Kategorie

Nowe poziomy recyklingu i zmieniona metoda ich obliczania a umowy w sprawie zamówień publicznych

Nowe poziomy recyklingu i zmieniona metoda ich obliczania a umowy w sprawie zamówień publicznych./ fot. Fotolia
Nowe poziomy recyklingu i zmieniona metoda ich obliczania a umowy w sprawie zamówień publicznych./ fot. Fotolia
Fotolia
Nowelizacja u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r. nie tylko nastąpiło określenie nowych (wyższych) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, na 2020 rok oraz lata kolejne, ale również zmodyfikowanie metody sposobu ustalania osiągnięcia poszczególnych z wskazanych wskaźników. Powyższe nie pozostaje bez wpływu na umowy w sprawie zamówień publicznych dotyczących odbioru albo odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych– zarówno dotychczas zawarte jak również te które zostaną zawarte w przyszłości.

Zapewnienie osiągnięcia wskaźników jako obowiązek gminy

Pomimo, że nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. z zawartego w art. 3 ust. 2 u.c.p.g. katalogu zadań dotyczących zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy oraz utworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, usunięto zadanie polegające na zapewnieniu osiągnięcia odpowiednich poziomów:

1. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, oraz

2. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

to analiza art. 3b u.c.p.g. nakazuje przyjąć, że powyższe nie znosi z gmin obowiązku zapewnienia osiągnięcia odpowiednich wskaźników w ww. zakresie.

W projekcie ustawy nowelizującej wskazano, że w art. 3 ust. 2 u.c.p.g. „usunięto pkt 7 stanowiący o zapewnieniu przez gminy odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Proponowana zmiana wynika z faktu, iż obowiązek osiągnięcia ww. poziomów przez gminy zawarty został w art. 3b ustawy, nie jest zatem konieczne, aby obowiązek ten był wskazany jako zadanie własne gminy.” (uzasadnienie projektu ustawy, druk 3495, s. 2).

Przewidziane w u.c.p.g. poziomy recyklingu

Dotychczasowy art. 3b ust. 1 u.c.p.g. wyznaczał następujące poziomy recyklingu:

1. przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50% wagowo,

2. przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – co najmniej 70% wagowo.

Wskazane wymogi zostały doprecyzowane w akcie wykonawczym, wydanym na podstawie art. 3b ust. 2 u.c.p.g. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. określono m.in. poziomy, które gminy obowiązane są osiągnąć w poszczególnych latach w okresie od 2012 r. do 2020 r. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia:

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (poziom liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów) został ustanowiony:

 • w 2012 r. jako wartość 10%
 • w 2013 r. jako wartość 12%
 • w 2014 r. jako wartość 14%
 • w 2015 r. jako wartość 16%
 • w 2016 r. jako wartość 18%
 • w 2017 r. jako wartość 20%
 • w 2018 r. jako wartość 30%
 • w 2019 r. jako wartość 40%
 • w 2020 r. jako wartość 50%

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zostały ustanowiony:

 • w 2012 r. jako wartość 30%
 • w 2013 r. jako wartość 36%
 • w 2014 r. jako wartość 38%
 • w 2015 r. jako wartość 40%
 • w 2016 r. jako wartość 42%
 • w 2017 r. jako wartość 45%
 • w 2018 r. jako wartość 50%
 • w 2019 r. jako wartość 60%
 • w 2020 r. jako wartość 70%

Znowelizowany art. 3b ust. 1 i 2 u.c.p.g. przewiduje, że:

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wynosi co najmniej:

 • 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020-2024
 • 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029
 • 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030-2034
 • 70% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiących odpady komunalne wynosi co najmniej 70% wagowo rocznie.

