Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pełnomocnictwo ogólne 2016 – jak wypełnić nowy formularz PPO-1?

Pełnomocnictwo, PPO-1/Fot. Fotolia
Pełnomocnictwo, PPO-1/Fot. Fotolia
Fotolia
Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, określającym wzór pełnomocnictwa ogólnego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2016 r. Jak będzie wyglądał formularz PPO-1? Jak należy go wypełnić?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: ustawa), które wejdą w życie 1 lipca 2016 r., pełnomocnictwo ogólne ma upoważniać do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Wzór pełnomocnictwa powinien zostać określony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.Obecnie dokument ten stanowi załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (rozporządzenie czeka na podpis Ministra Finansów). Dokument dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12284300/12347269/12347270/dokument222047.pdf

W jaki sposób należy wypełnić dokument?

Szczegółowa instrukcja znajduje się w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu:

W sekcji A projektowanego wzoru pełnomocnictwa jest wskazany organ, do którego będzie składane pełnomocnictwo; organem tym jest Minister Finansów (art. 138d § 3 ustawy).

Jednocześnie mając na względzie, że pełnomocnictwo, oprócz mocodawcy (art. 138d § 3 ustawy), może zgłosić również adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy (art. 138d § 5 ustawy) albo osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu lub zgłoszenia kuratora – organ podatkowy (art. 138d § 6 oraz art. 138d § 2 i 8 ustawy), w sekcji A wskazuje się również odpowiednią osobę zgłaszającą pełnomocnictwo albo organ podatkowy. Na formularzu PPO-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo ogólne, co wynika z treści formularza, w tym z  przypisu 2 znajdującego się w sekcji A.

W sekcji B wzoru pełnomocnictwa przewidziano bloki, w których należy podać dane identyfikacyjne mocodawcy (podatnika płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej, wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej), ustanawiającego pełnomocnika ogólnego, takie jak dane identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe (wypełnienie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe).

W bloku B.1. przewidziano pola 7, 8, 9, 10, 11 i 12, które należy wypełnić, gdy podmiot ustanawiający pełnomocnika ogólnego będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy wskazać datę urodzenia (poz. 7), rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego (poz. 8), numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość (poz. 9), zagraniczny numer identyfikacyjny (poz. 10), kraj wydania dokumentu lub innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 8, 9 lub 10 (poz. 11) oraz kod kraju wydania dokumentu lub innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 11 (poz. 12).

W sekcji C przewiduje się trzy oświadczenia mocodawcy:

1. o upoważnieniu osoby wymienionej w części D  do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,

2. o możliwości udzielenia dalszego pełnomocnictwa,

3. o wyłączeniu udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Pod oświadczeniami ustanawiającymi pełnomocnika ogólnego mocodawca składa podpis (pole 31) oraz uzupełnia datę (pole 32). W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej podaje się stanowisko/funkcję osoby podpisującej formularz PPO-1 (pola 30 w sekcji C).

W sekcji D wzoru pełnomocnictwa ogólnego podaje się dane pełnomocnika i dalszego pełnomocnika upoważnionego do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

W bloku D.1., D.2. i D.3. należy wskazać dane pełnomocnika, takie jak: dane identyfikacyjne, adres do doręczeń w kraju czy dane kontaktowe (nr telefonu, faxu czy adres skrytki pocztowej poczty elektronicznej – podanie  informacji w bloku D.3. nie jest obowiązkowe).

W bloku D.1. przewidziano pola 37, 38, 39, 40, 41 i 42, które należy wypełnić gdy ustanowiony pełnomocnik będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy podać analogiczne dane, jak te z pól 7-12 bloku B.1.

We wzorze pełnomocnictwa przewiduje się, że pełnomocnicy profesjonalni (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) będą obowiązani wskazać adres elektroniczny, tj. adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywany przez organ podatkowy (blok D.1. pole 44). Wskazanie adresu elektronicznego jest obowiązkowe również w przypadku nierezydentów nieposiadających identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazują adresu do doręczeń w Polsce (art. 145 § 2a Ordynacji podatkowej). W pozostałych przypadkach adres elektroniczny podaje się fakultatywnie. Jednakże wypełnienie pola 44 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika ogólnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym będzie oznaczać wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy). Jeśli ustanowiono więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego lub pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie w polu 43 będzie możliwe wskazanie jednego z nich jako pełnomocnika do dręczeń. W polu 45 będzie fakultatywnie wskazywany adres elektroniczny na portalu podatkowym, na którym są załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287).

Analogicznie do bloków D.1., D.2. i D.3. będą wypełniane bloki D.4., D.5. i D.6. zawierające dane dalszego pełnomocnika.


W sekcji E wzoru pełnomocnictwa podaje się okres obowiązywania pełnomocnictwa.

Sekcja F dotyczy zgłoszenia pełnomocnictwa przez podmiot inny niż mocodawca tj. adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego (art. 138d § 5 ustawy), osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać albo przez organ podatkowy (art. 138d § 6 ustawy). Sekcję F wypełnia także organ podatkowy, który zgłasza kuratora jako pełnomocnika ogólnego (art. 138d § 2 i 8 ustawy).

W tej sekcji podaje  się dane identyfikacyjne organu podatkowego (w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu lub zgłoszenia kuratora jako pełnomocnika ogólnego) albo dane osoby sprawującej opiekę nad osobą, która nie może się podpisać. Jeżeli osoba sprawująca opiekę jest nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL, podaje się w polach 95-100 analogiczne dane, jak te z pól 7-12 bloku B.1.

Blok F4 zawiera oświadczenie i podpis osoby zgłaszającej pełnomocnictwo, tj. adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, osoby sprawującej opiekę nad osobą, która nie może się podpisać albo pracownika organu podatkowego.

Pełnomocnictwo może zawierać załączniki i uwagi (sekcja G). W uwagach należy podać, że ustanowiono pełnomocnictwo do reprezentowania łącznego i wymienić pełnomocników do reprezentacji łącznej.

Istotnym elementem pełnomocnictwa ogólnego będzie podpis (pola 31 i 118). Zgodnie z art. 138a § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.). Zgodnie z art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm. ), lub profilu zaufanego ePUAP.

Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego (ust. 2). Systemem teleinformatycznym, o którym mowa w powyższym przepisie jest portal podatkowy. Wobec powyższego pełnomocnictwo ogólne będzie opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym (z wykorzystaniem hasła dostępowego do portalu podatkowego). Ten ostatni podpis jest podpisem elektronicznym, którym opatrywane są obecnie podania i deklaracje podatkowe.

Źródło: Uzasadnienie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Oprac. WMM

