reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Centralizacja Vat > Centralizacja VAT w gminach od 1 stycznia 2017 r.

Centralizacja VAT w gminach od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. gmina oraz jej jednostki organizacyjne jest zobowiązana wdrożyć scentralizowany sposób rozliczeń VAT, jeśli nie zrobiła tego wcześniej. Z jakimi obowiązkami musi się zmierzyć gmina planująca takie rozliczenie? Do 31 stycznia 2017 r. przedłużono termin przesyłania JPK dla podmiotów sektora publicznego.

RADA 2 8 czy 23 proc. VAT za wynajem hali

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 179 załącznika nr 3 ustawy o VAT, obniżoną stawką 8 proc. objęte są usługi związane z działalnością obiektów sportowych zakwalifikowane do grupowania PKWiU 93.11.10.0. Zdaniem organów statystycznych grupowanie to obejmuje m.in. organizowanie różnorodnych imprez sportowych na posiadanych obiektach sportowych oraz usługi udostępnienia obiektu sportowego na zasadzie wykupienia wstępu (np. karnetów, biletów wstępu) uprawniającego do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie, czy celem wstępu jest uprawianie sportu czy rekreacja (por. precedensy GUS do grupowania PKWiU 93.11.10.0.). Poza tym grupowaniem pozostaje więc wynajem (lub usługi o podobnym charakterze) obiektu sportowego lub jego części osobom fizycznym i innym podmiotom na cele prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji te drugie świadczenia powinny być opodatkowane stawką podstawową (obecnie 23 proc.).

Organy podatkowe prezentują także i w tym zakresie rozbieżne stanowiska. Przykładowo, dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy objął stawką 23 proc. usługi wynajmu sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, klubom sportowym oraz podmiotom gospodarczym dla pracowników (interpretacja z 29 maja 2013 r., nr ITPP1/443–205/13/TS). Z kolei dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przyjął, że wynajem hali sportowej firmom lub osobom fizycznym w związku z imprezami masowymi i innymi imprezami komercyjnymi opodatkowany jest preferencyjną 8-proc. stawką podatku VAT (interpretacja z 27 sierpnia 2013 r., nr ILPP2/443–463/13–3/AD, por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 sierpnia 2013 r., nr ITPP1/443-428a/13/DM). Dominujące jest jednak stanowisko przyjmujące 8-proc. stawkę w razie udostępnienia w celach sportowych hali sportowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub pracowników firmy oraz obejmujące stawką 23 proc. udostępnienie hali podmiotom na cele ich działalności gospodarczej (tak: interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 września 2011 r., nr  ITPP1/443–897a/11AP).

RADA 3 Ewidencja na kasie fiskalnej – są zmiany

W tym kontekście sam fakt dokonania centralizacji w gminie w najbliższym czasie nie wpłynie na powstanie nowych obowiązków ewidencyjnych przy użyciu kas, może jednak być dobrym powodem do weryfikacji prawidłowości dotychczasowych działań. Co istotne, jednak centralizacja rozliczeń VAT i postrzeganie gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi jako jednego podatnika VAT stanowić będzie o całkowicie odmiennym sposobie określenia kryteriów zastosowania kas rejestrujących, odnoszonego do łącznego podatnika VAT. A zatem kwalifikowanego w oparciu o wszelkie czynności realizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych czynione przez gminę i jej jednostki organizacyjne. Niezbędna jest przy tym właściwa kwalifikacja poszczególnych czynności i analiza przepisów rozporządzenia umożliwiających skorzystanie z ewentualnego zwolnienia podmiotowego względnie przedmiotowego.

Przykładowo, przy świadczeniu usług wychowania przedszkolnego realizowanych przez przedszkole gminne wskazuje się, że pobierane od rodziców opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (w przypadku uznania ich za usługi podlegające VAT) nie będą musiały być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. W rozporządzeniu przewidziano bowiem zwolnienie dla usług w zakresie edukacji, które w tym przypadku obejmują te czynności.

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje także możliwość zwolnienia usług stołówek prowadzonych przez szkoły i przedszkola udostępnianych wyłącznie dla uczniów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. Oznacza to, że płatności dokonywane przez uczniów i nauczycieli w stołówce szkolnej i przedszkolnej nie będą musiały być ewidencjonowane na kasie. Byłoby tak również w sytuacji, gdyby ze stołówki w szkole podstawowej korzystali uczniowie gimnazjum, które nie posiada własnej stołówki.