W kontekście powyższego należy odnotować, że zawarta w znowelizowanym art. 3b ust. 3 u.c.p.g. delegacja dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia zyskała odmienną treść od zawartej w dotychczasowym art. 3b ust. 2 u.c.p.g. Zgodnie z art. 3b ust. 3 u.c.p.g. w brzmieniu po wejściu w życie nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r., minister określa sposób obliczania poziomów ustanowionych w ustawie – art. 3b ust. 1 i 2 u.c.p.g. Powyższe nie daje zatem ministrowi kompetencji do określenia ww. poziomów w „poszczególnych latach”, które zostały przez ustawodawcę wprost określone w ustawie i których osiągnięcie będzie obowiązkiem każdej z gmin od 2020 roku. W 2020 roku wartości procentowe poszczególnych z ww. wskaźników zostały zachowane w takiej samej wielkości procentowej jak wynikająca z treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.

Modyfikacja sposobu obliczania poziomu recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów podlegających biodegradacji

Na poziomie ustawowym sposób obliczenia uzyskania poziomów recyklingu, przewidzianych w art. 3b ust. 1 i 2 u.c.p.g. został określony w sposób ogólny i zostanie uszczegółowiony w drodze rozporządzenia. Należy jednak odnotować, iż przewidziany w ustawie sposób obliczenia doznał modyfikacji względem dotychczas obowiązującego. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji u.c.p.g. wskazano, że „proponowana modyfikacja ma na celu zmianę sposobu liczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Dotychczasowe przepisy wymagały, aby poziom ten był liczony w stosunku do 4 frakcji odpadów komunalnych, tj. papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.”. W konsekwencji w wyniku zmian regulacji prawnych od 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiących odpady komunalne nie jest ustalany w odniesieniu do frakcji przynależących do kategorii: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, lecz do ogólnej wagi odpadów komunalnych.

Stosowanie znowelizowanego u.c.p.g. do postępowań o udzielenie zamówienia i umów w sprawie zamówień publicznych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 nowelizacji u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r. „umowy o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także umowy na prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawarte przez dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.”.

Regułę działania prawa dawnego odniesiono również względem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 12 nowelizacji u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r. „do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe”.

Kontraktowe zobowiązywanie wykonawców do współdziałania w osiągnięciu odpowiednich poziomów recyklingu

W związku z okolicznością, iż lokalna gospodarka odpadami komunalnymi funkcjonuje, przynajmniej częściowo, w oparciu o współpracę gmin z wybranymi w reżimie P.z.p. wykonawcami, gminy jako zamawiający niejednokrotnie obligują operatorów do współdziałania w osiągnięciu odpowiednich poziomów recyklingu. Powyższe co do zasady zyskuje akceptację KIO, która podnosi że „osiągnięcie poziomów recyklingu jest obowiązkiem prawnym gminy, która ponosi konsekwencje finansowe w przypadku ich nieosiągnięcia. (…). Określony w SIWZ obowiązek jest więc podyktowany obiektywnie uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego”. (wyrok KIO z dnia 15 grudnia 2017 r., KIO 2525/17, KIO 2529/17).

Względem kontraktowego zobowiązania wykonawcy do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu KIO w wyroku z dnia 6 września 2018 r., KIO 1696/18 wskazała, że „działanie takie jest działaniem racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym, bowiem to wykonawca realizujący umowę będzie miał bezpośredni wpływ na osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu. Jak wskazał Zamawiający wykonawca będzie miał wiedzę o nieprawidłowościach w segregacji odpadów przez mieszkańców, co eliminuje konieczność zatrudnienia przez Zamawiającego dodatkowych pracowników nadzorujących odbiór odpadów i znacznie zmniejsza koszty ponoszone przez gminę w związku z wypełnieniem zadań nałożonych u.c.p.g.”.

Kontraktowe zobowiązanie wykonawców do współdziałania w osiągnięciu odpowiednich poziomów recyklingu następuje poprzez sformułowanie stosownych zapisów SIWZ oraz postanowień w ramach umów w sprawie zamówień publicznych. Postanowienia SIWZ lub umów w sprawie zamówień publicznych, dotyczące poziomów recyklingu, formułowane są w szczególności w zakresie:

1. kontraktowego wymogu osiągnięcia określonego poziomu recyklingu w toku realizacji umowy,

2. premiowania osiągnięcia wyższego niż prawem przewidziany poziom recyklingu – w ramach kryteriów oceny ofert,

3. kar umownych – tytułem nieosiągnięcia zadeklarowanego poziomu recyklingu.

Kontraktowe zobowiązanie się wykonawcy do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu

Niezależnie od okoliczności, czy kontraktowy poziom recyklingu został określony przez zamawiającego jako wymóg minimalny czy też został zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej (ustalenia poziomu korzyści transakcyjnych wynikających z wyboru konkretnej oferty spośród złożonych w postępowaniu), powyższe mogło nastąpić w szczególności poprzez:

1. bezpośrednie odwołanie się do poziomów recyklingu i sposobu ich ustalania określonych w u.c.p.g. i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.,

2. wskazanie poziomów recyklingu i sposobu ich ustalenia z odwołaniem się do aktualnie obowiązujących regulacji prawnych normujących wskazaną kwestię,

3. wskazanie poziomów recyklingu i sposobu ich ustalenia z odwołaniem się do kontraktowego sposobu ich ustalenia (z wykorzystaniem kontraktowo ustalonej metody).

W przypadku zastosowania pierwszej z ww. metod istnieją podstawy do rozważenia, czy w wyniku zmiany ustawowego sposobu ustalenia osiągnięcia poziomu recyklingu zmianie ulega treść kontraktowego obowiązku wykonawcy. Analiza wskazanej kwestii musi nastąpić m.in. z uwzględnieniem kontekstu całokształtu zapisów SIWZ, umowy i oferty. Na podstawie wskazanego materiału wyjściowego należy zrekonstruować czy zamawiający oraz wykonawca umówili się na osiągnięcie poziomów recyklingu przewidzianych w konkretnym akcie normatywnym czy też porozumienie miało charakter dynamiczny i obejmuje swym zakresem również zmiany w ww. zakresie - pomimo nieprzewidzenia tego wprost. Zasadniczo porozumienie obejmować będzie skonkretyzowany poziom recyklingu określony w u.c.p.g. oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz przewidzianą wskazanymi aktami normatywnymi metodologię obliczania spełnienia wskazanego wymogu. W konsekwencji ewentualne dostosowanie postanowień umowy do zmienionego stanu prawnego, będzie wymagało zmodyfikowania umowy z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych wynikających z art. 144 P.z.p. Należy zaznaczyć, że zmiana taka nie jest niezbędna dla dalszej realizacji umowy, a jej dokonanie jedynie zmierzałoby do ujednolicenia treści zobowiązania wykonawcy do treści obowiązku ciążącego na gminie z mocy znowelizowanego u.c.p.g.

Polecamy serwis: Sektor publiczny

Drugi z wskazanych sposobów formułowania zapisów SIWZ oraz umowy, wzbudza wątpliwości co do zgodności z prawem, albowiem przenosi na wykonawcę niemożliwy do ustalenia na etapie składania ofert zakres ryzyka. We wskazanym kontekście odwołać można się do wyroku KIO z dnia 9 października 2018 r., KIO 1892/18, w którym Izba odniosła się do wymogu, którym zamawiający wymagał od wykonawcy zapewnienia zagospodarowania odpadów w 2021 roku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w zakresie poziomów recyklingu. We wskazanym orzeczeniu KIO podniosła, że powyższym zamawiający nie opisał wyczerpująco przedmiotu zamówienia „warunkującego w ogóle możliwość złożenia oferty jak i jej wyceny. Obowiązująca w prawie cywilnym zasada ekwiwalentności świadczeń wyklucza brak zdefiniowania przedmiotu zamówienia w zakresie tego parametru świadczenia usługi to jest wymaganego poziomu recyklingu.”. Jednakże jeżeli przesądzone zostanie, że zapisy umowy o wskazanym charakterze są ważne i wiążące, wraz ze zmianą stanu prawnego modyfikacji ulegnie treść obowiązku wykonawcy.

Z kolei trzecia z wymienionych powyżej metod, zasadniczo odwzorowywała obowiązujące w tym zakresie regulacje normatywnie, nie odwołują się do nich w sposób bezpośredni. Sformułowane w ww. sposób zobowiązanie kontraktowe nie zmienia swojej treści ze względu na wejście w życie nowych regulacji normatywnych, chyba że taki skutek przewidziano w umowie. We wskazanym zakresie można również rozważyć adaptacyjne zmodyfikowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w oparciu o art. 144 P.z.p.

Kary umowne za nieosiągnięcie poziomu recyklingu

Wiodącą praktyką wśród zamawiających zobowiązujących wykonawców do podjęcia działań, których efektem jest osiągnięcie określonego poziomu recyklingu, jest skorelowanie z tym obowiązkiem, a właściwie jego niespełnieniem, klauzul stanowiących podstawę do naliczenia kar umownych.

W praktyce występują różne sposoby formułowania zapisów dotyczących kar umownych. Wśród najpopularniejszych wyróżnić można zastrzeżenie kar umownych:

1. na wypadek nałożenia na gminę kary pieniężnej o której mowa w art. 9z ust. 2 u.c.p.g. tytułem nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu,

2. za nieosiągnięcie określonego poziomu recyklingu, niezależnie od nałożenia albo nienałożenia na gminę kary umownej.

Odstępując od analizy skuteczności, zasadności oraz celowości zastrzegania kar umownych z powodu zaistnienia ww. okoliczności należy wskazać, że w zmienionej rzeczywistości prawnej, naliczenie kar na podstawie przewidzianych w umowie przesłanek może doznać utrudnień. W szczególności, jeżeli zapisy umowne jako podstawę naliczenia i wysokości kar przewidywały nałożenie na gminę kary na podstawie art. 9z ust. 2 u.c.p.g. Jeżeli nałożenie kary pieniężnej nastąpiło na podstawie nowych regulacji, a w sytuacji obowiązywania poprzednich, kara pieniężna nie byłaby nałożona, zasadne jest rozważenie czy nie odpadła kontraktowo przewidziana podstawa naliczenia kary umownej. Powyższe wymaga dokonania analizy z uwzględnieniem sposobu sformułowania konkretnej klauzuli umownej przez pryzmat całokształtu dokumentacji postępowania.

We wskazanym zakresie należy dodatkowo podkreślić, że w wyniku nowelizacji u.c.p.g. z dnia 19 lipca 2019 r. zmianie uległ art. 9z ust. 2 i 3 u.c.p.g. dotyczący kar pieniężnych nakładanych na gminę w związku z nieosiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu lub nieograniczeniem masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. zmiany w u.c.p.g., jak również kwestie dotyczące kar umownych w kontraktach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz modyfikacji tychże umów, będą tematami zaprezentowanymi przez autorów niniejszego artykułu w trakcie konferencji Zamówienia Publiczne w Gospodarce Odpadami, która odbędzie się 30 września 2019 r. w Warszawie i do udziału w której serdecznie zachęcamy (https://go.przetargipubliczne.pl/).

Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • moynar
  2021-06-08 13:45:02
  mówi sie o dodatkowych pracownikach w gminie do kontroli segregacji i zwala sie to na przedsiębiorce a on nie musi zatrudniać ludzi tylko kogo małpy.
  0
QR Code
Księgowość budżetowa
1 sty 2000
19 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

Protest ratowników i środowisk medycznych

Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?

Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W artykule autor przedstawia najważniejsze obowiązki głównego księgowego, których niewypełnienie może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale także odpowiedzialności karnej.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia, w budżetówce bez zmian

Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie wzrosło o 200 zł brutto. Płace w budżetówce pozostaną jednak zamrożone.

Wynagrodzenia medyków po 1 lipca 2021 r. (pytania i odpowiedzi)

Nowe regulacje dotyczące wynagradzania pracowników medycznych weszły w życie 1 lipca 2021 r. Oto odpowiedzi NFZ na najczęściej zadawane pytania.