reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Zamówienia publiczne > Strony umowy > Umowa o świadczenie usług sprzątania - wzór

Umowa o świadczenie usług sprzątania - wzór

Wzór umowy o świadczenie usług sprzątania został przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Dokument ma charakter przykładowy.

Wzór umowy o świadczenie usług sprzątania

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór umowy o świadczenie usług sprzątania (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Podkreślenia wymaga, że dokument ma charakter przykładowy i stanowi jedynie propozycję sposobu ukształtowania stosunków pomiędzy stronami tego rodzaju umowy (wiele zapisów ma charakter opcjonalny). Treść umowy jest bowiem ściśle związania z opisem przedmiotu zamówienia, który jest indywidualny w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z tym, dokument może podlegać modyfikacjom w bardzo szerokim zakresie, w granicach obowiązującego prawa. Na szczególną uwagę zasługuje § 15 umowy (Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy), w którym znajduje się przykładowa klauzula waloryzacyjna, wymagana zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

(przykładowy wzór umowy)[1]

zawarta w dniu ............................ w ………………..

zwana dalej „Umową

pomiędzy:

…………………………………….. z siedzibą w …………………….., przy ul. ……………………., NIP: ……………….., REGON: ……………….., zwaną/ym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną/ym przez:

 1. ………………….
 2. ………………….

a

............................................................. z siedzibą w .............................,  przy ul. .................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….. pod nr ..................., NIP ……………….., REGON ..……………,

reprezentowaną przez:

 1. ………………….
 2. ……………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”,

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie …, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej:

§ 1 Przedmiot Umowy

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi sprzątania pomieszczeń Zamawiającego w budynku …, zwane dalej „Usługami”, a polegające w szczególności na:
 1. …;
 2. … .
 1. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określony jest w Załączniku nr … do Umowy.
 2. Usługi będą świadczone w dni … (np. od poniedziałku do piątku) w godzinach … .
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia Usług w przypadku zmiany organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z … (np. miesięcznym) wyprzedzeniem. Dzienny wymiar godzin świadczenia Usług przez Wykonawcę pozostanie bez zmian, chyba że z uzasadnionych powodów Strony tymczasowo zmienią dzienny wymiar godzin świadczenia Usług w okresie przez Strony ustalonym, z zachowaniem wymiaru godzin świadczenia Usług przewidzianych w danym cyklu rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym).
 4. Zmiana godzin świadczenia Usług oraz zmiana dziennego wymiaru godzin świadczenia Usług
  w przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
 5. Wykaz pomieszczeń, w których mają być świadczone Usługi, zawiera Załącznik nr … do Umowy. 

§ 2 Okres obowiązywania Umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia … do dnia … .

§ 3 Świadczenie Usług

 1. Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia Usług stanowiących przedmiot Umowy.
 2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas świadczenia Usług.
 3. Wykonawca obowiązany jest do wyznaczenia przynajmniej jednego pracownika, który będzie pełnił rolę stałego Koordynatora, w trakcie świadczenia Usług objętych przedmiotem Umowy. Koordynator będzie obowiązany do utrzymywania stałego kontaktu … (np. telefonicznego)  z Zamawiającym. Do zadań Koordynatora będzie należało organizowanie i sprawowanie nadzoru nad świadczeniem Usług oraz zarządzanie personelem Wykonawcy.
 4. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
 5. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający.
 6. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco w formie pisemnej/drogą elektroniczną, a w nagłych wypadkach ustnie lub telefonicznie - pracownikowi Wykonawcy pełniącemu funkcję Koordynatora/osobie wskazanej w § 18 ust. 3.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia Usług w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.
 8. W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania świadczenia Usług Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania Usług.
 9. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy.

§ 4 Personel Wykonawcy

 1. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr … do Umowy pn. „Wykaz Pracowników świadczących Usługi”, które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi Usługi”.
 2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
 3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż … dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę.
 5. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownikami świadczącymi Usługi będą osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy świadczący Usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/potwierdzone zaświadczeniem (certyfikatem) o pozytywnym ukończeniu kursu z zakresu utrzymania czystości, organizowanego lub akredytowanego przez niezależny organ reprezentujący interesy branży związanej z profesjonalnym utrzymaniem czystości.
 8. Do „Wykazu Pracowników świadczących Usługi”, należy dołączyć kserokopię zaświadczeń: o odbytych przeszkoleniach z zakresu przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli minimum „POUFNE”, a także kserokopię zaświadczenia (certyfikatu) o ukończeniu kursu z zakresu utrzymania czystości.
 9. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący Usługi będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom świadczącym Usługi odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.[2]
 11. Pracownicy świadczący Usługi powinni być w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników świadczących Usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 13. Pracownicy świadczący Usługi zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
 14. Zamawiający obowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentów zawierających przepisy, o których mowa w ust. 13, nie później niż na … dni robocze przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Wykonawcę, a ich zmian – nie później niż na … dni robocze przed dniem ich wejścia w życie albo niezwłocznie, gdy wchodzą w życie z dniem ich wydania.

Polecamy:Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2016 (książka + CD)

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Markowicz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama