Kategorie

Zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej JST na 2013 rok

Longin Mażewski
Wieloletnia prognoza finansowa JST. / Fot. Fotolia
Wieloletnia prognoza finansowa JST. / Fot. Fotolia
Minister finansów określił nowe zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej. Na dostosowanie WPF do nowych wymogów samorządy mają czas do końca marca 2013 r.

Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (dalej: ustawa okołobudżetowa) wprowadziła m.in. zmiany w zasadach opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Artykuł 230b ustawy okołobudżetowej zobowiązał ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia nowego wzoru WPF wraz z załącznikiem. Wzór ten, według ustawy okołobudżetowej, ma uwzględniać minimalny zakres informacji umożliwiający opracowanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) realistycznych prognoz własnej sytuacji finansowej oraz potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Realizując ustawowe zobowiązanie, Minister Finansów wydał rozporządzenie z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (dalej: rozporządzenie w sprawie WPF).

Rozporządzenie w sprawie WPF weszło w życie 1 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 227 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. W rozporządzeniu w sprawie WPF określono okres projekcji WPF na trzy kolejne lata budżetowe, a ponadto:

 • wzór WPF wraz z załącznikiem,
 • sposób przekazywania przez JST regionalnej izbie obrachunkowej (RIO) projektów uchwał w sprawie WPF lub jej zmian oraz uchwał i zarządzeń w sprawie WPF.

Zobacz również serwis: Sprawozdawczość

Dotychczasowe przepisy nie ustanawiały wzoru formularza dla WPF. Samorządy miały jedynie obowiązek określenia dla każdego roku objętego WPF co najmniej wymienionych w art. 226 u.f.p. danych budżetowych, takich jak:

 1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu JST,
 3. wynik budżetu JST,
 4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 5. przychody i rozchody budżetu JST z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 6. kwotę długu JST, w tym relację wyznaczającą maksymalny poziom zadłużenia samorządu określoną w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 7. objaśnienia przyjętych w WPF wielkości liczbowych.

Ponadto samorządy były zobowiązane do określenia w załączniku do uchwały w sprawie WPF odrębnie dla każdego zaplanowanego przedsięwzięcia danych, takich jak:

 1. nazwa i cel przedsięwzięcia,
 2. jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywane przedsięwzięcia,
 3. okres realizacji i planowane łączne nakłady finansowe,
 4. limity wydatków w poszczególnych latach,
 5. limit zobowiązań dotyczących realizacji całości przedsięwzięcia.

Według nowych zasad, dane te nadal są wymagane, a ponadto wprowadzono wzór WPF.

Wzór WPF

Wzór prognozy określony w rozporządzeniu w sprawie WPF zawiera dwa załączniki:

 • nr 1 – określający wzór WPF,
 • nr 2 – określający wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Dodatkowo, zgodnie z art. 226 ust. 2 u.f.p., do WPF dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach tych mogą być zawarte także informacje uszczegółowiające dane zawarte w WPF. Minister Finansów nie określił w rozporządzeniu w sprawie WPF wymogów odnośnie do objaśnień, o ich zakresie i szczegółowości decyduje więc JST.

Polecamy także: Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Wzór WPF zawiera dane wymagane w art. 226 u.f.p., jak również dane dotąd niewymagane, w pozycji:

 1. dochody majątkowe – została wyodrębniona pozycja dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2.),
 2. wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń – została dodatkowo wyszczególniona pozycja wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (poz. 2.1.1.1.),
 3. wydatki na obsługę długu – wyodrębniono dodatkowo pozycję wydatków z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych emitowanych w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków UE (poz. 2.1.3.1.),
 4. przychody budżetu – wyodrębniono rodzaje przychodów oraz kwoty przeznaczone z poszczególnych źródeł przychodów na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.–4.4.1.),
 5. rozchody budżetu – wyodrębniono pozycję: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2.),
 6. kwota długu – wyodrębniono kwotę wyłączeń z tej kwoty z tytułu zwolnień ustawowych (poz. 6.1. i 6.1.1.) oraz zobowiązano do wyliczenia wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem określonego w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa z 2005 r.) z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w tym przepisie i bez uwzględniania tych wyłączeń,
 7. siódmej – wykazuje się kwotę zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych,
 8. ósmej – wykazuje się różnice między dochodami a wydatkami bieżącymi w związku z postanowieniami art. 242 u.f.p.,
 9. od 9.1. do 9.2. – wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem określony w art. 169 ust. 1 ustawy z 2005 r., a w pozycji 9.3.–9.8. w różnych konfiguracjach – wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem określony w art. 243 u.f.p., przy czym w poz. 9.8. należy poinformować o spełnieniu wymogów tego wskaźnika obliczonego na podstawie planu trzech kwartałów roku poprzedniego i wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy,
 10. jedenastej – wykazuje się informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, takich jak: wydatki bieżące na wynagrodzenia i należne składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji,
 11. dwunastej – podaje się dane dotyczące finansowania projektów realizowanych ze środków UE i innych zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi,
 12. trzynastej – wykazuje się kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku,
 13. czternastej – podaje się dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć określony w rozporządzeniu w sprawie WPF zawiera następujące dane do wypełnienia:

 1. nazwa i cel,
 2. okres realizacji,
 3. jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program,
 4. łączne nakłady finansowe,
 5. limity wydatków w poszczególnych latach (należy wykazać wszystkie lata realizacji programu),
 6. limit zobowiązań.

Wykazywane przedsięwzięcia pogrupowane zostały w trzy grupy:

 1. programy i przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków UE lub innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
 3. programy, projekty lub zadania pozostałe.

Projekty uchwał w sprawie WPF lub jej zmiany oraz uchwały i zarządzenia w sprawie WPF JST przekazuje RIO w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dotychczasowe przepisy nie określały wzoru WPF, a jedynie wskazywały, co prognoza powinna zawierać.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456)
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1548)
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)
Potrzebujesz wiarygodnych treści i chcesz być na bieżąco - skorzystaj z naszych narzędzi >>
Kompleksowe narzędzia 4.0 dla jednostek budżetowych: INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa, Plan Kont, Sprawozdawczość Budżetowa
Kompleksowe narzędzia 4.0 dla jednostek budżetowych: INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa, Plan Kont, Sprawozdawczość Budżetowa
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

  Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

  Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

  Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?