Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Regulacja środków unikania konfliktu interesów już od 1 marca 2018 r.

Regulacja środków unikania konfliktu interesów już od 1 marca 2018 r./ fot. Shutterstock
Regulacja środków unikania konfliktu interesów już od 1 marca 2018 r./ fot. Shutterstock
Projektowana obecnie ustawa o jawności życia publicznego zakłada uregulowanie aktualnie rozproszonych szeroko rozumianych środków unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne w jednym akcie prawnym.

Obecne regulacje prawne w tym zakresie zawarte są z jednej strony w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z drugiej zaś strony w szeregu innych przepisów regulujących status prawny konkretnych osób pełniących funkcje publiczne, np. w samorządowych ustawach ustrojowych (tj. ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa), w zakresie osób pełniących funkcje publiczne w organach jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie te przepisy mają zostać uchylone wraz z wejściem w życie projektowanej ustawy o jawności życia publicznego. Projekt tej ustawy zaprezentowano dnia 23 października 2017 r. (zobacz więcej w artykule „Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli transparentność w nowym wydaniu”). Dnia 6 listopada 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowano konferencję podsumowującą pierwszy etap procesu konsultacji publicznych, której efektem było przedłożenie drugiej wersji projektu ustawy (projekt z dnia 13 listopada 2017 r.). Druga tura konsultacji społecznych odbyła się dnia 27 listopada 2017 r., kiedy to omówiony został zaktualizowany projekt ustawy. Efektem tych konsultacji jest przedłożenie dnia 12 grudnia 2017 r. kolejnej (trzeciej) wersji projektu.

Co nowego?

Jedną z nowości zaproponowanej przez projektodawców jest wprowadzenie ogólnego przepisu, zgodnie z którym osoba pełniąca funkcję publiczną, w czasie pełnienia tej funkcji, oraz, w przypadkach określonych w ustawie, po ustaniu pełnienia tej funkcji, jest obowiązana unikać konfliktu interesów polegającego na wykonywaniu zajęć, które mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość lub występowanie w interesie podmiotu, w którym nie pełni funkcji publicznej. Jednocześnie proponuje się, aby kierownik jednostki organizacyjnej mógł określić zajęcia, których wykonywanie przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w tej jednostce organizacyjnej, z uwagi zakres obowiązków tych osób lub zakres zadań jednostki, oznaczałoby powstanie konfliktu interesów. Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne wyjaśnione zostało natomiast w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 10 projektu ustawy, gdzie wskazano, że jest to osoba, o której mowa w art. 115 § 19 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

Zobacz: Procedury podatkowe

Dotychczasowe zakazy utrzymane

Jednocześnie projektodawcy proponują utrzymanie dotychczas obowiązujących zakazów określonych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z jednoczesnym ich doprecyzowaniem. W tym zakresie proponuje się, aby wyraźnie wymienione w projekcie ustawy osoby pełniące funkcje publiczne nie mogły:

 1. być członkiem organu:
  1. zarządzającego spółki prawa handlowego,
  2. rady nadzorczej lub organu kontrolnego spółki prawa handlowego,
  3. zarządzającego lub kontrolnego spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zarządzającego stowarzyszenia lub fundacji posiadających możliwość prowadzenia bądź prowadzących działalność gospodarczą;
 2. być zatrudniona lub wykonywać w spółce prawa handlowego lub na jej rzecz jakichkolwiek odpłatnych zajęć;
 3. posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów albo akcje lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
 4. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami w osobowej spółce prawa handlowego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Z punktu widzenia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego osobami pełniącymi funkcje publiczne objętymi regulacjami zawartymi w projektowanej ustawie o jawności życia publicznego są:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta miasta), członka zarządu powiatu, członka zarządu województwa;
 2. skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz inną osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 3. skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz inną osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty;
 4. skarbnika województwa, sekretarza województwa kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz inną osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;
 5. osobę zajmującej kierownicze stanowisko urzędnicze w urzędzie obsługującym organ jednostki samorządu terytorialnego;
 6. osobę pełniącą w spółce zobowiązanej funkcje: prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu, chyba, że pełni funkcje w organach spółki nie pobierając wynagrodzenia.

W odniesieniu do ww. pkt 5 wskazać należy, że zgodnie z projektowanymi regulacjami, spółką zobowiązaną jest spółka prawa handlowego spełniająca co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. udział Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej osoby prawnej stanowi co najmniej 10% kapitału zakładowego lub 10% liczby akcji w tej spółce, lub
 2. co najmniej jeden podmiot określony poprzedzającym punkcie posiada decydujący wpływ na działalność tej spółki w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorstw.

Jednocześnie spółką zobowiązaną jest także każdy podmiot, w którym inna spółka zobowiązana ma co najmniej 10% kapitału zakładowego lub 10% liczby akcji w tej spółce albo posiada decydujący wpływ na działalność tej spółki w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorstw. Zgodnie z przepisem, do którego odsyłają projektodawcy, decydującym wpływem jest bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie na działalność danego przedsiębiorcy, polegające na:

 1. dysponowaniu większością głosów w organach przedsiębiorcy (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub
 2. uprawnieniu do powoływania lub odwoływania większości członków organów przedsiębiorcy (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi podmiotami, lub
 3. sytuacji, w której więcej niż połowa członków zarządu drugiego przedsiębiorcy (zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego przedsiębiorcy bądź innego przedsiębiorcy pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności, lub
 4. zdolności do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności przedsiębiorcy (zależnego), w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie tym przedsiębiorcą.

Projektodawcy przewidują w tym zakresie również – niemalże analogicznie, jak to ma miejsce obecnie – że jeżeli ww. osoby przed dniem wyboru, powołania na stanowisko lub nawiązania innego stosunku prawnego z którymi łączą się ww. zakazy, pełniła funkcję, prowadziła działalność gospodarczą albo posiadała akcje lub udziały, z naruszeniem tychże zakazów, obowiązana jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru, powołania na stanowisko lub nawiązania innego stosunku prawnego zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje.

Naruszenie tych zakazów skutkować będzie albo wygaśnięciem mandatu w trybie przepisów Kodeksu wyborczego (w przypadku wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) albo odwołaniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę (w przypadku pozostałych osób).

Wyjątki od zakazów

Jednocześnie projektodawcy proponują, aby ww. zakaz w odniesieniu do wszystkich powyżej wymienionych podmiotów, z wyjątkiem wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i ich zastępców, członków zarządu powiatu oraz członków zarządu województwa, nie miał charakteru bezwzględnego. Jak wskazano bowiem w projekcie ustawy, osoby te będą mogły być członkiem rady nadzorczej lub organu kontrolnego spółki prawa handlowego, jeżeli zostaną zgłoszone do objęcia tych funkcji w spółce prawa handlowego przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego, ich związki lub związek metropolitalny tylko w ramach sprawowanego przez te podmioty nadzoru nad działalnością spółki, z tym, że jedna osoba nie może być zgłoszona do więcej niż dwóch spółek.

Zobacz: Urlopy

Zakazy rozciągnięte w czasie

Istotną nowością ma być również wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wszystkie ww. osoby nie będą mogły, przed upływem trzech lat od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, być zatrudnione lub wykonywać innych odpłatnych zajęć u lub dla przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych dotyczących bezpośrednio tego przedsiębiorcy, wydawaniu wyroków, decyzji administracyjnych, jeżeli brały udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawieraniu umów dotyczących robót, dostaw, usług lub innych umów cywilnoprawnych albo kierowały jednostką lub komórką organizacyjną, w której takie rozstrzygnięcie zapadło.

Projektodawcy proponują przy tym, aby ww. zakazu nie stosować, jeżeli:

 1. rozstrzygnięcie, decyzja, wyrok, o których mowa powyżej zostały wydane więcej niż 4 lata przed zaprzestaniem zajmowania stanowiska lub pełnienia ww. funkcji,
 2. realizacja umowy, o której mowa powyżej, zakończyła się więcej niż 4 lata przed zaprzestaniem zajmowania stanowiska lub pełnienia ww. funkcji.

Jednocześnie – zgodnie z przedłożonym projektem – zakazy te nie mają dotyczyć rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych, w tym decyzji administracyjnych:

 1. w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień w tych podatkach lub opłatach;
 2. w sprawie rejestracji pojazdów;
 3. w sprawie dostępu do informacji publicznej;
 4. w sprawie wydawania dowodów osobistych;
 5. sprawie wydawania paszportów;
 6. w sprawie wydawania świadczeń rodzinnych;
 7. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Uzupełnieniem nieznanych dotychczas rozwiązań prawnych w powyższym zakresie ma być ponadto wskazanie, że w uzasadnionych przypadkach zgodę na zatrudnienie lub wykonywanie innych odpłatnych zajęć u przedsiębiorcy przed upływem ww. okresu może wyrazić Komisja do spraw Rozstrzygania Konfliktu Interesów powołana przez Prezesa Rady Ministrów.

Dotychczasowe zakazy z samorządowych ustaw ustrojowych

Jak już zostało wskazane, projektodawcy proponują również przeniesienie aktualnie występujących we wszystkich trzech samorządowych ustawach ustrojowych zakazów do projektowanych regulacji ustawy o jawności życia publicznego. Dotychczasowe zakazy z jednej strony zostały powielone, z drugiej zaś strony projektodawcy zdecydowali się na ich ujednolicenie oraz doprecyzowanie. I tak, radny gminy, radny powiatu, radny województwa, radny dzielnicy i radny m. st. Warszawy nie może:

 1. wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani umowy cywilnoprawnej w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat, z wyjątkiem zasiadania w zarządzie powiatu i zarządzie województwa;
 2. wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat;
 3. wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani innej umowy cywilnoprawnej w spółce zobowiązanej, w które udziały posiada jednostka samorządu terytorialnego, w której radny uzyskał mandat;
 4. wykonywać działalności gospodarczej osobiście na rzecz urzędu jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat, a także na rzecz spółek zobowiązanych i jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat;
 5. radny nie może posiadać więcej niż 10% udziałów w spółce lub zasiadać we władzach spółki prawa handlowego wykonującej działalności gospodarczą na rzecz urzędu jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat, a także na rzecz spółek zobowiązanych i jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat.