Inaczej wygląda sytuacja przy pobieraniu płatności od osób fizycznych za korzystanie z hali sportowej znajdującej się przy gimnazjum. Wprawdzie rozporządzenie nie przewiduje tutaj zwolnienia z kas dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych, jednak gdy płatności z tego tytułu będą dokonywane wyłącznie przelewem bankowym, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie wynikało jednoznacznie, jakiej konkretnie czynności ona dotyczy, nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania tych płatności na kasie fiskalnej. Warto weryfikować przesłanki takiego zwolnienia z treścią nowego rozporządzenia, bo w obecnie projektowanej wersji zwiększono katalog obowiązków warunkujących zastosowanie wyłączenia.

Projekt nowego rozporządzenia przewiduje bowiem, że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku, poczty lub SKOK można będzie stosować zwolnienie, pod warunkiem upoważnienia banku do przekazywania organom podatkowym informacji o wszystkich transakcjach na rachunku, na który będzie dokonywana zapłata. Jeżeli w toku prac nad projektem nic się nie zmieni, a gmina będzie chciała korzystać ze zwolnienia z tego tytułu, będzie musiała pamiętać o złożeniu odpowiedniego upoważnienia dla banku.

RADA 4 Wykreślenie na podstawie informacji

Na podstawie informacji naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśli jednostkę z rejestru jako podatnika podatku, z dniem podjęcia wspólnego rozliczania podatku z jednostką samorządu terytorialnego, powiadamiając o tym. Należy przyjąć, że nie będzie konieczna jakakolwiek inna forma aktualizacji danych w zakresie rozliczeń VAT, a formularz ustawy centralizacyjnej dopełni wszelkich wymogów. Jednocześnie warte zasygnalizowania jest dalsze wykorzystywanie NIP jednostek organizacyjnych (jako pracodawców) dla potrzeb rozliczania spraw płatnika należności składkowych (ZUS) oraz płatnika należności podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

RADA 5 Deklaracje i korekty informacji

Punktem wyjścia jest forma prawna procedury. W gminie będzie to zarządzenie wójta, burmistrza lub prezydenta skierowane do wszystkich jednostek organizacyjnych (budżetowych). W ten sposób na poszczególne jednostki organizacyjne (dyrektorów tych jednostek) zostanie nałożony obowiązek prowadzenia rozliczeń VAT w zakresie działalności tych jednostek. Obejmie to w szczególności takie czynności jak prowadzenie ewidencji VAT, wystawianie faktur, ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, sporządzanie i przekazywanie informacji (deklaracji) cząstkowych oraz ewentualnie innych informacji istotnych z punktu widzenia prawidłowości rozliczeń gminy.

Kolejnym krokiem jest określenie terminów realizacji poszczególnych obowiązków przez jednostki. Dotyczy to przede wszystkim terminu przedkładania gminie deklaracji cząstkowych. W praktyce najczęściej wybierane terminy to 10, 12 albo 15 dzień kolejnego miesiąca. Jednocześnie należy rozważyć formę, w jakiej mają być przekazywane stosowne dokumenty, mianowicie, czy ma to być jedynie forma elektroniczna (np. w postaci podpisanych skanów lub plików edytowalnych), czy też tradycyjna papierowa. Możliwe jest również przyjęcie dwóch z wyżej wymienionych sposobów przekazywania dokumentacji. W ten sposób urząd gminy uzyska dane niezbędne do opracowania ostatecznej deklaracji składanej do urzędu skarbowego. Co oczywiste, w deklaracji tej powinna zostać również ujęta wartość sprzedaży oraz zakupów (podatku naliczonego) wygenerowana przez gminę w zakresie, w jakim ta jest technicznie obsługiwana przez urząd.

Jednym z istotnych elementów procedury jest wprowadzenie obowiązku sporządzania korekt informacji (deklaracji) cząstkowych przez jednostki organizacyjne, gdy zaistnieją sytuacje uzasadniające ich sporządzenie. Wówczas oprócz samej korekty jednostka powinna także przedstawić uzasadnienie przyczyn jej złożenia. Dokumenty te posłużą do formalnego skorygowania deklaracji VAT-7. Mimo braku przy sporządzaniu korekt deklaracji obowiązku pisemnego określenia przyczyn złożenia korekty – por. obecne brzmienie art. 81 ordynacji podatkowej – w praktyce działania organów podatkowych złożenie takich wyjaśnień jest wymagane w oparciu o procedurę czynności sprawdzających uregulowanych w dziale piątym ordynacji.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama