Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Układ podmiotowy w RB-Z i RB-N (stan prawny na 7 października 2022 r.)

Redakcja PRB – M.Majewska
Układ podmiotowy w RB-Z i RB-N (stan prawny na 7 października 2022 r.)
Układ podmiotowy w RB-Z i RB-N (stan prawny na 7 października 2022 r.)
shutterstock
Układ podmiotowy wierzycieli (dłużników) wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2431) zmieniło instrukcjach sporządzania poszczególnych sprawozdań

Zmiany w instrukcjach

Nowelizacja rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-ZN dotyczy:

 • wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdań przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który od 1 stycznia 2022 r. jest jednostką sektora finansów publicznych zaliczaną do grupy II,
 • wprowadzenia możliwości dla jednostek budżetowych mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządzania sprawozdań w walucie obcej, jeżeli dysponent części tak postanowi,
 • kategorii "kredyty i pożyczki" w sprawozdaniu Rb-Z, gdzie do tytułów dłużnych należy również zaliczać umowy o poprawie efektywności energetycznej, w przypadku gdy taka umowa ma wpływ na poziom długu publicznego (zmiana obowiązuje od sprawozdań za IV kwartał 2021 i za rok 2021),
 • kategorii "zobowiązania wymagalne", gdzie należy zaliczyć niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania, np. kaucje mieszkaniowe, depozyty przyjęte przez jednostkę sprawozdającą się w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów (zmiana obowiązuje od sprawozdań za IV kwartał 2021 i za rok 2021),
 • sporządzania części C3 w sprawozdaniu Rb-Z, gdzie dodano jednostki organizacyjne JST (zmiana obowiązuje od sprawozdań za IV kwartał 2021 i za rok 2021).

Układ podmiotowy w RB-Z i RB-N

Tabela. Układ podmiotowy wierzycieli (dłużników) wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N z uwzględnieniem najnowszych zmian

Grupa wierzycieli

Przykładowe osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne należące do grupy

Jednostki sektora finansów publicznych - grupa I

1. Organy władzy publicznej:

 • ustawodawczej (parlament składający się z Sejmu i Senatu),
 • wykonawczej - Prezydent RP i Rada Ministrów.

2. Organy administracji rządowej: Prezes i Wiceprezes Rady Ministrów oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej, przewodniczący komitetów wchodzących w skład RM, kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej oraz urzędów równorzędnych, wojewodowie.

3. Organy kontroli państwowej, bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Prokuratura, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

4. Sądy i trybunały: Sąd Najwyższy, sądy powszechne (rejonowe, okręgowe, apelacyjne), sądy wojskowe, Sąd Lustracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.

5. Państwowe jednostki budżetowe.

6. Państwowe fundusze celowe niemające osobowości prawnej (w tym: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, Fundusz Inwestycji Kapitałowych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, Fundusz Szerokopasmowy).

Jednostki sektora finansów publicznych - grupa II

 1. Agencje wykonawcze (Polska Agencja Kosmiczna, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Agencja Rezerw Materiałowych).
 2. Instytucje gospodarki budżetowej (Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centralny Ośrodek Informatyki, Centrum Usług Logistycznych, Centralny Ośrodek Sportu, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia", Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS).
 3. Uczelnie publiczne.
 4. Samodzielne publiczne zoz, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna.
 5. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.
 6. Państwowe instytucje kultury.
 7. Państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną (np. Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 8. Inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków i spółek prawa handlowego (np. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowy Zasób Nieruchomości, Urząd Dozoru Technicznego, Polskie Centrum Akredytacji, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polska Agencja Antydopingowa, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Laboratorium Antydopingowe, Centra i Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Transportowy Dozór Techniczny, parki narodowe, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencja Badań Medycznych, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Rzecznik Finansowy).
 9. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jednostki sektora finansów publicznych - grupa III

 1. JST (gmina, miasto na prawach powiatu, powiat, województwo samorządowe).
 2. Samorządowe jednostki budżetowe.
 3. Samorządowe zakłady budżetowe.
 4. Związki jednostek samorządu terytorialnego (związki międzygminne, związki powiatowo-gminne, związki metropolitalne).
 5. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest JST.
 6. Samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki, muzea, ośrodki kultury).
 7. Inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków i spółek prawa handlowego.

Jednostki sektora finansów publicznych - grupa IV

 1. ZUS i zarządzane przez niego fundusze (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych).
 2. KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS (Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Administracyjny).
 3. NFZ.

Bank centralny

NBP.

Banki

Banki z siedzibą na terytorium RP (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych), oddziały banków znajdujące się na terytorium RP utworzone przez banki będące nierezydentami oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Pozostałe krajowe instytucje finansowe

Jednostki mające siedzibę na terytorium RP, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania transakcji finansowych (z wyłączeniem banków), oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego, w szczególności: fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny, dom maklerski, np. Dom Maklerski PKO BP; Dom Maklerski BOŚ; Dom Maklerski BPS.

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Jednostki będące producentami rynkowymi, których główną działalnością jest produkcja wyrobów i obrót nimi lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności:

 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • spółki prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, z o.o.),
 • spółdzielnie,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, zatrudniające powyżej 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty (wielkości te można przyjmować szacunkowo, jeśli nie ma dokładnych danych),
 • grupy producenckie,
 • niepubliczne szkoły wyższe,
 • spółki prowadzące działalność leczniczą.

Gospodarstwa domowe

Osoby albo grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, w tym:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne zatrudnione w jednostce sporządzającej sprawozdanie,
 • rolnicy indywidualni,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie w przeliczeniu na pełne etaty (wielkości te można przyjmować szacunkowo, jeśli nie ma dokładnych danych).

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki organizacyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Ich podstawowe przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub wkładów w naturze oraz z dochodów z tytułu własności. Sektor ten obejmuje:

 • związki zawodowe,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • partie polityczne,
 • kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską (kościoły działające na podstawie odrębnych ustaw: Kościół katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Polskokatolicki, gminy wyznaniowe żydowskie tworzące Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Wschodni Kościół Staroobrzędowy, Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religijny oraz kościoły i związki wyznaniowe niemające uregulowanej sytuacji prawnej w formie odrębnej ustawy, których rejestr prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na stronie internetowej Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl - www.gov.pl),
 • kluby społeczne,
 • kluby kultury, rekreacyjne i sportowe,
 • instytucje dobroczynne,
 • inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych.

Wierzyciele zagraniczni

Osoby prawne mające siedzibę poza terytorium RP, a także inne podmioty mające siedzibę poza terytorium RP, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się poza terytorium RP oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Podmioty należące do strefy euro

Nierezydenci mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim UE, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy).

Pozostałe podmioty zagraniczne

Nierezydenci mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim UE, należącym do strefy euro (patrz wyżej).

W praktyce występują przypadki zaliczania zobowiązań (należności) do niewłaściwych grup wierzycieli (dłużników). Wynika to z ich nieprawidłowego sklasyfikowania lub braku danych pozwalających na ich sklasyfikowanie. Jednostki powinny na bieżąco odnotowywać w ewidencji pomocniczej do kont rozrachunkowych grupy, do jakich przynależą wierzyciele (dłużnicy). Powinny przy tym korzystać z ogólnie dostępnych informacji (np. ze wskazania rodzaju jednostki w jej nazwie własnej, ze stron internetowych podmiotów, z ewidencji ludności, z ewidencji działalności gospodarczej) oraz pozyskanych od kontrahentów (np. w czasie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w czasie prowadzenia korespondencji z kontrahentem).

