Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pełnomocnictwo ogólne 2016 – jak wypełnić nowy formularz PPO-1?

Pełnomocnictwo, PPO-1/Fot. Fotolia
Pełnomocnictwo, PPO-1/Fot. Fotolia
Fotolia
Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, określającym wzór pełnomocnictwa ogólnego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2016 r. Jak będzie wyglądał formularz PPO-1? Jak należy go wypełnić?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: ustawa), które wejdą w życie 1 lipca 2016 r., pełnomocnictwo ogólne ma upoważniać do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Wzór pełnomocnictwa powinien zostać określony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.Obecnie dokument ten stanowi załącznik nr 1 do projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (rozporządzenie czeka na podpis Ministra Finansów). Dokument dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12284300/12347269/12347270/dokument222047.pdf

W jaki sposób należy wypełnić dokument?

Szczegółowa instrukcja znajduje się w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W sekcji A projektowanego wzoru pełnomocnictwa jest wskazany organ, do którego będzie składane pełnomocnictwo; organem tym jest Minister Finansów (art. 138d § 3 ustawy).

Jednocześnie mając na względzie, że pełnomocnictwo, oprócz mocodawcy (art. 138d § 3 ustawy), może zgłosić również adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy (art. 138d § 5 ustawy) albo osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu lub zgłoszenia kuratora – organ podatkowy (art. 138d § 6 oraz art. 138d § 2 i 8 ustawy), w sekcji A wskazuje się również odpowiednią osobę zgłaszającą pełnomocnictwo albo organ podatkowy. Na formularzu PPO-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo ogólne, co wynika z treści formularza, w tym z  przypisu 2 znajdującego się w sekcji A.

W sekcji B wzoru pełnomocnictwa przewidziano bloki, w których należy podać dane identyfikacyjne mocodawcy (podatnika płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej, wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej), ustanawiającego pełnomocnika ogólnego, takie jak dane identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe (wypełnienie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe).

W bloku B.1. przewidziano pola 7, 8, 9, 10, 11 i 12, które należy wypełnić, gdy podmiot ustanawiający pełnomocnika ogólnego będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy wskazać datę urodzenia (poz. 7), rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego (poz. 8), numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość (poz. 9), zagraniczny numer identyfikacyjny (poz. 10), kraj wydania dokumentu lub innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 8, 9 lub 10 (poz. 11) oraz kod kraju wydania dokumentu lub innego numeru identyfikacyjnego, wymienionego w poz. 11 (poz. 12).

W sekcji C przewiduje się trzy oświadczenia mocodawcy:

1. o upoważnieniu osoby wymienionej w części D  do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,

2. o możliwości udzielenia dalszego pełnomocnictwa,

3. o wyłączeniu udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Pod oświadczeniami ustanawiającymi pełnomocnika ogólnego mocodawca składa podpis (pole 31) oraz uzupełnia datę (pole 32). W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej podaje się stanowisko/funkcję osoby podpisującej formularz PPO-1 (pola 30 w sekcji C).

W sekcji D wzoru pełnomocnictwa ogólnego podaje się dane pełnomocnika i dalszego pełnomocnika upoważnionego do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

W bloku D.1., D.2. i D.3. należy wskazać dane pełnomocnika, takie jak: dane identyfikacyjne, adres do doręczeń w kraju czy dane kontaktowe (nr telefonu, faxu czy adres skrytki pocztowej poczty elektronicznej – podanie  informacji w bloku D.3. nie jest obowiązkowe).

W bloku D.1. przewidziano pola 37, 38, 39, 40, 41 i 42, które należy wypełnić gdy ustanowiony pełnomocnik będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy podać analogiczne dane, jak te z pól 7-12 bloku B.1.

We wzorze pełnomocnictwa przewiduje się, że pełnomocnicy profesjonalni (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) będą obowiązani wskazać adres elektroniczny, tj. adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywany przez organ podatkowy (blok D.1. pole 44). Wskazanie adresu elektronicznego jest obowiązkowe również w przypadku nierezydentów nieposiadających identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazują adresu do doręczeń w Polsce (art. 145 § 2a Ordynacji podatkowej). W pozostałych przypadkach adres elektroniczny podaje się fakultatywnie. Jednakże wypełnienie pola 44 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika ogólnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym będzie oznaczać wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy). Jeśli ustanowiono więcej niż jednego pełnomocnika ogólnego lub pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie w polu 43 będzie możliwe wskazanie jednego z nich jako pełnomocnika do dręczeń. W polu 45 będzie fakultatywnie wskazywany adres elektroniczny na portalu podatkowym, na którym są załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287).

Analogicznie do bloków D.1., D.2. i D.3. będą wypełniane bloki D.4., D.5. i D.6. zawierające dane dalszego pełnomocnika.


W sekcji E wzoru pełnomocnictwa podaje się okres obowiązywania pełnomocnictwa.

Sekcja F dotyczy zgłoszenia pełnomocnictwa przez podmiot inny niż mocodawca tj. adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego (art. 138d § 5 ustawy), osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać albo przez organ podatkowy (art. 138d § 6 ustawy). Sekcję F wypełnia także organ podatkowy, który zgłasza kuratora jako pełnomocnika ogólnego (art. 138d § 2 i 8 ustawy).

W tej sekcji podaje  się dane identyfikacyjne organu podatkowego (w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu lub zgłoszenia kuratora jako pełnomocnika ogólnego) albo dane osoby sprawującej opiekę nad osobą, która nie może się podpisać. Jeżeli osoba sprawująca opiekę jest nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL, podaje się w polach 95-100 analogiczne dane, jak te z pól 7-12 bloku B.1.

Blok F4 zawiera oświadczenie i podpis osoby zgłaszającej pełnomocnictwo, tj. adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, osoby sprawującej opiekę nad osobą, która nie może się podpisać albo pracownika organu podatkowego.

Pełnomocnictwo może zawierać załączniki i uwagi (sekcja G). W uwagach należy podać, że ustanowiono pełnomocnictwo do reprezentowania łącznego i wymienić pełnomocników do reprezentacji łącznej.

Istotnym elementem pełnomocnictwa ogólnego będzie podpis (pola 31 i 118). Zgodnie z art. 138a § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.). Zgodnie z art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm. ), lub profilu zaufanego ePUAP.

Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego (ust. 2). Systemem teleinformatycznym, o którym mowa w powyższym przepisie jest portal podatkowy. Wobec powyższego pełnomocnictwo ogólne będzie opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym (z wykorzystaniem hasła dostępowego do portalu podatkowego). Ten ostatni podpis jest podpisem elektronicznym, którym opatrywane są obecnie podania i deklaracje podatkowe.

Źródło: Uzasadnienie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Oprac. WMM

Polecamy serwis: Podatki

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dodatek specjalny a nagroda jubileuszowa

  Nieuwzględnienie wypłacanego periodycznie dodatku specjalnego w podstawie obliczenia nagrody jubileuszowej jest niezgodne z przepisami – wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

  Jakie są zasady wpłat do PPK w 2023 r.?

  Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

  Czy środki od wojewody można przeznaczyć na fundusz sołecki roku następnego?

  Zwrot części wydatkowanych środków funduszu sołeckiego z budżetu państwa za 2022 r. otrzymamy do 31.08.2023 (gdy fundusz na rok 2023 jest już uchwalony), w formie dotacji celowej.

  Czy pracownik otrzyma zwrot kosztów za opłaty parkingowe?

  Czy jeśli pracownik ma podpisaną umowę ryczałtową za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, to pracownikowi należy się dodatkowo zwrot poniesionych kosztów związanych np. z opłatami parkingowymi?

  Kiedy nieściągalną wierzytelność może zostać uznana za koszty podatkowe?

  Czy posiadając certyfikat bezskutecznej windykacji polubownej od firmy windykacyjnej zajmującej się windykacją międzynarodową oraz informację uzyskaną z paryskiego urzędu katastralnego, że spółka pozostaje bez reprezentacji zarządu, a prezes spółki nie jest właścicielem lokalu, którego adres podaje, ani nie posiada praw do żadnej innej nieruchomości na terenie Paryża można nieściągalną wierzytelność uznać za koszty podatkowe (wcześniej uznane jako przychody)? 

  UE daje 111,5 mln zł na owoce i mleko dla uczniów. Rząd 128 mln zł [projekt rozporządzenia]

  W roku szkolnym 2023/2024 łączna kwota pomocy krajowej i unijnej w programie żywnościowym dla szkół wyniesie blisko 240 mln zł.

  Praktyczny przewodnik: Jak przesunąć wydatki bieżące w samorządowym zakładzie budżetowym?

  Czy kierownik samorządowego zakładu budżetowego może przesunąć wydatki bieżące na podstawie zarządzenia?