Jednocześnie powtórzono z samorządowych ustaw ustrojowych zakaz, zgodnie z którym radny gminy, radny powiatu, radny województwa nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem odpowiednio mienia komunalnego, mienia powiatu lub mienia województwa, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Jednocześnie, radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, skarbników gminy, sekretarzy gminy, kierowników gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie będą mogli być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu powiatu, skarbników powiatu, sekretarzy powiatu, kierowników powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi nie będą mogli być również członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Projektodawcy w przedłożonym projekcie ustawy wskazują również, że radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu województwa, skarbników województwa, sekretarzy województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi nie będą mogli być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

Powieleniem dotychczasowych rozwiązań prawnych jest również wskazanie, że radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego w ciągu 3 miesięcy od pierwszej sesji rady gminy, rady powiatu albo sejmiku województwa.

Analogicznie jak obecnie, projektodawcy proponują, aby w sytuacji, gdy radny gminy, powiatu lub sejmiku województwa przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, prowadził działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, był obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

Naruszenie tych zakazów – również analogicznie jak obecnie – skutkować będzie wygaśnięciem mandatu radnego w trybie przepisów Kodeksu wyborczego.

Informacja o pracy małżonka

Kolejną nowością uregulowaną przepisami projektowanej ustawy o jawności życia publicznego jest obowiązek złożenia przez wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne objęte przepisami rozdziału dotyczącego środków unikania konfliktu interesów przez te osoby przełożonemu oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka lub jego miejscu zatrudnienia – przed powołaniem na stanowisko, a także o zamiarze podjęcia takiej działalności lub zmianie jej charakteru – w trakcie pełnienia funkcji.

Rejestr Korzyści

Powtórzeniem obecnie obowiązujących regulacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publicznej jest utworzenie Rejestru Korzyści, w którym ujawniane są korzyści uzyskiwane – w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego – przez:

 1. członków zarządu województwa, sekretarzy województwa, skarbników województwa;
 2. członków zarządu powiatu, sekretarzy powiatu, skarbników powiatu;
 3. wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta), ich zastępców, sekretarzy gminy, skarbników gminy;
 4. członków zarządu związku metropolitalnego, sekretarzy związku metropolitalnego i skarbników związku metropolitalnego;
 5. radnych rady gminy, radnych rady powiatu, radnych województwa, radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy, radnych rady dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy.

Nowością tym samym ma być ujawnianie w rejestrze korzyści przez radnych organów stanowiących JST.

Podsumowanie

Wraz z przedłożeniem trzeciej wersji projektu ustawy o jawności życia publicznego zmodyfikowany został jej projektowany termin wejścia w życie. Aktualnie projektodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r., z wyjątkiem:

 1. przepisu zakazującego osobom pełniącym funkcje publiczne bycia członkiem organu zarządzającego lub kontrolnego spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej – który ma wejść w życie dopiero z dniem 30 czerwca 2019 r.;
 2. przepisu odnoszącego się do części zakazów dotyczących radnych organów stanowiących JST (art. 42 projektu ustawy) – który ma wejść w życie z rozpoczęciem kadencji samorządów wybranych w roku 2018;
 3. przepisów dotyczących obowiązku wdrożenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych – które mają wejść w życie w terminie (?!) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Mateusz Karciarz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, doktorant na WPiA UAM, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

  Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

  Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

  Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

  Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.

  Program "Ochrona Zabytków". Dofinansowanie 200 mln zł

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło drugi nabór w programie Ochrona Zabytków.

  PUE ZUS: Kalkulator do wyliczenia wysokości emerytury w 2023 r.

  Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można samodzielnie wykonać symulację wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, przyznawanego na nowych zasadach. Symulacja pozwala na wykonanie obliczeń tym osobą, które chcą sprawdzić jakie świadczenie by otrzymały, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku.

  ZUS: Co się dzieje ze środkami zapisanymi na subkoncie w ZUS w razie śmierci ubezpieczonego

  Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE - poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

  Podwyżki pensji w RIO o 300 zł - 1130 zł [wyrównanie od 1 stycznia 2023 r.]

  Od 300 zł do ponad 1,1 tys. zł wzrosną stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników regionalnych izb obrachunkowych nieobjętych tzw. systemem mnożnikowym – przewiduje projekt nowego rozporządzenia. Podwyżki mają nastąpić z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r.

  MF: Zasady wykorzystania i zwrotu przez samorządy odsetek z Funduszu Pomocy

  Ministerstwo finansów wyjaśniło, że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek zwrócić niewykorzystane odsetki ze środków Funduszu Pomocy na rachunek właściwego wojewody. Zasada ta nie dotyczy odsetek od środków przeznaczonych na zadania oświatowe.

  Nagrody specjalne dla pracowników pomocy społecznej [Nowelizacja, zmiany]

  Nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej dla np. pracowników socjalnych minister będzie mógł przyznać sam z własnej inicjatywy, bez wniosku ze strony np. organów administracji samorządowej - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.