Krystyna Gąsiorek

ekonomista, praktyk z doświadczeniem na stanowisku głównej księgowej w państwowej jednostce budżetowej oraz jako starszy specjalista w RIO, od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych, m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym JST, autorka licznych publikacji książkowych i prasowych

Fragment artykułu z: Poradnika Rachunkowości Budżetowej

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Funkcjonariusz za każdy rok służby powyżej 15 lat dostanie dodatek do pensji. A po 25 lat służby dwa dodatki
  Nowe świadczenie dla mundurowych nazywa się „motywacyjnym”. Ma „motywować” do niekorzystania przez funkcjonariuszy z prawa do przechodzenia na emeryturę po 15 latach służby.
  DGP: Ile wynosi obwód drzewa przy wycince bez zgłoszenia do gminy
  W 2023 r. w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dojdzie do zwiększenia o 20 cm – w stosunku do obecnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa, którego wycięcie wymaga zgłoszenia.
  Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad [szkolenie]
  Już 12 grudnia 2022 podczas szkolenia Ekspertka Magdalena Grotkiewicz wskaże harmonogram wejścia w życie poszczególnych zapisów rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej. Omówi także najczęściej pojawiające się wątpliwości i niejasności dotyczące składania przedmiotowych sprawozdań
  Czy niepoinformowanie rady gminy o wydatkach powoduje nieważność uchwały budżetowej?
  Wójt przedstawia projekt budżetu gminy, a rada gminy go uchwala. Czy kolegium RIO może unieważnić uchwałę budżetową w przypadku, gdy rada gminy nie miała informacji o bieżących umowach zawartych przez wójta?
  Jak kontrola zarządcza wspiera zarządzanie kryzysowe
  Zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z pandemią COVID-19, kryzysem uchodźczym czy też niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, jak powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.
  Dostęp do akt w postępowaniu administracyjnym
  Prawo dostępu do akt sprawy jest ściśle związane z jawnością postępowania administracyjnego. Jest to zagadnienie bardzo istotne również z praktycznego punktu widzenia, ponieważ wiąże się z wieloma obowiązkami ciążącymi na organach administracji publicznej. W niniejszym artykule zwrócimy uwagę na zakres podmiotowy i przedmiotowy dostępu do akt postępowania, tryb udostępniania danych, jak i ograniczenia w dostępie czy też kwestie obowiązków i uprawnień.
  Szefernaker: zamrożenie 500+ dla Ukraińców na czas wyjazdu z Polski. Odpłatność za zakwaterowanie
  System pomocy uchodźcom z Ukrainy będzie uszczelniony. Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy regulującej wsparcie dla Ukraińców – poinformował we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł PiS Paweł Szefernaker.
  Rząd proponuje: Podwyżka z 6410 zł do 7210 zł dla profesora uczelni publicznej od 1 stycznia 2023 r. [o 12,5%]
  Podniesienie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej z 6410 zł do 7210 zł od 1 stycznia 2023 r. zakłada projekt rozporządzenia, który opublikowano w poniedziałek w Rządowym Centrum Legislacji.
  Kto nie musi składać oświadczeń o tanim prądzie? 30 listopada 2022 r. mija termin na jego złożenie [Komunikat MKiŚ]
  W środę, 30 listopada, mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to samorządów, mniejszych firm, podmiotów użyteczności publicznej. Komunikat Ministerstwa o tanim prądzie.
  "DGP": Jaki i kto pokryje koszt niskiej ceny gazu w 2023 r.?
  Rząd liczy, że większość kosztów systemu osłon gazowych wezmą na siebie firmy, a nie budżet państwa - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".
  Święta i długie weekendy 2023 r. [Zestawienie]
  W 2023 roku biorąc pięć dni urlopu wypoczynkowego, pracownicy zyskują 14 dni wolnego. Ale możliwych konfiguracji do zwiększenia okresów nieprzerwanego wypoczynku jest więcej. Sprawdź, kiedy najkorzystniej wziąć wolne w 2023 roku.
  Nie uda się uniknąć podwyżki ceny gazu w 2023 r. Zamrożona cena, ale VAT rośnie z 8% na 23% [Komisja Europejska]