  Praca artystyczna poza etatem: Czy pracodawca musi wyrazić zgodę

  Pracownicy artystyczni instytucji kultury nie mogą podejmować dodatkowych zajęć lub dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora. 

  Grupa VAT w gminie: Zmiany w rozliczeniach podatkowych

  Po wprowadzeniu regulacji prawnych umożliwiających tworzenie przez podatników grup VAT pojawiło się wiele wątpliwości związanych z tym, czy mogą one być tworzone także przez jednostki samorządu terytorialnego. 

  Jak i kiedy nauczyciele mogą oczekiwać wyższego dodatku stażowego?

  Komu przysługuje wyższy dodatek stażowy? RIO wyjaśnia zasady naliczania świadczenia

  Lista bezpłatnych modeli laptopów dla uczniów

  Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło dziś zweryfikowaną listę firm, które mogą podpisać umowę ramową na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów.

  Jak organizacje pozarządowe realizują przedsięwzięcia sołeckie

  Czy formą realizacji przedsięwzięcia sołeckiego może być jego wykonanie przez organizację pozarządową finansowane dotacją z budżetu gminy? Czy we wniosku sołeckim można w ogóle wskazać formę realizacji przedsięwzięcia?

  Analiza prawna: Dochód gminy nie jest równoznaczny z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Potencjalna możliwość osiągnięcia przez gminę dochodów nie świadczy o tym, że gmina prowadzi działalność o charakterze zarobkowym, tym samym nie stanowi przesłanki do uznania, że gmina prowadzi działalność gospodarczą.

  Zmniejsz swoje zaległości: Jak skorzystać z ulg na opłaty śmieciowe

  Opłaty za odpady nie są należnościami cywilnoprawnymi - dlatego ulg do zaległości z tego tytułu udziela się zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

  Program Olimpia to 360 hal sportowych za 730 mln zł. Nowe wnioski od 1 czerwca 2023 r.

  W ramach zakończonego właśnie pierwszego naboru dofinansowana zostanie budowa 360 hal przyszkolnych, łączną kwotą ponad 730 mln zł - poinformował Bortniczuk w "Polska. Metropolia Warszawska".

  Gminy i zabytki po wyroku Trybunału Konstytucyjnego [wywiad]

  Dr hab. K. Zalasińska w wywiadzie: wyrok TK musi być przyczynkiem do dyskusji o kwestiach ustrojowych w ochronie zabytków.

  Od 1 lipca 2023 r. nowe tabele zaszeregowania pracowników samorządowych. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu

  1 lipca 2023 r. wejdą w życie ważne zmiany dla samorządowców. Zmieni się rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

  Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne

  Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia przez kilka podmiotów stanowi sytuację wymagającą szczególnych uregulowań. Dotyczy to zarówno sposobu ich reprezentacji, podstawy funkcjonowania czy też sposobu udowodnienia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  Czy gmina zapłaci VAT, jeśli najemca korzysta z lokalu bez umowy

  Bezumowne korzystanie z lokalu co do zasady nie jest świadczeniem usługi najmu. Tym samym czynność taka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ale uwaga, istotne znaczenie ma to, czy korzystanie z lokalu bez umowy odbywa się za przyzwoleniem właściciela. 

  DGP: Ile w Polsce w 2024 r. wyniesie europejska pensja minimalna?

  Wszystko wskazuje na to, że w 2024 Polska może być jednym z kilku krajów unijnych z najwyższą płacą minimalną. O ile średnia pensja Polaków nadal jest bardzo niska w porównaniu do innych mieszkańców Unii, wynagrodzenie minimalne może znacząco wzrosnąć.

  MI: dofinansowanie zadań samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2023 r.

  Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.

  Kiedy sąd uwzględni wniosek gminy o przywrócenie terminu?

  Urlop pracownika, jego choroba albo wypadek nie mogą być podstawą przywrócenia terminu do złożenia pisma w sądzie. 

  Jak gmina może uzyskać dofinansowanie na autobusy w 2023 r.?

  Ministerstwo Infrastruktury informuje: trwa nabór wniosków w konkursie autobusowy.

  Darmowe laptopy dla uczniów i nauczycieli [szczegóły, projekt ustawy]

  Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

  Nie będzie zakazu pracy samorządowców w podmiotach dysponujących środkami publicznymi

  Posłowie sejmowej komisji ds. petycji odrzucili pomysł ustanowienia zakazu nawiązywania przez radnych i pracowników samorządowych stosunków prawnych z podmiotami i spółkami dysponującymi środkami publicznymi.