m.in. zmiany w zasadach opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Artykuł 230b ustawy okołobudżetowej zobowiązał ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia nowego wzoru WPF wraz z załącznikiem. Wzór ten, według ustawy okołobudżetowej, ma uwzględniać minimalny zakres informacji umożliwiający opracowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) realistycznych prognoz własnej sytuacji finansowej oraz potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Realizując ustawowe zobowiązanie, Minister Finansów wydał rozporządzenie z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (dalej: rozporządzenie w sprawie WPF).

Rozporządzenie w sprawie WPF weszło w życie 1 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. W rozporządzeniu w sprawie WPF określono okres projekcji WPF na trzy kolejne lata budżetowe, a ponadto:

 • wzór WPF wraz z załącznikiem,
 • sposób przekazywania przez JST regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) projektów uchwał w sprawie WPF lub jej zmian oraz uchwał i zarządzeń w sprawie WPF.

Zobacz również serwis: Sprawozdawczość

Dotychczasowe przepisy nie ustanawiały wzoru formularza dla WPF. Samorządy miały jedynie obowiązek określenia dla każdego roku objętego WPF co najmniej wymienionych w art. 226 u.f.p. danych budżetowych, takich jak:

 1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu JST,
 3. wynik budżetu JST,
 4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 5. przychody i rozchody budżetu JST z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 6. kwotę długu JST, w tym relację wyznaczającą maksymalny poziom zadłużenia samorządu określoną w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 7. objaśnienia przyjętych w WPF wielkości liczbowych.

Ponadto samorządy były zobowiązane do określenia w załączniku do uchwały w sprawie WPF odrębnie dla każdego zaplanowanego przedsięwzięcia danych, takich jak:

 1. nazwa i cel przedsięwzięcia,
 2. jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywane przedsięwzięcia,
 3. okres realizacji i planowane łączne nakłady finansowe,
 4. limity wydatków w poszczególnych latach,
 5. limit zobowiązań dotyczących realizacji całości przedsięwzięcia.

Według nowych zasad, dane te nadal są wymagane, a ponadto wprowadzono wzór WPF.

Wzór WPF

Wzór prognozy określony w rozporządzeniu w sprawie WPF zawiera dwa załączniki:

 • nr 1 – określający wzór WPF,
 • nr 2 – określający wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Dodatkowo, zgodnie z art. 226 ust. 2 u.f.p., do WPF dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach tych mogą być zawarte także informacje uszczegółowiające dane zawarte w WPF. Minister Finansów nie określił w rozporządzeniu w sprawie WPF wymogów odnośnie do objaśnień, o ich zakresie i szczegółowości decyduje więc JST.

Polecamy także: Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Wzór WPF zawiera dane wymagane w art. 226 u.f.p., jak również dane dotąd niewymagane, w pozycji:

 1. dochody majątkowe – została wyodrębniona pozycja dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.),
 2. wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń – została dodatkowo wyszczególniona pozycja wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (poz. 2.1.1.1.),
 3. wydatki na obsługę długu – wyodrębniono dodatkowo pozycję wydatków z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych emitowanych w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE (poz. 2.1.3.1.),
 4. przychody budżetu – wyodrębniono rodzaje przychodów oraz kwoty przeznaczone z poszczególnych źródeł przychodów na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.–4.4.1.),
 5. rozchody budżetu – wyodrębniono pozycję: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2.),
 6. kwota długu – wyodrębniono kwotę wyłączeń z tej kwoty z tytułu zwolnień ustawowych (poz. 6.1. i 6.1.1.) oraz zobowiązano do wyliczenia wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem określonego w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa z 2005 r.) z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w tym przepisie i bez uwzględniania tych wyłączeń,
 7. siódmej – wykazuje się kwotę zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych,
 8. ósmej – wykazuje się różnice między dochodami a wydatkami bieżącymi w związku z postanowieniami art. 242 u.f.p.,
 9. od 9.1. do 9.2. – wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem określony w art. 169 ust. 1 ustawy z 2005 r., a w pozycji 9.3.–9.8. w różnych konfiguracjach – wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem określony w art. 243 u.f.p., przy czym w poz. 9.8. należy poinformować o spełnieniu wymogów tego wskaźnika obliczonego na podstawie planu trzech kwartałów roku poprzedniego i wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy,
 10. jedenastej – wykazuje się informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, takich jak: wydatki bieżące na wynagrodzenia i należne składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji,
 11. dwunastej – podaje się dane dotyczące finansowania projektów realizowanych ze środków UE i innych zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi,
 12. trzynastej – wykazuje się kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
 13. czternastej – podaje się dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć określony w rozporządzeniu w sprawie WPF zawiera następujące dane do wypełnienia:

 1. nazwa i cel,
 2. okres realizacji,
 3. jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program,
 4. łączne nakłady finansowe,
 5. limity wydatków w poszczególnych latach (należy wykazać wszystkie lata realizacji programu),
 6. limit zobowiązań.

Wykazywane przedsięwzięcia pogrupowane zostały w trzy grupy:

 1. programy i przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE lub innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
 3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Projekty uchwał w sprawie WPF lub jej zmiany oraz uchwały i zarządzenia w sprawie WPF JST przekazuje RIO w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotychczasowe przepisy nie określały wzoru WPF, a jedynie wskazywały, co prognoza powinna zawierać.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456)
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 05.12.2013

Autor:

Autor jest audytorem wewnętrznym, ekspertem w zakresie finansów publicznych

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji

Zdjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa JST. / Fot. Fotolia
Wieloletnia prognoza finansowa JST. / Fot. Fotolia

Webinarium: Raportowanie schematów podatkowych a COVID - 19126.65 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama