Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dopuszczalność zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowych zasadach

Dopuszczalność zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowych zasadach./ fot. Fotolia
Dopuszczalność zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowych zasadach./ fot. Fotolia
Regulacje przejściowe, przewidziane w art. 11 i 12 ustawy nowelizującej u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r., dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz umów o udzielenie zamówienia publicznego o tożsamym zakresie przedmiotowym, nie mają charakteru kompleksowego. W konsekwencji powstają wątpliwości m.in. w zakresie możliwości zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dotychczasowych, starych, zasadach, jeżeli powyższe miałoby nastąpić po dniu wejścia w życie wskazanej nowelizacji, jednakże na skutek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed tą datą.

Reguły intertemporalne wprost wyrażone w ustawie nowelizującej

Zarówno w art. 11 jak i 12 ustawy nowelizującej u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r. wyrażono regułę prawa dawnego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 wskazanej ustawy:

„umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także umowy na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.”

Z kolei art. 12 ustawy nowelizującej u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r. przewiduje, że:

„do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

W konsekwencji nie budzi wątpliwości, że jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji (art. 12) a nadto umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta przed tą datą (art. 11 ust. 1) zastosowanie znajdują regulacje dotychczasowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pojęcie „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 7a P.z.p. W myśl wskazanego przepisu, poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy „rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy”.

W przytoczonym przepisie, nie zostało wprost wskazane zdarzenie, które wieńczy postępowanie o udzielenie zamówienia, a wyłącznie jego cel. Przyjęta metoda zdefiniowania pojęcia „postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego” wywołuje problem interpretacyjny, dotyczący m.in. tego czy wraz z osiągnięciem tak określonego celu następuje zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia, czy w przypadku jego niezrealizowania postępowanie nie zostaje zakończone, a także czy czynności podejmowane następczo, w tym zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, wchodzą w zakres tego procesu. Wskazany mankament został usunięty w rządowym projekcie nowego P.z.p. (druk 3624) zgodnie z którego art. 7 pkt 18, poprzez postępowanie o udzielenie zamówienia należy „rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu”.

Projektodawcy nowego P.z.p. wskazują, iż zaproponowana definicja nie wprowadza nowości normatywnej a jedynie doprecyzowuje aktualnie obowiązujące rozwiązania. Zgodnie ze stanowiskiem projektodawców „jakkolwiek postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się z momentem zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub unieważnienia postępowania, to jednak zawarcie umowy, inaczej niż unieważnienie postępowania, nie jest już czynnością w postępowaniu. Obowiązek zawarcia umowy wynika z wyodrębnionego konstrukcyjnie względem stosunku przetargowego stosunku kreowanego swoistą umową przedwstępną lub umową do niej zbliżoną, która dochodzi do skutku w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje więc w wykonaniu umowy przedwstępnej. Nie oznacza to bynajmniej, że zawarcie umowy finalnej pozostaje bez wpływu na stosunek przetargowy, a tym samym na postępowanie o udzielenie zamówienia. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest na gruncie ustawy warunkiem rozwiązującym stosunek przetargowy, wyznacza zatem moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia” (uzasadnienie projektu nowego P.z.p., druk 3624, s. 13).

Polecamy: Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

Uzupełniająco należy wskazać, że dotychczas stanowiska w zakresie kwalifikacji czynności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jako czynności mieszczącej się w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, były podzielone. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10, a w ślad za nim niejednokrotnie również KIO (zob. wyrok KIO z dnia 17 grudnia 2013 r., KIO 2774/13) podniósł, że „postępowanie o zamówienie publiczne kończy się (…) w dwojaki sposób, albo przez zawarcie zamówienia publicznego, które realizuje cel ustawy, albo przez unieważnienie postępowania, w sytuacji, gdy ten cel nie może zostać osiągnięty. (...) Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych i całe postępowanie ma zgodnie z art. 2 ust. 7a ustawy prowadzić do zawarcia zamówienia publicznego (...)”. W swoich orzeczeniach KIO powołuje się również na „treść art. 7 ust. 3 ustawy, który stanowi, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, a contrario nie można udzielić zamówienia wykonawcy, który został wybrany niezgodnie z przepisami ustawy” (wyrok KIO z dnia 17 grudnia 2013 r., KIO 2774/13).

Przytoczone stanowisko SN opiera się na argumencie z istnienia związku znaczeniowego pomiędzy „postępowaniem o udzielenie zamówienia” a definicją „zamówienia publicznego” i pojęciem „udzielania zamówień publicznych”.

