REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Układ podmiotowy w RB-Z i RB-N (stan prawny na 7 października 2022 r.)

Redakcja PRB – M.Majewska
Układ podmiotowy w RB-Z i RB-N (stan prawny na 7 października 2022 r.)
Układ podmiotowy w RB-Z i RB-N (stan prawny na 7 października 2022 r.)
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Układ podmiotowy wierzycieli (dłużników) wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2431) zmieniło instrukcjach sporządzania poszczególnych sprawozdań

REKLAMA

Zmiany w instrukcjach

Nowelizacja rozporządzenia w zakresie instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-ZN dotyczy:

 • wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdań przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który od 1 stycznia 2022 r. jest jednostką sektora finansów publicznych zaliczaną do grupy II,
 • wprowadzenia możliwości dla jednostek budżetowych mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządzania sprawozdań w walucie obcej, jeżeli dysponent części tak postanowi,
 • kategorii "kredyty i pożyczki" w sprawozdaniu Rb-Z, gdzie do tytułów dłużnych należy również zaliczać umowy o poprawie efektywności energetycznej, w przypadku gdy taka umowa ma wpływ na poziom długu publicznego (zmiana obowiązuje od sprawozdań za IV kwartał 2021 i za rok 2021),
 • kategorii "zobowiązania wymagalne", gdzie należy zaliczyć niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania, np. kaucje mieszkaniowe, depozyty przyjęte przez jednostkę sprawozdającą się w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów (zmiana obowiązuje od sprawozdań za IV kwartał 2021 i za rok 2021),
 • sporządzania części C3 w sprawozdaniu Rb-Z, gdzie dodano jednostki organizacyjne JST (zmiana obowiązuje od sprawozdań za IV kwartał 2021 i za rok 2021).

Układ podmiotowy w RB-Z i RB-N

Tabela. Układ podmiotowy wierzycieli (dłużników) wykazywanych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N z uwzględnieniem najnowszych zmian

Grupa wierzycieli

Przykładowe osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne należące do grupy

Jednostki sektora finansów publicznych - grupa I

1. Organy władzy publicznej:

 • ustawodawczej (parlament składający się z Sejmu i Senatu),
 • wykonawczej - Prezydent RP i Rada Ministrów.

2. Organy administracji rządowej: Prezes i Wiceprezes Rady Ministrów oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej, przewodniczący komitetów wchodzących w skład RM, kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej oraz urzędów równorzędnych, wojewodowie.

3. Organy kontroli państwowej, bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Prokuratura, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

4. Sądy i trybunały: Sąd Najwyższy, sądy powszechne (rejonowe, okręgowe, apelacyjne), sądy wojskowe, Sąd Lustracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu.

5. Państwowe jednostki budżetowe.

6. Państwowe fundusze celowe niemające osobowości prawnej (w tym: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, Fundusz Inwestycji Kapitałowych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, Fundusz Szerokopasmowy).

Jednostki sektora finansów publicznych - grupa II

 1. Agencje wykonawcze (Polska Agencja Kosmiczna, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Agencja Rezerw Materiałowych).
 2. Instytucje gospodarki budżetowej (Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centralny Ośrodek Informatyki, Centrum Usług Logistycznych, Centralny Ośrodek Sportu, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia", Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS).
 3. Uczelnie publiczne.
 4. Samodzielne publiczne zoz, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna.
 5. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne.
 6. Państwowe instytucje kultury.
 7. Państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną (np. Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 8. Inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków i spółek prawa handlowego (np. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowy Zasób Nieruchomości, Urząd Dozoru Technicznego, Polskie Centrum Akredytacji, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polska Agencja Antydopingowa, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Laboratorium Antydopingowe, Centra i Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Transportowy Dozór Techniczny, parki narodowe, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencja Badań Medycznych, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Rzecznik Finansowy).
 9. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jednostki sektora finansów publicznych - grupa III

 1. JST (gmina, miasto na prawach powiatu, powiat, województwo samorządowe).
 2. Samorządowe jednostki budżetowe.
 3. Samorządowe zakłady budżetowe.
 4. Związki jednostek samorządu terytorialnego (związki międzygminne, związki powiatowo-gminne, związki metropolitalne).
 5. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest JST.
 6. Samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki, muzea, ośrodki kultury).
 7. Inne samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków i spółek prawa handlowego.

Jednostki sektora finansów publicznych - grupa IV

 1. ZUS i zarządzane przez niego fundusze (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych).
 2. KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS (Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Administracyjny).
 3. NFZ.

Bank centralny

NBP.

Banki

Banki z siedzibą na terytorium RP (banki państwowe, banki spółdzielcze, banki w formie spółek akcyjnych), oddziały banków znajdujące się na terytorium RP utworzone przez banki będące nierezydentami oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Pozostałe krajowe instytucje finansowe

Jednostki mające siedzibę na terytorium RP, których główną działalnością jest pośrednictwo finansowe przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania transakcji finansowych (z wyłączeniem banków), oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego, w szczególności: fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny, dom maklerski, np. Dom Maklerski PKO BP; Dom Maklerski BOŚ; Dom Maklerski BPS.

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Jednostki będące producentami rynkowymi, których główną działalnością jest produkcja wyrobów i obrót nimi lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności:

 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • spółki prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, z o.o.),
 • spółdzielnie,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, zatrudniające powyżej 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty (wielkości te można przyjmować szacunkowo, jeśli nie ma dokładnych danych),
 • grupy producenckie,
 • niepubliczne szkoły wyższe,
 • spółki prowadzące działalność leczniczą.

Gospodarstwa domowe

Osoby albo grupy osób będące konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i usług, w tym:

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne zatrudnione w jednostce sporządzającej sprawozdanie,
 • rolnicy indywidualni,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, o ile zatrudniają do 9 osób włącznie w przeliczeniu na pełne etaty (wielkości te można przyjmować szacunkowo, jeśli nie ma dokładnych danych).

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

Instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki organizacyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Ich podstawowe przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub wkładów w naturze oraz z dochodów z tytułu własności. Sektor ten obejmuje:

 • związki zawodowe,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • partie polityczne,
 • kościoły lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską (kościoły działające na podstawie odrębnych ustaw: Kościół katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Polskokatolicki, gminy wyznaniowe żydowskie tworzące Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Wschodni Kościół Staroobrzędowy, Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religijny oraz kościoły i związki wyznaniowe niemające uregulowanej sytuacji prawnej w formie odrębnej ustawy, których rejestr prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na stronie internetowej Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl - www.gov.pl),
 • kluby społeczne,
 • kluby kultury, rekreacyjne i sportowe,
 • instytucje dobroczynne,
 • inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych.

Wierzyciele zagraniczni

Osoby prawne mające siedzibę poza terytorium RP, a także inne podmioty mające siedzibę poza terytorium RP, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się poza terytorium RP oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Podmioty należące do strefy euro

Nierezydenci mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim UE, w którym obowiązującym środkiem płatniczym jest euro (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy).

Pozostałe podmioty zagraniczne

Nierezydenci mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą w innym państwie niż w państwie członkowskim UE, należącym do strefy euro (patrz wyżej).

W praktyce występują przypadki zaliczania zobowiązań (należności) do niewłaściwych grup wierzycieli (dłużników). Wynika to z ich nieprawidłowego sklasyfikowania lub braku danych pozwalających na ich sklasyfikowanie. Jednostki powinny na bieżąco odnotowywać w ewidencji pomocniczej do kont rozrachunkowych grupy, do jakich przynależą wierzyciele (dłużnicy). Powinny przy tym korzystać z ogólnie dostępnych informacji (np. ze wskazania rodzaju jednostki w jej nazwie własnej, ze stron internetowych podmiotów, z ewidencji ludności, z ewidencji działalności gospodarczej) oraz pozyskanych od kontrahentów (np. w czasie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w czasie prowadzenia korespondencji z kontrahentem).

Krystyna Gąsiorek

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ekonomista, praktyk z doświadczeniem na stanowisku głównej księgowej w państwowej jednostce budżetowej oraz jako starszy specjalista w RIO, od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych, m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym JST, autorka licznych publikacji książkowych i prasowych

Fragment artykułu z: Poradnika Rachunkowości Budżetowej

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe Standardy - Global Internal Audit Standards™

  Nowe Standardy mówią jasno – jako audytorzy jesteśmy częścią organizacji, i – oczywiście zachowując pełen obiektywizm – pomagamy jej osiągnąć właściwe cele.

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach a likwidacja gminnej jednostki budżetowej

  Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej?

  Ustawa budżetowa na 2024 rok bez poprawek Senatu. Trafi teraz do podpisu Prezydenta

  Prezydent RP może podpisać ustawę budżetową, ewentualnie - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.;

  Samorządy mogą odetchnąć – w 2024 roku nie będzie obowiązkowego KSeF

  Wdrożenie KSeF budzi wiele emocji, a szczególnie dużo jest ich w jednostkach budżetowych objętych centralizacją. Z uwagi na ich szczególną strukturę, wdrożenie KSeF wiązałoby się w ich przypadku z jeszcze większymi komplikacjami, niż u pozostałych podatników.

  REKLAMA

  To już ostatni dzień na złożenie części A sprawozdania SP-1. Sprawdź czy wiesz jakie dane w nim wykazać.

  Sprawozdanie SP-1, czyli sprawozdanie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na stałe weszło do katalogu sprawozdawczości budżetowej. Trzeba poświęcić mu uwagę dwa razy w roku. Po raz pierwszy już w styczniu, bo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego mają obowiązek złożyć część A sprawozdania w terminie do 10 stycznia.

  Średnio 600 zł „pod choinkę” w urzędach. Maks to 950 zł. Jest i 0 zł. Zamiast podwyżek. Są i premie [Budżetówka, prezenty]

  Zamiast podwyżek w 2023 r. średnio 600 zł urzędnicy samorządowi otrzymają przed świętami z ZFŚS.

  Rozwój zawodowy i urlop szkoleniowy ratownika medycznego

  Każdy ratownik medyczny ma nie tylko prawo, lecz przede wszystkim obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Na rozwój zawodowy ratownikowi medycznemu przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie – kiedy przysługuje ten urlop, kiedy nie przysługuje i czy należy się za niego wynagrodzenie? O tym w poniższym opracowaniu. 

  Brak podwyżki w samorządach w 2024 r. Poszkodowani nie zgadzają się na zamrożenie swoich pensji. I żądają wyjaśnień

  Przedstawiciele zarządu ZMP chcą wyjaśnień od rządu w sprawie zamrożenia wynagrodzeń w samorządach i spółkach komunalnych przewidzianego w ustawie okołobudżetowej na 2024 r.

  REKLAMA

  Kaucja to 50 groszy. Bo łatwo zapamiętać. Butelki ze szkła i plastiku oraz metalowe puszki [projekt rozporządzenia]

  Kaucja za butelki plastikowe do 3 litrów i szklane do 1,5 litra oraz za puszki do 1 litra wyniesie 50 gr. Tak zapisano w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. 

  PIP: Obowiązki i prawa pracownika w zakresie bhp [zestawienie]
  Podstawowym obowiązkiem pracownika określonym w art. 211 Kodeksu pracy jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  REKLAMA