Polecamy serwis: Podatki

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
CIT 2022. Komentarz
CIT 2022. Komentarz
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy wydatki na środki trwałe, które podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty, to inwestycja – odpowiedź MF na interpelację poselską
  Stanowisko MF: „wydatki na środki trwałe, które podlegają jednorazowemu spisaniu w koszty (w rozumieniu prawa bilansowego) nie są inwestycją.”
  W jaki sposób zaksięgować przypis dofinansowania na dziecko w żłobku?
  PYTANIE: W związku z otrzymaną informacją z ZUS obniżymy opłatę stałą za pobyt dzieci w żłobku, które otrzymały dofinansowanie. Środki za maj ZUS przeleje do dnia 20 czerwca na rachunek gminy, a gmina je nam przekaże. Po dokonaniu rozliczenia w księgach rachunkowych powinniśmy oddać środki do gminy jako dochody budżetowe W jaki sposób zaksięgować przypis dofinansowania: na dziecko czy na ZUS? Rozliczenie ma być z ZUS-em czy z gminą?
  Szkolenia online: Akademia budżetowa
  Zapraszamy na szkolenia online z cyklu "Akademia budżetowa", na których przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r. Szkolenia odbędą się w miesiącach wrzesień-grudzień 2022 r. Zapisz się już dziś!
  Grupa VAT w samorządzie terytorialnym - korzyści i zagrożenia
  Przepisy unijne umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie pewnych fakultatywnych regulacji prawnych, odnoszących się do definiowania podatników. W Polsce do tej pory w zasadzie ustawodawca z tego nie korzystał. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie (pod warunkiem konsultacji z Komitetem ds. Podatku od Wartości Dodanej) w poszczególnych państwach członkowskich tzw. grup podatkowych.
  Czy gmina może umorzyć opłaty za odbiór śmieci mieszkańcom pomagającym uchodźcom?
  W gminach stosujących metodę naliczania opłaty śmieciowej od liczby osób zamieszkujących nieruchomość pojawia się następujący problem. Udzielenie zakwaterowania uchodźcom zwiększa wartość opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy gmina może umorzyć osobom pomagającym uciekinierom te opłaty?
  Czy gmina może zwolnić z podatku od nieruchomości budynki zamieszkałe przez uchodźców?
  Odpowiedzi na to pytanie udzieliła RIO w Kielcach (znak WI.54.19.2022)
  MF: Jak wykazać w Rb-27S wpłaty na przełomie dwóch miesięcy albo lat?
  Oprócz dochodów wykonanych na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego należy też doliczyć „środki w drodze” – tłumaczy MF odpowiadając na wątpliwości dotyczące wykazywania w sprawozdaniach dochodów zaksięgowanych na przełomie miesięcy lub roku.
  Czy wyjazd studyjny nauczyciela można pokryć z doskonalenia nauczycieli
  Czy wyjazd studyjny nauczyciela do Brukseli, który jest realizacją wygranej nagrody głównej w konkursie "Cześć Europo", można pokryć z doskonalenia nauczycieli z § 442?
  Ewidencja księgowa środków pochodzących z dotacji
  Jak prawidłowo zaksięgować wpływ środków z dotacji (np. na aktualizację stałego rejestru wyborców, na zwrot akcyzy), jeżeli jest jedno konto bankowe dla urzędu i organu?
  „Aktywna tablica”: 70 mln zł dla szkół. [Wnioski do 15 i 31 maja 2022 r.]
  Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”.
  MF: Jak gminy powinny rozliczać środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
  Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowało wyjaśnienia dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe.
  Deficyt w 2022 r. zwiększony z 1,8% na 4,3%. Jak sfinansować ten dług?
  Soboń: deficyt sektora wyniesie 4,3 proc. PKB.
  Ewidencja obciążenia pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne
  Jak ująć notę księgową wystawioną pracownikowi za prywatne rozmowy telefoniczne?
  Kiedy można pozbawić nauczyciela dodatku za prowadzenie zajęć w warunkach trudnych lub uciążliwych
  Nie można pozbawić nauczyciela dodatku za warunki pracy, gdy w zdalny lub inny przyjęty sposób zrealizował zajęcia w warunkach trudnych lub uciążliwych. Prawo do tego świadczenia potwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
  Jaka stawka ryczałtu dla usługi opieki nad osobami starszymi
  Jaką stawką ryczałtu objęta jest usługa opieki nad osobami starszymi, bez zakwaterowania, świadczona przez jednoosobową działalność PKWIu 88.10.12, świadczona w domach?
  Jaka klasyfikacja budżetowa wydatków na podpis elektroniczny
  Jednostka sektora finansów publicznych prowadzi pełną księgowość. W zeszłym roku odnowiła pracownikowi podpis kwalifikowany (faktura została wystawiona na firmę) za okres od maja 2021 r. do kwietnia 2022 r. kwota faktury rozliczana jest w czasie poprzez konto „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Pracownik rozwiązał umowę o pracę z końcem stycznia 2022 r. Czy kwotę faktury za okres od lutego do kwietnia 2022 r. można zaksięgować w koszty rodzajowe, czy jednak należy tą kwotę przeksięgować na pozostałe koszty operacyjne?
  Czy przysługuje ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla kierowcy-konserwatora OSP
  Czy za udział w działaniach ratowniczych, strażakom ratownikom OSP zatrudnionym jako kierowca-konserwator samochodu strażackiego w urzędzie gminy na umowie o pracę lub umowie zlecenia należy wypłacić ekwiwalent pieniężny niezależnie od wynagrodzenia?
  Kiedy wójt nie musi ujawniać wysokości nagród pracowników urzędu?
  Instytucje samorządowe wciąż otrzymują wnioski o ujawnienie informacji publicznej o wysokości nagród wypłaconych poszczególnym pracownikom samorządowym.
  RIO: gmina może zwolnić z podatku nieruchomości zajmowane przez uchodźców
  Czy rada miejska może zwolnić z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, zajęte na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczpospolitej od 24 lutego 2022 roku?
  MF: dochody JST z PIT w I kw. wyższe o 573 mln zł
  Dochody samorządów z PIT po I kwartale 2022 roku, w wyniku wprowadzenia gwarantowanego mechanizmu równych miesięcznych rat, były o około 573 mln zł większe niż gdyby obowiązywał system poprzedni – poinformowało Ministerstwo Finansów.
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi ciągły nabór do służby w Straży Granicznej. W 2022 r. przyjął 20 nowych funkcjonariuszy, a na kolejnych chętnych czeka jeszcze w tym roku 50 etatów – poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.
  Narzucenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych
  Urlopy wypoczynkowe powinny być co do zasady wykorzystywane w roku, w którym przysługują. Tak się jednak nie zawsze dzieje z wielu powodów - przerwania urlopu, przesunięcia terminu wypoczynku, czy po prostu niewnioskowania o cały urlopu - i część pracowników pozostaje z końcem roku z większą lub mniejszą częścią niewykorzystanego wypoczynku. Powstaje tzw. urlop zaległy, którego udzielenie rządzi się swoimi prawami - termin urlopu nie musi być uzgadniany z pracownikiem, zaś wypoczynek z poprzedniego roku powinien zostać udzielony co do zasady do końca września.
  Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a VAT
  Gminy i powiaty, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, mogły i dalej mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL). Ze środków RFIL mogą zostać dofinansowane w szczególności inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dróg, chodników, obiektów sportowych, świetlic, bibliotek itp.
  Odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki w przedszkolu
  Kiedy i w jakiej wysokości powinno naliczać się odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w przedszkolu oraz za żywienie?
  Zmiana zarządcy drogi a zwrot opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
  Zarządca drogi pobiera opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym. Opłata uiszczana jest za dany rok z góry w terminie do 15 stycznia.