  Rząd zamrozi kosztem 30 mld zł ceny gazy dla gospodarstw domowych w 2023 r. Nie uda się jednak uniknąć podwyżki ceny gazu. Wymusi ją podwyżka stawki VAT z 8% na 23%.
  450 zł dodatku dla żołnierzy [rozporządzenie]
  Szef MON podpisał rozporządzenie ws. przyznania 450 zł dodatku dla żołnierzy niektórych jednostek.
  Emerytury mundurowe: Kiedy nie trzeba posiadać 5 lat wykonywania tzw. zadań policyjnych [ustawa zaopatrzeniowa]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin - Dz.U. poz. 2394
  Fakt": Inflacja wreszcie zaczyna spadać
  Świadczy o tym koszyk „Faktu”. W ciągu dwóch tygodni jego wartość spadła ze 193,93 zł na 190,90 zł.
  Wakacje dla uczniów od 15 czerwca dla Krakowa, a od 15 lipca dla Warszawy? Gminy proponują inny termin wakacji dla poszczególnych regionów Polski
  Pomysł rozłożenia wakacyjnych turnusów na trzy miesiące, zaproponowany przez Stowarzyszenia Gminy Górskich RP, to pomysł warty rozważenia i dyskusji, ale wymagałby korelacji kilku resortów – powiedział wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Pomysł mocno popiera branża turystyczna.
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  Wzór: aktywny druk oświadczenia o tanim prądzie i instrukcja [Tauron 79 groszy/kWh]
  MEiN: nauczyciel nie ma prawa do urlopu dla poratowania zdrowia jeśli etat uzupełnia w kilku szkołach
  Wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na poselską interpelację poinformował, że nauczyciele nie mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli pełny wymiar zajęć realizują w kilku szkołach. Według resortu pełny etat w jednej placówce jest niezbędny do uzyskania prawa do urlopu.
  Projekt wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
  Projekt nowego wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
  Jak samorządy radzą sobie z drogim prądem?
  Nieodłącznym atrybutem jednostek samorządu terytorialnego jest ich samodzielność, więc… każdy sobie radzi jak może? Część samorządów próbuje szukać na własną rękę adekwatnych do ich problemów rozwiązań związanych z podwyżkami cen energii elektrycznej, kłopotami grzewczymi czy dystrybucją węgla, inne zwracają się ku rozwiązaniom systemowym. Czy takie jednak w ogóle funkcjonują?
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  MF przekazało drugą ratę z 13,7 mld zł dla JST
  Odprawy dla nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych - podobieństwa i różnice
  Nauczyciele zatrudnieni w oświatowych placówkach publicznych i niepublicznych mają prawo do następujących odpraw: ekonomicznej, emerytalno-rentowej i wojskowej. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy mogą spowodować, że są uprawnieni do odprawy pieniężnej, bez względu na to, czy pracują etatowo w placówce publicznej czy niepublicznej. Jednak typ placówki decyduje o trybie nabycia tego świadczenia, jego wysokości i wypłacie. Nie ma znaczenia jedynie w przypadku odprawy wojskowej, która nie wiąże się z ustaniem zatrudnienia.
  Odpowiedzialność materialna pracowników
  Stosunek pracy łączący pracodawcę i pracownika ma charakter służbowy i mocno sformalizowany. Choć to pracodawca jest w tej relacji podmiotem profesjonalnym ponoszącym ryzyko działalności prowadzonej przez zakład pracy, nie oznacza to, że pracownik nie ponosi w związku z wykonywaną pracą żadnej odpowiedzialności materialnej. Za co odpowiada? W jakich okolicznościach? Czy pracodawca, podpisując umowę o pracę, powinien podjąć jakieś kroki, by zabezpieczyć swoje interesy?
  Zmiany w promesach w Programie Inwestycji Strategicznych [od 1 grudnia 2022 r.]
  Przywrócenie terminu na złożenie oświadczeń do promesy w Programie Inwestycji Strategicznych od 1 grudnia 2022 r.
  Czy istnieje odrębna procedura zwrotu VAT za hotele i wynajem auta za granicą
  Pytanie dotyczy VAT płaconego za zagraniczne zakupy - głównie chodzi o hotele, wynajem auta czy benzynę. Czy jest jakaś procedura umożliwiająca zwrot podatku VAT za zakupy (hotele, paliwo etc) zagraniczne? Jeżeli tak, to w jakich wypadkach (czy dotyczy wszystkich krajów, czy tylko UE)?