Stosowanie reguły dawnej do umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Odstępując od szczegółowej analizy stanowisk dotyczących momentu wieńczącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, należy przyjąć, że nawet jeżeli zawarcie umowy nie mieściłoby się w ramach wskazanego postępowania, to do umów w sprawie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawieranych po wejściu w życie ustawy nowelizującej u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r., jednakże w wyniku postępowań wszczętych przed wskazaną datą, należy stosować regułę prawa dawnego. Za powyższym przemawia nie tylko istnienie niewątpliwej więzi pomiędzy postępowaniem o udzieleniem zamówienia publicznego a umową w sprawie zamówienia publicznego, lecz również m.in. wzgląd na okoliczność, iż:

1. celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa lub wynegocjowanie warunków takiej umowy, a unieważnienie postępowania jest ustawowo limitowane,

2. umowa w sprawie zamówienia publicznego, stanowi odbicie warunków przedstawionych przez zamawiającego (np. w SIWZ) jak i wykonawcę (np. w ofercie) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3. możliwość adaptacji dokumentacji na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przed upływem terminu składania ofert (art. 28 ust. 4 – 6 P.z.p. i art. 12a P.z.p.) jest z założenia szersza niż dopuszczalność modyfikacji umów w sprawie zamówienia publicznego (art. 144 ust. 1 P.z.p.), w szczególności przy uwzględnieniu występujących w doktrynie wątpliwości dotyczących możliwości uprzedniej, a więc następującej jeszcze przed zawarciem umowy, zmiany treści umowy,

4. średni czas trwania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w 2018 r., w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza tzw. progu unijnego wynosiła 40 dni, a w przypadku zamówień o tzw. wartości unijnej wyniosła 96 dni (Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r., s. 38 – 39). Praktyka ukazuje, że niejednokrotnie, w przypadku zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów, postępowania trwają dłużej niż ww. średnie. W konsekwencji niezależnie od zamawiającego oraz wykonawcy, długi okres udzielania zamówienia stanowiłaby okoliczność uniemożliwiającą zawarcie umowy na dotychczasowych zasadach a w konsekwencji alternatywnie zmuszałby do uprzedniego aneksowania umowy (o ile taka możliwość by istniała w konkretnym stanie faktycznym) albo unieważnienia postępowania,

5. dającą się zrekonstruować na podstawie art. 11 ust. 1 i 12 nowelizacji u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r. oraz w oparciu o uprzednio przedstawiony projekt ww. ustawy jak również materiały powstałe na etapie legislacyjnym, intencją prawodawcy było stosowanie prawa dawnego do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz do umów o wskazanym zakresie przedmiotowym. W konsekwencji zasadne jest zastosowanie analogicznych reguł intertemporalnych do umów zawartych po wejściu w życie ww. nowelizacji ale w wyniku postępowań wszczętych przed wskazanym terminem. Odstąpienie od tej reguły wymaga odnalezienia odpowiednio silnej argumentacji.

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

  Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

  Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

  Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

  Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.

  Program "Ochrona Zabytków". Dofinansowanie 200 mln zł

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło drugi nabór w programie Ochrona Zabytków.

  PUE ZUS: Kalkulator do wyliczenia wysokości emerytury w 2023 r.

  Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można samodzielnie wykonać symulację wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, przyznawanego na nowych zasadach. Symulacja pozwala na wykonanie obliczeń tym osobą, które chcą sprawdzić jakie świadczenie by otrzymały, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku.

  ZUS: Co się dzieje ze środkami zapisanymi na subkoncie w ZUS w razie śmierci ubezpieczonego

  Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE - poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

  Podwyżki pensji w RIO o 300 zł - 1130 zł [wyrównanie od 1 stycznia 2023 r.]

  Od 300 zł do ponad 1,1 tys. zł wzrosną stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników regionalnych izb obrachunkowych nieobjętych tzw. systemem mnożnikowym – przewiduje projekt nowego rozporządzenia. Podwyżki mają nastąpić z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r.

  MF: Zasady wykorzystania i zwrotu przez samorządy odsetek z Funduszu Pomocy

  Ministerstwo finansów wyjaśniło, że jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek zwrócić niewykorzystane odsetki ze środków Funduszu Pomocy na rachunek właściwego wojewody. Zasada ta nie dotyczy odsetek od środków przeznaczonych na zadania oświatowe.

  Nagrody specjalne dla pracowników pomocy społecznej [Nowelizacja, zmiany]

  Nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej dla np. pracowników socjalnych minister będzie mógł przyznać sam z własnej inicjatywy, bez wniosku ze strony np. organów administracji samorządowej - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.